Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3190. Pravilnik o pogojih, ki se nanašajo na prostore in tehnično opremo geodetskega podjetja, stran 8448.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o pogojih, ki se nanašajo na prostore in tehnično opremo geodetskega podjetja
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki se nanašajo na prostore in tehnično opremo samostojnega podjetnika posameznika ali gospodarske družbe, ki sta vpisana v imenik geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje) in izvajata geodetske storitve.
2. člen
Prostori geodetskega podjetja in tehnična oprema, s katero geodetsko podjetje izvaja geodetske storitve, morajo ustrezati pogojem, ki so določeni s tem pravilnikom in z drugimi predpisi (sanitarno-varstveni predpisi, predpisi o graditvi objektov, o varstvu okolja, o varstvu pri delu, o varstvu pred požarom…).
Prostori in tehnična oprema geodetskega podjetja morajo omogočati opravljanje dejavnosti in poslovanje s strankami.
II. PROSTORI GEODETSKEGA PODJETJA
3. člen
Prostori geodetskega podjetja so:
– prostori za opravljanje dejavnosti,
– prostori za poslovanje s strankami,
– pomožni prostori.
Ob vhodu v stavbo, kjer so prostori za opravljanje dejavnosti ali za poslovanje s strankami, mora biti na vidnem mestu pritrjena napisna tabla z imenom geodetskega podjetja.
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, mora biti dodana še napisna tabla z isto vsebino in v enaki obliki v italijanskem oziroma v madžarskem jeziku.
4. člen
Prostori za opravljanje dejavnosti so prostori, kjer ima geodetsko podjetje svoj sedež in opravlja svojo dejavnost oziroma prostori, kjer se pretežno vodijo posli geodetskega podjetja.
Geodetsko podjetje ima lahko za poslovanje s strankami prostore, ki so krajevno ločeni od sedeža geodetskega podjetja (izpostave). Prostori za poslovanje s strankami na sedežu geodetskega podjetja ali na izpostavi obsegajo samostojen prostor ali ločen del prostora, ki omogoča nemoteno komuniciranje z vsako stranko posebej ter čakalnico.
Pomožni prostori so sanitarije, prostori za shranjevanje inštrumentov in skladiščenje materiala, garaža in podobno.
Pomožne prostore in čakalnico ima lahko geodetsko podjetje v souporabi.
5. člen
Geodetsko podjetje mora imeti za opravljanje dejavnosti:
– pisarniško opremo,
– računalnik s tiskalnikom,
– telefonski priključek in modem za dostop do interneta,
– registriran osebni avtomobil ali kombinirano vozilo.
Za poslovanje s strankami mora geodetsko podjetje razpolagati z opremo, ki omogoča pregled dokumentacije na papirju in v računalniški obliki, ter zagotavljati povezavo preko telefona in elektronskih medijev (internet, elektronska pošta...).
III. TEHNIČNA OPREMA
6. člen
Geodetsko podjetje mora imeti tehnično opremo, ki zagotavlja izdelavo geodetskih izdelkov predvidene kvalitete oziroma omogoča evidentiranje sprememb geodetskih podatkov v evidencah nepremičnin, in sicer:
a) geodetske inštrumente, ki omogočajo merjenje kotov in dolžin s praktično natančnostjo:
– standardni odklon merjenja horizontalnih kotov in zenitnih razdalj po DIN 18273:salfa = 6” (2mgon)
– standardni odklon merjenja dolžine:salfa = 5 mm + 3 ppm.
b) računalniško strojno in programsko opremo, ki omogoča izmenjavo podatkov z Geodetsko upravo Republike Slovenije ter obdelavo in izkazovanje podatkov v skladu s predpisi, ki veljajo za izvajanje geodetskih storitev.
Natančnost geodetskih inštrumentov se ugotavlja na podlagi tehničnih podatkov proizvajalca o inštrumentu.
IV. IZPOLNJEVANJE POGOJEV
7. člen
Zahtevi za izdajo dovoljenja za izvajanje geodetskih storitev mora geodetsko podjetje predložiti dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev glede prostorov in opreme iz 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika, in sicer:
– glede prostorov – odločbo pristojnega upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti,
– glede opreme – pisno izjavo o vrsti in količini tehnične opreme.
Geodetsko podjetje mora dokumentacijo predložiti za vse prostore, v katerih bo opravljalo dejavnost oziroma poslovalo s strankami.
Ustreznost prostorov in opreme lahko pred izdajo dovoljenja za izvajanje geodetskih storitev preveri geodetski inšpektor.
8. člen
Geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev in se namerava preseliti v druge prostore, mora Geodetski upravi Republike Slovenije najmanj 15 dni pred preselitvijo predložiti dokumentacijo o novih prostorih.
Za preselitev se ne šteje sprememba naslova zaradi preimenovanja ulice ali naselja.
Geodetsko podjetje mora Geodetsko upravo Republike Slovenije sproti obveščati o zamenjavi tehnične opreme iz 6. člena tega pravilnika.
9. člen
Geodetski inšpektor lahko po lastni presoji ali na predlog Geodetske uprave Republike Slovenije oziroma organa matične sekcije geodetov Inženirske zbornice Slovenije vsak čas opravi nadzor, ali geodetsko podjetje izpolnjuje pogoje glede prostorov in opreme, določene s tem pravilnikom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Šteje se, da geodetsko podjetje, ki je ob uveljavitvi zakona o geodetski dejavnosti izvajalo geodetske storitve na podlagi pogodbe z geodetsko upravo, izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, če predloži odločbo pristojne upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti geodetskega opazovanja, meritev in kartiranja, dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev glede prostorov za izvajanje geodetskih storitev po tem pravilniku, iz katere mora biti razvidna lega, oblika in velikost prostorov za poslovanje s strankami, ter pisno izjavo o vrsti in količini tehnične opreme.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o splošnih pogojih za opravljanje del v zadevah geodetske službe (Uradni list SRS, št. 13/78).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Minister
za okolje in prostor
dr. Andrej Umek l. r.

AAA Zlata odličnost