Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000

Kazalo

3302. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-H), stran 8658.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-H)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. julija 2000.
Št. 001-22-127/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-H)
1. člen
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98 in 50/98 – odločba US), se v 2. točki 2. člena beseda “samoupravnih” nadomesti z besedami “delovnih in socialnih”.
2. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Tiskanje sodnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz uporabe in zamenjavo ter znesek, do katerega se plačujejo sodne takse v taksnih vrednotnicah, predpiše minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.”
3. člen
V tretjem odstavku 17. člena se število “177” nadomesti s številom “173”.
4. člen
V petem odstavku 26. člena se besedilo “(29. člen tega zakona)” črta.
5. člen
V prvem odstavku 30. člena se beseda “četrti” nadomesti z besedo “tretji”, v petem odstavku se besedilo “nadziranje in informiranje” nadomesti z besedilom “oziroma organizaciji, pooblaščeni za plačilni promet” in črta beseda “žiro”, v šestem odstavku pa se besedilo “nadziranje in informiranje” nadomesti z besedilom “oziroma organizacija, pooblaščena za plačilni promet”, beseda “žiro” pa črta.
6. člen
V taksni tarifi se v tarifni številki 2 drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
“Za zamudno sodbo, za sodbo na podlagi odpovedi in za sodbo na podlagi pripoznave, izdano najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke.”
V tarifni številki 3 se v prvem odstavku za besedo “sodbo”, črta besedilo “in zoper sklep v sporih zaradi motenja posesti”. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Za pritožbo zoper sklep zaradi motenja posesti, za pritožbo zoper sodbo v sporih o stvarnih služnostih, za pritožbo zoper sodbo v sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem preživljanju se plača dvojna taksa iz četrtega odstavka tarifne številke 1, za pritožbo zoper sodbo v vseh ostalih sporih iz četrtega odstavka tarifne številke 1, pa se plača enaka taksa kot za tožbe v teh sporih.”
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
V tarifni številki 24 se v prvem odstavku številka “300” nadomesti s številko “500”, v drugem odstavku pa številka “100” s številko “200”.
V tarifni številki 25 se v prvem odstavku številka “500” nadomesti s številko “800”, v tretjem odstavku pa številka “100” s številko “200”.
V tarifni številki 26 se v prvem odstavku številka “500” nadomesti s številko “800”.
Tarifni številki 27 in 28 se spremenita tako, da se glasita:
“1. Vloga
Tarifna številka 27
(1) Za tožbo ali drugo pravno sredstvo (v nadaljnjem besedilu: tožba), s katerim se začne upravni spor se plača taksa 800 točk.
(2) Za tožbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 250 točk.
(3) Za zahtevo za izdajo začasne odredbe se plača polovična taksa iz prvega ali drugega odstavka te tarifne številke.
2. Odločbe
Tarifna številka 28
(1) Za sodbo se plača taksa 1000 točk.
(2) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 250 točk.
(3) Za sklep, s katerim se tožba zavrže in za sklep, s katerim se postopek ustavi zaradi umika tožbe, se plača polovica takse iz prvega oziroma drugega odstavka te tarifne številke.
(4) Za sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe se plača polovična taksa iz prvega ali drugega odstavka te tarifne številke.
Pojasnilo:
Taksa po tej tarifi se ne plača, če je tožbi ugodeno in je izpodbijani upravni akt odpravljen ali je ugotovljena nezakonitost akta ali dejanja, ali če je razveljavljena sodba ali sklep sodišča.”
Za tarifno številko 28 se doda nov naslov in nova tarifna številka 28a, ki se glasi:
“3. Pravna sredstva
Tarifna številka 28a
(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz prvega odstavka tarifne številke 28, za pritožbo zoper sodbo v zadevah socialnega varstva pa se plača taksa iz drugega odstavka tarifne številke 28.
(2) Za pritožbo zoper sklep se plača enaka taksa kot je predpisana v tretjem oziroma četrtem odstavku tarifne številke 28.
(3) Za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo.”
7. člen
Taksa za vloge in dejanja, za katera je nastala taksna obveznost do dneva uveljavitve tega zakona, se plača po dosedanjih predpisih in po dosedanji taksni tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se taksa po tem zakonu ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-03/89-1/18
Ljubljana, dne 19. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.