Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3539. Odlok o komunalnih taksah v Občini Ljutomer, stran 9409.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Ljutomer
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse (v nadaljevanju: takse) na območju Občine Ljutomer.
Odlok predpisuje vrste in višino komunalnih taks, način ravnanja taksnih zavezancev in plačilo komunalnih taks.
VRSTE KOMUNALNIH TAKS
2. člen
V Občini Ljutomer se plačujejo komunalne takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev:
1. za glasbene avtomate v javnih lokalih;
2. za igralna sredstva v javnih lokalih;
3. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori;
4. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih;
5. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe;
6. za uporabo prostora za pakiranje avtomobilov in njihovih priklopnikov na mestih, ki jih določi občinski svet in na katerih je organizirano čuvanje vozil;
7. za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorenje ali druge začasne namene;
8. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene.
VIŠINA KOMUNALNE TAKSE
3. člen
Višina takse za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v obliki točkovnega sistema v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka. Taksa se določi tako, da se število točk, določenih za posamezni namen, pomnoži z vrednostjo točke in številom dni uporabe.
Z dnem uveljavitve tega odloka znaša vrednost točke 10 tolarjev.
Občinski svet občine Ljutomer s sklepom usklajuje vrednost točke, določene v prejšnjem odstavku, z gibanjem rasti cen na drobno, ki ga objavi Zavod za statistiko Republike Slovenije, najkasneje do konca meseca novembra za naslednje leto.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere, oziroma ko je nastala taksna obveznost.
TAKSNI ZAVEZANEC
4. člen
Taksni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki uporablja predmete oziroma za storitve, za katere so predpisane komunalne takse.
Taksni zavezanec je dolžan občini prijaviti vsako spremembo, ki lahko vpliva na obračun komunalne takse.
NASTANEK TAKSNE OBVEZNOSTI
5. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo o odstranitvi predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe ali o prenehanju izvajanja storitev.
Dejstvo, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15 dneh pristojnemu upravnemu organu, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
6. člen
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta, o tem obvestiti pristojni občinski organ. Taksa se praviloma plača vnaprej.
Kadar taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se plačilo takse odmeri z odločbo, ki jo izda občinski upravni organ. Taksna obveznost zapade v plačilo v petnajstih dneh od dneva vročitve odločbe.
NAČIN RAVNANJA TAKSNIH ZAVEZANCEV
7. člen
Taksni zavezanec mora pred uporabo oziroma namestitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje občinske uprave.
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu, čas in obseg uporabe površine, število taksnih predmetov, kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in namen uporabe površine.
Taksnemu zavezancu, ki prodaja blago na drobno zunaj prodajalne na javnih površinah, se taksa obračuna ob izdaji soglasja.
ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNE TAKSE
8. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Takse se plačujejo letno vnaprej in zapadejo v plačilo v 15 dneh od nastanka taksne obveznosti.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno posebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja.
9. člen
Pred izdajo dovoljenja je taksni zavezanec dolžan plačati komunalno takso v skladu z odmerno odločbo.
Če je za taksni predmet izdano dovoljenje za nedoločen čas, mora taskni zavezanec plačati takso za vsako naslednje leto do konca meseca decembra tekočega leta, v skladu z odmerno odločbo, ki se izda za vsako leto posebej.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
Takso odmerja in pobira občinska uprava.
10. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna občine. Zbrana sredstva so namenska in so vir financiranja za programe urejanja komunalne infrastrukture.
OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNE TAKSE
11. člen
Župan lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec, ki ni oproščen plačila taks po 1. točki tar. št. 3 posebnega dela tega odloka, oprosti taksnega zavezanca plačila takse.
PRISILNA IZTERJAVA KOMUNALNIH TAKS
12. člen
Prisilna izterjava taks se opravlja po predpisih o davkih občanov, če je zavezanec fizična oseba ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec pravna oseba.
Pravica izterjati komunalno takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi bila morala biti taksa plačana, pravica do povrnitve preveč plačane komunalne takse pa v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
Prisilno izterjavo opravlja upravni organ Občine Ljutomer.
NADZORSTVO
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka se opravlja kot inšpekcijsko nadzorstvo neposredno po pooblaščenem občinskem inšpektorju.
Če se ugotovi, da je taksni predmet nameščen, oziroma se uporablja brez dovoljenja občinskega upravnega organa, ali da ni plačana komunalna taksa, se odredi, da se taksni predmet odstrani oziroma preneha uporabljati, ali izvajati storitev ter določi rok za pridobitev dovoljenja in plačilo takse.
V takšnem primeru se odredi plačilo takse za nazaj za ves čas uporabe predmeta oziroma izvajanja storitev, povečano za 50 odstotkov.
Če se namestitev oziroma uporaba taksnega predmeta izvaja v nasprotju z izdanim dovoljenjem, se odredi namestitev oziroma uporaba ali izvajanje storitev v skladu s pogoji iz dovoljenja.
KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo v višini 30.000 tolarjev kaznuje posameznik, pravna oseba pa v višini 100.000 tolarjev, in sicer v primeru, da v predpisanem roku ne prijavi predmeta ali storitve, za katero je določeno plačilo komunalne takse, ali ki uporablja taksni predmet v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
Posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo v višini 80.000 tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 60.000 tolarjev.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Predmet odmere taks po tem odloku so tudi taksni predmeti in storitve, ki so na dan uveljavitve tega odloka že v uporabi in so jih taksni zavezanci dolžni prijaviti Občinski upravi občine Ljutomer v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem veljavnosti tega odloka.
Podatki iz prvega odstavka tega člena so podlaga za vzpostavitev registra taksnih zavezancev in predmetov.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Ljutomer (Uradne objave pomurskih občin, št. 9/85 in Uradni list SRS, št. 22/86, 5/87, 13/88 in 17/89 ter Uradni list RS, št. 20/91 in 8/91-I).
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tar. št. 1
Za uporabo posameznega glasbenega avtomata v javnih lokalih se plača letna taksa 1000 točk.
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih znaša letna taksa:
– za igralne avtomate         2000 točk
– za biljard              2000 točk
– za igralne karte           1000 točk
– za druga igralna sredstva in za
vsako stezo avtomatskega kegljišča   1000 točk
Opomba:
1. Javni lokali so poslovni lokali (gostilne, restavracije, kavarne, bari, bifeji itd.) kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
2. Za igralna sredstva se štejejo naprave kot so razni stenski avtomati, namizne igre in druge podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja ter uporabe teh sredstev in ne podležejo določilom zakona o igrah na srečo.
3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v primerih, če se opravlja pridobitna dejavnost.
4. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu avtomate, ne glede na to ali je lastnik avtomata ali ne.
Tar. št. 2
Za uporabo pločnika pred poslovnimi prostori in drugih javnih površin v zvezi z opravljanjem dejavnosti znaša taksa:
– za čas koriščenja po dnevih za posamezni m2 površine 20 točk,
– za čas koriščenja nad 3 mesece za posamezni m2 površine dnevno 16 točk za mesto Ljutomer in 13 točk za ostala območja Občine Ljutomer.
Opomba:
Za druge javne površine štejejo ulice, ceste, trgi, zelenice in parkirišča, ki so opredeljena kot javno dobro oziroma je upravičena z njimi razpolagati Občina Ljutomer.
Taksni zavezanec je uporabnik javne površine oziroma organizator prireditev.
Tar. št. 3
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, znaša letna taksa od m2:
– do 2 m2 v mestu Ljutomer           200 točk,
– do 2 m2 na ostalih območjih občine      150 točk,
– nad 2 m2 v mestu Ljutomer           400 točk,
– nad 2 m2 na ostalih območjih občine      350 točk.
Opomba:
1. Plačila takse po tej tarifi so oproščene organizacije, ki opravljajo športne, turistične, kulturne ali humanitarne dejavnosti ter lokalne skupnosti.
2. Takse iz te tarife se ne plačajo za napise firm na zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine obvezni in za eno označbo obrata ali poslovne enote, eno usmerjevalno tablo, eno reklamno tablo in en seznam predmeta poslovanja, kolikor je le-ta nameščen na za to enotno označenih in pripravljenih oglaševalskih mestih.
3. Za plakate izobešene na zato določenih javnih panojih se taksa ne plača, kot tudi ne v času izvajanja volilne kampanje na za to posebej določenih mestih.
Tar. št. 4
Za uporabo vitrine, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe, se plača letna taksa v vrednosti 600 točk za vsak m2 v mestu Ljutomer in na ostalih območjih 300 točk.
Tar. št. 5
Za uporabo prostora za parkiranje na za to posebaj določenih in označenih mestih:
– za osebni avtomobil: 10 točk na uro,
– za kombinirano ali osebno vozilo s prikolico: 20 točk na uro,
– za tovorno vozilo ali avtobus: 40 točk na uro.
Za priložnostna parkirišča:
– za osebni avtomobil: 20 točk,
– za kombinirano ali osebno vozilo s prikolico: 40 točk,
– za tovorno vozilo ali avtobus: 50 točk.
Opomba:
Za mesto Ljutomer je uporaba prostora za parkiranje določena z odlokom o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer (Uradni list RS, št. 80/98).
Tar. št. 6
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača naslednja taksa:
– za kioske: 5 točk za vsak m2 dnevno,
– za stojnice: 5 točk za vsak m2 dnevno,
– za šotorenje: 5 točk za vsak m2 dnevno,
– cirkus: 8 točk za vsak m2 dnevno.
Tar. št. 7
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene, se plača taksa na vsak m2 5 točk dnevno.
Opomba:
1. Za javne površine štejejo ulice, trgi, zelenice, nepozidana stavbna zemljišča in parkirišča, ki niso predmet 5. točke tar. št. in so last občine oziroma so javno dobro.
2. Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik javne površine oziroma organizator prireditve, ki jo je dolžan koristiti v skladu s pogoji, ki mu jih določi občinski upravni organ.
Št. 423-04-7/00-1922
Ljutomer, dne 10. julija 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti