Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3200. Odlok o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem, stran 8456.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na 14. seji 28. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, s sedežem Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) na področju predšolske vzgoje ustanavlja javni vrtec Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: vrtec).
O ustanoviteljskih pravicah in dolžnostih odloča Občinski svet občine Ravne na Koroškem.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Vrtec posluje pod imenom: Vrtec Ravne na Koroškem.
Sedež vrtca je: Čečovje 7/a, Ravne na Koroškem.
3. člen
Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v naslednjih enotah:
– enota Solzice,
– enota Marjetka,
– enota Javornik,
– enota Kotlje.
4. člen
Vrtec ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat premera 22 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano javni Vrtec Ravne na Koroškem.
Ravnatelj vrtca sprejme sklep o shrambi in uporabi pečatov vrtca ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
III. DEJAVNOST VRTCA
5. člen
Dejavnosti vrtca so:
– M/80.101 – dejavnost vrtcev,
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– K/74.12 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti,
– H/55.51 – storitve menz,
– H/55.52 – priprava in dostava hrane.
IV. ORGANI VRTCA
6. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj vrtca,
– strokovna organa,
– svet staršev.
7. člen
Organ upravljanja vrtca je svet vrtca.
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Ravne na Koroškem.
Predstavnike delavcev vrtca izvolijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah tako, da so enakomerno zastopani delavci vseh enot vrtca.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev, navzočih na seji.
Mandat traja 4 leta z možnostjo enkratne ponovitve.
8. člen
Svet vrtca ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja vrtca in letni delovni načrt, ter poročilo o njegovi uresničitvi;
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune vrtca;
– ustanovitelju in ravnatelju vrtca predlaga predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca;
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti vrtca določene naloge.
9. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet v skladu s 7. členom odloka.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev v skladu s 7. členom odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem.
10. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca. S sklepom najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu vrtca pri njegovem konstituiranju.
Sklep o razpisu se javno objavi v vrtcu.
Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta vrtca.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji v roku 21 dni od objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
11. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija v skladu s pravili, ki jih predpisuje zakon o volitvah.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca.
12. člen
Za člana sveta vrtca so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izda poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
13. člen
Svet vrtca se konstituira na 1. seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Od tega dne začne teči mandat sveta vrtca.
Prvo sejo sveta vrtca skliče dotedanji predsednik sveta vrtca najkasneje 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta vrtca vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta vrtca.
Svet vrtca predstavlja in zastopa predsednik sveta vrtca, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta vrtca.
14. člen
Članu sveta vrtca preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen,
– če v vrtcu nima več otroka v varstvu.
Člana sveta razreši svet vrtca na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet vrtca ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
15. člen
Ravnatelja imenuje svet vrtca po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.
Mandat ravnatelja traja 4 leta.
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca, vendar največ eno leto.
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca.
Ravnatelj organizira, vodi delo in poslovanje, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost in uspešnost dela.
Ravnatelj vodi strokovno delo in je odgovoren za strokovnost.
Ravnatelj imenuje pomočnika v skladu z zakonom.
Imenuje in razrešuje vodjo enote, katerega lahko pooblasti za opravljanje določenih nalog.
16. člen
Strokovna organa vrtca sta:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov se neposredno uporabljajo zakonske določbe (zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja – Uradni list RS, št. 12/96).
17. člen
Za organizacijo uresničevanja interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
18. člen
Vrtci se vpišejo v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Vrtec je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
V. SREDSTVA ZA DELO
19. člen
Premoženje, s katerim upravlja vrtec in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Vrtec je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Vrtec lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
20. člen
Vrtec pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz:
– državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom,
– iz plačil staršev,
– iz donacij in drugih virov.
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih Vrtec pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporabljajo za plačila materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost vrtca se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN VRTCEM
22. člen
Občina ustanoviteljica zagotovi sredstva za delovanje javnega vrtca Ravne na Koroškem v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja predšolske vzgoje.
23. člen
Ustanovitelj ima do vrtca naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom;
– odloča o statusnih spremembah;
– daje soglasje k spremembam dejavnosti;
– daje soglasje k nadstardnim dejavnostim;
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Vrtec je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta, razvoju in posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje dejavnosti in statistične namene.
VII. VARSTVO PODATKOV
24. člen
Delo vrtca je javno.
Javnost dela vrtca se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti se ne morejo udeleževati sej in drugih oblik dela organov vrtcev, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom in drugimi predpisi ali pa jih ravnatelj vrtca izrecno povabi.
O delu vrtca javnost obvešča ravnatelj ali druga oseba s pooblastili ravnatelja.
25. člen
Ravnatelj in drugi delavci vrtca morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju predšolske dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet vrtca določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih vrtcu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
Dejavnosti, ki niso povezane s predšolsko vzgojo, se lahko izvajajo v vrtcu samo z dovoljenjem ravnatelja.
26. člen
Vrtec ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Svet VVZ Mežiške doline kot svet novega vrtca opravlja svoje naloge še tri mesece po objavi odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem v Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
Ravnatelju preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.
Ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Mežiške doline, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68/99, z dne 20. 8. 1999.
30. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost