Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3533. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v Občini Gornja Radgona, stran 9400.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 21/86 in 15/91), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 14. redni seji dne 20. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v Občini Gornja Radgona
1. člen
V 24. členu odloka o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje (Uradne objave, št. 27/84) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Popis zemljišč s parcelnimi številkami v ožjem varstvenem pasu s strogim režimom zavarovanja in najožjem varstvenem pasu z najstrožjim režimom zavarovanja je sestavni del tega odloka kot priloga 1.«
2. člen
V četrti alinei 37. člena odloka se črta beseda »poljedelstvo«. Črta se drugi stavek v isti alinei.
V istem členu se besedilo osme alinee nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»preoravanje travnikov in vnašanje dušika v tla«.
3. člen
V 41. členu odloka se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»prepovedano je preorovanje travnikov in vnašanje dušika v tla«.
4. člen
Prvi stavek prvega odstavka 49. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo do 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki:«
Drugi odstavek istega člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
5. člen
Za 51. členom odloka se dodajo novi: 51.a, 51.b, 51.c in 51.d členi, ki se glasijo:
»51.a člen
Pri nakupu zemljišč znotraj ožjega (36. člen odloka) in najožjega (40. člen odloka) varstvenega pasu je prednostni upravičenec Občina Gornja Radgona. Če Občina Gornja Radgona ne uveljavlja prednostne pravice, lahko prodajalec proda zemljišče drugim kupcem.«
Zemljišča, ki so znotraj ožjega in najožjega varstvenega pasu se ne morejo dati v zakup fizičnim ali pravnim osebam.«
»51.b člen
Fizična oseba, ki je lastnik zemljišča, ki se nahaja v ožjem in najožjem varstvenem pasu lahko od Občine Gornja Radgona zahteva zamenjavo svojega zemljišča za drugo enakovredno zemljišče ali njegov odkup, če je zaradi omejitev in prepovedi iz tega odloka pri uživanju svoje lastnine bistveno oviran, ker je uporaba zemljišča trajno onemogočena.
Če lastnik zemljišča noče odprodati ali zamenjati svojega zemljišča, se lahko po predpisih o razlastitvi lastninska pravica na zemljišču odvzame ali omeji.
Do izvedbe pravnih poslov iz tega člena odloka lahko lastnik zemljišča zahteva od Občine Gornja Radgona odškodnino. Odškodnina se določi po predpisih o razlastitvi.«
»51.c člen
Varstvena pasova (ožji in najožji) po tem odloku morata biti označena. Varstvena pasova označi režijski obrat za komunalne dejavnosti.«
»51.d člen
Da se zavaruje vodonosnik ali njegov del, s katerega podzemne vode odtekajo v smeri zajetja za javno oskrbo s pitno vodo ali izkoriščanje mineralne, termomineralne ali druge podzemne vode za proizvodnjo pijač, pred onesnaževanjem je, znotraj varstvenih in zaščitnih pasov po tem odloku, poleg ukrepov, ki so že določeni v tem odloku prepovedano brez predhodnega soglasja občine izvajati raziskovanje in vrtanje vrtin za raziskovanje podzemnih voda, brez sprejetja prostorskega akta ali njegovih sprememb pa gradnjo objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ali izkoriščanje mineralne, termalne, termomineralne ali druge podzemne vode za proizvodnjo pijač.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-1-1/2000
Gornja Radgona, dne 21. julija 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti