Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3524. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Borovnica, stran 9389.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 70/97, 10/98 in 68/98), zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00) je Občinski svet občine Borovnica na 12. redni seji dne 22. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Delovanje na področju športa je svobodno, pri čemer Občina Borovnica skrbi za izvajanje javnega interesa lokalne skupnosti na področju športa.
2. člen
Javni interes lokalne skupnosti na področju športa obsega zlasti:
– ustvarjanje možnosti za skladen razvoj občanov in občank na področju športa, kakor tudi za razvoj posameznih športnih panog in društev,
– zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in dostopnost športa vsem občanom,
– športno vzgojo v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je Občina Borovnica, ter razvoj športno interesnih dejavnosti,
– promocijo Občine Borovnica s promocijo športa,
– športno rekreacijo vseh občanov,
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– šport invalidov.
Športna vzgoja po tem odloku je dejavnost otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa.
Športna rekreacija je športna dejavnost odraslih vseh starosti in družin.
Kakovostni šport po tem odloku je priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.
Vrhunski šport po tem odloku je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Naziv vrhunskega športnika dodeli Olimpijski komite Slovenije na podlagi kriterijev.
Šport invalidov po tem odloku je dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
3. člen
Javni interes Občine Borovnica kot lokalne skupnosti na področju športa se uresničuje:
– z občinskim programom športa, ki ga sprejme občinski svet,
– z delovanjem javnih služb in javnih zavodov na področju športa,
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športa,
– z zagotavljanjem javnih sredstev za šport iz proračuna Občine Borovnica,
– z ustanavljanjem javnih skladov za posamezna področja športne dejavnosti,
– z gradnjo javne infrastrukture na področju športa.
4. člen
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa se zagotavljajo sredstva iz proračuna Občine Borovnica zlasti za:
– izvajanje športnih dejavnosti, ki obsegajo programe interesne vadbe za predšolske in šoloobvezne otroke,
– izvajanje programov športne vzgoje posebno nadarjenih otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– za športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– izvajanje športno-rekreativnih programov,
– za investicije v infrastrukturo in opremo na področju športa,
– za propagandno dejavnost na področju športa,
– za izvajanje programov vrhunskih športnikov.
Obseg in vrste nalog se na posameznih področjih opredeljujejo v letnem programu Občine Borovnica za področje športa.
5. člen
Za športne dejavnosti po tem odloku se štejejo vse dejavnosti, predvidene z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, kakor tudi vse tiste dejavnosti, ki imajo državno ali mednarodno priznan status v okviru državnih in mednarodnih zvez in so njihova združenja, društva, klubi in organizacije registrirane pri pristojnem državnem organu.
Izvajalci športnih programov po tem odloku so poleg športnih društev tudi javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter zasebniki, če so registrirani za opravljanje športne dejavnosti.
6. člen
Športne prireditve se morajo najaviti, propagirati in pojasnjevati v slovenščini.
V vseh najavah, propagandnem gradivu in pojasnilih mora biti na vidnem mestu označena Občina Borovnica.
II. PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA
7. člen
Program športa v Občini Borovnica določa temelje športne politike v Občini Borovnica in opredeljuje obseg dejavnosti na področju športa, ki se financira ali sofinancira iz občinskega proračuna ter drugih javnih ali zasebnih financ.
Program športa in merila za izbor in sofinanciranje programa športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev v Občini Borovnica sprejme občinski svet.
8. člen
Program športa Občine Borovnica določa zlasti:
– načela in cilje športne politike v občini,
– ukrepe športne politike za razvoj športne dejavnosti,
– merila za oblikovanje javne infrastrukture na področju športa v občini,
– ukrepe za ohranjanje, povezovanje in razvoj športnega prostora v Občini Borovnica,
– izhodišča za promocijo Občine Borovnica,
– usmeritve na področju varstva okolja in urejanja prostora z vidika športne dejavnosti,
– usmeritve na področju športne dejavnosti v okviru javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– obseg dejavnosti na področju športa, ki se sofinancira iz občinskega proračuna ali iz drugih javnih sredstev,
– pomembnejša investicijska vlaganja v javno infrastrukturo na področju športa v Občini Borovnica.
9. člen
Za izvajanje občinskega programa športa v Občini Borovnica na področju financiranja, skrbi v okviru svojih pristojnosti izvrševanja proračuna župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
Izvajalci programov, ki z občino po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto sklenejo enoletne pogodbe, so dolžni skrbeti za izvajanje posameznega programa v skladu s pogodbo in občinskim programom športa.
Izvajalci programov morajo do 15. 10. tekočega leta županu oziroma tajniku občine predložiti podrobno poročilo o izvajanju programa športa za tekoče leto s finančnim poročilom ter oceno rezultatov in s programom za naslednje proračunsko leto vključno s programom financiranja.
10. člen
Kot strokovno posvetovalno telo občinskega sveta za področje športa je odbor za družbene dejavnosti.
Ob obravnavi posameznih zadev lahko komisija povabi k sodelovanju posamezne športnike, ki jih izbere predsednik odbora po lastni presoji in glede na obravnavano tematiko.
11. člen
Župan oziroma tajnik občine na podlagi tretjega odstavka 9. člena tega odloka:
– oblikuje vsebinska izhodišča in usmeritve za pripravo občinskega programa športa,
– ocenjuje izvajanje športnega programa v Občini Borovnica in daje pobude za njegove spremembe in dopolnitve,
– daje mnenje k poročilu posameznih izvajalcev o izvajanju športnega programa v Občini Borovnica,
– ocenjuje stanje in razvoj športne dejavnosti,
– spremlja zakonodajo in druge predpise s področja športa,
– daje pobude in predloge za urejanje drugih vprašanj s področja športa.
12. člen
Za sodelovanje pri delu župana oziroma tajnika občine se lahko ustanovijo delovne skupine, ki jih kot svoje posvetovalno telo imenuje župan.
Njihovo sestavo, naloge in način dela določi župan z aktom o imenovanju.
III. ŠPORTNA ZVEZA
13. člen
Športna zveza je samostojna strokovna organizacija, v katero se prostovoljno vključujejo športna društva, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v tovrstni zvezi.
Športna zveza deluje na podlagi ustrezne zakonodaje s področja prostovoljne organizacije in delovanja društev, lastnega statuta in akta o ustanovitvi.
Medsebojna razmerja se določajo s pogodbo društev o ustanovitvi zveze.
14. člen
Športna zveza:
– usklajuje delo športnih organizaciji združenih v zvezo in opravlja skupne naloge v skladu s pogodbo društev o ustanovitvi zveze,
– pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju predšolskega ter osnovnošolskega športa in športne rekreacije,
– pospešuje usmerjenost nadarjenih otrok in mladine v kakovostni in vrhunski šport,
– spodbuja vključevanje invalidov v športno dejavnost,
– sodeluje s športnimi zvezami in športnimi društvi v drugih občinah.
15. člen
Športna zveza se financira iz sredstev društev, ki so člani zveze.
Društva združujejo delež lastnih sredstev za delo zveze na podlagi letno sklenjenih pogodb s športno zvezo.
Društva pridobivajo sredstva za izvajanje programov delno iz proračuna občine na podlagi letno sklenjenih pogodb o izvajanju programa (sklenejo se z občino), iz članarine ter iz drugih virov.
IV. SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA
16. člen
Športni programi se sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi meril in kriterijev, ki jih sprejme Občinski svet občine Borovnica. Višino sredstev za področje športa določi občinski svet s proračunom občine.
17. člen
Župan oziroma tajnik občine zbira predloge za sofinanciranje športnih programov z javnim razpisom. Z izvajalci programov oziroma projektov sklepa pogodbe župan, po predhodnem soglasju odbora za družbene dejavnosti.
Izjemoma župan lahko sklene pogodbo po predhodnem soglasju odbora za družbene dejavnosti o sofinanciranju programov oziroma projekta brez javnega razpisa:
– če gre za posebno pomemben program ali projekt, ki ga ni bilo mogoče v naprej načrtovati,
– v primerih, ko bi opustitev projekta ali programa pomenila za razvoj športa v Občini Borovnica dolgoročno izgubo ali izpad sredstev.
S sklenitvijo pogodbe župan na prvi naslednji seji seznani občinski svet.
18. člen
Nadzor nad porabo sredstev iz občinskega proračuna, ki jih prejemajo društva oziroma športna zveza opravlja Nadzorni odbor občine Borovnica, nadzor nad celotno porabo sredstev društev oziroma športne zveze pa opravlja nadzorni odbor društva oziroma športne zveze.
V. JAVNI SKLADI
19. člen
Občina Borovnica lahko za izvajanje programa športa ustanovi sklad, na katerega se prenese financiranje dejavnosti, za katero je sklad ustanovljen.
Javni sklad se ustanovi z odlokom in po postopku, ki ga določa statut Občine Borovnica.
20. člen
Javni sklad posluje po predpisih, ki veljajo za zavode, če ni z zakonom drugače določeno.
21. člen
Akt o ustanovitvi javnega sklada določi vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za uresničevanje ciljev in namenov, za katere je sklad ustanovljen.
22. člen
S statutom in ostalimi akti se podrobneje določajo organizacije, naloge, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega sklada za področje športa.
23. člen
Sredstva javnega sklada se lahko uporabljajo le za namen, za katerega je bil javni sklad ustanovljen.
24. člen
Javni sklad mora vsako leto do 30. novembra predložiti ustanovitelju podrobno poročilo o delu sklada v preteklem letu.
25. člen
Revizijo in nadzor nad javnimi skladi na področju športa, katerih ustanovitelj je Občina Borovnica, opravlja Nadzorni odbor občine Borovnica.
26. člen
Po enakem postopku se ustanavljajo tudi fundacije ali druge ustanove na področju izvajanja ali financiranja programa športa, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Borovnica.
VI. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU ŠPORTA
27. člen
Urejene in opremljene površine in objekti ter oprema v družbeni lastnini ali lasti občine, ki so namenjeni za izvajanje športne aktivnosti, sestavljajo javno infrastrukturo s področja športa.
Površine in objekte, ki predstavljajo javno infrastrukturo s področja športa in se oddajajo v upravljanje oziroma v najem, določi občinski svet s sklepom.
28. člen
Javna infrastruktura s področja športa se lahko odda v uporabo posameznikom in pravnim osebam, ki so registrirane za izvajanje športne dejavnosti in vpisane v evidenco izvajalcev programa športa v Občini Borovnica.
29. člen
Javna infrastruktura iz prejšnjega člena se da v uporabo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede župan oziroma tajnik občine v skladu z veljavno zakonodajo.
Javna infrastruktura se mora uporabljati v namen, za katerega je bila urejena in določena.
Izvajalci programa športa v Občini Borovnica imajo za izvajanje storitev programov športa prednost, kadar pod enakimi pogoji nastopajo tudi drugi interesi.
30. člen
Z uporabniki, izbranimi na podlagi javnega razpisa in skladno s programom športa, sklene, ob predhodnem soglasju občinskega sveta, župan pogodbo o uporabi in upravljanju javne infrastrukture na področju športa.
Pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas s šestmesečnim odpovednim rokom.
31. člen
Če se del javne infrastrukture na področju športa, ki začasno ali trajno ni potreben za opravljanje športne dejavnosti odda ali proda za druge namene, se dohodek nameni za investicije v javno infrastrukturo na področju športa.
32. člen
Za načrtovanje, gradnjo in opremljanje ter za vzdrževanje infrastrukture se uporabljajo normativi, standardi in priporočila, ki veljajo za stroko in jih določi pristojno ministrstvo.
VII. JAVNI ZAVOD NA PODROČJU ŠPORTA
33. člen
Javni zavod na področju športa se lahko ustanovi za opravljanje dejavnosti, ki so z zakonom ali odlokom Občine Borovnica opredeljene kot javna služba na področju športa.
Javni zavod se lahko ustanovi tudi za opravljanje športnih dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
Javni zavod ustanovi z odlokom občinski svet.
VIII. DRUŠTVA NA PODROČJU ŠPORTA
34. člen
Posamezniki se združujejo v društva na področju športa z namenom:
– da izvajajo športne dejavnosti,
– da združujejo občane in občanke na posameznih športnih področjih,
– da izvajajo izobraževalne in vzgojne aktivnosti na področju športa,
– da prispevajo k dostopu do dobrin, ki jih nudijo športne dejavnosti,
– da skrbijo za zdrav in skladen razvoj članov in članic,
– da opravljajo druge aktivnosti in naloge na področju športa.
IX. ZDRAVSTVENO VARSTVO
35. člen
Izvajalci programov na področju športa morajo zagotoviti, da se s športom ukvarjajo zdravstveno sposobne osebe oziroma osebe primerne programu in vadbeni skupini.
X. ŠPORTNE PRIREDITVE
36. člen
Športne prireditve po tem odloku so športna srečanja in tekmovanja, organizirana skladno s pravili posameznih panožnih zvez ali v skladu z razpisi organizatorjev in izvajalcev.
Športne prireditve morajo biti prijavljene skladno z določili veljavne zakonodaje pri pristojnem organu.
37. člen
Organizator športne prireditve mora za vse udeležence in gledalce poskrbeti za varnost in zagotoviti ustrezno prvo pomoč ter zavarovati svojo odgovornost za varnost udeležencev in gledalcev.
38. člen
V objektu ali na prostoru, v/na katerem poteka športna prireditev, je prepovedano točenje alkoholnih pijač eno uro pred začetkom prireditve in v času športne prireditve.
Organizator ne sme dovoliti vstopa na tekmovanje osebam, ki so pod vplivom alkohola.
39. člen
V zaprtem športnem objektu, kjer poteka tekmovanje ali druga oblika športne vadbe, je prepovedano kajenje.
Objekti/prostori morajo biti vidno označeni z znaki za prepoved kajenja.
40. člen
Na športno prireditev je prepovedano prinašati pirotehnična in druga eksplozivna sredstva, katera bi ogrožala varnost udeležencev prireditve.
41. člen
Prireditelj, ki kandidira za organizacijo državnega ali mednarodnega tekmovanja, mora pred izvedbo le-tega na območju Občine Borovnica na objektih, ki so družbena lastnina v upravljanju občine ali lasti občine, predhodno pridobiti soglasje župana oziroma tajnika občine ali upravljalca javnega objekta.
XI. NADZOR
42. člen
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja Nadzorni odbor občine Borovnica v delu, ki se nanaša na javna sredstva pridobljena iz občinskega proračuna in v delu, ki se nanaša na gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Nadzor nad organizacijo in izvedbo prireditev ter nad določili, ki jih predpisujejo drugi akti, imata tudi krajevno pristojna postaja policije in inšpekcija oziroma občinsko redarstvo.
XII. INFORMATIKA V ŠPORTU
43. člen
Za organizacijo in sistematično spremljanje stanja v športu za razvoj te dejavnosti in vodenje dolgoročne politike razvoja športa v Občini Borovnica se vodijo naslednje zbirke podatkov:
– evidenca športnikov in vrhunskih športnikov,
– evidenca izvajalcev letnega programa športa,
– evidenca strokovnih delavcev v športu,
– evidenca javne infrastrukture s področja športa,
– evidenca državnih in mednarodnih prireditev na območju občine,
– ostale evidence.
44. člen
Evidenca športnikov in vrhunskih športnikov obsega ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, športno panogo, stopnjo kategorizacije, športne rezultate uvodnih in mednarodnih tekmovanj in državnih prvenstev. Te podatke do 15. 10. tekočega leta v poročilu sporoča posamezno društvo županu oziroma tajniku občine.
45. člen
Evidenca izvajalcev letnega programa športa obsega ime, sedež, ime in priimek zastopnika, naziv športne panoge oziroma dejavnosti. Te podatke sporoča posamezno društvo županu oziroma tajniku občine do 15. 10. tekočega leta v poročilu in ob razpisu.
46. člen
Evidenca strokovnih delavcev v športu obsega ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, naziv delodajalca, strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost in športno panogo. Te podatke sporoča posamezno društvo županu oziroma tajniku občine do 15. 10. tekočega leta v poročilu in ob razpisu.
47. člen
Evidenca javne infrastrukture na področju športa obsega zemljiškoknjižni izpisek, ime objekta, lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost tekmovalnih površin, velikost prostora za obiskovalce.
48. člen
Evidenca državnih in mednarodnih športnih prireditev, ki se izvajajo na območju Občine Borovnica obsega športno panogo, nivo, ime organizatorja, državne udeleženke oziroma druge udeležence. Podatke sporoča posamezno društvo županu oziroma tajniku občine do 30 dni po izvedenem tekmovanju.
49. člen
Glede na dejavnost in razvoj športa se lahko uvedejo tudi druge evidence. Vodenje ostalih evidenc predpiše na podlagi tega odloka župan oziroma tajnik občine.
50. člen
Evidence se trajno hranijo in arhivirajo na sedežu Občine Borovnica.
51. člen
Osebni podatki potrebni za vzpostavitev in delovanje evidenc se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo skladno s posebnimi predpisi in zakonskimi določili, ki se nanašajo na zbirke osebnih podatkov.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
Z denarno kaznijo od najmanj 40.000 SIT se kaznuje za prekršek društvo oziroma organizator športne prireditve, ki le-te ne propagira v slovenskem jeziku. Odgovorna oseba društva se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT. Te odločbe izvajajo osebe iz drugega odstavka 42. člena tega odloka.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Župan oziroma občinska uprava mora v roku osem mesecev po objavi tega odloka izdati ustrezna navodila za realizacijo odloka in vzpostaviti evidence, ki so določene s tem odlokom.
54. člen
Društva in druge organizacije, ki imajo interes na podlagi tega odloka v prihodnjem letu pridobiti sredstva iz proračuna Občine Borovnica morajo županu oziroma tajniku občine po uveljavitvi odloka posredovati vse podatke, ki so predpisani s tem odlokom.
Podatke posredujejo najpozneje 90 dni po objavi odloka.
Društva, ki kandidirajo ali tudi če ne kandidirajo morajo ne glede na prejšnji odstavek, v roku 120 dni od objave odloka, posredovati županu oziroma tajniku občine podatke, ki so predpisani s tem odlokom.
55. člen
Ta odlok začne veljati na dan sprejema na Občinskem svetu občine Borovnica, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 066/3-12/6-152/00
Borovnica, dne 22. junija 2000.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti