Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3202. Program priprav za zazidalni načrt Podjetniško obrtniške cone LIP, stran 8459.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 14. redni seji dne 26. 6. 2000 določil
P R O G R A M P R I P R A V E
za zazidalni načrt Podjetniško obrtniške cone LIP
1. UVOD
Območje obdelave je podjetno obrtniška cona, ki se nahaja v območju LIP-a, med Kolodvorsko ulico, Ratejevo ulico in potokom Bistrica.
Velikost območja je približno 4 ha.
V skladu z Urbanistično zasnovo za mesto Slovenska Bistrica, ki je bila sprejeta v postopku sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana v letu 1999, je za navedeno območje predvidena izdelava zazidalnega načrta.
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in 72/99) je predmetno območje opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče.
Na območju podjetniško obrtniške cone je predvidena gradnja objektov za proizvodne dejavnosti in druge sorodne dejavnosti – poslovno trgovinske.
Celotna zasnova mora v čim večji meri upoštevati dobro izrabo lokacije, ki naj bo dostopna z lokalne ceste (Kolodvorske ulice), upoštevati pa je tudi možnost navezave na bodočo vzporedno cesto za mesto Slovenska Bistrica.
Predvideti je zadostne površine namenjene javnim parkiriščem in zemljišča za izvedbo ostale komunalne infrastrukture.
2. OSNOVE ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
2.1. Naročnik in izdelovalec zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta je Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
Izdelovalec zazidalnega načrta je IBIS, d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica.
V območje urejanja z zazidalnim načrtom je vključena lokacija zemljišč na območju bivšega LIP, in sicer parcele št. 1593/3, 4, 5, 6, 7; 1645/1, 1591/2, 1594 in 1604 vse k.o. Slovenska Bistrica.
2.2. Zakonske podlage in obseg priprave zazidalnega načrta
Pri izdelavi zazidalnega načrta bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97);
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994–1999 sprejeti ustrezni podzakonski predpisi;
– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97);
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99);
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99);
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97);
– zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86, Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96);
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdelani na podlagi navedenih zakonov;
– in drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb;
– navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99).
2.3. Izdelane strokovne podlage in veljavni planski akti
Zazidalni načrt bo izdelan z upoštevanjem prostorskih sestavin planskih aktov.
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in 72/99).
3. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3.1. Za izdelavo zazidalnega načrta je potrebno izdelati:
3.1.1. Geodetski posnetek v merilu 1:500 za območje obdelave v površini približno 4 ha in za dodatno območje (ca. 20%) zaradi potrebnih navezav.
3.1.2. Posebne strokovne podlage z naslednjo vsebino:
– kratek opis naravnih lastnosti obravnavanega območja;
– inventarizacija stanja in opis ustvarjenih razmer;
– proučitev obstoječega in predvidenega infrastrukturnega omrežja;
– koncept zazidalne zasnove.
Strokovne podlage potrdi urbanistična komisija.
3.2. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka zazidalnega načrta
Na osnovi pripravljenih geodetskih podlag in strokovnih podlag bo izdelovalec zazidalnega načrta pripravil gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka zazidalnega načrta podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo.
Gradivo bo vsebovalo kratek opis ter pregledno karto umestitve dejavnosti v območje podjetno obrtniške cone LIP.
3.3. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave osnutka zazidalnega načrta podati pogoje za njegovo pripravo
Pred pričetkom priprave zazidalnega načrta morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Maribor;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor;
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije;
– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.;
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor;
– Telekom Maribor.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
3.4. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
Na osnovi potrjenih strokovnih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec pripravil osnutek zazidalnega načrta.
Osnutek zazidalnega načrta bo vseboval:
a) tekstualni del
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta,
– povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Slovenska Bistrica,
– analiza obstoječega stanja,
– opis prostorskih pogojev,
– opis rešitev posegov in ureditev, vsebovanih v osnutku zazidalnega načrta,
– potrebni infrastrukturni objekti in naprave za delovanje predlaganih posegov in ureditev ali njihove rušitve, prestavitve in druge prilagoditve,
– opis prostorskih ureditev po posameznih področjih:
– varovanje naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– opis rešitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja (številka parcele in katastrska občina, površina, vrsta rabe, lastništvo),
– ocena stroškov za izvedbo zazidalnega načrta,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoji organov oziroma organizacij.
b) kartografski del
– pregledna karta s prikazom območja obdelave v merilu 1:5000,
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica,
– zazidalna situacija v merilu 1:500 s funkcionlanimi rešitvami, krajinskimi, oblikovalskimi, arhitekturnimi, okoljevarstvenimi in vodnogospodarskimi načrt komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez v merilu 1:500,
– načrt prometnih ureditev,
– načrt gradbenih parcel ter določitev funkcionalnega zemljišča v merilu 1:500,
c) osnutek odloka o zazidalnem načrtu
– opis meje območja po parcelnih mejah,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na območju obdelave,
– pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja območja,
– drugi pogoji, pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– etape izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi etapi oziroma se jim spremeni namembnost v času gradnje,
– tolerance pri legi, velikosti in funkciji objektov in naprav,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta,
– predvideni stroški.
4. SPREJEMANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo Občinski svet občine Slovenska Bistrica določil osnutek zazidalnega načrta in sprejel sklep o javni razgrnitvi.
4.2. Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta. Javna razgrnitev bo trajala en mesec.
V času javne razgrnitve bo oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica organiziral javno obravnavo. Občani bodo o javni obravnavi obveščeni na krajevno običajen način.
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javne obravnave bo oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica zbiral in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku zazidalnega načrta in jih najkasneje po zaključku javne razgrnitve predal izdelovalcu.
Izdelovalec zazidalnega načrta bo pripravil strokovna stališča do pripomb in predlogov. O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil občinski svet.
Oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica bo vsem organom, organizacijam in skupnostim, ki so dali pripombe in predloge, pa jih ni sprejel, poslal obrazložitev razlogov, zaradi katerih pripomb in predlogov ni sprejel.
4.4. Priprava usklajenega predloga zazidalnega načrta
Na podlagi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec dopolnil osnutek zazidalnega načrta v usklajen predlog zazidalnega načrta.
Predlog zazidalnega načrta bo vseboval enake sestavine kot osnutek zazidalnega načrta; od osnutka se bo razlikoval v tistih vsebinah, kjer so bile upoštevane pripombe iz obravnav, vseboval bo tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k zazidalnemu načrtu ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa zazidalni načrt.
4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu zazidalnega načrta
Na usklajeni predlog zazidalnega načrta bo izdelovalec zazidalnega načrta pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij, navedenih v nadaljevanju.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k predlogu zazidalnega načrta naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije,
– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– upravljavec plinovoda.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom zazidalnega načrta soglaša.
4.6. Sprejetje odloka o zazidalnem načrtu
Občinski svet bo obravnaval usklajen predlog zazidalnega načrta in sprejel odlok o zazidalnem načrtu, ki se objavi v uradnem listu.
5. ROKI ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
Zazidalni načrt bo pripravljen v naslednjih rokih:
1. Naročnik razpolaga s potrjenim geodetskim posnetkom pri geodetski upravi RS, izpostava Slovenska Bistrica.
2. Strokovne podlage bodo izdelane v 30 dneh po zagotovitvi geodetskega posnetka.
3. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka zazidalnega načrta bo izdelovalec pripravil v 15 dneh po potrditvi strokovne podlage.
4. Izdelovalec bo pridobil pogoje od organov in organizacij iz prvega odstavka 3. točke tega programa v 30 dneh po oddaji gradiva za pridobivanje pogojev.
5. Osnutek zazidalnega načrta bo pripravljen v 30 dneh po potrditvi strokovnih podlag, pod pogojem, da bodo organi in organizacije izdali pogoje v enem mesecu.
6. Župan bo predložil občinskemu svetu usklajen osnutek zazidalnega načrta z odlokom in z obrazložitvami v roku 15 dni po prejemu osnutka od izdelovalca.
7. Občinski svet bo obravnaval osnutek in sprejel sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta. Osnutek bo javno razgrnjen za 30 dni na sedežu Občine Slovenska Bistrica.
8. Izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in iz javnih obravnav v 15 dneh po zaključku javne razgrnitve in pridobitvi pripomb od Oddelka za okolje in prostor.
9. Občinski svet bo sprejel stališča do zbranih pripomb in predlogov ter odločil o njihovi utemeljenosti.
10. Izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav pripravil usklajen predlog zazidalnega načrta v roku 25 dni po njihovem prejemu.
11. Organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v 30. dneh po prejemu usklajenega predloga zazidalnega načrta.
12. Izdelovalec bo predal usklajen predlog s soglasji Oddelka za okolje in prostor v roku 20 dni po prejetju vseh soglasij.
13. Župan bo predlog zazidalnega načrta posredoval občinskemu svetu v drugo obravnavo.
14. Občinski svet bo sprejel odlok o zazidalnem načrtu najkasneje v roku 30 dni po prejemu gradiva za drugo obravnavo.
15. Izdelovalec bo pripravil končni elaborat v roku 14 dni po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Slovenska Bistrica.
Št. 10/032-01/14-12/2000
Slovenska Bistrica, dne 26. junija 2000.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost