Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000

Kazalo

3431. Spremembe in dopolnitve navodila o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad za kemikalije Republike Slovenije, stran 9093.

Za izvajanje 44. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
N A V O D I L A
o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad za kemikalije Republike Slovenije
1. člen
V 4. členu navodila o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad za kemikalije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/00) se prva alinea nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev, iz katerega je razvidno, da ima predlagatelj sedež v Republiki Sloveniji, in iz katerega so razvidne dejavnosti, za opravljanje katerih je registriran, oziroma odločbo upravnega organa, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti, in statistično matično številko iz Poslovnega registra Slovenije.”
Besedilo šeste alinee se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“– izjavo o tem, da ima predlagatelj izdelano in sprejeto izjavo o varnosti po predpisih o varnosti in zdravju pri delu oziroma, da ima sprejet in uveljavljen interni akt po drugem odstavku 17. člena pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/00)”.
Črta se besedilo desete alinee.
Sedanja enajsta in dvanajsta alinea postaneta nova deseta in enajsta alinea.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Poleg dokazil iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj na vpogled predložiti tudi pisno izjavo o varnosti oziroma interni akt iz šeste alinee prejšnjega odstavka.”
2. člen
Črta se četrti odstavek 5. člena.
Besedilo sedmega odstavka, ki postane šesti odstavek, se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“Dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ravnanju z odpadki iz desete alinee prejšnjega člena je pogodba s pooblaščenim zbiralcem ali odstranjevalcem, oziroma predelovalcem nevarnih odpadkov in potrdilo o vpisu zbiralca v evidenco zbiralcev odpadkov, oziroma dovoljenje odstranjevalca oziroma predelovalca za odstranjevanje ali predelavo nevarnih odpadkov na podlagi pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98 in 45/00)”.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve navodila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5813-1/00-8
Ljubljana, dne 4. avgusta 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo