Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3525. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov, stran 9394.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44//96, 70/97, 10/98 in 68/98), zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 24/99), odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Borovnica (sprejet na 12. redni seji dne 22. 6. 2000) in statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00) je Občinski svet občine Borovnica na 12. redni seji dne 22. 6. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja Občina Borovnica za uresničevanje javnega interesa na področju športa.
2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Borovnica določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem v Občini Borovnica.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo vsi z zakonom in odlokom določeni nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Borovnica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– za društva da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini.
4. člen
Izvajalci programov športa v Občini Borovnica so:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci, osnovne šole,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide,
– organizacije, ki izvajajo športne programe za študentsko populacijo.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Sofinancira se naslednje vsebine:
1. Programi za otroke in mladino
a) Programi interesne vadbe za predšolske otroke:
– Zlati sonček,
– tečaj plavanja,
– 40-urni redni programi.
b) Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke:
– Zlati sonček,
– športna značka,
– šolska športna tekmovanja,
– nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih,
– tečaji plavanja,
– 80-urni redni programi.
c) Programi interesne vadbe za šport nadarjenih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– redni programi športnega treniranja v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
2. Športno-rekreativni programi za vse:
– 80-urni programi redne rekreativne vadbe,
– 80-urni programi rekreativne vadbe za invalide,
– športno-rekreativna tekmovanja.
3. Programi kakovostnega športa:
– najem objektov za društva iz Občine Borovnica, ki imajo redno vadbo, nastopajo v državni ligi in katerih posamezniki se udeležujejo državnih prvenstev.
4. Programi vrhunskega športa:
– organizacija odmevnejših prireditev v Občini Borovnica s katerimi se občina predstavi v širšem slovenskem prostoru (najmanj regijsko tekmovanje).
5. Programi izobraževanja na področju športa:
– izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra.
6. Promocija športa:
– promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocije Občine Borovnica.
7. Športni objekti - obratovanje, vzdrževanje
8. Oprema športnih objektov in športni rekviziti.
Za navedene vsebine občinski svet na predlog župana vsako leto določi strukturo zagotavljanja sredstev za posamezne namene.
6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v 5. členu tega pravilnika se v primeru razpoložljivih sredstev in planiranih investicij zagotavljajo tudi sredstva investicije v športni infrastrukturi.
7. člen
Objekte, ki so s sklepom občinskega sveta postali javna infrastruktura na področju športa, da župan s pogodbo v upravljanje društvom in zavodom iz Občine Borovnica.
To so naslednji objekti:
1. velika telovadnica v osnovni šoli,
2. športni park pri osnovni šoli,
3. objekt TVD Partizan,
4. smučarska skakalnica v Mavčevi dolini,
5. nogometno igrišče na Dolu.
8. člen
Za objekte, ki so v lasti občine in dani v upravljanje, se iz občinskega proračuna zagotavlja del sredstev za obratovalne stroške (elektrika, voda, ogrevanje, čiščenje, košnja trave ipd.), glede na zasedenost objekta s športno-rekreativno dejavnostjo občanov in društev iz naše občine. Del sredstev pa se zagotavlja iz članarine, ki jo mora društvo oziroma zavod 50% nameniti za obratovanje, 50% pa za obnavljanje opreme.
9. člen
Kolikor ob zaključku leta del sredstev za obratovalne stroške ostane neporabljen, se lahko uporabi za isti namen v prihodnjem letu oziroma ob soglasju občine za vlaganje v objekt.
10. člen
V pogodbi med občino in upravljalcem se podrobneje dogovori roke zagotavljanja sredstev ter druge medsebojne obveznosti.
11. člen
Župan mora v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika pozvati dosedanje upravljalce, da dostavijo ustrezno dokumentacijo za pripravo pogodbe o prenosu objektov v upravljanje.
12. člen
Občina Borovnica vsako leto do 15. 10. objavi razpis za financiranje programov športa za prihodnje leto. Razpis se objavi na krajevno običajen način in na oglasni deski Občine Borovnica oziroma v občinskem glasilu.
Občina Borovnica vloge strokovno obdela in predvidi razdelitev razpoložljivih sredstev za prihodnje leto od 1. 1. dalje.
Podpis pogodbe z izvajalci in financiranje izvajalcev se v tekočem letu začne po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto.
13. člen
Sklep o višini sredstev za posamezne športne programe, ki ga sprejme Občinski svet občine Borovnica, je sestavni del tega pravilnika.
14. člen
Izvajalci športnih programov in upravljalci objektov z Občino Borovnica sklenejo letno pogodbo. Vsi morajo najkasneje do 15. februarja tekočega leta županu poslati poročilo o poslovanju v preteklem letu.
15. člen
Razpis za leto 2000 se objavi v roku enega meseca po sprejemu odloka o uresničevanje javnega interesa na področju športa.
16. člen
Pogodbe z izvajalci se sklepajo, ko:
– je sprejet proračun za tekoče leto,
– je pridobljeno soglasje občinskega sveta k sklenitvi pogodb z izvajalci.
17. člen
S sprejetjem tega pravilnika oziroma s 1. 1. 2000 preneha obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Borovnica.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 066/3-12/7-153/00
Borovnica, dne 22. junija 2000.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti