Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3205. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec, stran 8462.

Na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/92), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin (ZUODNO-B, Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98), 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98), 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99), 5. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Tabor na 12. seji dne 27. 3. 2000, Občinski svet občine Vransko na 15. seji dne 24. 2. 2000 in Občinski svet občine Žalec na 11. seji dne 16. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec
1. člen
Sklad je pravna oseba, ustanovljena z ustanovnim kapitalom 1,89 mio SIT, ki pripada občinam – ustanoviteljicam v sorazmerju s številom prebivalcev po stanju na dan 31. 12. 1998 v naslednjih deležih:
– Občina Tabor       120.000 SIT
– Občina Vransko      180.000 SIT
– Občina Žalec      1,590.000 SIT
2. člen
V odloku o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec (Uradni list RS, št. 27/92 in 43/96) se prva alinea prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da glasi:
“– z namenskimi dotacijami proračunov občin Tabor, Vransko in Žalec skladno z letnim finančnim načrtom sklada in v deležih, sorazmernih s številom prebivalcev po stanju na koncu predhodnega leta”.
3. člen
Spremeni se 4. člen, tako da glasi:
“Cilji in delovanje sklada so opredeljeni v statutu, ki ga sprejme upravni odbor sklada. Soglasje k statutu sklada podajo občinski sveti občin Tabor, Vransko in Žalec.”
4. člen
Spremeni se 5. člen, tako da glasi:
“Poslovanje sklada vodi upravni odbor sklada, ki ga imenujejo občinski sveti občin Tabor, Vransko in Žalec.
Nadzor nad zakonitostjo sklada izvaja nadzorni odbor sklada, ki ga imenujejo občinski sveti občin Tabor, Vransko in Žalec.”
5. člen
V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin (ZUODNO-B, Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) in 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98) so občine iz 1. člena tega odloka prevzele ustanoviteljske pravice in obveznosti. Občine Braslovče, Polzela in Prebold kot tri izmed pravnih naslednic Občine Žalec so se izrekle za nezdruževanje sredstev v skladu (dopis Občine Prebold št. 18/99-FR/KJ z dne 21. 10. 1999, odpravek sklepa Občine Braslovče z dne 13. 1. 2000 – seja občinskega sveta z dne 16. 12. 1999 so sestavni del dokumentacije tega odloka), zato se ustanovitveni kapital sklada zmanjša za ustanoviteljske deleže teh treh občin.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti da po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-05/0001/2000
Vransko, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Tabor, dne 27. marca 2000.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Žalec, dne 16. decembra 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l. r.

AAA Zlata odličnost