Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3540. Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota, stran 9412.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 41. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in v skladu z določili statutov vseh dvanajstih občin so: Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. 12. 1999, Občinski svet občine Beltinci na seji dne 14. 12. 1999, Občinski svet občine Cankova na seji dne 22. 12. 1999, Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 23. 12. 1999, Občinski svet občine Grad na seji dne 27. 1. 2000, Občinski svet občine Hodoš na seji dne 23. 12. 1999, Občinski svet občine Kuzma na seji dne 21. 1. 2000, Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 9. 2. 2000, Občinski svet občine Puconci na seji dne 22. 3. 2000, Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 2. 6. 2000, Občinski svet občine Šalovci na seji dne 21. 1. 2000 in Občinski svet občine Tišina na seji dne 5. 5. 2000 kot pravni nasledniki Občine Murska Sobota in nosilci ustanoviteljskih pravic javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota, v enakem besedilu sprejeli
S P O R A Z U M
o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota
1. člen
S tem sporazumom se določijo kriteriji za delitev premoženja bivše Občine Murska Sobota, ki ga je ta imela v javnem podjetju Komunala, d.o.o., Murska Sobota na dan 31. 12. 1994, kot ustanoviteljski kapital in nepremično premoženje javne komunalne infrastrukture.
2. člen
Delitev premoženja vsebuje zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdove), stavbe (poslovne stavbe, objekte komunalne infrastrukture), premičnine (osnovna sredstva, zaloge materiala, drobni inventar), ustanoviteljske pravice, kapitalski upravljalski delež v drugih pravnih osebah, denar, vrednostni papirji, terjatve in obveznosti.
Ustanovitveni kapital Občine Murska Sobota na dan 31. 12. 1994 je bil 162,585.247,50 SIT, od tega je delež vodovoda po delitvi osnovnih sredstev javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota 15,917.096 SIT.
3. člen
a) Javno podjetje Komunala, d.o.o., Murska Sobota se razdeli:
a1) Javno podjetje Komunala, d.o.o., Murska Sobota, katerega ustanoviteljske pravice prevzame Mestna občina Murska Sobota in je na dan delitvene bilance 31. 12. 1994 vrednost njegovih osnovnih sredstev 146,668.151,50 SIT.
a2) Javno podjetje Vodovod Murska Sobota, ki bo ustanovljeno predvidoma do meseca marca 2000, katerega ustanoviteljske pravice prevzame Mestna občina Murska Sobota in je na dan delitvene bilance 31. 12. 1994 vrednost osnovnih sredstev 15,917.096 SIT.
b) Nepremičnine – objekti komunalne infrastrukture, zemljišča, se razdelijo med novo nastale občine po legi, kar pomeni, da pridobi nepremičnine občina, na katerem območju nepremičnine ležijo oziroma se nahajajo, ob čemer vse podpisnice tega sporazuma že sedaj pooblaščajo za podpis kasnejših pogodb oziroma vknjižbenih dovoljenj v. d. direktorja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota.
c) Novoustanovljeno podjetje Vodovod Murska Sobota je dolžno:
c1) Pri delitvi dobička tekočega leta upoštevati delež porabe vode po enotni ceni (ekonomski ceni) v preteklem letu na območju posamezne občine.
c2) Pri porabi sredstev amortizacije tekočega leta upoštevati delež vrednosti osnovne infrastrukture, ki je v upravljanju podjetja Vodovod Murska Sobota in je na teritoriju posamezne občine.
4. člen
Občine, ki se ne oskrbujejo iz javnega sistema Murska Sobota, imajo prednostno pravico, da se lahko priključijo na javni vodovodni sistem pod enakimi pogoji kot občine, ki se že oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema. Občine, ki so ob sklenitvi tega sporazuma priključene na javni vodovodni sistem, morajo s pogodbo prenesti v upravljanje javnemu podjetju Vodovod Murska Sobota infrastukturne objekte vodovoda, ki imajo regijski ali medobčinski značaj, v treh mesecih od ustanovitve tega podjetja. Občine lahko upravljajo z vodovodnim omrežjem, ki ima lokalni ali občinski značaj, kolikor je na začetku tega omrežja nameščen vodomer.
Javno podjetje Vodovod Murska Sobota prevzame v upravljanje tudi lokalne vodovode, kanalizacije in čistilne naprave. Podrobnejši pogoji se definirajo s pogodbo.
5. člen
Vodovodno omrežje vodovoda Murska Sobota upravlja javno podjetje Vodovod Murska Sobota kot enoten vodovodni sistem in ga ni možno deliti v smislu upravljanja med posamezne občine.
6. člen
Javno podjetje Komunala, d.o.o., ima v podjetju Saubermacher-komunala Murska Sobota 50% delež lastništva. Vrednost kapitala je v znesku 19,666.000 SIT. Kapitalski deleži v podjetju Saubermacher – komunala Murska Sobota, d.o.o., pripadajo občinam po prihodkih odvoza odpadkov v posamezni občini v letu 1994.
Kapitalski deleži občin so naslednji:
Mestna občina Murska Sobota  69,12%
Občina Beltinci        8,60%
Občina Puconci         3,94%
Občina Cankova – Tišina    5,78%  – Občina
                     Cankova 1,70%
                    – Občina
                     Tišina  4,08%
Občina Rogašovci        2,35%
Občina Gornji Petrovci     0,39%
Občina Hodoš – Šalovci     0,33%  – Občina
                     Hodoš  0,19%
                    – Občina
                     Šalovci 0,14%
Občina Moravske Toplice    7,36%
Občina Kuzma          2,16%  – Občina
                     Kuzma  0,96%
                    – Občina
                     Grad   1,20%
7. člen
Vse novo nastale občine imajo pravico pod enakimi pogoji do vseh uslug komunalnih storitev, ki jih opravlja javno podjetje Komunala, d.o.o., Murska Sobota.
8. člen
Ta sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41603-2/00
Murska Sobota, dne 11. avgusta 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l. r.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l. r.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti