Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3527. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobje, stran 9396.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 4. in 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) in na podlagi 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na 10. redni seji dne 19. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi vrsta, zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine Dobje.
2. člen
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
– Občina Dobje,
– izvajalci javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci),
– povzročitelji obremenitev (v nadaljnjem besedilu: povzročitelji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo komunalni odpadki.
3. člen
Na območju Občine Dobje je obvezno zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov iz stanovanjskih hiš, stanovanj, industrijskih objektov, javnih zgradb, dvorišč, parkirnih prostorov in drugih virov.
4. člen
Upravljavci in lastniki ali najemniki zgradb ter objektov na območju Občine Dobje morajo komunalne odpadke odlagati v posode za odpadke ali vrečke, ki jih določi izvajalec.
5. člen
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po programu gospodarnega ravnanja z odpadki v Občini Dobje, ki ga potrdi Občinski svet občine Dobje v skladu s predpisi in s tem odlokom.
Izvajalca izbere Občinski svet občine Dobje.
II. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
6. člen
Izven posod za odpadke na zbiralnih in odjemnih mestih ter izven odlagališča komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati komunalne odpadke.
7. člen
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci, zaračunavajo poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posode.
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v posodo, skladno z navodili izvajalcev.
III. ODVAŽANJE IN ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
8. člen
Zbiranje in odlaganje odpadkov se izvaja skladno z letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno s 5. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi in vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim razporedom odvoza vseh vrst odpadkov.
9. člen
Kosovni odpadki se odlagajo na mestih, ki jih določi občina v dogovoru s pooblaščeno organizacijo. Odvoz kosovnega materiala se organizira po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Vsaj teden dni pred odvozom je občina dolžna obvestiti občane Občine Dobje o datumu odvoza.
10. člen
Odpadne gradbene materiale in jalovino je v skladu s sanacijskimi programi dopustno odlagati ali jih uporabiti za izravnavo pri urejanju okolja ter za nasipe, po predhodnem soglasju Občine Dobje.
11. člen
Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti. Če tega ne stori, jih pristojni odstranijo na njegove stroške takoj na zahtevo pristojnega inšpektorja ali občinske komunalne službe komunalnega nadzora.
IV. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
12. člen
Pooblaščena organizacija mora zagotoviti reden odvoz komunalnih odpadkov.
Ceno storitev določa pooblaščena organizacija. Cene za ravnanje z odpadki se določijo skladno z veljavno zakonodajo.
13. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organiziran odvoz odpadkov.
V. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojne občinske službe, ki pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 80.000 SIT in stroški sanacije se kaznuje za prekršek fizična oseba.
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 300.000 SIT in stroški sanacije se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če odlaga odpadke izven posod za odpadke in če ne postavi posod za odpadke na določeno mesto;
– če odlaga kosovne odpadke izven določenega mesta in časa, ki ga določi občina;
– če odlaga gradbene materiale in jalovino brez soglasja občine;
– če okolice redno ne čisti in vzdržuje.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01/00
Dobje, dne 19. junija 2000.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti