Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3518. Pravilnik o pogojih za proizvodnjo strupenih kemikalij in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo, stran 9372.

Na podlagi 5. člena zakona o kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo v soglasju z ministrom za gospodarske dejavnosti, ministrom za okolje in prostor ter ministrom za obrambo
P R A V I L N I K
o pogojih za proizvodnjo strupenih kemikalij in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje za proizvodnjo strupenih kemikalij iz Priloge o kemikalijah h Konvenciji o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 – Mednarodne pogodbe, št. 9/97, v nadaljnjem besedilu: konvencija), in za obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo za namene iz 3. člena zakona o kemičnem orožju (v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu oziroma v konvenciji.
Izraz kemikalije ima enak pomen kot v zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99).
3. člen
(dovoljenja)
Dovoljenje za proizvodnjo strupenih kemikalij in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo lahko pridobijo pravne in fizične osebe, ki so vpisane v seznam, ki ga na podlagi 44. člena zakona o kemikalijah za proizvodnjo vodi Urad za kemikalije RS (v nadaljnjem besedilu: urad) in ki uradu predložijo še druge podatke iz tega pravilnika in pravilnika, ki določa roke, vsebino in način posredovanja podatkov.
Zavezanci so dolžni uradu sporočati vsako spremembo, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika. V primeru, da pogoji iz tega pravilnika niso več izpolnjeni, urad prekliče dovoljenje iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja)
Vlogo za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo strupenih kemikalij in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo uradu predloži zavezanec. Urad vodi evidenco o izdanih dovoljenjih.
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
a) naslov in matično številko pravne oziroma fizične osebe, ki namerava proizvajati strupeno kemikalijo,
b) naslov in lokacijo objekta, kjer se namerava proizvajati strupeno kemikalijo,
c) kemijsko in trgovsko ime strupene kemikalije ter njeno strukturno formulo,
d) CAS številko strupene kemikalije, če jo strupena kemikalija ima,
e) nameravano letno proizvodno količino strupene kemikalije,
f) namen uporabe strupene kemikalije,
g) program ukrepov za primer nezgodnega izpusta strupene kemikalije,
h) ime in priimek odgovorne osebe,
i) telefonsko številko in številko telefaksa odgovorne osebe in pravne oziroma fizične osebe,
j) elektronski naslov odgovorne osebe in pravne oziroma fizične osebe, če ga imata,
k) izjavo o vpisu v seznam iz prvega odstavka prejšnjega člena z navedbo številke odločbe,
l) druge podatke na zahtevo urada v skladu s konvencijo.
5. člen
(Seznam 1)
Strupene kemikalije iz Seznama 1 k Prilogi o kemikalijah h konvenciji (v nadaljnjem besedilu: Seznam 1) se lahko proizvajajo le v raziskovalne, medicinske, farmacevtske ali zaščitne namene. Dovoljenje za proizvodnjo strupenih kemikalij iz Seznama 1 in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo je treba pridobiti za skupno letno količino večjo od 100 g na objekt.
Proizvodnja strupenih kemikalij iz Seznama 1 v količinah nad 10 kg letno na objekt lahko poteka le v posameznem manjšem objektu, v reakcijskih posodah na proizvodnih linijah, ki niso zgrajene za neprekinjeno proizvodnjo. Prostornina posamezne reakcijske posode ne sme presegati 100 litrov, skupna prostornina vseh reakcijskih posod s prostornino nad 5 litrov pa ne sme presegati 500 litrov.
Ne glede na prejšnji odstavek se proizvodnja strupenih kemikalij iz Seznama 1 v skupnih količinah manjših od 10 kg letno na objekt lahko opravlja tudi v drugem objektu.
Sinteza strupenih kemikalij iz Seznama 1 v raziskovalne, medicinske ali farmacevtske namene, ne pa v zaščitne namene, se lahko opravi v laboratorijih v skupnih količinah manjših od 100 g letno na objekt. Za te objekte ne velja obveznost pridobitve dovoljenja.
Vloga se vloži pri uradu najmanj 240 dni pred pričetkom nameravane proizvodnje ali kakršne koli spremembe proizvodnje in najmanj 120 dni pred vsakim naslednjim koledarskim letom. Dovoljenje se izda za dobo največ 12 mesecev in mu preneha veljavnost ob koncu tekočega koledarskega leta.
Pri izdaji dovoljenja urad upošteva določbe konvencije, da skupna količina strupenih kemikalij iz Seznama 1, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije, v nobenem trenutku ne sme presegati 1 tono.
6. člen
(Seznam 2)
Dovoljenje za proizvodnjo strupenih kemikalij iz Seznama 2 k Prilogi o kemikalijah h konvenciji (v nadaljnjem besedilu: Seznam 2) ter obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo je treba pridobiti, če nameravana letna proizvodnja v posameznem objektu presega količino:
a) 1 kg strupene kemikalije iz Seznama 2 A označene z *,
b) 100 kg druge strupene kemikalije iz Seznama 2 A,
c) 1 tono strupene kemikalije iz Seznama 2 B.
Vloga se vloži pri uradu najmanj 90 dni pred nameravano proizvodnjo in najmanj 90 dni pred vsakim naslednjim koledarskim letom. Dovoljenje se izda za dobo največ 12 mesecev in mu preneha veljavnost ob koncu tekočega koledarskega leta.
7. člen
(Seznam 3)
Dovoljenje za proizvodnjo strupenih kemikalij iz Seznama 3 k Prilogi o kemikalijah h konvenciji (v nadaljnjem besedilu: Seznam 3) in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo je treba pridobiti, če nameravana letna proizvodnja v posameznem objektu presega 30 ton.
Vloga se vloži pri uradu najmanj 90 dni pred nameravano proizvodnjo in najmanj 90 dni pred vsakim naslednjim koledarskim letom. Dovoljenje se izda za dobo največ 12 mesecev in mu preneha veljavnost ob koncu tekočega koledarskega leta.
8. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-13/00
Ljubljana, dne 17. avgusta 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister za zdravstvo
Soglašam!
dr. Jože Zagožen l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti
dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za okolje in prostor
Janez Janša l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti