Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2000 z dne 24. 8. 2000

Kazalo

3517. Pravilnik o načinu pridobitve dovoljenj za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij, stran 9371.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena zakona o kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o načinu pridobitve dovoljenj za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način pridobitve dovoljenj za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij iz Priloge o kemikalijah h Konvenciji o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 – Mednarodne pogodbe, št. 9/97, v nadaljnjem besedilu: konvencija) za namene iz 3. člena zakona o kemičnem orožju (v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu oziroma v konvenciji.
Izraz kemikalije ima enak pomen kot v zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99).
3. člen
(dovoljenja)
Za uvoz in izvoz strupenih kemikalij iz Seznamov 1, 2 in 3 k Prilogi o kemikalijah h konvenciji (v nadaljnjem besedilu: Seznam 1, Seznam 2 in Seznam 3) je treba pridobiti dovoljenje Urada za kemikalije RS (v nadaljnjem besedilu: urad).
Za tranzit, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij iz Seznamov 1 in 2 je treba pridobiti dovoljenje urada.
Dovoljenja iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko pridobijo pravne in fizične osebe, ki so vpisane v seznam, ki ga na podlagi 44. člena zakona o kemikalijah vodi urad.
4. člen
(vloga za pridobitev dovoljenj)
Vlogo za pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz, tranzit, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij iz Seznamov 1 in 2 zavezanec vloži pri uradu najmanj 60 dni pred nameravanim prvim uvozom, izvozom, tranzitom, skladiščenjem ali porabo teh strupenih kemikalij.
Določba iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na saksitoksin, v količinah enakih ali manjših od 5 mg, za katero se dovoljenje izda najkasneje v roku 7 dni po predložitvi vloge.
Vlogo za pridobitev dovoljenja za uvoz in izvoz strupenih kemikalij iz Seznama 3 zavezanec vloži najmanj 30 dni pred nameravanim prvim uvozom ali izvozom v obdobju, za katerega se zahteva dovoljenje.
5. člen
(koncentracije)
Obveznost pridobitve dovoljenja velja za:
– strupene kemikalije iz Seznama 1 v koncentracijah, enakih ali višjih od 0,01 masnih %,
– strupene kemikalije iz Seznama 2 A v koncentracijah, enakih ali višjih od 10 masnih %,
– strupene kemikalije iz Seznama 2 B in iz Seznama 3 v koncentracijah, enakih ali višjih od 30 masnih %.
II. UVOZ, IZVOZ IN TRANZIT
6. člen
(države, v katere se lahko izvaža in države, iz katerih se lahko uvaža strupene kemikalije)
Strupene kemikalije iz Seznamov 1 in 2 se lahko uvozi le iz držav ter izvozi le v države pogodbenice konvencije samo za namene iz 3. člena zakona.
Uvožene strupene kemikalije iz Seznama 1 ne smejo biti ponovno izvožene v tretjo državo.
7. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit)
Vloga za pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit strupenih kemikalij mora vsebovati naslednje podatke:
a) kemijsko in trgovsko ime strupene kemikalije ter njeno strukturno formulo,
b) CAS številko strupene kemikalije, če jo strupena kemikalija ima,
c) količino strupene kemikalije, ki je predmet uvoza, izvoza ali tranzita,
d) carinsko tarifno oznako, v katero se uvršča strupena kemikalija,
e) podatke o uvozniku, prevozniku ali izvozniku,
f) podatke o prejemniku:
– v primeru uvoza navesti podatke o domačem prejemniku,
– v primeru tranzita navesti namembno državo in naslov prejemnika v tej državi,
– v primeru izvoza navesti državo uvoznico in naslov prejemnika,
g) vstopni oziroma izstopni mejni prehod,
h) namen uvoza, izvoza ali tranzita,
i) varnostni list v skladu s pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi,
j) druge podatke na zahtevo urada v skladu s konvencijo.
8. člen
(izdaja dovoljenj)
Za strupene kemikalije iz Seznama 1 in 2 se dovoljenje izda za vsak posamezen uvoz, izvoz ali tranzit.
Za uvoz in izvoz strupenih kemikalij iz Seznama 3 se dovoljenje izda za dobo enega leta.
Dovoljenje iz prvega in drugega odstavka tega člena se izda za določeno količino strupene kemikalije, za vsako strupeno kemikalijo posebej.
III. SKLADIŠČENJE IN PORABA
9. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za skladiščenje in porabo strupenih kemikalij)
Vloga za pridobitev dovoljenja za skladiščenje in porabo strupenih kemikalij iz Seznamov 1 in 2 mora vsebovati naslednje podatke:
a) naslov in matično številko pravne oziroma fizične osebe, ki namerava strupeno kemikalijo skladiščiti oziroma porabljati,
b) naslov in lokacijo objekta, kjer se namerava strupeno kemikalijo skladiščiti ali porabljati,
c) kemijsko in trgovsko ime strupene kemikalije ter njeno strukturno formulo,
d) CAS številko strupene kemikalije, če jo strupena kemikalija ima,
e) nameravano letno količino skladiščenja ali porabe,
f) namen skladiščenja ali porabe,
g) program ukrepov za primer nezgodnega izpusta,
h) ime in priimek odgovorne osebe,
i) telefonsko številko in številko telefaksa odgovorne osebe in pravne oziroma fizične osebe,
j) elektronski naslov odgovorne osebe in pravne oziroma fizične osebe, če ga imata,
k) varnostni list v skladu s pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi,
l) ostale podatke na zahtevo urada v skladu s konvencijo.
10. člen
(dovoljenje)
Dovoljenje iz prejšnjega člena se izda za določeno količino strupene kemikalije, za vsako strupeno kemikalijo posebej, ter za dobo enega leta.
IV. PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA URADA
11. člen
(pooblastila urada)
Urad prekliče izdano dovoljenje, če zavezanec ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika ali če obstaja utemeljen sum zlorabe tega dovoljenja in o tem obvesti Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, o preklicu dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit pa tudi Carinsko upravo Republike Slovenije.
Urad preveri ali je namembna država nameravanega izvoza oziroma država uvoza strupenih kemikalij iz Seznamov 2 in 3 pogodbenica konvencije in po potrebi pridobi soglasje pristojnega organa te države za uvoz strupene kemikalije oziroma ustrezno potrdilo, ki omogoča izvajanje določb konvencije v zvezi z uvozom oziroma izvozom.
V. VODENJE EVIDENC
12. člen
(vodenje evidenc na uradu)
O izdanih dovoljenjih urad vodi evidenco, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
a) številko in datum izdanega dovoljenja,
b) podatke o imetniku dovoljenja in
c) podatke o načinu uporabe dovoljenja (npr. količinah, datumu in kraju posameznih uvozov, izvozov, tranzitov, podatke o količinah, mestu in času skladiščenja oziroma porabe posameznih strupenih kemikalij...).
13. člen
(vodenje evidenc pri zavezancih)
O uporabi dovoljenj za uvoz, izvoz ali tranzit vodi imetnik dovoljenja evidenco na samem dovoljenju, ki jo z žigom in podpisom potrdi zdravstveni inšpektor, ki opravlja nadzor nad kemikalijami.
Zavezanec vodi tudi evidenco o prometu, skladiščenju oziroma porabi strupenih kemikalij, tako, da je mogoče v vsakem trenutku ugotoviti količine, vrste in lokacijo posameznih strupenih kemikalij.
Zavezanec mora evidenco iz prvega in drugega odstavka tega člena hraniti najmanj 5 let in jo na zahtevo posredovati uradu.
VI. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-16/00
Ljubljana, dne 17. avgusta 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti