Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3543. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije, stran 9427.

Na podlagi 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in 71. člena odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda, je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 29. 6. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter nekaterih stranskih komunalnih storitev uporabnikom na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je v gradnji ali pa je gradnja predvidena.
2. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: odlok) opredeljeni kot uporabniki javne kanalizacije (v nadaljevanju: uporabniki), za lastnike greznic, ki jih je dolžan v skladu z odlokom vzdrževati lastnik, in druge pravne in fizične osebe, ki na kakršenkoli način odvajajo odpadne vode v naravo.
3. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadnih voda ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadnih voda od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določa tarifne postavke, so:
– količina odpadne vode z dopustno stopnjo onesnaženja,
– količina odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja,
– količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.
II. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD
5. člen
Količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode se meri z vodomerom, vgrajenim na javnem vodovodu.
Vsi uporabniki z lastnimi viri pitne vode oziroma tehnološke vode, sklenejo z izvajalcem javne službe posebno pogodbo o odvajanju odpadne vode in načinu meritev odvedenih količin vode.
V primeru, da količine porabljene pitne oziroma tehnološke vode ni možno ugotavljati z vodomerom in v primeru ugotavljanja porabe pitne vode v kmetijskih gospodinjstvih, se poraba ugotavlja na podlagi povprečno porabljene vode na osebo v skladu z znanim podatkom o povprečni porabi v Republiki Sloveniji.
6. člen
Izvajalec javne službe lahko v soglasju za kanalski priključek določi uporabniku obveznost, da opravlja periodične meritve lastnosti odpadnih voda. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške.
7. člen
Uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega ali lastnega vodovoda oziroma se poleg tega oskrbujejo tudi z vodo iz naravnih ali drugih virov, morajo imeti vgrajeno merilno napravo za merjenje količine načrpane vode iz lastnega vodovoda, naravnega ali drugega vira. Vsota porabljene vode na vseh prej navedenih vodomerih je osnova za obračun kanalščine in stroškov čiščenja.
8. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik sam, izvajalec javne službe ali za to pooblaščena pravna ali fizična oseba. Izvajalec javne službe predpiše način vzorčenja, pogostost meritev in analizne parametre. Meritve, ki so osnova za izračun kanalščine, izvaja izvajalec javne službe ali za to pooblaščena pravna ali fizična oseba.
9. člen
Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev. O rezultatih meritev, ki jih s soglasjem izvaja uporabnik, je uporabnik dolžan obveščati izvajalca javne službe najmanj enkrat letno oziroma do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.
10. člen
Kadar izvajalec javne službe presodi, da uporabnik iz tehničnih razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko izvajalec javne službe predvidi druge načine za določitev količin in kvalitete odpadnih voda.
11. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o vseh spremembah kvalitete in količin odpadnih voda.
12. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin gredo v breme uporabnika.
III. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA ODPADNIH VODA
13. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja odpadnih voda od dneva, ko se s spojnim kanalom priključijo na javno kanalizacijo oziroma od roka, ki je v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda določen, da se mora uporabnik, ki ima to možnost, priključiti na javno kanalizacijo.
14. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ne glede na oskrbovalni vir in ne glede na to, kam se odvajajo odpadne vode, ki se zberejo v javni kanalizaciji.
15. člen
Osnova za obračun stroškov za odvajanje odpadnih voda je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz javnega ali internega vodovoda in količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz naravnih virov.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, krijejo stroške za odvedeno odpadno vodo v m3, v enaki količini in po stopnji onesnaženja ter v enakih razdobjih kot za porabljeno vodo skladno z določili odloka o oskrbi z vodo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, kot jo načrpajo.
Individualnim uporabnikom, ki se ne oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda, se odpadna voda zaračunava pavšalno v skladu z znanim podatkom o povprečni porabi v Republiki Sloveniji.
16. člen
Višina kanalščine se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode in cene za enoto in se obračunava v SIT/m3 .
17. člen
Ceno kanalščine predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugih predpisov izvajalec javne službe, sprejme pa jo pristojni organ mestne občine.
18. člen
Če izvajalec javne službe ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba vode, ugotovljena na osnovi odčitkov vodomera v obdobju zadnjih treh mesecev in to le v primeru, da uporabnik ni investiral v nove objekte in druga osnovna sredstva, zaradi katerih se je poraba povečala.
Če še ni bilo nobenega obračuna oziroma vgradnja vodomera ni mogoča, izvajalec javne službe in uporabnik določita s pogodbo pavšalno porabo na podlagi metodologije iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
IV. OBRAČUNAVANJE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
19. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške čiščenja odpadnih voda, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
20. člen
Osnova za obračun stroškov za čiščenje odpadnih voda je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz javnega ali internega vodovoda in porabljene vode iz naravnih virov.
21. člen
Delež stroškov posameznega uporabnika se določi na osnovi ugotovljenih količin porabljene pitne oziroma tehnološke vode ter stopnje onesnaženosti odpadne vode. Faktor onesnaženosti odpadnih voda se ugotavlja v skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
22. člen
Višina stroškov za čiščenje odpadnih voda se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode, cene za enoto in faktorja onesnaženosti, ki se določi na osnovi meril, navedenih v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji in se obračunava v SIT/m3.
23. člen
Višino stroškov za čiščenje odpadnih voda predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugih predpisov izvajalec javne službe, sprejme pa jo pristojni organ Mestne občine Novo mesto.
V. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA PADAVINSKIH VODA
24. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja padavinskih voda, če se le-te zbirajo v javno kanalizacijo, od dneva priključitve spojnega kanala na javno kanalizacijo.
25. člen
Uporabniki javne kanalizacije krijejo stroške za odvajanje padavinskih voda na osnovi velikosti prispevnih površin, iz katerih padavinske vode odtekajo v javno kanalizacijo, in povprečne letne količine padavin ter v enakih obračunskih razdobjih kot za porabljeno vodo.
Obračun stroškov za odvajanje padavinskih voda je neodvisen od obračuna drugih odpadnih voda.
26. člen
Količina padavinskih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, je vrednost, izračunana na osnovi reducirane površine, s katere se odvajajo padavinske vode v javno kanalizacijo (strešne površine, dvoriščne površine, parkirišča, ceste, pločniki, ulice itd.), ki je v lasti fizičnih in pravnih oseb. To je dejanska tlorisna površina v m2, pomnožena s faktorjem, ki je:
f = 0 površine brez odtoka v javno kanalizacijo
f = 0,2 redka pozidava
f = 0,4 gosta, izven mestna pozidava
f = 0,6 mestna pozidava
f = 0,9 mestno središče.
27. člen
Letna višina stroškov za odvajanje padavinskih voda se določi tako, da se tarifna postavka za obračun odvoda padavinskih voda v SIT/m2 pomnoži z evidentiranimi reduciranimi površinami v m2 na posesti, s katere se odvajajo padavinske vode v javno kanalizacijo.
Letni znesek se praviloma obračunava z vsakim računom obračunskega obdobja tako, da se deli s številom obračunskih obdobij.
28. člen
Višino stroškov za odvajanje padavinskih voda predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika in kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji izvajalec javne službe, sprejme pa jo pristojni organ občine.
VI. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV
29. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo je dolžan poravnati vsak uporabnik, ki se priključi na javno kanalizacijo.
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo so dolžni poravnati tudi tisti uporabniki javne kanalizacije, ki to možnost imajo, a se v roku, ki ga določa odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda, še niso priključili.
30. člen
Uporabnik je ob priključitvi dolžan poravnati vse stroške, ki nastanejo v zvezi z odkazom kanalizacijskega priključka in vrisom kanalizacijskega priključka v kataster.
31. člen
Prispevek za priključitev na kanalizacijsko omrežje se določi na osnovi povprečne možne porabe pitne in/ali tehnološke vode v l/s in na osnovi posameznih izlivov, ki jih izvajalec javne službe določi iz projektno–tehnične dokumentacije. Za izračun se uporabljajo naslednje formule:
Q max = 0,25 x koren IE
Q p = Q max x 0,347
P = Qp x C.
V formulah uporabljeni izrazi pomenijo:
P – prispevek za priključitev (priključnina)
Q max – maksimalna poraba vode
IE – iztočna enota
Qp – povprečna poraba vode
C – cena za l/s, določena posebej za odpadno vodo, ki nastane pri porabi pitne vode in/ali tehnološke vode ter za odpadno vodo, ki nastane s porabo pitne vode v stanovanjskih objektih, v stanovanjskih enotah v bloku, v počitniških hišicah in zidanicah.
Prispevek za stanovanjske objekte, stanovanjske enote v bloku, počitniške hišice in zidanice je fiksen in določen v ceniku.
32. člen
Prispevek za poslovne objekte, ki bodo vodo uporabljali tudi v tehnološkem postopku, se ustrezno uskladi tako, da se upošteva faktor onesnaženosti odpadnih vod, ki se določi na osnovi meril, navedenih v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.
33. člen
Višino prispevka predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika izvajalec javne službe, sprejme pa jo pristojni občinski organ.
34. člen
Prispevek se povečuje na osnovi indeksov podražitve po metodologiji GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije za druge nizke gradnje.
Obračun po tej predlagani metodologiji zagotovi izvajalec javne službe. Cenik, ki ga izvajalec javne službe oblikuje na ta način, velja s potrditvijo pristojnega občinskega organa.
35. člen
Prispevka so oproščeni uporabniki, ki svoja sredstva vlagajo v gradnjo primarnega ali magistralnega omrežja in naprave, in sicer v sorazmernem deležu vložka prej omenjene infrastrukturne objekte in naprave.
VII. OBRAČUNAVANJE STRANSKIH KOMUNALNIH STORITEV
36. člen
Uporabniki čistilne naprave, ki morajo v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda najmanj enkrat letno prazniti greznice in pripeljejati odpadno vodo na čiščenje v čistilno napravo, so dolžni plačati enako nadomestilo stroškov čiščenja kot uporabniki javne kanalizacije.
VIII. ODPIS KOMUNALNIH STORITEV
37. člen
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno odpiše.
38. člen
Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta dokazilo o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je okvara odpravljena.
39. člen
V primeru okvare je uporabnik dolžan kriti stroške komunalnih storitev v višini, ki se določi na osnovi največje normalne dnevne porabe vode v šestih mesecih oziroma treh obračunskih obdobjih pred okvaro.
Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvoumno ni bil odveden v javno kanalizacijo.
IX. TAKSE
40. člen
Občinski svet mestne občine Novo mesto lahko z odlokom določi obveznost plačevanja taks, ki se uporabljajo namensko kot vložek v izgradnjo komunalnih naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Osnova za oblikovanje cen po stroškovnem principu posamezne komunalne storitve so predpisi Vlade Republike Slovenije in posameznih ministrstev.
42. člen
Uporabniki so dolžni sporočiti izvajalcu javne službe podatke in njihove spremembe v roku 15 dni po njihovi spremembi.
43. člen
Če uporabniki v roku, ki ga določi izvajalec javne službe ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalec javne službe pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc, ki jih je dolžna priskrbeti občina.
44. člen
Sestavni del tega pravilnika je cenik komunalnih storitev, ki ga sprejme občinski svet oziroma drug pristojni občinski organ.
45. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-9/2000-1200
Novo mesto, dne 29. junija 2000.
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti