Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3519. Pravilnik o izvajanju inšpekcije na podlagi zakona o kemičnem orožju, stran 9374.

Za izvajanje V. poglavja zakona o kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o izvajanju inšpekcije na podlagi zakona o kemičnem orožju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja nadzor nad izvajanjem Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 – Mednarodne pogodbe, št. 9/97, v nadaljnjem besedilu: konvencija), zakona o kemičnem orožju (v nadaljnjem besedilu: zakon) in predpisov izdanih na njegovi podlagi, dolžnosti in naloge ter način sodelovanja zavezancev pri izvajanju inšpekcijskega nadzora v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: inšpekcijski nadzor) ter podrobnejši potek postopka za sprejem in spremljanje mednarodne inšpekcije, ki opravlja mednarodni inšpekcijski nadzor ter naloge spremljevalne skupine.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu oziroma v konvenciji.
PSF kemikalija je organska kemikalija, ki ni vključena v sezname k Prilogi o kemikalijah h konvenciji in vsebuje elemente fosfor, žveplo ali fluor.
Posamezna organska kemikalija je katera koli kemikalija, ki spada v razred kemičnih spojin, sestavljenih iz vseh ogljikovih spojin, razen oksidov, sulfidov in kovinskih karbonatov, ki jo je mogoče opredeliti s kemijskim imenom, strukturno formulo, če je znana, in z registrsko številko CAS, če ji je dodeljena.
3. člen
(vrste nadzora)
Inšpekcijski nadzor iz 1. člena tega pravilnika izvajajo zdravstveni inšpektorji, ki opravljajo nadzor nad kemikalijami (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji) in v skladu z drugim odstavkom 15. člena zakona obveščajo Urad za kemikalije RS (v nadaljnjem besedilu: urad).
Mednarodni inšpekcijski nadzor iz 1. člena tega pravilnika izvaja mednarodna inšpekcija Organizacije za prepoved kemičnega orožja (v nadaljnjem besedilu: organizacija). Mednarodni inšpektor ali inšpekcijski asistent je lahko oseba, ki jo imenuje organizacija po predhodni odobritvi držav pogodbenic.
4. člen
(predmet inšpekcijskega in mednarodnega inšpekcijskega nadzora)
Predmet inšpekcijskega in mednarodnega inšpekcijskega nadzora so objekti in oprema za proizvodnjo, predelavo, skladiščenje in porabo kemičnega orožja, strupenih kemikalij, posameznih organskih kemikalij in PSF kemikalij ter pravne in fizične osebe, ki se vključujejo v ta proces oziroma uvažajo, izvažajo, skladiščijo in opravljajo tranzit strupenih kemikalij.
II. INŠPEKCIJSKI NADZOR
5. člen
(dolžnosti in pravice odgovornih oseb zavezancev na mestu inšpekcijskega nadzora)
Odgovorne osebe zavezancev so na mestu nadzora dolžne:
a) dopustiti izvajanje inšpekcije,
b) posredovati podatke, informacije in dokumente, ki jih inšpektorji potrebujejo za nadzor,
c) pomagati pri jemanju vzorcev,
d) inšpektorjem zagotoviti spremstvo, ki je strokovno usposobljeno in ima ustrezna pooblastila za posredovanje informacij.
Odgovorne osebe zavezancev imajo na mestu nadzora pravico:
a) prisostvovati inšpekciji,
b) zahtevati postopke za varovanje tajnosti podatkov,
c) zahtevati odvzem enakega vzorca ali dela odvzetega vzorca.
6. člen
(vrste nadzora)
Inšpektorji opravljajo redni, izredni in ponovni nadzor.
Redni nadzor se izvaja na podlagi letnega programa dela inšpekcijske službe.
Izredni nadzor se opravi na pobudo katere koli pravne ali fizične osebe, ki na Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije vloži zahtevo za inšpekcijo.
Ponovni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za odpravo kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog in se vrši do odprave kršitev oziroma do izvršitve naloženih ukrepov in nalog.
7. člen
(področje nadzora)
Nadzor se nanaša na:
a) preverjanje podatkov, ki jih je zavezanec v skladu s pravilnikom, ki ureja roke, vsebino in način posredovanja podatkov dolžan prijavljati uradu,
b) preverjanje dejanskih proizvedenih količin strupenih kemikalij in proizvodnih kapacitet,
c) preverjanje količin strupenih kemikalij glede na izdana dovoljenja za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij,
d) vso dokumentacijo povezano z namenom inšpekcije.
III. MEDNARODNI INŠPEKCIJSKI NADZOR
8. člen
(oblike in cilji mednarodnega inšpekcijskega nadzora)
Mednarodni inšpekcijski nadzor je lahko rutinska ali preveritvena inšpekcija.
Cilj rutinske inšpekcije je ugotoviti ali so vse dejavnosti na mestih nadzora v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz konvencije, in v skladu s posredovanimi deklaracijami.
Cilj preveritvene inšpekcije, ki jo odobri izvršni svet organizacije, je na zahtevo države pogodbenice preveriti sum glede možne neskladnosti s konvencijo na ozemlju druge države pogodbenice konvencije.
9. člen
(spremljevalna skupina)
Mednarodno inšpekcijo spremlja spremljevalna skupina v skladu s 17. členom zakona.
10. člen
(naloge spremljevalne skupine)
Pred prihodom mednarodne inšpekcije v državo, ima spremljevalna skupina naslednje naloge:
a) izvršiti priprave na vstopnem mejnem prehodu,
b) določiti dodatno tehnično osebje za logistiko,
c) zagotoviti možnost pretoka informacij med uradom, mestom nadzora, ostalimi pristojnimi ministrstvi in organizacijo,
d) nadzorovati priprave za sprejem mednarodne inšpekcije na mestu nadzora,
e) pripraviti ustrezne delovne prostore za mednarodno inšpekcijo,
f) pripraviti vse potrebno za nastanitev, prehrano in zdravstveno oskrbo mednarodne inšpekcije.
V času izvajanja mednarodne inšpekcije v državi ima spremljevalna skupina naslednje naloge:
a) sprejeti mednarodno inšpekcijo pred vstopom v državo v skladu z njihovimi privilegiji in imuniteto,
b) opraviti pregled z inšpekcijo prispele inšpekcijske opreme in preveriti ali je v skladu z veljavnim spiskom potrjene opreme,
c) spremljati mednarodno inšpekcijo ves čas, ko je na ozemlju Republike Slovenije,
d) zagotoviti potrebne prevoze mednarodnih inšpektorjev in njihove opreme,
e) prisostvovati poteku inšpekcije na mestu nadzora,
f) skrbeti za varovanje podatkov,
g) na zahtevo zavezanca zagotavljati ustrezno stopnjo tajnosti vsakega dokumenta, ki ga želi preveriti mednarodna inšpekcija,
h) zahtevati, da zaradi mednarodnega inšpekcijskega nadzora ne prihaja do nepotrebnega oviranja delovanja objekta,
i) skrbeti za izvajanje določbe konvencije, ki določa, da mednarodna inšpekcija ne sme sama voditi obratovanja nobenega objekta,
j) svetovati odgovornim osebam na mestu nadzora v zvezi z njihovimi pravicami in dolžnostmi,
k) zagotavljati dostope mednarodni inšpekciji do posameznih objektov na mestu nadzora,
l) predlagati možne rešitve za razjasnitev nejasnosti,
m) seznaniti se s poročilom o prvih ugotovitvah,
n) spremljati mednarodno inšpekcijo med opravljanjem formalnosti ob zapuščanju države.
11. člen
(dolžnosti in pravice odgovornih oseb zavezancev na mestu nadzora)
Odgovorne osebe so na mestu nadzora dolžne:
a) po navodilih urada pripraviti podatke za predinšpekcijsko obveščanje,
b) aktivno sodelovati pri predinšpekcijskem obveščanju,
c) omogočiti izvedbo mednarodne inšpekcije,
d) sodelovati s spremljevalno skupino ter ji pomagati pri pripravah na mednarodno inšpekcijo,
e) posredovati podatke, informacije in dokumente, potrebne za mednarodno inšpekcijo,
f) seznaniti mednarodno inšpekcijo in spremljevalno skupino o varnostnih zahtevah na mestu nadzora,
g) omogočiti odvzem vzorcev,
h) dopustiti pregled zapisov in dokumentacije,
i) dopustiti fotografiranje,
j) mednarodni inšpekciji in spremljevalni skupini zagotoviti stik z osebjem, pooblaščenim za posredovanje informacij,
k) zagotoviti varnost mednarodni inšpekciji in spremljevalni skupini.
Odgovorne osebe imajo na mestu nadzora pravico:
a) prisostvovati mednarodni inšpekciji,
b) zahtevati od mednarodne inšpekcije in spremljevalne skupine, da upoštevata varnostne zahteve na mestu nadzora,
c) zahtevati od spremljevalne skupine, da zagotovi postopke za varovanje tajnosti podatkov,
d) pri vzorčenju obdržati enak vzorec ali del odvzetega vzorca,
e) prisostvovati analiziranju vzorcev,
f) biti seznanjene z vsebino poročila o prvih ugotovitvah mednarodne inšpekcije in končnega poročila.
12. člen
(obveščanje)
Po prejemu obvestila o prihodu mednarodne inšpekcije, ki ga uradu, v skladu s 14. členom zakona posreduje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, mora urad:
a) nemudoma obvestiti Vlado Republike Slovenije,
b) najkasneje v eni uri od prejema obvestila organizacije organizaciji potrditi prejem obvestila,
c) obvestiti druge organe, pristojne za izvajanje konvencije,
d) obvestiti carino, policijo in druge odgovorne osebe in organe na vstopnem mejnem prehodu,
e) obvestiti odgovorne osebe na mestu nadzora,
f) določiti vodjo in ostale člane ekipe izmed članov spremljevalne skupine in opredeliti naloge posameznih članov in po potrebi naloge dodatnega tehničnega osebja.
13. člen
(dolžnosti urada)
Urad ima v času mednarodne inšpekcije dolžnosti, da:
a) organizira vse potrebno za nemoten potek mednarodne inšpekcije,
b) zagotavlja koordinacijo med vsemi pristojnimi organi,
c) vodi spremljevalno skupino, kolikor z zakonom ni drugače določeno,
d) odloča o ukrepih, potrebnih za izvedbo inšpekcije.
V primeru inšpekcije v vojaških objektih in v primeru inšpekcije starega kemičnega orožja ima pooblaščeni vodja spremljevalne skupine enaka pooblastila kot vodja spremljevalne skupine.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-19/00
Ljubljana, dne 17. avgusta 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti