Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000

Kazalo

3427. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, stran 9062.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. prostor vrtca je stavba vrtca in pripadajoče zemljišče;
2. vrtec je stavba in njen pripadajoči del, v katerem poteka predšolska vzgoja;
3. igralne površine so notranje in zunanje; notranja je vsaka, ki je namenjena vzgojnim dejavnostim v stavbi vrtca, zunanja je igrišče;
4. igralnica je prostor za vzgojne dejavnosti otrok enega oddelka (matična igralnica);
5. osrednji prostor je večji prostor v osrednjem delu vrtca in je namenjen skupnim dejavnostim otrok, strokovnih delavcev vrtca in staršev;
6. dodatni prostor za dejavnosti otrok je prostor za vzgojne dejavnosti otrok različnih oddelkov;
7. športna igralnica je namensko opremljen prostor za gibalne dejavnosti otrok vseh oddelkov vrtca;
8. zunanja igralna enota je namensko opremljen prostor z igrali, ki omogoča dejavnost otrok. Igralne enote so enostavne, sestavljene in kompleksne:
– enostavna igralna enota omogoča le eno dejavnost (npr. prostor z gugalnico...); sestavljena igralna enota poleg osnovne dejavnosti omogoča dodatne dejavnosti in improvizacijo (npr. voda, peskovnik, igralna hiša z opremo, prostor za likovno izražanje, miza s slikanicami...),
– kompleksna igralna enota omogoča še več dejavnosti hkrati (prostor z materiali in orodji za oblikovanje, obsežna plezala);
9. potencialna igralna enota je neopremljen prostor igrišča, na katerem se otroci igrajo (utrjene površine za kotalkanje, senčna površina pod drevesom...) in mu je zlahka mogoče dodati sredstva za igro; potencialne enote omogočajo večjo raznolikost vzgojnega dela na igrišču;
10. igralno mesto je prostor v igralni enoti, ki omogoča dejavnost enemu otroku;
11. predelek je z nizko, premično pregrado predeljen del igralnice.
3. člen
Stavba vrtca mora biti zgrajena v skladu z vsemi tehničnimi predpisi o graditvi objektov.
I. NOVOGRADNJE
1. Zemljišče vrtca
4. člen
(zemljišče)
Zemljišče vrtca je gradbena parcela za stavbo, parkirišče, dostope in dovoze na parkirišče, gospodarsko dvorišče ter igrišče.
5. člen
(lokacija zemljišča)
Pri izbiri lokacije zemljišča se mora upoštevati, da:
– je na otroka zagotovljenih najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne manj kot 15 m2 na otroka,
– mora biti otrokom zagotovljena varnost tako na poti v vrtec, kakor tudi na bližnje rekreacijske in parkovne površine ter na celotnem zemljišču vrtca,
– mora biti zemljišče na taki lokaciji, kjer hrup in koncentracija škodljivih snovi v zraku ne presežeta maksimalno dovoljenih mej, predpisanih za stanovanjska naselja, se vrtec zbližuje in, če je le mogoče, dopolnjuje s podobnimi zavodi, šolami ali z rekreacijskimi površinami in parki.
6. člen
(parkirišče)
Za parkiranje avtomobilov je treba predvideti dva parkirna prostora na oddelek vrtca.
7. člen
(gospodarsko dvorišče)
Na gospodarskem dvorišču morajo biti površine za:
– dovoz in obračanje dostavnih vozil,
– parkiranje službenih vozil,
– zbirni in odjemalni prostor za smetnjake ali zabojnike za odpadke, plinske postaje in skladišča (cisterne ipd.) za kotlovnico.
Gospodarsko dvorišče mora biti urejeno in opremljeno po veljavnih predpisih.
8. člen
(igrišče)
Igrišče mora meriti najmanj 15 m2 na otroka, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, in do njih vodi varna pot.
Urejeno mora biti tako, da otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost v skladu s kurikulom in programom vrtca.
Opremljeno mora biti z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami tako, da je za vsakega otroka na voljo najmanj 1,5 igralnega mesta.
Razvrstitev igralnih enot na igrišču mora omogočati nemoteno dejavnost otrok prvega in drugega starostnega obdobja.
Igrala, nameščena na igrišču, morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja opreme igrišč, namestitve in vzdrževanja igral.
9. člen
(urejenost igrišča)
Igrišče mora imeti najmanj polovico prostih površin in poti. Del prostih površin mora biti utrjenih in nedrsečih (npr. asfalt, umetna masa...). Teren igrišča naj bo razgiban. Če so na igrišču stopnice, morajo biti vidno označene. Če ima stopnišče več kot tri stopnice, morajo imeti varovalno ograjo. Na igrišče mora biti napeljana pitna voda.
10. člen
(lega igrišča)
Igrišče mora imeti sončno lego, zavarovano pred vetrom, zagotovljeni morata biti naravna in umetna senca. Na igrišču ne smejo biti posajeni strupeni grmi in rastline.
11. člen
(ograja igrišča)
Igrišče mora biti ograjeno z ograjo, visoko najmanj 1,20 m, po kateri otroci ne morejo plezati. Če vrtec meji na nevarno območje (voda ipd.), mora biti ograja v zgornjem delu nagnjena navznoter. Vrata ograje se morajo avtomatsko zapirati. Kljuka naj bo takšna, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani.
2. Stavba
12. člen
(zmogljivost stavbe)
Zmogljivost nove stavbe praviloma ne sme biti večja od šestih oddelkov in ne manjša od dveh oddelkov. Prostor vrtca za en oddelek otrok se uredi le v drugih stavbah.
Stavba vrtca mora biti pritlična ali enonadstropna. Prostori za otroke prvega starostnega obdobja ter otroke s posebnimi potrebami morajo biti v pritličju.
13. člen
(lega)
Vrtec mora biti postavljen tako, da zagotavlja največjo osvetlitev in osenčenje bivalnih prostorov. Bivalni prostori ne smejo biti orientirani v območju med 315 in 45 stopinjami odklona od severa, razen če so s tem zagotovljene posebne vrednote, kot so npr. razgled, mir in podobno.
Razdalja vrtca od sosednje stavbe mora biti enaka ali večja od dvakratne višine sosednje stavbe.
3. Prostor vrtca
14. člen
(normirana zazidalna površina)
Normirana neto zazidalna površina stavbe je odvisna od organiziranosti vrtca (samostojni, centralni, enota), števila oddelkov ter starostne sestave otrok in je zapisana v tabeli, ki je priloga pravilnika.
15. člen
(prostori v vrtcu)
Prostori v vrtcu morajo biti funkcionalno oblikovani glede na starost otrok. Otrokom in odraslim morajo tako v teku enega dne kot skozi celo leto, omogočati različne dejavnosti, in sicer načrtovane, spontane, skupne, skupinske in individualne. Prostori morajo biti oblikovani tako, da je mogoča optimalna povezanost med njimi in preglednost nad dejavnostmi otrok.
16. člen
(prostori vrtca)
V stavbi vrtca so:
A) prostori za otroke:
– prvega starostnega obdobja,
– drugega starostnega obdobja,
– skupni prostori,
B) drugi prostori:
– prostori za strokovne delavce,
– upravni prostori,
– gospodarski prostori,
– komunikacijske poti.
A) Prostori za otroke
17. člen
(prostori za otroke)
Vsaka skupina otrok mora imeti svojo igralnico, hkrati mora vrtec imeti najmanj en dodatni prostor za dejavnosti otrok več oddelkov in osrednji prostor. Hodniki in garderobe se lahko po potrebi spremenijo v del igralnega prostora.
18. člen
(vrsta prostorov)
1. Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so:
– garderoba,
– igralnica,
– sanitarije,
– terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega oddelka.
2. Skupni prostori za otroke so:
– osrednji prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti,
– dodatni prostor za dejavnosti otrok,
– prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč,
– sanitarije na igrišču.
Prostori, namenjeni dejavnostim otrok, morajo biti visoki najmanj 3 m.
19. člen
(igralna površina)
Na otroka se zagotovijo praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne površine. V notranjo igralno površino se šteje vsa površina namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca, npr. igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok in osrednji prostor. V igralno površino se ne vštevajo tla, na katerih je vgrajeno oziroma pritrjeno pohištvo (npr. težke omare), stalni prostor za fizioterapevtske vaje in počitek v razvojnem oddelku, ter površina tal, namenjena garderobi otrok, določena v 20. členu tega pravilnika, če je le ta del osrednjega prostora.
Dodatni prostor za dejavnosti otrok lahko vrtec nameni za povečanje igralnic ali osrednjega prostora oziroma uredi več manjših dodatnih prostorov za dejavnosti otrok.
Osnova za izračun igralne površine je 22 otrok na oddelek.
1. Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja ter prostori razvojnega oddelka
20. člen
(garderoba)
Garderoba za otroke je praviloma umeščena v osrednjem prostoru, tako da jo ima vsaka skupina poleg igralnice. Njena neto površina za en oddelek je 8 m2. Osnovni izhodišči za dimenzioniranje prostora sta dolžina garderobnih elementov in prosta talna površina za prehode. Prehodi med elementi opreme morajo biti široki najmanj 100 cm oziroma 120 cm, če je garderoba namenjena otrokom razvojnega oddelka.
21. člen
(igralnica)
Igralnice so praviloma neposredno povezane z osrednjim prostorom. Zasnovane morajo biti tako, da je v njih mogoče oblikovati več kotičkov za igro otrok v manjših skupinah ali individualno. Priporočljivo je, da so tlorisi razgibani.
Igralnica ne sme biti manjša od 40 m2.
Prostor za nego otrok prvega starostnega obdobja je zasnovan kot predelek igralnice.
V razvojnem oddelku je del igralnice namenjen opremi za fizioterapevtske vaje in del stalnemu kotičku za počitek.
22. člen
(sanitarije)
Sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja morajo biti razdeljene v umivalnico in prostor s stranišči. Prostor s stranišči mora biti dostopen iz umivalnice, vhod vanjo pa iz prostora za nego.
Sanitarije za otroke s posebnimi potrebami morajo biti dostopne iz igralnice. Oprema za nego in stranišča so v skupnem prostoru, v katerem mora biti urejeno brezhibno prezračevanje.
Neto površina sanitarij je 11 m2 na oddelek (oziroma 12 m2 na oddelek za otroke s posebnimi potrebami), če je skupna za dva oddelka, pa 18 m2 (oziroma 20 m2 za otroke s posebnimi potrebami).
Sanitarije za otroke drugega starostnega obdobja so razdeljene na umivalnico in prostor s straniščnimi kabinami. Te morajo biti zaprte, njene mere pa so najmanj 110 cm × 80 cm. Prehod mora biti širok 120 cm, če so kabine razporejene le na eni strani, če so na obeh pa, pa 160 cm. Vrata sanitarnih kabin se morajo odpirati navzven, če so postavljena med umivalnico in hodnikom oziroma igralnico, pa navznoter. Dostopna so s hodnika pred igralnicami ali neposredno iz igralnice.
23. člen
(terasa)
Terasa meri najmanj 24 m2 in mora biti zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi in dostopna iz igralnice. Postavljena mora biti tako, da jo je mogoče popolnoma zasenčiti. Svetla širina vrat med igralnico in teraso mora meriti najmanj 90 cm. Terasa mora biti ograjena s 120 cm visoko ograjo, polnila ograje morajo biti polna ali sestavljena iz vertikalnih elementov, razmaknjenih največ 4,5–6,5 cm, prav tolikšen je tudi razmik med spodnjim delom ograje in tlemi. Če je terasa del igrišča, je ograja visoka 60 cm in z vrati povezana z igriščem.
Ograje pri terasah oziroma balkonih, ki so višje od terena ali so v nadstropju, morajo biti izdelane v skladu s tehničnimi predpisi. Visoke so najmanj 1,20 m. Predvideti je treba možnost za evakuacijo otrok.
2. Skupni prostori za otroke
24. člen
(osrednji prostor)
Vrtec ima osrednji prostor. V njem se srečujejo otroci in odrasli iz enega ali več oddelkov ob različnih dejavnostih. Namenjen je tudi gibalnim dejavnostim. Priporočljivo je, da ima razgiban tloris.
V osrednjem prostoru se uredi kotiček za starše v katerem so jim na razpolago različne informacije o delu vrtca, kjer lahko počaka otroka in se pogovori z drugimi starši. Če je za posamezno starostno obdobje oblikovanih več oddelkov, se uredita dva kotička za starše.
Če ima vrtec poleg osrednjega prostora tudi športno igralnico, meri talna površina najmanj 80 m2, praviloma dimenzij 8 m × 10 m. Krajša stena meri najmanj 6,5 m, prostor mora biti visok najmanj 3,6 m, če ima poševen strop, pa sme biti najnižji del visok 2 m. Nosilni stebri ne smejo segati v prostor.
Če vrtec nima športne igralnice, se lahko za gibalne dejavnosti otrok uporablja osrednji prostor. Del prostora namenjen razgibavanju meri najmanj 56 m2, zanj pa veljajo, razen talne površine, pogoji navedeni v tretjem odstavku tega člena. V tem delu prostora ne sme biti garderobne opreme in podpornih stebrov.
Ob osrednjem prostoru mora biti shramba s policami za igralne pripomočke in športne rekvizite; neto površina shrambe je 8 do 10 m2. Če ima vrtec športno igralnico, je ta shramba ob njej.
Enote vrtca pri šoli uporabljajo osnovnošolske telovadnice. Če je enota vrtca zunaj stavbe, v kateri je telovadnica, ta ne sme biti oddaljena dlje kot 200 m oziroma 5 minut hoje. V takšnem primeru mora biti oprema garderobe, športne dvorane in shrambe za športne pripomočke prilagojena za predšolsko vzgojo.
25. člen
(dodatni prostor za dejavnosti otrok)
Vrtec mora imeti na tri igralnice najmanj en dodatni prostor, namenjen različnim dejavnostim otrok različnih oddelkov.
26. člen
(prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč)
Prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, mora biti v bližini igralnic in imeti najmanj 8 m2 neto površine. Imeti mora direktno, zadostno in naravno osvetlitev ter zračenje. Prostor mora biti izoliran pred hrupom. V enoti vrtca se lahko za ta namen uporablja prostor vodje enote.
27. člen
(sanitarije za otroke na igrišču)
Na vsakem igrišču vrtca morajo biti sanitarije za otroke na igrišču. Praviloma so postavljene v stavbi vrtca in so neposredno povezane z igriščem, lahko pa tudi v manjšem objektu na igrišču. Merijo najmanj 2 m2 v vrtcih s tremi oddelki in najmanj 4 m2 v vrtcih, ki imajo več kot tri oddelke.
B) Drugi prostori
28. člen
(prostori za strokovne delavce)
Prostori za strokovne delavce so:
– skupni prostor za strokovne delavce,
– kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke,
– prostor za vodjo enote,
– prostor za svetovalnega delavca,
– prostor za drugega strokovnega delavca (organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane),
– garderoba,
– sanitarije,
– shramba za prenosljiva igrala in materiale za igrišče.
Skupni prostor za strokovne delavce v vrtcih mora biti tako velik, da ga je možno s premičnimi pregradami oblikovati tako, da omogoča delo strokovnih delavcev v manjših in večjih skupinah. Velikost je odvisna od števila oddelkov.
Kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke mora biti neposredno povezan s skupnim prostorom za strokovne delavce. Neto površina kabineta se določi glede na število oddelkov, imeti pa mora 9 do 12 m2 neto površine.
Prostor za svetovalnega oziroma drugega strokovnega delavca imajo vrtci, v katerih ima ta delavec sedež.
Za prenosljivo opremo z igrišča, igralna sredstva in materiale mora biti na igrišču, lahko ob stavbi, shramba za igrala. Shramba za igrala se uporablja tudi za shranjevanje delovnega orodja za vzdrževanje igrišča. Dostopna mora biti z igrišča in meri 5 do 10 m2 neto površine. Del shrambe, namenjen orodju za vzdrževanje igrišča, ne sme biti dostopen otrokom.
29. člen
(upravni prostori)
Upravne prostore imajo stavbe vrtcev, v katerih je sedež uprave.
Prostori uprave so:
– pisarna ravnatelja,
– pisarna za administracijo,
– pisarna za računovodstvo,
– prostor za arhiv,
– sanitarije.
30. člen
(gospodarski prostori)
Gospodarski prostori so kuhinja, shramba za živila in kuhinjski inventar, pralnica, shramba za čistila, shramba za preostalo opremo, delavnica za vzdrževalna dela, kotlovnica, garderoba in sanitarije za tehnično osebje. Gospodarski prostori imajo ločen vhod v stavbo.
Za delavce v kuhinji je treba predvideti lastne sanitarije in garderobo. Glede na velikost vrtca so lahko sanitarije za tehnično osebje združene s sanitarijami uprave vrtca.
Kuhinje s pomožnimi prostori so centralne, lastne in razdelilne in morajo biti narejene po sanitarnotehničnih zahtevah. Če so v vrtec vpisani otroci iz prvega starostnega obdobja, mora vrtec imeti lastno kuhinjo.
Zagotovljeno mora biti ločeno shranjevanje čistilnega pribora in čistilnih sredstev za kuhinjo ter za stranišča, bivalne in druge prostore. Prostori za čistila otrokom ne smejo biti dostopni.
31. člen
(komunikacijske poti)
Komunikacijske poti so vhod z nadstreškom in vetrolovom, hodniki, stopnice in podobno.
Vrtec s 4 oddelki in več mora imeti dva vhoda z nadstreškom in vetrolovom.
Vsaka stavba mora imeti vsaj en vhod, ki omogoča dostop z invalidskim vozičkom, in dovolj velik vetrolov za shranjevanje invalidskih vozičkov ter vozičkov za otroke prvega starostnega obdobja.
3. Oprema
A) Prostori za otroke
32. člen
(prostori za dejavnosti otrok)
Prostori, v katerih potekajo vzgojne dejavnosti za otroke, morajo biti urejeni tako, da dajejo otrokom dovolj možnosti za načrtovane in spontane skupne, skupinske in individualne dejavnosti. Vsak otrok mora imeti možnost za umik v zasebnost in za miren počitek. Oprema mora omogočati hitro spreminjanje prostora v skladu z izvedbenim kurikulom vrtca.
33. člen
(garderoba)
V garderobi mora biti prostor za oblačila in obutev, dolg vsaj 20 cm na otroka, klop za preobuvanje, podstavki za obutev in obešalniki. Otrokov prostor v garderobi mora biti jasno označen in opremljen tako, da lahko otrok shrani svoje drobnarije.
V garderobi, ki je namenjena otrokom starim od enega do dveh let in otrokom razvojnega oddelka, morata biti tudi previjalna miza in umivalnik za starše.
34. člen
(igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok)
Igralnice in dodatni prostori za dejavnost otrok so opremljeni tako, da jih je mogoče prilagoditi značilnostim otrok v skupini in spreminjati glede na izvedbeni kurikulum vrtca. Prevladovati mora prenosna oprema.
V igralnici morajo biti:
– mize in stoli ter lahki, naložljivi ležalniki oziroma druga oprema za počitek najmanj za en oddelek otrok,
– odprte police za igrače, knjige in otroške izdelke v dosegu otrok,
– elementi za oblikovanje prostora (police, pregrade, elementi za oblikovanje kotičkov),
– stenski panoji,
– ogledalo (veliko približno 120 cm × 50 cm), varno pritrjeno na steno 10 cm nad tlemi,
– miza in stol za vzgojiteljico,
– omara za vzgojna sredstva in material za sprotno uporabo ter
– priključek za tekočo vodo.
Enake zahteve veljajo za dodatni prostor za dejavnosti otrok, le da ni ležalnikov, manjše pa je tudi število miz in stolov za otroke.
Pohištvo naj bo premakljivo in združljivo z drugo opremo.
V igralnici za otroke prvega starostnega obdobja mora biti v predelku za nego previjalna miza (velika okoli 100 cm × 70 cm × 85 cm), omarica za perilo in umivalnik za vzgojiteljico.
V dodatnem prostoru za dejavnost otrok mora biti priključek za tekočo vodo, če je namenjen prehranjevanju, pa tudi servirni pult in omara za jedilni pribor.
Elementi za oblikovanje prostora morajo strokovnim delavcem omogočiti preglednost celotnega prostora.
Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize za otroke morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva v vrtcih oziroma izobraževalnih zavodih. Težke omare in visoko pohištvo mora biti pričvrščeno na tla in steno.
35. člen
(sanitarije za otroke)
V sanitarijah za otroke prvega starostnega obdobja so:
– po dva umivalnika za vsak oddelek; rob umivalnika je 50 cm nad tlemi,
– stenska ogledala nad umivalniki,
– kad z ročno prho, notranje mere okoli 100 cm × 60 cm × 40 cm, zgornji rob je 85 cm nad tlemi, z nedrsečo podlogo,
– umivalnik za vzgojiteljico,
– dve straniščni školjki otroške velikosti,
– izlivna školjka z izplakovalnikom in prho na zvijavi cevi,
– polica za kahlice,
– držalo za papirnate brisače,
– milnik.
V sanitarijah za otroke drugega starostnega obdobja so:
– po dva umivalnika na oddelek, rob umivalnika je 60 cm nad tlemi, pipe 75 cm nad tlemi,
– stenska ogledala nad umivalniki,
– prostor za shranjevanje pribora za umivanje zob,
– kabina s prho (zadošča ena za vse oddelke vrtca),
– dve straniščni školjki na oddelek, ena otroške, ena normalne velikosti; izplakovalni mehanizmi morajo biti postavljeni tako, da jih otroci dosežejo,
– pisoar za fantke s foto celico,
– držalo za papirnate brisače,
– milnik.
V razvojnih oddelkih so:
– dva umivalnika za vsak oddelek; rob umivalnika je 55 cm nad tlemi,
– stenska ogledala nad umivalniki,
– sedežna kad z ročno prho in kovinskimi oprijemali na steni,
– miza za preoblačenje, velika približno 100 cm × 70 cm × 85 cm,
– omarica za perilo,
– umivalnik za osebje,
– dve straniščni školjki: ena otroške, druga normalne velikosti; ob vsaki školjki je na steni pritrjeno kovinsko oprijemalo,
– izlivna školjka z izplakovalnikom in prho na zvijavi cevi,
– polica za kahlice,
– držalo za papirnate brisače,
– milnik.
Oprema sanitarnih prostorov mora biti iz materialov, ki jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati, vsi kovinski deli morajo biti nerjaveči.
Kadar je število otrok v oddelku enako ali manjše od polovice največjega števila določenega z normativom za oblikovanje oddelkov, je v sanitarijah dovolj en umivalnik in ena straniščna školjka.
36. člen
Vrtci, ki na podlagi odločbe o usmeritvi vključujejo otroke s posebnimi potrebami v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, morajo opremo v prostorih, ki je namenjena tem otrokom, ustrezno prilagoditi oziroma dopolniti.
Skupni prostori za otroke
37. člen
(osrednji prostor)
V osrednjem prostoru je oprema, ki omogoča oblikovanje kotičkov, ter oprema za skupne dejavnosti otrok in odraslih. Če se prostor uporablja kot športna igralnica naj bo v njem tudi A-lestev, letvenik, večnamensko plezalo, univerzalne in polivalentne blazine, deske različnih širin, ki se kombinirajo z letvenikom in A-lestvijo in mini plezalna stena, kanvas (mali) z zaščito, univerzalne blazine ter druga manjša športna oprema. Če ima vrtec poleg osrednjega prostora tudi športno igralnico velja navedena oprema zanjo.
V kotičku za starše je klubska miza s sedeži, police in stenski pano za informativno in drugo gradivo.
38. člen
(prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč)
V prostoru za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, so miza z dvema stoloma za odrasle, miza in stoli za delo z otroki, omara za vzgojne ter specialne pripomočke in sredstva, odprte police za otroške knjige in igrače, blazina za vaje na tleh, umivalnik za otroke, stenska omara za higienske pripomočke, ogledalo in dva električna priključka.
39. člen
(sanitarije za otroke na igrišču)
Sanitarije za vrtce, v katerih je 4 do 6 oddelkov, morajo imeti predprostor z umivalnikom in dve straniščni kabini; v eni je školjka otroške velikosti, v drugi školjka normalne velikosti. V vrtcih, ki imajo do 4 oddelke, morajo imeti sanitarije predprostor in straniščno kabino, v kateri je školjka normalne velikosti. Vsa vrata v sanitarijah se odpirajo navzven.
B) Ostali prostori
a) Prostori za strokovne delavce
40. člen
(skupni prostor za strokovne delavce)
V skupnem prostoru za strokovne delavce mora biti miza za skupne sestanke in toliko stolov, kot je strokovnih delavcev, v knjižnem kotičku pa omara za strokovno knjižnico, klubska miza z vsaj tremi sedeži in prostor za individualno pripravo na vzgojno delo. Miza za skupne sestanke je lahko sestavljena iz več manjših, ki se uporabijo za individualno delo. V kotičku, ki je namenjen izdelovanju vzgojnih pripomočkov, so delovna miza, odprte police za odlaganje materialov in izdelkov, pult s koritom in kotiček za pripravo toplih in hladnih napitkov.
41. člen
(kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke)
V kabinetu za skupna vzgojna sredstva in pripomočke so miza za odlaganje in odprte police do 2 m visoko.
42. člen
(shramba za vrtna igrala)
V shrambi za vrtna igrala je del prostora do 2 m visoko opremljen z odprtimi policami, del je prosta talna površina za shranjevanje večjih igral.
43. člen
(kombinirani oddelki)
Če je oddelek otrok kombiniran, se za oblikovanje in opremo prostora smiselno uporabijo določbe tega pravilnika za prvo oziroma drugo starostno obdobje.
4. Higienski in tehnični pogoji
44. člen
(gradbeni in instalacijski proizvodi)
Gradbeni in instalacijski proizvodi morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Šteje se, da je gradbeni proizvod ekološko neoporečen in higiensko ustrezen, če je bil dan v promet v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih za namen, za katerega je bil predviden.
45. člen
(tla)
Pri izvedbi tal in izbiri gradbenih proizvodov je treba upoštevati:
– podna konstrukcija ne sme presegati toplotne vpojnosti, ki jo za talne konstrukcije za javne prostore, namenjene predšolskim otrokom, predpisuje standard JUS U. J5. 054;
– materiali za končno oblogo tal morajo biti trdni, nedrseči in taki, da jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili;
– v igralnicah mora biti stik poda in stene izdelan tako, da ga je mogoče preprosto in temeljito čistiti;
– vrhnje talne obloge v mokrih prostorih (kuhinja, pralnica, kotlovnica) morajo biti nedrseče, nagnjene proti odtokom s talnimi sifoni;
– vrhnja talna obloga na terasi mora biti blago nagnjena od notranje stene proti zunanjemu robu (odtekanje meteorne vode, pomivanje s tekočo vodo).
46. člen
(stene)
Stene v igralnicah in garderobah morajo biti do 1,20 m obložene z gradbenim proizvodom, ki daje občutek toplote in je odporen na mehansko obrabo, v sanitarijah pa z gradbenim proizvodom, ki je trden in za vodo neprepusten.
Zasteklitve predelnih sten od tal do 1,20 m nad tlemi niso dovoljene.
V prostorih za otroke morajo biti vsi vogali do 1,20 m zavarovani s kotnimi zaobljenimi profili.
Stene ob umivalnikih, koritih, kadeh itd. morajo biti obložene s trdnim, obstojnim in za vodo neprepustnim gradbenim proizvodom, ki ga je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati.
Stene v prostorih, v katerih bodo shranjeni vozički s hrano, morajo imeti 20 cm široko oblogo, približno od 68 cm do 88 cm nad tlemi. Obloga mora biti iz odpornega gradbenega proizvoda.
Stenske obloge morajo biti pralne.
Stenska ogledala morajo biti iz takega materiala, da se otrok ne more poškodovati, če se razbijejo, oziroma zavarovana s folijo, da se ob udarcu ne morejo razleteti.
V športni igralnici oziroma prostoru za razgibavanje otrok morajo biti stene in vogali od tal do najmanj 160 cm nad tlemi zavarovani z oblogo, ki blaži morebitne udarce.
47. člen
(okna)
Okenski parapeti v pritličnih igralnicah so največ 60 cm nad tlemi, v nadstropju pa najmanj 90 cm.
Spodnji rob okenskih kril, ki se odpirajo v prostor, mora biti vsaj 1,25 m nad tlemi.
Vsaj 30% oken v vsaki igralnici mora imeti možnost pripiranja z nagibom (okrog spodnje osi).
Okensko steklo mora biti tako visoko, kot dosežejo otroci, zavarovano, da se ne razbije.
V športni igralnici morajo biti okna dodatno zavarovana pred različnimi udarci.
Zasenčenje oken z zunanje strani je treba predvideti v prostorih za otroke in prostorih, v katerih se osebje zadržuje daljši čas.
Če so prostori za otroke v nadstropju, morajo biti okna zavarovana pred padci otrok.
48. člen
(vrata)
Vsa zunanja vhodna vrata morajo imeti nadstrešek, dostop ob vhodu mora biti tlakovan z elementi iz nedrsečega materiala.
Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu morajo biti opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje.
Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah.
Vsa vratna krila v prostorih za otroke se morajo odpirati proti izhodu iz stavbe.
Nihajna vrata niso dovoljena.
Vsa vrata v stavbi so brez pragov.
Vhodna vrata in vrata v prostorih za otroke do dveh let morajo biti široka 90 cm.
Vsa vrata, ki vodijo z gospodarskega dvorišča v pralnico, kotlovnico ali kuhinjo, naj bodo dvokrilna ali pa mora biti svetla širina vratne odprtine 120 cm (dostava opreme, popravila).
49. člen
(osvetlitev)
Osvetlitev igralnic mora biti enakomerna, in sicer indirektna ali enakomerno razpršena. V posameznih prostorih naj bo osvetljenost:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Prostor                 Umetna svetloba (Lx)     Dnevna svetloba – faktor
                                   K (%)
----------------------------------------------------------------------------------------------
v igralnicah (povprečna osvetljenost)  300             S (6–10)
na delovnih površinah          350             S (6–10)
v previjalnicah             500             S (10–14)
v drugih prostorih            po veljavnem standardu    po veljavnem standardu
----------------------------------------------------------------------------------------------
Globina prostora naj ne bo večja od dva in pol hkratne višine od tal do zgornjega roba okna ali pa mora biti prostor osvetljen z dveh strani.
Okenske odprtine v igralnici ne smejo biti manjše od 1/5 površine tal.
Izogibati se je treba površinam, ki povzročajo bleščanje.
Pri svetilkah morajo biti senčniki izbrani tako, da žarilne nitke niso v otrokovem vidnem polju in ob morebitni eksploziji žarnice zdrobljeno steklo ne pade iz svetilke.
Spodnji rob stropnih svetilk naj bo najmanj 2,50 m od tal.
Svetilna telesa v športni igralnici morajo biti zavarovana pred udarci žog in drugih predmetov.
50. člen
(ogrevanje)
Prostori za otroke morajo biti enakomerno ogrevani, in sicer:
– na 20 °C v prostorih za otroke,
– na 23 °C v prostorih za nego otrok do 3 let,
– na 18 °C do 19 °C v športni igralnici.
V prostorih za otroke je treba grelna telesa (predvsem rebraste radiatorje), ki jih otroci dosežejo, zavarovati, vendar tako, da učinek gretja ni zmanjšan; varnostne maske morajo biti narejene tako, da jih je mogoče pri čiščenju odstraniti.
Če vrtec nima lastne kotlovnice oziroma je priključen na omrežje z drugačnim režimom ogrevanja, je treba za prehodni letni čas predvideti dodatno ogrevanje, vsaj v prostorih za otroke do 3 let.
Lokalne peči na trdo gorivo in plinske lokalne peči niso dovoljene.
Infra peči morajo biti pritrjene tako visoko, da jih otroci ne dosežejo (vsaj 1,80 m nad tlemi).
Obvezni so termostatski radiatorski ventili.
51. člen
(prezračevanje)
V prostorih za otroke mora biti prezračevanje urejeno skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, pri tem pa hitrost gibanja zraka ne sme presegati 0,2 m/s.
V prostorih za otroke mora biti relativna vlaga zraka 40 do 60 odstotkov.
Garderobe in sanitarije za otroke je treba dodatno mehansko prezračevati.
V kuhinji, sanitarijah in prostorih za nego, ki so dostopni neposredno iz igralnic, mora biti prezračevanje urejeno tako, da je ustvarjen podtlak, ki onemogoča širjenje vonjav v igralnico.
V kuhinji, pralnici in prostorih za čistila v uporabi je treba predvideti mehansko prezračevanje.
52. člen
(zvočna zaščita)
Vrhnje talne, stenske in stropne obloge morajo biti iz materialov, ki dušijo hrup.
Instalacije morajo biti načrtovane in narejene tako, da se prepreči širjenje zvoka po prostorih, v katerih bivajo otroci.
53. člen
(toplotna zaščita)
Največji dovoljeni koeficient toplotnega prehoda za neprosojne dele ovoja stavbe – k 0,35 W/m2 K.
54. člen
(instalacije)
Električne vtičnice morajo imeti vstavljeno zaščito in biti nameščene 1,80 m od tal.
V vsaki igralnici morata biti vsaj dve vtičnici, ki sta nameščeni na nasprotnih stenah.
Tipkala morajo biti nameščena tako visoko, da jih dosežejo tudi otroci (1,20 m do 1,30 m od tal).
Za klic v gospodarske prostore je treba predvideti zvonec ob gospodarskem vhodu.
V sanitarijah in hodnikih je treba namestiti senzorje za prižiganje in ugašanje svetilk.
Stavba mora imeti domofon.
Vsak vrtec mora biti zvezan v telefonsko omrežje.
Razporeditev telefonskih aparatov v stavbi je treba predvideti glede na obseg dejavnosti.
Do vseh umivalnikov, kadi, prh, izlivnih školjk in korit mora biti napeljana mrzla in topla voda.
Temperatura tople vode pri umivalnikih za otroke ter pri kadicah in prhah za nego otrok ne sme presegati 35 °C, v vsaki umivalnici naj bo vsaj ena pipa s hladno vodo.
Vsi umivalniki in prhe morajo imeti vgrajene varčne pipe, pisoarji senzorje, izplakovalniki – WC kotlički pa morajo biti varčni.
Za pripravo tople vode za otroke je treba zagotoviti reguliranje tople vode na predpisano temperaturo tako, da otroci nimajo dostopa do mehanizma za regulacijo.
Izplakovalni mehanizmi v otroških straniščih morajo biti taki, da so dostopni otrokom brez pomoči osebja.
55. člen
(stopnice)
Če je v stavbi stopnišče, ki ga uporabljajo tudi otroci, mora biti dimenzionirano glede na število otrok; stopniška rama za 60 otrok naj bo široka 1,30 m. Za vsakega otroka več se razširi za 0,5 cm, če bi morala biti širša od 2 m, se predvidi drugo stopnišče.
Razmerje širine (Š) in višine (V) stopnice se določa po obrazcu 2V + Š = 61 cm, priporočena višina je 14 cm.
Nastopne ploskve stopnic morajo biti izdelane tako, da ne drsijo, ter iz materiala, ki ga je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati. Robovi stopnic naj bodo rahlo zaobljeni.
Stopniščna ograja mora biti izdelana iz vertikalnih elementov, razmaknjenih največ 8,5 cm ali iz polnih polnil.
Stopniščni držaj (oprijemalo) je za odrasle 100 cm od tal, za otroke pa 50 do 60 cm. Oprijemalo za otroke mora biti prilagojeno velikosti njihovih dlani.
Presledek med stopniščnimi ramami mora biti ograjen po celotni višini, da se preprečijo padci; če je v stavbi predviden oddelek za gibalno ovirane otroke, mora biti dostop do vseh prostorov, ki jih uporabljajo, brez stopnic in pragov.
56. člen
(dvigala)
Kolikor so v vrtcu dvigala za prevoz otrok, morajo biti projektirana tako, da so otrokom dostopna samo v spremstvu odraslih.
Tovorna dvigala za prevoz hrane v oddelke otrok morajo biti dimenzionirana ob upoštevanju velikosti servirnega vozička.
Tovorna dvigala morajo biti zavarovana, tako da otrok vanje ne more vstopiti.
Notranjost kabine mora biti obdelana tako, da jo je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati.
Dvigalo se mora odpirati v servisni hodnik in ne v prostore, v katerih se zadržujejo otroci, tako da je zagotovljena varnost otrok.
II. UREDITEV PROSTOROV VRTCA V STAVBAH, KI NISO GRAJENE NAMENSKO ZA VRTEC
57. člen
(objekt)
Če so prostori vrtca urejeni v nenamenskih stavbah ali stanovanju, se morajo upoštevati predpisi o spremembi namembnosti.
Poleg smiselne uporabe določb za novogradnjo iz tega pravilnika, se uporabljajo še določbe iz tega poglavja pravilnika.
58. člen
(igrišče)
Če stavba, v kateri bodo potekali programi vrtca nima lastnega igrišča, mora biti v bližini površin, ki omogočajo otrokom bivanje na prostem, do njih pa vodijo varne poti.
59. člen
(prostor)
Prostori za dejavnosti vrtca morajo biti funkcionalno povezani in ločeni od prostorov, ki jih uporabljajo drugi uporabniki.
V garderobi mora biti oprema razporejena tako, da je čisti del ločen od nečistega. Garderoba za otroke in osebje je lahko skupna. Na uporabnika je treba zagotoviti vsaj 0,40 m2 talne površine.
Igralnica je lahko razdeljena na največ tri prostore, ki morajo biti med seboj neposredno povezani. Igralna površina enega izmed prostorov mora biti tolikšna, da je za enega otroka na voljo najmanj 1,5 m2.
Če so prostori za vzgojne dejavnosti v nadstropju, mora biti za otroke iz prvega starostnega obdobja na vrhu in na dnu stopnišča nameščena varovalna pregrada.
60. člen
(posebnosti)
Poleg določb iz 57., 58. in 59. člena se pri vrtcih, urejenih v stanovanjskih prostorih, upoštevajo tudi naslednje:
V stanovanjih se kuhinja uredi kot razdelilna kuhinja.
Sanitarna prostora vrtca v stanovanju sta kopalnica in stranišče. Stranišče mora biti v posebnem prostoru. Oprema sanitarnih prostorov mora biti prilagojena otrokom.
Preurejena kopalnica je prostor za nego otrok, starih od enega do treh let, ter umivalnica s straniščnimi kabinami za otroke od 3. leta dalje.
Preurejeno stranišče se uporablja za shranjevanje kahlic, sanitarije za odrasle in prostor za čistila. Če so prostori vrtca urejeni v dveh med seboj povezanih stanovanjih, se za odrasle nameni le eno stranišče.
Kjer ni mogoče namestiti izlivne školjke, se namesto nje uporablja straniščna školjka, vendar le, če je v neposredni bližini ročna prha s toplo vodo in tako dolgo zvijavo cevjo, da je omogočeno splakovanje kahlic ali veder nad njo.
Shranjevanje perila, čistil in pripomočkov za prvo pomoč je v shrambi, če je ta v stanovanju, sicer zadoščajo zaprte, ventilirane omare, postavljene v garderobi ali drugih komunikacijskih prostorih.
61. člen
(higienski in tehnični pogoji)
Za vrtec, urejen v nenamenskih prostorih, in vrtec, urejen v stanovanjskih prostorih, veljajo naslednji higienski in tehnični pogoji:
– okenska in vratna stekla v prostorih, v katerih se zadržujejo otroci, morajo biti zavarovana pred razbitjem (npr. s folijo), in sicer tako visoko, kot otroci dosežejo;
– v prostorih za otroke morajo imeti okna možnost zasenčenja, najbolje z zunanje strani;
– če je igralnica v nadstropju, morajo biti okna zavarovana, tako da ni mogoče, da bi otroci padli skozi okno, hkrati pa mora biti omogočena evakuacija;
– nihajna vrata niso dovoljena;
– električne vtičnice, ki niso vsaj 1,50 m nad tlemi, morajo biti varnostne in opremljene s ščitniki;
– izplakovalni mehanizmi v straniščih za otroke morajo biti taki, da jih otroci dosežejo brez pomoči osebja;
– zagotovljen mora biti telefonski priključek.
Prostori morajo biti visoki najmanj 2,40 m.
III. UREDITEV PROSTOROV ZA OTROKE V VZGOJNO-VARSTVENI DRUŽINI
62. člen
(prostor)
Prostori, namenjeni otrokom v vzgojno-varstveni družini morajo biti v stanovanju, ki je zgrajeno po normativih in standardih za stanovanja. Poleg določb iz tega poglavja se smiselno upoštevajo tudi normativi in minimalni tehnični pogoji za prostor in opremo za novogradnje ter določbe iz poglavja o ureditvi prostora vrtca v nenamenskih stavbah in stanovanjih.
63. člen
(lokacija)
V bližini stavbe morajo biti vrt, otroško igrišče, gozd ali park. Do njih mora voditi varna pot.
Skupni prostori, namenjeni vsem stanovalcem (vhod, vetrolov, shramba za otroške vozičke, hodniki, stopnišča), morajo biti na voljo tudi otrokom v vzgojno-varstveni družini.
Vsi prostori, namenjeni dejavnosti otrok, morajo biti v istem nadstropju.
64. člen
(ureditev prostorov)
Predsoba nadomešča garderobo in je z opremo razdeljena v nečisti del pri vhodu, ki je namenjen preoblačenju, preobuvanju ter shranjevanju otroške garderobe, in v čisti del za povezavo med igralnico, sanitarijami in kuhinjo.
Za igralnico je predviden en stanovanjski prostor, lahko tudi več med seboj povezanih prostorov. Stanovanjski prostori, ki se uporabljajo kot igralnica, morajo biti ločeni od prostorov, ki jih uporabljajo za bivanje člani družine, pri kateri se izvaja program. Oprema v igralnici in garderobi, ki je namenjena otrokom, mora biti usklajena s standardi za opremo vrtcev.
Kopalnica enega stanovanja zadošča za eno skupino otrok.
Kopalnica in stranišče se prilagodita za uporabo otrok.
Sanitarije za otroke morajo biti ločene od sanitarij, ki jih uporabljajo člani družine.
Zaželeno je, da ima stanovanje balkon, ložo ali teraso, ki je zavarovana z ograjo, visoko najmanj120 cm in oblikovano tako, da otroci ne morejo plezati po njej. Izhod na balkon, ložo ali teraso naj bo iz igralnice ali čistega dela predsobe.
IV. UGOTAVLJANJE OBJEKTIVNIH OKOLIŠČIN
65. člen
(strokovna komisija)
Izjemoma je zaradi objektivnih okoliščin mogoče ravnati drugače, kot je določeno s tem pravilnikom. O tem odloča strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovni delavec vrtca, arhitekt, predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport in predstavnik Zdravstvenega inšpektorata. Komisijo imenuje minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
V. NADZOR
66. člen
(nadzor)
Izvajanje tega pravilnika nadzorujeta šolska inšpekcija in zdravstveni inšpektorat.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
Za vrtce, ki so delovali do dneva uveljavitve tega pravilnika, se uporabljajo določbe tega pravilnika, razen
– prvega odstavka 12. člena,
– prve in druge alinee 2. točke 18. člena in členi, ki se smiselno povezujejo s členi teh določb,
– drugega odstavka 21. člena ter
– zadnjega stavka, tretjega odstavka 30. člena.
68. člen
(igralna površina)
Vrtci, ki so delovali do dneva uveljavitve tega pravilnika, morajo najmanj 3 m2 igralne površine na otroka zagotoviti najkasneje tri leta po začetku popolne uveljavitve zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97) oziroma tri leta od takrat, ko bodo vstopili v šolo vsi 6-letni otroci.
69. člen
(razporeditev igralne površine)
V vrtcih, ki so delovali do uveljavitve tega pravilnika, je treba obvezno zagotoviti tolikšno igralno površino na otroka, kot je navedeno v tem pravilniku, ni pa obvezna razporeditev igralne površine.
70. člen
(izjeme)
Za vrtce, ki brez gradbenih posegov ne morejo zagotoviti terase ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in ob igralnici za otroke razvojnega oddelka, ne velja zadnja alinea 1. točke 18. člena in 23. člen.
71. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati standardi in normativi za družbeno vzgojo in varstvo predšolskih otrok.
72. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011–0183/2000
Ljubljana, dne 14. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport
   PROSTORSKI PROGRAM ZA VRTEC (minimalne neto zazidane površine v m2)

-------------------------------------------------------------------------------
Število oddelkov               2    3    4    5    6
-------------------------------------------------------------------------------
Normativno število otrok          44   66   88   110   132
-------------------------------------------------------------------------------
A) IGRALNI PROSTORI
1. Igralnica za otroke           84   126   168   210   252
2. Osrednji prostor in športna igralnica  56   56   76    95   114
3. Dodatni prostor za dejavnosti otrok   0   16   20    25   30
-------------------------------------------------------------------------------
A) SKUPAJ                 140   198   264   330   396
  m2/otroka               3,2    3    3    3    3
-------------------------------------------------------------------------------
B) OSTALI PROSTORI
a) Prostori za otroke
4. Sanitarije za otroke          22   33   40    51   58
5. Garderobe za otroke           16   24   32    40   48
b) Skupni prostori za otroke
6. Prostor za individualno delo z otroki          8    8    8
7. Shramba za rekvizite           8    8   10    10   10
8. Sanitarije za otroke na igrišču     2    2    4    4    4
c) Prostori za strokovne delavce
9. Skupni prostor za strokovne del.    25   25   35    35   35
10. Prostor za vodjo enote         10   10   10    10   10
11. Prostor za svetovalnega delavca     12   12   12    12   12
12. Kabinet za vzgojna sredstva in prip.   9    9    9    12   12
13. Shramba za vrtna igrala         5    5   10    10   10
14. Sanitarije                3    3    3    6    6
d) Upravni prostori
15. Ravnatelj                                16
16. Administracija                              12
17. Računovodstvo                               9
18. Arhiv                                   8
19. Sanitarije                                3
d) Gospodarski prostori
20. Lastna kuhinja             40   50   80   100   110
21. Pralnica                 8    8   10    10   10
22. Ostalo                 20   30   30    40   40
-------------------------------------------------------------------------------
B) SKUPAJ                 180   219   293   348   421
-------------------------------------------------------------------------------
C) KOMUNIKACIJE SKUPAJ           48   63   84   102   123
-------------------------------------------------------------------------------
  A) B) C) SKUPAJ            368   480   641   780   940
  m2/otroka               8,4   7,3   7,3   7,1   7,1
-------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost