Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3188. Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, stran 8386.

Na podlagi 16. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99), izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– vsebino predloga, postopek in pogoje za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za promet) v Republiki Sloveniji;
– obliko in vsebino zahtevane dokumentacije;
– postopek in vsebino dokumentacije, potrebne za obnovo dovoljenja za promet;
– postopek za spremembo dokumentacije oziroma dovoljenja za promet.
2. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99) (v nadaljnjem besedilu: zakon);
2. Urad Republike Slovenije za zdravila (v nadaljnjem besedilu: urad) je pristojni organ za vodenje postopka za pridobitev dovoljenja za promet;
3. nacionalni postopek za pridobitev dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji je edini postopek za pridobitev dovoljenja za promet, do dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU);
4. centralizirani postopek pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom, je eden od treh postopkov za pridobitev dovoljenja za promet v EU. Ovrednotenje zdravila je v pristojnosti EMEA (European Medical Evaluation Agency). Izid postopka je obvezen za vse države članice. Zdravila, ki pridobivajo dovoljenje za promet po centraliziranem postopku so naslednja:
A – zdravila, za katera je centralizirani postopek v EU obvezen in so naslednja:
– zdravila, izdelana z rekombinantno DNA tehnologijo;
– zdravila izdelana s kontrolirano ekspresijo genov, ki kodirajo biološko aktivne proteine pri prokariontih in evkariontih, vključno s transformiranimi sesalskimi celicami;
– zdravila izdelana iz hibridomov in z metodami monoklonskih protiteles;
B – zdravila za katera je centralizirani postopek v EU možen, ni pa obvezen in so naslednja:
– zdravila izdelana z drugim biotehnološkim postopkom, ki vsebujejo pomembno inovacijo;
– zdravila, ki se aplicirajo na način, ki predstavlja pomembno inovacijo;
– zdravila, za katera je predlagana popolnoma nova, terapevtsko pomembna indikacija;
– terapevtsko pomembna zdravila, ki vsebujejo radio-izotope;
– nova zdravila izdelana iz humane krvi ali plazme;
– zdravila izdelana s tehnologijo, ki predstavlja pomemben tehnološki napredek;
– zdravila, ki vsebujejo novo učinkovino, ki še nima dovoljenja za promet v EU.
V primeru zdravil z dovoljenjem za promet, pridobljenim po centraliziranem postopku, morajo tudi postopki obnove, prijave sprememb že izdanega dovoljenja za promet in preklica ali začasnega odvzema dovoljenja za promet, potekati v sodelovanju z EMEA;
5. postopek medsebojnega priznavanja dovoljenja za promet je eden od treh postopkov za pridobitev dovoljenja za promet v EU. Ovrednotenje zdravila je v pristojnosti referenčne države članice, ki jo izbere predlagatelj. Ostale države članice priznajo ovrednotenje ali ga zavrnejo z obrazložitvijo in z možnostjo centralizirane arbitraže.
Postopek medsebojnega priznavanja je obvezen za zdravila, ki se ne obravnavajo po centraliziranem postopku izdaje dovoljenja za promet in, ki bodo na trgu v več kot eni državi članici EU. Postopek medsebojnega priznavanja dovoljenja za promet v EU se začne z nacionalnim postopkom pridobivanja dovoljenja za promet v referenčni državi, ki jo izbere predlagatelj. Ostale države članice na pobudo imetnika dovoljenja za promet ali na lastno pobudo priznajo to ovrednotenje.
V primeru zdravil z dovoljenjem za promet, pridobljenim po postopku medsebojnega priznavanja, morajo tudi postopki obnove, preklica in prijave sprememb že izdanega dovoljenja za promet in preklica začasnega odvzema ter ukinitve dovoljenja za promet, potekati v sodelovanju z referenčno državo članico, ki je izdala dovoljenje za promet;
6. nacionalni postopek za pridobitev dovoljenja za promet v EU je eden od treh postopkov za pridobitev dovoljenja za promet v EU. Uporablja se za zdravila, za katera ni obvezen centralizirani postopek in, ki bodo pridobila dovoljenje za promet le v zadevni državi članici.
II. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PROMET
1. Predlog za izdajo dovoljenja za promet
3. člen
Postopek za pridobitev dovoljenja za promet se začne s predlogom, ki ga predlagatelj predloži uradu v obliki pisne vloge.
Urad obravnava le formalno popolne vloge.
4. člen
Formalno popolna vloga za pridobitev dovoljenja za promet vsebuje:
– spremni dopis predlagatelja,
– izpolnjen obrazec za pridobitev dovoljenja za promet,
– dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za promet.
Dokazila oziroma dokumentacijo predlagatelj predloži v obliki fotokopije, kolikor ta pravilnik ne predpisuje oblike izvirnika oziroma notarsko overjene kopije.
Urad lahko od predlagatelja zahteva izvirnik na vpogled.
Dokazila predložena v elektronski obliki morajo biti hkrati podana tudi v enem pisnem izvodu.
5. člen
Spremni dopis mora vsebovati predmet vloge ter datum in podpis odgovorne osebe predlagatelja.
V primeru, da se spremni dopis nanaša na več predlogov za izdajo dovoljenja za promet, mora le-ta vsebovati sklic na vsak vključeni predlog.
6. člen
Izpolnjen uradno objavljen obrazec za pridobitev dovoljenja za promet, predloži predlagatelj za vsako farmacevtsko obliko, jakost in pakiranje ter za vsak farmacevtski izdelek posebej.
7. člen
Spremni dopis k vlogi in izpolnjene obrazce mora predlagatelj predložiti v slovenskem jeziku. Ostalo dokumentacijo lahko predloži v slovenskem ali angleškem jeziku, razen dokumentov za katere ta pravilnik določa, da se predložijo v obeh jezikih.
8. člen
Šteje se, da je vloga formalno popolna, ko urad ugotovi, da je sestavljena skladno z določili tega pravilnika. O formalni popolnosti vloge urad obvesti predlagatelja v roku 60 dni od prejema vloge.
Če vloga ni sestavljena skladno z določili tega pravilnika, urad pisno pozove predlagatelja, da v roku 30 dni od dneva vročitve obvestila, vlogo dopolni.
Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka vloge ne dopolni, urad nepopolno vlogo s sklepom zavrže.
Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi v primeru vloge za podaljšanje in prenos dovoljenja za promet, ukinitev dovoljenja za promet na podlagi vloge predlagatelja, spremembo dovoljenja za promet oziroma spremembo dokumentacije, kolikor ni v tem pravilniku določeno drugače.
2. Dokumentacija za pridobitev dovoljenja za promet
9. člen
Dokumentacija za pridobitev dovoljenja za promet obsega:
– I. DEL DOKUMENTACIJE – splošni del,
– II. DEL DOKUMENTACIJE – farmacevtsko-kemični, biološki in mikrobiološki del,
– III. DEL DOKUMENTACIJE – farmakološko-toksikološki del,
– IV. DEL DOKUMENTACIJE – klinični del.
10. člen
I. DEL DOKUMENTACIJE – splošni del obsega naslednja poglavja:
I. A – Administrativni podatki
I. B – Povzetek glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila
– Predlog primarne in sekundarne ovojnine
– Predlog navodila za uporabo zdravila
I. C – Ekspertna poročila
11. člen
I. A – Administrativni podatki – obsegajo naslednjo dokumentacijo:
1. seznam in kazalo predložene dokumentacije;
2. dokazilo, da predlagatelj nastopa v imenu proizvajalca (izvirnik ali notarsko overjena kopija) ali sklic na že oddano dokumentacijo;
3. certifikat dobre proizvodne prakse (GMP) za posamezno mesto izdelave zdravila, ki ne sme biti starejši od 3 let (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
4. seznam držav, v katerih ima zdravilo dovoljenje za promet (imena, pod katerimi je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet, datumi in številke odločb), je v postopku pridobitve dovoljenja, ali je prošnja za pridobitev dovoljenja zavrnjena ali dovoljenje ukinjeno. Poudarjeno je treba navesti prvo dovoljenje za promet v EU;
5. dokazilo o plačilu stroškov postopka;
6. izjavo odgovorne osebe predlagatelja, da so v dokumentaciji predloženi vsi podatki, pomembni za oceno razmerja tveganja in koristi pri uporabi zdravila (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
7. zadnje dopolnjeno redno poročilo o varnosti zdravila, če je vloga vložena 6 mesecev ali pozneje od pridobitve dovoljenja za promet zunaj Republike Slovenije;
8. potrdilo, da so vzorci v količini potrebni za dvojno analizo zdravila in dvojnik II. dela dokumentacije, predloženi Zavodu za farmacijo in za preizkušanje zdravil – Ljubljana (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
9. ostali podatki pomembni za sledljivost porekla zdravila, če je to potrebno za zaščito javnega zdravja;
10. za zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet v EU po centraliziranem postopku predlagatelj lahko v cilju usklajevanja z evropskim trgom poleg podatkov od 1. do 10. točke tega člena predloži še naslednje izjave:
– da je predložena dokumentacija identična dokumentaciji, ki je bila predložena za isto zdravilo pri pristojnem organu v EU, vključno s podatki o vseh spremembah, ki so bile predložene od pridobitve dovoljenja za promet v EU, do datuma vložitve ter da bo zdravilo identično zdravilu, ki je na trgu EU (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
– da bo vse nadaljnje spremembe predložene dokumentacije, ovrednotene pri pristojnem organu EU, predložil tudi uradu (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
– da bo o vseh nujnih varnostnih ukrepih, istočasno kot pristojni organ v EU, obvestil tudi urad in pooblaščeni organ za spremljanje neželenih škodljivih učinkov v Republiki Sloveniji (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
– da bo o preklicu ali začasnem odvzemu dovoljenja za promet v EU nemudoma obvestil urad, ne glede na to, kdo je sprožil postopek (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
– izjavo imetnika dovoljenja za promet v EU, poslano pristojnemu organu v EU, da bo vloga za pridobitev dovoljenja za promet za zadevno zdravilo vložena v Republiki Sloveniji ter da se strinja s tem, da bo pristojni organ v EU obveščal urad o vseh podatkih glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti v okviru podatkov, ki bodo na voljo tudi državam članicam EU;
– končno poročilo komisije za zdravila pri pristojnem organu v EU o oceni zdravila;
– odločbo Evropske komisije o dovoljenju za promet z zdravilom;
– seznam vseh sprememb dovoljenja za promet izdanega v EU, ki so predložene in sprejete do datuma vložitve, skupaj z dopolnilom končnega poročila o oceni zdravila, če dopolnilo obstaja;
11. za zdravila, ki so v EU pridobila dovoljenje za promet po postopku medsebojnega priznavanja predlagatelj lahko v cilju usklajevanja z evropskim trgom, poleg dokazil od 1. do 10. točke tega člena predloži še naslednje izjave:
– da je predložena dokumentacija identična dokumentaciji, ki je bila predložena za isto zdravilo pri pristojnem organu v referenčni državi članici oziroma ostalim državam članicam, vključno s podatki o vseh spremembah, ki so bile predložene od pridobitve dovoljenja za promet v EU do datuma vložitve ter, da bo zdravilo identično zdravilu, ki je na evropskem trgu (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
– da bo vse nadaljnje spremembe predložene dokumentacije, ovrednotene pri pristojnem organu referenčne države članice, predložil tudi uradu (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
– da bo o vseh nujnih varnostnih ukrepih, istočasno kot pristojni organ v referenčni državi članici in pristojni organ v EU, obvestil tudi urad in pooblaščeni organ za spremljanje neželenih škodljivih učinkov (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
– da bo o preklicu ali začasnem odvzemu dovoljenja za promet v EU nemudoma obvestil urad, ne glede na to, kdo je sprožil postopek (izvirnik ali notarsko overjena kopija);
– izjavo imetnika dovoljenja za promet v referenčni državi članici, poslano pristojnemu organu v tej državi, da bo vloga za pridobitev dovoljenja za promet za zadevno zdravilo vložena v Republiki Sloveniji, da se strinja s tem, da bo pristojni organ v referenčni državi članici obveščal urad o vseh podatkih glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti v okviru podatkov, ki bodo na voljo tudi državam članicam EU ter da se strinja, da bo poročilo pristojnega organa o oceni zdravila in njegovo redno dopolnjevanje na voljo uradu;
– končno poročilo pristojnega organa v referenčni državi članici o oceni zdravila, skupaj z dopolnilom, če dopolnilo obstaja;
– odločbo referenčne države članice o dovoljenju za promet;
– seznam vseh sprememb dovoljenja za promet izdanega v referenčni državi članici, ki so predložene in sprejete do datuma vložitve.
12. člen
I. B Povzetek glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila
Proizvajalec zdravila s sedežem v Republiki Sloveniji, mora predložiti povzetek glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila v slovenskem jeziku.
Povzetek glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila tujega proizvajalca mora biti napisan v praviloma angleškem jeziku, potrjen s strani pristojnega organa:
– države članice EU, če je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet v EU po nacionalnem postopku;
– referenčne države članice EU, če je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet v EU po postopku medsebojnega priznavanja;
– v EU (EMEA), če je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet v EU po centraliziranem postopku ali;
– države proizvajalke s sedežem zunaj EU, če zdravilo ni pridobilo dovoljenja za promet v EU.
K povzetku mora biti priložen overjen strokovni prevod v slovenskem jeziku, v katerem je upoštevana strokovna terminologija, uveljavljena v Republiki Sloveniji in navedba imetnika dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji.
13. člen
Povzetek glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila mora vsebovati naslednja poglavja:
1. ime zdravila, mednarodno nelastniško ime zdravila;
2. kakovostna in količinska sestava zdravila ter navedba pomožnih snovi;
3. farmacevtska oblika;
4. farmakološke lastnosti zdravila (farmakodinamika, farmakokinetika, predklinični podatki);
5. klinične lastnosti (terapevtske indikacije, odmerjanje in uporaba, kontraindikacije, način aplikacije, posebna opozorila zlasti pri imunoloških zdravilih, medsebojno delovanje zdravil, uporaba med nosečnostjo in dojenjem, vpliv na vožnjo ali upravljanje s stroji, neželeni škodljivi učinki, predoziranje);
6. farmacevtske lastnosti (inkompatibilnosti, rok uporabe zdravila, rok uporabe zdravila po rekonstituciji ali po odprtju originalnega pakiranja, posebnosti shranjevanja zdravila, narava vsebnika, navodilo za rokovanje z zdravilom);
7. podatki o imetniku dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji (polno ime firme in sedež);
8. za radiofarmacevtska zdravila podatki o interni radiacijski dozimetriji, dodatna navodila za pripravo pred uporabo in kontrolo kakovosti teh zdravil ter podatki o roku uporabnosti, v katerem vmesni pripravek, kot je npr. eluat ali zdravilo pripravljeno za uporabo, še ustreza navedeni specifikaciji;
9. datum in številka prvega dovoljenja za promet in datum zadnje revizije besedila.
14. člen
I. B – Predlog primarne in sekundarne ovojnine
Predlagatelj mora predložiti predlog primarne in sekundarne ovojnine skladno z določili pravilnika o označevanju zdravil.
15. člen
I. B – Predlog navodila za uporabo zdravila
Proizvajalec zdravila s sedežem v Republiki Sloveniji mora predložiti navodilo za uporabo zdravila v slovenskem jeziku, skladno s predpisi.
Navodilo tujega proizvajalca mora biti napisano praviloma v angleškem jeziku in potrjeno s strani pristojnega organa:
– države članice EU, če je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet v EU po nacionalnem postopku;
– referenčne države članice EU, če je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet v EU po postopku medsebojnega priznavanja;
– v EU (EMEA), če je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet v EU po centraliziranem postopku ali;
– države proizvajalke s sedežem zunaj EU, če zdravilo ni pridobilo dovoljenja za promet v EU.
K navodilu mora biti priložen overjen strokovni prevod v slovenskem jeziku, v katerem je upoštevana strokovna terminologija, uveljavljena v Republiki Sloveniji.
16. člen
I. C Ekspertna poročila
Ekspertna poročila so pisna poročila izvedencev s potrebnimi strokovnimi kvalifikacijami, ki omogočajo kritično in neodvisno oceno, ločeno za II., III. in IV. del dokumentacije in vsebujejo:
1. podatke o ekspertih (pomembne biografske in bibliografske podatke);
2. skrajšano obliko povzetka značilnosti zdravila, ki obsega 1-2 strani in se nanaša na:
– tip vloge (nova učinkovina, nova kombinacija učinkovin, bistveno podobno zdravilo, nova farmacevtska oblika, jakost ali indikacija in drugo);
– kemične in farmakokinetične lastnosti;
– indikacije;
– opozorila;
– podatke o farmakovigilanci;
3. poročilo, ki vsebuje strokovno mnenje in sklice na posamezne dele dokumentacije ali na bibliografske podatke, na katere se poročilo nanaša in okvirno obsega:
– podatke o kakovosti zdravila (ca. 10 strani) oziroma
– podatke o varnosti zdravila (ca. 25 strani) oziroma
– podatke o učinkovitosti zdravila (ca. 25 strani);
4. povzetek poročila v obliki tabele ali pisno in zaključno mnenje eksperta;
5. opredelitev povezave med ekspertom in naročnikom poročila;
6. dopolnitve ekspertnega poročila, če so bile narejene;
7. podpis eksperta;
8. datum poročila.
17. člen
II. Del dokumentacije – farmacevtsko-kemični, biološki in mikrobiološki del dokumentacije obsega naslednja poglavja:
II. A: kakovostna in količinska sestava zdravila;
II. B: postopek izdelave zdravila;
II. C: kontrola kakovosti vhodnih snovi;
II. D: kontrolni preskusi, ki se izvajajo v vmesnih fazah izdelave;
II. E: kontrola kakovosti končnega izdelka;
II. F: stabilnost;
II. G: biološka uporabnost/bioekvivalenca, (če je potrebno);
II. H:ocena ogroženosti okolja pri zdravilih, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz genetsko spremenjenih organizmov – GMO, (če je potrebno);
II. Q: ostale informacije.
18. člen
III. Del dokumentacije – farmakološko-toksikološki del dokumentacije, obsega naslednja poglavja:
III. A: toksičnost;
III. B: vpliv na reproduktivne funkcije;
III. C: embriofetalna in perinatalna toksičnost;
III. D: mutagenost;
III. E: karcinogenost;
III. F: farmakodinamika;
III. G: farmakokinetika;
III. H: lokalna toleranca (če je potrebno);
III. Q: ostale informacije;
III. R: ocena ogroženosti okolja.
19. člen
IV. del dokumentacije – klinični del dokumentacije obsega naslednja poglavja:
IV. A: klinična farmakologija;
IV. B: klinične izkušnje;
IV. C: ostale informacije.
20. člen
V primerih, ki so navedeni v 15. členu zakona, predlagatelj lahko namesto lastnih rezultatov farmakološko-toksikoloških ali kliničnih študij, predloži naslednjo dokumentacijo:
ali 1;
– sklic na popolno dokumentacijo bistveno podobnega zdravila, ki je že na trgu Republike Slovenije;
– veljavno izjavo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom, na čigar dokumentacijo se predlagatelj sklicuje, da se strinja z navedbo sklica na zadevno dokumentacijo;
– dokazilo o bistveni podobnosti obeh zdravil;
– dokazilo o usklajenosti obeh zdravil glede povzetka glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila in navodila za njegovo uporabo.
ali 2;
Literaturne podatke, objavljene v javno dostopnih publikacijah, ki po zgradbi in vsebini ustrezajo namenu III. in IV. dela popolne dokumentacije. Za predložitev literaturnih namesto lastnih podatkov, mora biti referenčno zdravilo najmanj deset let na trgu EU ali Republiki Sloveniji.
V primeru, da nekateri podatki niso opisani v literaturi, lahko predlagatelj predloži lastne rezultate ali strokovno tehtno obrazložitev, da so sestavine zdravila dobro znane, da je znana njihova učinkovitost in sprejemljiva varnost ter, da je kljub temu, da določeni podatki niso predloženi, varnost, kakovost in učinkovitost zdravila zagotovljena. To mora biti razvidno tudi iz ekspertnega poročila.
ali 3;
– dokazilo, da je bistveno podobno zdravilo s popolno dokumentacijo na trgu Republike Slovenije za katero je dovoljenje za promet v EU ali Republiki Sloveniji že veljavno 6 let, oziroma 10 let za zdravila, za katera je v EU obvezen centralizirani postopek, ali dokazilo, da je patentno varstvo zdravila prenehalo;
– dokazilo o bistveni podobnosti obeh zdravil;
– dokazilo o usklajenosti obeh zdravil glede povzetka glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila in navodila za uporabo.
21. člen
Urad najkasneje v 210 dneh od dneva prejema popolne vloge, v obliki odločbe:
– izda dovoljenje za promet na podlagi popolne dokumentacije in pozitivne ocene o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila ali
– zavrne izdajo dovoljenja za promet, z ustrezno obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.
22. člen
Urad lahko med potekom postopka od predlagatelja pisno zahteva dodatno dokumentacijo ali ustrezno obrazložitev in mu v ta namen določi potreben rok. Do izpolnitve zahtev zakonsko določen čas 210 dni, ne teče.
23. člen
Predlagatelj se na odločitev iz 21. člena tega pravilnika lahko pritoži na Ministrstvo za zdravstvo, v roku 15 dni od prejema ustrezne odločbe.
24. člen
Dovoljenje za promet je praviloma veljavno 5 let od datuma izdaje odločbe.
Urad lahko ta rok na podlagi ustrezne obrazložitve izjemoma skrajša ali podaljša.
25. člen
Sestavni del dovoljenja za promet je:
– povzetek glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila;
– navodilo za uporabo;
– osnutek ovojnine.
26. člen
Na predhodno zahtevo predlagatelja po strokovnem poročilu o oceni zdravila z utemeljitvijo, urad v 90 dneh od datuma izdaje dovoljenja za promet, pripravi pisno strokovno poročilo o oceni zdravila.
Stroški tega poročila niso všteti v stroške postopka za pridobitev dovoljenja za promet. Višino teh stroškov določi minister za zdravstvo s sklepom.
III. PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA PROMET
27. člen
Predlagatelj mora najmanj 3 mesece pred iztekom veljavnosti dovoljenja za promet, vložiti na urad vlogo za podaljšanje dovoljenja za promet.
28. člen
Formalno popolna vloga za podaljšanje dovoljenja za promet vsebuje:
– spremni dopis predlagatelja;
– izpolnjen obrazec za podaljšanje dovoljenja za promet;
– dokumentacijo za podaljšanje dovoljenja za promet.
Dokazila oziroma dokumentacijo predlagatelj predloži v obliki fotokopije, kolikor ta pravilnik ne predpisuje oblike izvirnika oziroma notarsko overjene kopije.
Urad lahko od predlagatelja zahteva izvirnik na vpogled.
Dokazila predložena v elektronski obliki morajo biti hkrati podana tudi v enem pisnem izvodu.
29. člen
Spremni dopis mora vsebovati predmet vloge ter datum in podpis odgovorne osebe predlagatelja.
V primeru, da se spremni dopis nanaša na več predlogov za podaljšanje dovoljenja za promet, mora le-ta vsebovati sklic na vsak vključeni predlog.
30. člen
Izpolnjen uradno objavljen obrazec za podaljšanje dovoljenja za promet, predloži predlagatelj za vsako farmacevtsko obliko, jakost in pakiranje ter za vsak farmacevtski izdelek posebej.
31. člen
Spremni dopis in izpolnjene obrazce mora predlagatelj predložiti v slovenskem jeziku. Ostalo dokumentacijo lahko predloži v slovenskem ali angleškem jeziku, razen dokumentov za katere pravilnik določa, da se predložijo v obeh jezikih.
32. člen
Šteje se, da je vloga formalno popolna, ko urad ugotovi, da je sestavljena skladno z določili tega pravilnika. O formalni popolnosti vloge urad obvesti predlagatelja v roku 60 dni od prejema vloge.
33. člen
Dokumentacija za podaljšanje dovoljenja za promet mora vsebovati:
1. dopolnjen I. A del dokumentacije;
2. kronološka lista sprememb, ki so bile sprejete od datuma prve pridobitve dovoljenja za promet ali od datuma zadnjega podaljšanja;
3. potrdilo, da so bile spremembe, ki se nanašajo na II. del dokumentacije za pridobitev dovoljenja za promet, predložene Zavodu za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana;
4. redna poročila o neželenih škodljivih učinkih (dvakrat letno v prvih dveh letih, enkrat letno v naslednjih treh letih do datuma prvega podaljšanja, nato pa enkrat v petih letih), dopolnjena z mnenjem pooblaščenega organa za spremljanje neželenih škodljivih učinkov v Republiki Sloveniji;
5. zadnji veljaven povzetek glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila, s sprejetimi spremembami v besedilu;
6. dopolnjeno in zadnje potrjeno navodilo za uporabo;
7. predlog dopolnitve označevanja zdravila;
8. dokazilo o plačilu stroškov postopka;
9. dopolnjeno ekspertno mnenje, če je bilo podano in izjavo eksperta, ki se nanaša na razmerje koristi in tveganja, ob upoštevanju poročila o neželenih škodljivih učinkih, novih literaturnih podatkov, novih možnosti zdravljenja ter ostalih pomembnih podatkov;
10. izjava predlagatelja, da so priloženi vsi pomembni podatki za podaljšanje dovoljenja za promet.
34. člen
Za zdravila, za katera je bila za pridobitev dovoljenja za promet predložena dokumentacija, ki po vsebini in zgradbi ne ustreza pogojem, ki jih določa zakon in ta pravilnik, mora predlagatelj v vlogi za podaljšanje dovoljenja za promet, poleg dokumentacije iz prejšnjega člena tega pravilnika, predložiti tudi:
– manjkajočo dokumentacijo;
– dopolnjene podatke, ki zagotavljajo kakovost, varnost in učinkovitost zdravila, v skladu z novimi tehničnimi in znanstvenimi dosežki.
35. člen
Urad v devetdesetih dneh od prejema formalno popolne vloge lahko:
– podaljša dovoljenje za promet z zdravilom ali
– zavrne podaljšanje dovoljenja za promet z ustrezno obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.
36. člen
Urad lahko med potekom postopka pisno zahteva dodatno obrazložitev ali dodatno dokumentacijo in predlagatelju v ta namen določi ustrezen rok. Rok iz prejšnjega člena do izpolnitve dodatnih zahtev ne teče.
37. člen
Predlagatelj se na izid postopka pridobivanja dovoljenja za promet z zdravilom lahko pritoži na Ministrstvo za zdravstvo v petnajstih dneh od prejema ustrezne odločbe urada.
38. člen
Podaljšano dovoljenje za promet je veljavno praviloma 5 let od datuma izdaje. Urad lahko izjemoma, na podlagi ustrezne obrazložitve, ta rok skrajša, podaljša ali poda pogojno.
IV. SPREMEMBA DOVOLJENJA ZA PROMET ALI SPREMEMBA PREDLOŽENE DOKUMENTACIJE
39. člen
V obdobju veljavnosti dovoljenja za promet z zdravilom, je predlagatelj dolžan spremljati tehnični in znanstveni napredek, rezultate spremljanja neželenih škodljivih učinkov ter ostale spremembe v zvezi z zdravilom, za katerega ima dovoljenje za promet, z namenom zagotavljanja kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila.
40. člen
Predlagatelj je dolžan pisno sporočiti uradu vsako spremembo že predložene dokumentacije, ne glede na to ali zadevna sprememba zahteva spremembo dovoljenja za promet.
41. člen
Obvestilo o spremembi dokumentacije oziroma vloga za odobritev spremembe dovoljenja za promet, mora vsebovati:
1. spremni dopis z vlogo, ki se lahko nanaša le na eno spremembo razen, če so spremembe posledične;
2. izpolnjen obrazec za spremembo predložene dokumentacije;
3. potrdilo o plačilu stroškov postopka;
4. zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na tip in vrsto sprememb, skladno z navodilom urada.
Pri vseh spremembah, ki zadevajo spremembo II. dela dokumentacije, mora predlagatelj predložiti tudi potrdilo, da so dvojnik ustreznega dela dokumentacije ter vzorci (če je potrebno) predloženi Zavodu za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana.
42. člen
Spremembe predložene dokumentacije oziroma dovoljenja za promet z zdravilom so naslednje:
– spremembe tipa I;
– spremembe tipa II;
– spremembe, ki zahtevajo novo vlogo za pridobitev dovoljenja za promet
43. člen
Spremembe tipa I so naslednje:
1. spremembe v vsebini dovoljenja za izdelavo zdravila;
2. sprememba imena zdravila (izmišljeno ali splošno/trivialno);
3. sprememba imena in/ali naslova imetnika dovoljenja za promet;
4. zamenjava pomožne snovi s primerljivo drugo pomožno snovjo (izjema so adjuvansi za cepiva in adjuvansi biološkega izvora);
5. sprememba sistema barvanja izdelka (dodatek, odvzem ali zamenjava barvil);
6. sprememba sistema tvorbe okusa (dodatek, odvzem, zamenjava snovi za izboljšanje okusa);
7. sprememba mase obloge tablet ali mase praznih kapsul;
8. sprememba kakovostne sestave stične ovojnine;
9. opustitev indikacije;
10. opustitev poti uporabe zdravila;
11. dodatek ali zamenjava odmernega pripomočka za peroralne tekoče in druge farmacevtske oblike;
12. zamenjava izdelovalca učinkovine;
13. sprememba imena izdelovalca učinkovine;
14. zamenjava dobavitelja vmesne spojine (intermediata), ki se uporablja pri izdelavi učinkovine;
15. manjše spremembe v postopku izdelave učinkovine;
16. spremembe specifikacij vhodnih snovi ali vmesnih spojin (intermediatov), ki se uporabljajo pri izdelavi učinkovine;
17. spremembe velikosti serije učinkovine;
18. spremembe specifikacij učinkovine;
19. manjše spremembe v izdelavi zdravila;
20. sprememba medfazne kontrole;
21. sprememba velikosti serije končnega izdelka;
22. spremembe specifikacij zdravila;
23. spremenjena sinteza/izplen nefarmakopejskih pomožnih snovi, opisanih v prvotno predloženi dokumentaciji;
24. spremembe specifikacij pomožnih snovi zdravila (izjema so adjuvansi za cepiva);
25. podaljšanje odobrenega roka uporabe zdravila;
26. podaljšanje roka uporabe ali časa do ponovnega preskušanja učinkovine;
27. sprememba roka uporabe zdravila po prvem odpiranju;
28. sprememba roka uporabe zdravila po rekonstituciji (pripravi za uporabo);
29. spremembe pogojev shranjevanja;
30. spremembe v postopkih analiznega preskušanja učinkovine;
31. spremembe v postopkih analiznega preskušanja vhodnih snovi ali vmesnih spojin (intermediatov), ki se uporabljajo pri izdelavi učinkovine;
32. spremembe v postopkih analiznega preskušanja zdravila;
33. spremembe, ki sledijo novim farmakopejskim predpisom;
34. spremembe v postopkih analiznega preskušanja nefarmakopejskih pomožnih snovi;
35. spremembe v postopkih analiznega preskušanja stične ovojnine;
36. spremembe v postopkih analiznega preskušanja dodatne opreme (pripomočki za aplikacijo zdravila);
37. sprememba velikosti pakiranja;
38. sprememba oblike ovojnine;
39. spremembe oznak na tabletah in kapsulah ter s tem povezanih sprememb barvil za označevanje izdelka;
40. sprememba dimenzij tablet, kapsul, svečk in vagitorijev (ta sprememba ne vključuje sprememb količinske sestave in povprečne mase);
41. sprememba v postopku izdelave neproteinske komponente zaradi uvedbe biotehnološkega koraka.
44. člen
V primeru, da se na posamezno predloženo dokumentacijo nanaša več sprememb, mora biti vsaka sprememba vložena s posebno vlogo, ki mora vsebovati tudi sklic na vse ostale, hkrati predložene vloge.
45. člen
V primeru, če se sprememba tipa I nanaša na spremembo dokumentacije, ki terja spremembo dovoljenja za promet, povzetka glavnih značilnosti zdravila, navodila za uporabo zdravila ali ovojnine, mora predlagatelj na podlagi vloge za spremembo dovoljenja za promet, pridobiti odobritev urada.
Če sprememba ne terja v prejšnjem odstavku navedenih sprememb, je predlagatelj dolžan uradu priglasiti spremembo dokumentacije.
46. člen
Priglasitev spremembe dokumentacije oziroma vlogo za spremembo dovoljenja za promet predlagatelj predloži uradu.
Urad obravnava le formalno popolne vloge in priglasitve.
Šteje se, da je vloga oziroma priglasitev popolna, ko urad ugotovi skladnost z določili tega pravilnika in o tem v roku 30 dni od prejema popolne vloge, obvesti predlagatelja.
47. člen
Spremembe tipa I urad sprejme v vednost, če sprememba ne terja sprememb navedenih v 46. členu tega pravilnika.
Če urad v 30 dneh ne obvesti predlagatelja, pomeni, da je sprememba sprejeta brez pripomb.
Za spremembe tipa I iz prvega odstavka tega člena, ki so na podlagi odločitve urada obravnavane s pomočjo inšpekcijskega pregleda ali za katere mora urad pridobiti mnenje izvedenca, se rok iz prejšnjega odstavka podaljša na 90 dni. O inšpekcijskem pregledu urad predhodno pisno obvesti predlagatelja.
48. člen
Spremembe tipa I, ki terjajo spremembe navedene v 46. členu tega pravilnika, urad obravnava kot vloge za spremembo dovoljenja za promet.
V 60 oziroma 90 dneh od sprejema vloge za spremembe tipa I, ki terjajo spremembe navedene v 46. členu tega pravilnika, urad lahko:
– sprejme spremembe;
– zavrne spremembe z ustrezno obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.
Predlagatelj lahko v 15 dneh od prejema odločitve urada vloži pritožbo na Ministrstvo za zdravstvo.
49. člen
Urad lahko med postopkom zahteva od predlagatelja dodatne podatke, obrazložitve ali ustrezna dokazila. Če predlagatelj v 30 dneh od prejema zahteve urada le-teh ne predloži, se priglasitev oziroma vloga zavrže. Na utemeljeno zahtevo predlagatelja, urad ta rok lahko podaljša.
50. člen
Spremembe tipa II
Spremembe tipa II so tiste spremembe, ki ne sodijo v spremembe tipa I in za katere se ne zahteva nova vloga za pridobitev dovoljenja za promet.
51. člen
Zahtevana dokumentacija spremembe tipa II obsega:
– I. del dokumentacije, ki vključuje dodatek k ekspertnemu mnenju ali obnovljeno obstoječe ekspertno mnenje, ki se nanaša na vsebino zahteve za spremembo tipa II;
– ustrezni deli II., III. in IV. dela dokumentacije, glede na vsebino predlagane spremembe.
52. člen
V primeru, da se na eno dovoljenje za promet nanaša več predloženih sprememb, mora vsaka sprememba imeti posebno vlogo in vsebovati sklice na ostale vloge, ki so predložene hkrati.
53. člen
Spremembe tipa II urad obravnava kot vlogo, za katero je potrebna odobritev urada in v 60 dneh obvesti predlagatelja o izidu obravnave. Urad lahko odloči, da:
– izda spremenjeno dovoljenje za promet z datumom veljavnosti prejšnjega dovoljenja;
– zavrne izdajo spremenjenega dovoljenja za promet z ustrezno obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.
Urad lahko med potekom postopka zahteva dodatno obrazložitev ali dodatno dokumentacijo. Če predlagatelj v 60 dneh od prejema zahteve urada le-teh ne predloži, se vloga zavrže. Na utemeljeno zahtevo predlagatelja urad ta rok lahko podaljša.
54. člen
Predlagatelj se na odločitev urada iz prejšnjega člena lahko pritoži na Ministrstvo za zdravstvo v 15 dneh od prejema odločitve.
Urad lahko na podlagi odločitve Ministrstva za zdravstvo, ponovno obravnava primer in poda dokončno mnenje v roku 90 dni od prejema odločitve Ministrstva za zdravstvo.
55. člen
Spremembe, ki zahtevajo novo vlogo za pridobitev dovoljenja za promet, so naslednje:
1. spremembe, ki se nanašajo na učinkovino/e;
2. spremembe terapevtskih indikacij;
3. spremembe jakosti, farmacevtske oblike in načina aplikacije (pri parenteralni uporabi je nujno razlikovati med intraarterijsko, intravensko, intramuskularno, subkutano in druge vrste aplikacije).
56. člen
Spremembe, ki se nanašajo na učinkovino/e:
– dodatek ene ali več učinkovin, vključno antigenske sestavine cepiv;
– opustitev ene ali več učinkovin, vključno antigenske sestavine cepiv;
– količinska sprememba učinkovine ali učinkovin;
– nova oblika učinkovine (npr. druga oblika soli, estra in drugi derivati, pri čemer ostane struktura s terapevtskim delovanjem enaka);
– zamenjava učinkovine z drugo izomero, z drugo zmesjo izomer, zamenjava zmesi izomer z izolirano izomero (tj. zamenjava racemata za eno enantiomero);
– zamenjava biološke snovi ali biotehnološkega produkta z drugim, z drugačno molekulsko strukturo; sprememba vektorja, ki se uporablja za pridobivanje biotehnološkega materiala ali sprememba izvora celične banke;
– nov ligand ali mehanizem vezave pri radiofarmacevtskih izdelkih.
V primeru spremembe dokumentacije, ki se nanaša na učinkovine, lahko predlagatelj spremembe vloži popolno dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za promet ali se v vlogi v posameznih delih sklicuje na že oddano dokumentacijo.
57. člen
Spremembe terapevtskih indikacij so:
– razširitev indikacij v drugo terapevtsko področje, bodisi da gre za zdravljenje, diagnostiko ali profilakso;
– sprememba indikacije – prehod na drugo terapevtsko področje, bodisi da gre za zdravljenje, diagnostiko ali profilakso.
V primeru spremembe terapevtskih indikacij mora predlagatelj vložiti I. in IV. del dokumentacije s sklicem na II. in III. del že oddane dokumentacije.
58. člen
Spremembe jakosti, farmacevtske oblike in načina uporabe oziroma aplikacije (pri parenteralni uporabi je potrebno nujno razlikovati med intraarterijsko, intravensko, intramuskularno, subkutano in drugo vrsto aplikacije) so:
– sprememba biološke uporabnosti;
– spremembe v farmakokinetiki (npr. sprememba stopnje sproščanja);
– dodatek nove jakosti;
– sprememba ali dodatek nove farmacevtske oblike;
– dodatek novega načina uporabe.
V primeru spremembe jakosti, farmacevtske oblike in načina aplikacije lahko predlagatelj vloži popolno dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za promet ali se v vlogi, v posameznih delih dokumentacije, sklicuje na že oddano dokumentacijo.
59. člen
V primeru spremembe dokumentacije, ki se nanaša na zdravila, ki vključujejo cepiva, toksine, serume in alergene ali so izdelani iz človeške krvi ali plazme ter za biotehnološke izdelke visoke tehnologije, se za vse spremembe uporabi postopek za spremembo tipa II.
60. člen
Natančna dokumentacija je za nekatere primere navedena v navodilu o zahtevani dokumentaciji za spremembe dovoljenja za promet.
61. člen
Ne glede na postopek redne priglasitve oziroma odobritve sprememb, ki so opisane v tem poglavju, lahko imetnik dovoljenja za promet, v primeru potrebe po nujnih varnostnih ukrepih zaradi varovanja javnega zdravja, omeji terapevtsko področje, spremeni odmerjanje, omeji ciljno skupino uporabnikov, doda kontraindikacije ali varnostne ukrepe po hitrem postopku.
Hitri postopek pomeni, da imetnik dovoljenja za promet pisno obvesti urad o potrebi po nujnih varnostnih ukrepih in samostojno ukrepa, če v 24 urah urad ne odloči drugače in ga o tej odločitvi ne obvesti.
V. PRENEHANJE VELJAVNOSTI DOVOLJENJA ZA PROMET
62. člen
Urad lahko prekliče ali začasno odvzame izdano dovoljenje za promet, v skladu z določili 2. točke 23. člena zakona.
Preklic ali začasni odvzem dovoljenja za promet mora vsebovati obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu.
63. člen
Predlagatelj predloži uradu vlogo za prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet.
Popolna vloga za prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet vsebuje:
– podatke o proizvajalcu in izdelovalcu;
– podatke o predlagatelju;
– predmet prenehanja veljavnosti (ime zdravila – lastniško, nelastniško, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje);
– razlog prenehanja veljavnosti;
– dokazilo o plačanih stroških postopka.
64. člen
Urad izda odločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja za promet v 30 dneh od dneva prejema popolne vloge predlagatelja.
VI. PRENOS DOVOLJENJA ZA PROMET
65. člen
Imetnik dovoljenja za promet predloži uradu popolno vlogo za prenos dovoljenja za promet na drugo pravno ali fizično osebo.
66. člen
Urad obravnava le formalno popolno vlogo.
Šteje se, da je vloga formalno popolna, ko urad ugotovi, da je sestavljena v skladu s 67. členom tega pravilnika in o tem obvesti predlagatelja v 30 dneh od prejema vloge.
67. člen
Popolna vloga za prenos dovoljenja za promet vsebuje:
1. spremni dopis dosedanjega imetnika dovoljenja za promet z navedbo:
– imena zdravila (lastniško, nelastniško);
– farmacevtske oblike;
– jakosti;
– pakiranja;
– naslova dosedanjega imetnika dovoljenja za promet;
– številko dosedanjega dovoljenja za promet;
2. izjavo dosedanjega imetnika dovoljenja za promet da:
– želi prenos dovoljenja za promet na novega imetnika dovoljenja (ime in naziv firme, sedež, ime odgovorne osebe za spremljanje neželenih škodljivih učinkov);
– vse pravice in dolžnosti prenaša na novega imetnika dovoljenja;
– dovoli prenos celotne dokumentacije, vključno z vsemi odločbami in dovoljenji, ki se nanašajo na zadevno zdravilo, na novega imetnika dovoljenja;
– da se proizvajalec s prenosom strinja;
3. izjavo novega imetnika dovoljenja za promet:
– da sprejema prenos dovoljenja za promet;
– da sprejema vse pravice, dolžnosti in odgovornosti imetnika dovoljenja za promet;
– da sprejema celotno dokumentacijo o zdravilu, vključno z vsemi odločbami, ki so bile izdane v zvezi z zadevnim zdravilom;
4. dokazilo o vplačilu stroškov prenosa dovoljenja.
68. člen
Urad lahko med postopkom pisno zahteva dodatno razlago ali dodatno dokumentacijo.
Urad v 30 dneh od prejema popolne vloge oziroma dodatne dokumentacije lahko:
– odobri prenos in o tem obvesti dosedanjega in novega imetnika dovoljenja za promet;
– zavrne prenos dovoljenja za promet na drugo pravno ali fizično osebo, z ustrezno obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.
VII. KONČNA DOLOČBA
69. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 512/228
Ljubljana, dne 4. julija 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

NA­VO­DI­LO
ZA PRI­PRA­VO DO­DAT­NE DO­KU­MEN­TA­CI­JE O SPRE­MEM­BAH TI­PA I IN ZA­HTE­VA­NA DO­KU­MEN­TA­CI­JA PRI NE­KA­TE­RIH SPRE­MEM­BAH, ZA KA­TE­RE JE PO­TRE­BNO PRE­DLO­ŽI­TI NO­VO VLO­GO
ZA PRI­DO­BI­TEV DO­VO­LJE­NJA ZA PRO­MET

Na­vo­di­lo je po­moč pri pri­pra­vi do­ku­men­ta­ci­je za spre­mem­be ti­pa I ter ne­ka­te­re spre­mem­be, ki za­hte­va­jo no­vo vlo­go za pri­do­bi­tev do­vo­lje­nja za pro­met.

Če pre­dla­ga­telj ne upoš­te­va na­vo­dil, mo­ra pre­dlo­ži­ti stro­kov­no obraz­lo­ži­tev o raz­lo­gih ne­u­poš­te­va­nja.

V pri­me­ru, da za do­lo­če­ne spre­mem­be ni na­ve­de­na za­hte­va­na do­ku­men­ta­ci­ja, pre­dla­ga­telj pri­pra­vi do­ku­men­ta­ci­jo po la­stni stro­kov­ni pre­so­ji ali se pred­ho­dno po­sve­tu­je z Ura­dom Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je za zdra­vi­la.

I) Spremembe tipa I

spre­mem­ba:

po­goj/pri­pom­ba:

za­hte­va­na do­ku­men­ta­ci­ja:

1. Spre­mem­be v vse­bi­ni do­vo­lje­nja za iz­de­la­vo zdra­vi­la

 

 

–  za vse spre­mem­be ti­pa I št.1. je po­tre­bno no­vo do­vo­lje­nje za iz­de­la­vo ali do­da­tek k ob­sto­je­če­mu

 

 

 

–  spre­mem­ba ime­na iz­de­lo­val­ca

 

–  pro­iz­vo­dna eno­ta osta­ne ista

 

1.     iz­ja­va, da spre­mem­ba ne vklju­ču­je spre­mem­be pro­iz­vo­dne eno­te in osta­lih spre­memb;

2.     re­vi­di­ra­no na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne (če je po­tre­bno);

3.     iz­ja­va o tem, kdaj bo spre­mem­ba uve­ljav­lje­na

 

–  spre­mem­ba pro­iz­vo­dne eno­te za ce­lo­ten po­sto­pek iz­de­la­ve ali za del po­stop­ka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  ni spre­memb v po­stop­ku iz­de­la­ve, me­to­dah pre­sku­ša­nja in spe­ci­fi­ka­ci­jah

1.     do­ka­zi­lo, da ima no­va pro­iz­vo­dna eno­ta do­vo­lje­nje za iz­de­la­vo za za­dev­no far­ma­cevt­sko obli­ko. V pri­me­ru, da ima pro­iz­va­ja­lec se­dež v EU, pro­iz­vo­dna eno­ta pa je zu­naj EU, je po­tre­bno pre­dlo­ži­ti GMP cer­ti­fi­kat, iz­dan s stra­ni pri­stoj­ne­ga or­ga­na s se­de­žem v EU;

2.     iz­ja­va, da se po­sto­pek iz­de­la­ve, spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim iz­de­lek mo­ra us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, ni­so spre­me­ni­li;

3.     ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij iz 2. toč­ke;

4.     po­dat­ki o va­li­da­ci­ji po­stop­ka iz­de­la­ve v no­vi pro­iz­vo­dni eno­ti za iz­del­ke, ki so­di­jo med ce­pi­va, tok­si­ne, se­ru­me, aler­ge­ne, de­ri­va­te kr­vi ali pla­zme in bi­o­te­hno­lo­ške iz­del­ke;

5.     po­dat­ki vzor­čne se­ri­je in dveh pi­lot­nih se­rij iz no­ve pro­iz­vo­dne eno­te ter pri­mer­jal­ni po­dat­ki zad­njih treh se­rij iz že odo­bre­ne pro­iz­vo­dne eno­te. Na za­hte­vo ali v pri­me­ru nes­kla­dno­sti s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi mo­ra­jo bi­ti pre­dlo­že­ni  še po­dat­ki o dveh  pro­iz­vo­dnih se­ri­jah (v pri­me­ru nes­kla­dno­sti sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi);

6.     re­vi­di­ra­no na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne (če je po­tre­bno);

7.     iz­ja­va o tem, kdaj bo spre­mem­ba uve­ljav­lje­na

 


 

–  uki­ni­tev do­vo­lje­nja za iz­de­la­vo za pro­iz­vo­dno eno­to

 

1.     re­vi­di­ra­no na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne (če je po­tre­bno);

2.     iz­ja­va o tem, kdaj bo spre­mem­ba uve­ljav­lje­na

 

 

–  če gre za spre­mem­bo v iz­de­la­vi (npr. v iz­de­la­vi imu­no­lo­ških zdra­vil, iz­del­kov iz kr­vi, bi­o­te­hno­lo­ških iz­del­kov, itd...), ki gle­de na na­ra­vo po­stop­ka iz­de­la­ve spro­ži tu­di dru­ge spre­mem­be ti­pa I, vse po­ve­za­ne spre­mem­be obrav­na­va­mo kot eno vlo­go

 

 

2. Spre­mem­ba ime­na zdra­vi­la

(izmiš­lje­no ali  splo­šno/tri­vi­al­no)

–  izog­ni­ti se je tre­ba zme­di in mož­ni za­me­nja­vi z ime­ni že ob­sto­je­čih zdra­vil

 

1.     re­vi­di­ran SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne;

2.     iz­ja­va o tem, kdaj bo zdra­vi­lo da­no na trg pod no­vim ime­nom

 

3. Spre­mem­ba ime­na in/ali na­slo­va imet­ni­ka do­vo­lje­nja za pro­met

–   imet­nik osta­ne ista prav­na ali fi­zič­na ose­ba

 

1.     do­ka­zi­lo, da imet­nik do­vo­lje­nja za pro­met osta­ne ista prav­na ali fi­zič­na ose­ba;

2.     re­vi­di­ran SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne;

3.     iz­ja­va o tem, kdaj bo zdra­vi­lo da­no na trg z no­vim ime­nom imet­ni­ka do­vo­lje­nja za  pro­met

 

4. Za­me­nja­va po­mož­ne sno­vi s pri­mer­lji­vo dru­go po­mož­no sno­vjo (iz­je­ma so adju­van­si za ce­pi­va in adju­van­si bi­o­lo­ške­ga iz­vo­ra)

 

–  pri tr­dnih far­ma­cevt­skih obli­kah ni spre­mem­be v pro­fi­lu hi­tro­sti raz­ta­plja­nja;

–  fun­kci­o­nal­ne la­stno­sti osta­ne­jo ena­ke

 

1.     do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIA, IIB, IIC, IIE;

2.     ute­me­lji­tev iz­bi­re po­mož­ne sno­vi z opi­som raz­vo­ja zdra­vi­la (vključ­no s sta­bil­nos­tjo in pro­ti­mi­kro­bno za­šči­to, če je po­tre­bno);

3.     pri tr­dnih far­ma­cevt­skih obli­kah pri­mer­jal­ne po­dat­ke o pro­fi­lu hi­tro­sti raz­ta­plja­nja zdra­vi­la z no­vo in sta­ro se­sta­vo za naj­manj eno pi­lot­no/pro­iz­vo­dno se­ri­jo;

4.     ute­me­lji­tev, za­kaj ni pre­dlo­že­na (če je ni) no­va bi­o­e­kvi­va­len­čna štu­di­ja, na­re­je­na v skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju bi­o­e­kvi­va­len­čnih štu­dij;

5.     iz­ja­va, da so po­dat­ki iz sta­bi­li­tet­ne štu­di­je dveh pi­lot­nih se­rij kon­čne­ga iz­del­ka v po­spe­še­nih in nor­mal­nih po­go­jih v tra­ja­nju naj­manj treh me­se­cev na vo­ljo pri pre­dla­ga­te­lju in da so štu­di­je na­re­je­ne v skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju sta­bi­li­tet­nih štu­dij;

6.     iz­ja­va, da bo­do us­trez­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je do­kon­ča­ne. Po­dat­ke iz sta­bi­li­tet­ne štu­di­je je tre­ba pre­dlo­ži­ti le v pri­me­ru, če re­zul­ta­ti štu­di­je ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi);

7.     re­vi­di­ran SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne (če je po­tre­bno);

8.     iz­ja­va, da ni­so bi­le spre­me­nje­ne spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be;

 

9.     ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij iz prej­šnje toč­ke;

10.  po­dat­ki, ki do­ka­zu­je­jo, da no­va po­mož­na snov ne vpli­va na spe­ci­fi­ka­ci­je in me­to­de pre­sku­ša­nja kon­čne­ga iz­del­ka

 

5. Spre­mem­ba si­ste­ma bar­va­nja iz­del­ka  (do­da­tek, od­vzem ali za­me­nja­va bar­vil)

–  fun­kci­o­nal­ne   zna­čil­no­sti osta­ne­jo ena­ke; pri tr­dnih far­ma­cevt­skih obli­kah ni spre­mem­be v pro­fi­lu hi­tro­sti raz­ta­plja­nja;

–  ma­njše pri­la­go­di­tve se­sta­ve z na­me­nom ohra­ni­tve ma­se je tre­ba na­re­di­ti s po­mož­no sno­vjo, ki je je naj­več v iz­del­ku

 

 

1.     do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIA, IIB, IIC, IIE , ki vklju­ču­je me­to­do isto­ve­te­nja no­ve­ga bar­vi­la;

2.     re­vi­di­ran SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne (če je po­tre­bno);

3.      iz­ja­va, da so po­dat­ki iz sta­bi­li­tet­ne štu­di­je ene pi­lot­ne se­ri­je kon­čne­ga iz­del­ka v po­spe­še­nih in nor­mal­nih po­go­jih v tra­ja­nju naj­manj treh me­se­cev na vo­ljo pri pre­dla­ga­te­lju in da so štu­di­je na­re­je­ne v skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju sta­bi­li­tet­nih štu­dij;

4.      iz­ja­va, da bo­do us­trez­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je do­kon­ča­ne. Po­dat­ke iz sta­bi­li­tet­ne štu­di­je je tre­ba pre­dlo­ži­ti le v pri­me­ru, če re­zul­ta­ti štu­di­je ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi);

5.     iz­ja­va, da ni­so bi­le spre­me­nje­ne spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be (ra­zen iz­gle­da)

 

6. Spre­mem­ba si­ste­ma tvor­be oku­sa (do­da­tek, od­vzem ali za­me­nja­va sno­vi za iz­bo­ljša­nje oku­sa)

 

 

–  ma­njše pri­la­go­di­tve se­sta­ve z na­me­nom ohra­ni­tve ma­se je tre­ba na­re­di­ti s po­mož­no sno­vjo, ki je je naj­več v iz­del­ku

 

1.    do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIA, IIB, IIC, IIE;

2.    del IIC mo­ra vse­bo­va­ti po­dro­bne

po­dat­ke o ka­ko­vo­stni se­sta­vi sno­vi   za  iz­bo­ljša­nje oku­sa in vse nje­ne no­ve spe­ci­fi­ka­ci­je. V pri­me­ru, da po­dat­ke o sno­vi za iz­bo­ljša­nje oku­sa pre­dlo­ži do­ba­vi­telj sno­vi za iz­bo­ljša­nje oku­sa, mo­ra­jo bi­ti ti po­dat­ki pre­dlo­že­ni Ura­du RS za zdra­vi­la, pre­den se po­sto­pek spre­mem­be lah­ko zač­ne. Ime do­ba­vi­te­lja in da­tum pre­dlo­ži­tve po­dat­kov o sno­vi za iz­bo­ljša­nje oku­sa mo­ra­ta bi­ti na­ve­de­na v  vlo­gi;

3.        re­vi­di­ran SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne (če je po­tre­bno);

4.        iz­ja­va, da ni­so bi­le spre­me­nje­ne spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be  (ra­zen oku­sa);

5.        iz­ja­va, da so po­dat­ki iz sta­bi­li­tet­ne štu­di­je ene pi­lot­ne se­ri­je kon­čne­ga iz­del­ka v po­spe­še­nih in nor­mal­nih po­go­jih v tra­ja­nju naj­manj treh me­se­cev na vo­ljo pri pre­dla­ga­te­lju in da so štu­di­je na­re­je­ne v skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju sta­bi­li­tet­nih štu­dij;   

 

6.     iz­ja­va, da bo­do us­trez­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je do­kon­ča­ne. Po­dat­ke iz sta­bi­li­tet­ne štu­di­je je tre­ba pre­dlo­ži­ti le v pri­me­ru, če re­zul­ta­ti štu­di­je ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi)

 

7. Spre­mem­ba ma­se oblo­ge ta­blet ali  ma­se praz­nih kap­sul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ni spre­mem­be v hi­tro­sti raz­ta­plja­nja učin­ko­vi­ne

 

1.     do­da­tek k us­trez­nim de­lom do­ku­men­ta­ci­je IIA, IIB, IIE;

2.     pri­mer­jal­ni po­dat­ki o pro­fi­lu hi­tro­sti raz­ta­plja­nja zdra­vi­la z no­vo in sta­ro se­sta­vo za naj­manj eno pi­lot­no/pro­iz­vo­dno (za iz­del­ke s pri­re­je­nim spro­šča­njem z upo­ra­bo in vi­tro po­dat­kov pri­mer­ja­nih z in vi­vo po­dat­ki);

3.      ute­me­lji­tev za­kaj ni pre­dlo­že­na no­va bi­o­e­kvi­va­len­čna štu­di­ja, na­re­je­na v  skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju bi­o­e­kvi­va­len­čnih štu­dij;

4.     iz­ja­va, da ni­so bi­le spre­me­nje­ne spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be (ra­zen pov­preč­ne ma­se iz­del­ka)

 

8. Spre­mem­ba ka­ko­vo­stne se­sta­ve stič­ne ovoj­ni­ne

   

 

–  pre­dla­ga­ni ma­te­ri­al, iz ka­te­re­ga je iz­de­la­na stič­na ovoj­ni­na, mo­ra bi­ti gle­de po­mem­bnih la­stno­sti naj­manj ena­ko­vre­den že odo­bre­ne­mu ma­te­ri­a­lu;

–  spre­mem­ba se ne na­na­ša na ste­ril­ne iz­del­ke

 

1.     do­da­tek k us­trez­nim de­lom do­ku­men­ta­ci­je IIA, IIC;

2.     ute­me­lji­tev upra­vi­če­no­sti spre­mem­be stič­ne ovoj­ni­ne, pod­pr­ta z us­trez­ni­mi znan­stve­ni­mi štu­di­ja­mi za no­vo ovoj­ni­no;

3.     za pol­tr­dne in te­ko­če far­ma­cevt­ske obli­ke mo­ra bi­ti do­ka­za­no, da ne pri­ha­ja do med­se­boj­ne­ga de­lo­va­nja med zdra­vi­lom in stič­no ovoj­ni­no (npr.od­sot­nost pre­ho­da se­sta­vin pre­dla­ga­ne­ga ma­te­ri­a­la v zdra­vi­lo in od­sot­nost pre­ho­da oz. iz­gu­be se­sta­vin zdra­vi­la v ali sko­zi ovoj­ni­no);

4.     za vse no­ve ana­liz­ne me­to­de, ki se upo­rab­lja­jo pri pre­sku­ša­nju ovoj­ni­ne, je po­tre­bno pre­dlo­ži­ti po­dat­ke o va­li­da­ci­ji;

5.     iz­ja­va, da so po­dat­ki iz sta­bi­li­tet­ne štu­di­je dveh pi­lot­nih se­rij kon­čne­ga iz­del­ka v po­spe­še­nih in nor­mal­nih po­go­jih v tra­ja­nju naj­manj treh me­se­cev v pri­mer­ja­vi s po­dat­ki prej­šnje ovoj­ni­ne na vo­ljo pri  pre­dla­ga­te­lju in da so na­re­je­ni v skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju sta­bi­li­tet­nih štu­dij;

6.     iz­ja­va, da bo­do us­trez­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je do­kon­ča­ne. Po­dat­ke iz sta­bi­li­tet­ne štu­di­je je tre­ba pre­dlo­ži­ti le v pri­me­ru, če re­zul­ta­ti štu­di­je ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi);

7.     iz­ja­va, da iz­de­lek še ve­dno us­tre­za spe­ci­fi­ka­ci­jam kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­ci­jam, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka upo­ra­be;

 

8.     re­vi­di­ran SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, na­čr­ti stič­ne ovoj­ni­ne, ki vklju­ču­je­jo pre­dla­ga­no spre­mem­bo (če je po­tre­bno)

 

9. Opu­sti­tev in­di­ka­ci­je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–   po­da­na mo­ra bi­ti ute­me­lji­tev o var­no­sti na­dalj­nje upo­ra­be zdra­vi­la, ki ne sme bi­ti vpraš­lji­va

 

1.     raz­log za opu­sti­tev in­di­ka­ci­je sku­paj z iz­ja­vo, da opu­sti­tev in­di­ka­ci­je ne za­de­va var­no­sti zdra­vi­la;

2.     re­vi­di­ran SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne (če je po­tre­bno);

3.     iz­ja­va o tem, kdaj bo iz­de­lek z opu­šče­no in­di­ka­ci­jo dan v pro­met

 

10. Opu­sti­tev po­ti upo­ra­be zdra­vi­la

 

 

–   po­da­na mo­ra bi­ti ute­me­lji­tev o var­no­sti na­dalj­nje upo­ra­be zdra­vi­la, ki ne sme bi­ti vpraš­lji­va

 

 

 

1.     raz­log za opu­sti­tev po­ti upo­ra­be zdra­vi­la sku­paj z iz­ja­vo, da opu­sti­tev po­ti upo­ra­be ne za­de­va var­no­sti zdra­vi­la;

2.     re­vi­di­ran SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne (če je po­tre­bno);

3.     iz­ja­va o tem , kdaj bo  iz­de­lek z opu­šče­no po­tjo upo­ra­be dan v pro­met

 

11. Do­da­tek ali za­me­nja­va od­mer­ne­ga pri­po­moč­ka za pe­ro­ral­ne te­ko­če in dru­ge far­ma­cevt­ske obli­ke

 

–  ve­li­kost in na­tan­čnost pre­dla­ga­ne­ga od­mer­ne­ga pri­po­moč­ka mo­ra  us­tre­za­ti odo­bre­ne­mu od­mer­ja­nju

 

 

1.        do­da­tek k us­trez­nim de­lom do­ku­men­ta­ci­je IIC;

2.        opis pri­po­moč­ka ( vključ­no z po­dro­bno ski­co);

3.        ute­me­lji­tev, da sta ve­li­kost in na­tan­čnost pri­po­moč­ka us­trez­na za odo­bre­no od­mer­ja­nje;

4.        re­vi­di­ran SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo (če je po­tre­bno);

5.        opis se­sta­ve ma­te­ri­a­la, iz ka­te­re­ga je pri­po­mo­ček na­re­jen. Ma­te­ri­al mo­ra us­tre­za­ti Ph.Eur, če je po­tre­bno;

6.        po­dat­ki o kom­pa­ti­bil­no­sti ma­te­ri­a­la pri­po­moč­ka in zdra­vi­la, če je po­tre­bno;

7.        re­fe­ren­ca o CE oz­na­ki za pri­po­mo­ček

 

12. Za­me­nja­va iz­de­lo­val­ca učin­ko­vi­ne

 

–  spe­ci­fi­ka­ci­je, sin­tez­na pot in po­stop­ki kon­tro­le ka­ko­vo­sti so ena­ki že odo­bre­nim ali cer­ti­fi­kat us­trez­no­sti Ph.Eur.

 

1.     ana­liz­ni po­dat­ki za naj­manj dve se­ri­ji (naj­manj v ve­li­ko­sti pi­lot­ne se­ri­je);

2.     iz­ja­va imet­ni­ka do­vo­lje­nja za pro­met, da so sin­tez­na pot, po­stop­ki kon­tro­le ka­ko­vo­sti in spe­ci­fi­ka­ci­je  ena­ke že odo­bre­nim ali cer­ti­fi­kat us­trez­no­sti Ph.Eur, ki se na­na­ša na te  učin­ko­vi­ne ali no­vi DMF;

 

Ena­ka do­ku­men­ta­ci­ja je po­tre­bna tu­di, če se spre­mem­be na­na­ša­jo na no­vo pro­iz­vo­dno eno­to iste­ga iz­de­lo­val­ca.

 

 


 

13. Spre­mem­ba ime­na iz­de­lo­val­ca učin­ko­vi­ne

 

–  iz­de­lo­va­lec osta­ne isti

 

1.        iz­ja­va o tem, kdaj spre­mem­ba sto­pi v ve­lja­vo

 

14. Za­me­nja­va do­ba­vi­te­lja vme­sne spo­ji­ne (in­ter­me­di­a­ta), ki se upo­rab­lja pri iz­de­la­vi učin­ko­vi­ne

 

–  spe­ci­fi­ka­ci­je, sin­tez­na pot in po­stop­ki kon­tro­le ka­ko­vo­sti so ena­ki že odo­bre­nim

 

1.     ana­liz­ni po­dat­ki za naj­manj dve se­ri­ji (naj­manj v ve­li­ko­sti pi­lot­ne se­ri­je);

2.     iz­ja­va imet­ni­ka do­vo­lje­nja za pro­met, da so sin­tez­na pot, po­stop­ki kon­tro­le ka­ko­vo­sti in spe­ci­fi­ka­ci­je  ena­ke že odo­bre­nim;

 

Ena­ka do­ku­men­ta­ci­ja je po­tre­bna tu­di, če se spre­mem­be na­na­ša­jo na no­vo pro­iz­vo­dno eno­to iste­ga do­ba­vi­te­lja (iz­de­lo­val­ca).

15. Ma­njše spre­mem­be v po­stop­ku iz­de­la­ve učin­ko­vi­ne

 

–  mo­re­bit­ne spre­mem­be spe­ci­fi­ka­cij mo­ra­jo za­go­to­vi­ti naj­manj ena­ko ka­ko­vost učin­ko­vi­ne;

–  ni spre­memb fi­zi­kal­nih la­stno­sti;

–  ni no­vih ne­či­stot ali spre­memb sto­pnje ne­či­stot, ki bi za­hte­va­le na­dalj­njo opre­de­li­tev v štu­di­jah o var­no­sti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALI

 

–  al­ter­na­tiv­ni po­goj: če je pre­dlo­žen cer­ti­fi­kat us­trez­no­sti  Ph.Eur.

1.     do­pol­ni­lo  us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC, ki vklju­ču­je di­rek­tno pri­mer­ja­vo do­se­da­nje­ga in no­ve­ga po­stop­ka iz­de­la­ve;

2.     ana­liz­ni po­dat­ki za naj­manj dve se­ri­ji (naj­manj v ve­li­ko­sti pi­lot­ne se­ri­je);

3.     do­ka­zi­lo, da so ka­te­re­ko­li po­ten­ci­al­no no­ve ne­či­sto­te do­kaz­lji­ve v spre­jem­lji­vih me­jah de­tek­ci­je; iz­ja­va, da ni­so bi­le uve­de­ne no­be­ne no­ve ne­či­sto­te ali da ni po­ve­ča­nja sto­pnje ne­či­stot, ki bi za­hte­va­le na­dalj­nje štu­di­je o var­no­sti;

4.     po­dat­ki o va­li­da­ci­ji vseh no­vih  ana­liz­nih me­tod (če je po­tre­bno)–   glej tu­di spre­me­bo 30;

5.     iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je  učin­ko­vi­ne ni­so spre­me­ni­le (glej tu­di spre­mem­bo 18) ali:

 v pri­me­ru, da so spe­ci­fi­ka­ci­je spre­me­nje­ne, mo­ra­jo bi­ti pre­dlo­že­ne

do se­daj ve­ljav­ne in no­vo pre­dla­ga­ne spe­ci­fi­ka­ci­je  (med­se­boj­na pri­mer­ja­va, kjer je to mo­go­če);

6.     ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij učin­ko­vi­ne;

ALI

 

cer­ti­fi­kat us­trez­no­sti Ph.Eur. skli­cu­joč se na spre­mem­be v pro­iz­vod­nji (če se Ko­mi­si­ja za Ph.Eur. s tem stri­nja;)

16. Spre­mem­be spe­ci­fi­ka­cij  vho­dnih sno­vi ali vme­snih spo­jin (in­ter­me­di­a­tov), ki se upo­rab­lja­jo pri iz­de­la­vi učin­ko­vi­ne

–  spe­ci­fi­ka­ci­je mo­ra­jo bi­ti po­os­tre­ne ali pa mo­ra­jo bi­ti  do­da­ni no­vi pre­sku­si in me­je spre­jem­lji­vo­sti

1.    do­pol­ni­lo  us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC;

2.    po­dat­ki o va­li­da­ci­ji vseh no­vih ana­liz­nih me­tod, če je po­tre­bno

17. Spre­mem­ba ve­li­ko­sti se­ri­je učin­ko­vi­ne

 

–  s po­dat­ki o se­ri­ji je po­tre­bno do­ka­za­ti, da spre­mem­be ne vpli­va­jo na kon­si­sten­tnost iz­de­la­ve ali na fi­zi­kal­ne la­stno­sti

1.    do­pol­ni­lo  us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC;

2.    pri­mer­jal­ni po­dat­ki naj­manj ene se­ri­je, ki je na­re­je­na ta­ko v do se­daj odo­bre­ni kot v no­vo pre­dla­ga­ni ve­li­ko­sti ( v obli­ki pri­mer­jal­ne ta­be­le). Po­dat­ki o na­sled­njih dveh pro­iz­vo­dnih se­ri­jah mo­ra­jo bi­ti pre­dlo­že­ni na za­hte­vo. Če po­dat­ki ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi, je tre­ba o tem ob­ve­sti­ti Urad RS za zdra­vi­la (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi);

3.    iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je učin­ko­vi­ne ni­so spre­me­ni­le;

4.    ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij učin­ko­vi­ne;

5.    do­ka­zi­lo, da so vse do­dat­ne po­ten­ci­al­ne ne­či­sto­te zaz­nav­ne v spre­jem­lji­vi eno­ti de­tek­ci­je

 

18. Spre­mem­be spe­ci­fi­ka­cij učin­ko­vi­ne

 

–  spe­ci­fi­ka­ci­je mo­ra­jo bi­ti po­os­tre­ne ali pa mo­ra­jo bi­ti  do­da­ni no­vi pre­sku­si in me­je spre­jem­lji­vo­sti

1.    do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC;

2.    po­dat­ki o va­li­da­ci­ji vseh no­vih ana­liz­nih me­tod, če je po­tre­bno (glej tu­di spre­mem­bo 30);

3.    po­dat­ki o pri­mer­ja­vi pro­fi­la hi­tro­sti raz­ta­plja­nja kon­čne­ga iz­del­ka, ki vse­bu­je ta­ko učin­ko­vi­no z do se­daj odo­bre­ni­mi kot no­vo pre­dla­ga­ni­mi spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi, na naj­manj eni pi­lot­ni se­ri­ji, če je po­tre­bno;

4.     pri­mer­jal­ni ana­liz­ni po­dat­ki naj­manj dveh pi­lot­nih/pro­iz­vo­dnih se­rij, ki po­kri­va­jo vse pre­sku­se v zve­zi s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi;

5.    pri­mer­ja­va no­vih in že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij učin­ko­vi­ne

19. Ma­njše spre­mem­be v iz­de­la­vi zdra­vi­la

 

–  mo­re­bit­ne spre­mem­be spe­ci­fi­ka­cij mo­ra­jo za­go­to­vi­ti naj­manj ena­ko ka­ko­vost zdra­vi­la;

–  no­vo pre­dla­ga­ni po­sto­pek mo­ra vo­di­ti do iden­tič­ne­ga iz­del­ka gle­de ka­ko­vo­sti, var­no­sti in učin­ko­vi­to­sti

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIB, ki vse­bu­je:

·          za pol­tr­dne in te­ko­če iz­del­ke, ki vse­bu­je­jo učin­ko­vi­no v ne­raz­to­plje­ni obli­ki,  us­trez­no va­li­da­ci­jo spre­mem­be, ki vklju­ču­je mi­kro­skop­sko sli­ko del­cev za vi­dne spre­mem­be  v ve­li­ko­sti po­raz­de­li­tve in mor­fo­lo­gi­ji;

·          za tr­dne iz­del­ke pri­mer­jal­ne po­dat­ke o pro­fi­lu hi­tro­sti raz­ta­plja­nja za eno re­pre­zen­ta­tiv­no pro­iz­vo­dno se­ri­jo in pri­mer­jal­ne po­dat­ke zad­njih treh se­rij iz pred­ho­dne­ga po­stop­ka. Po­dat­ki o na­sled­njih dveh pro­iz­vo­dnih se­ri­jah mo­ra­jo bi­ti pre­dlo­že­ni na za­hte­vo. Če po­dat­ki ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi, je tre­ba o tem ob­ve­sti­ti Urad RS za zdra­vi­la (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi);

2.        iz­ja­va, da ni­so bi­le spre­me­nje­ne spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka upo­ra­be;  v nas­prot­nem pri­me­ru je tre­ba pri­lo­ži­ti pri­mer­ja­vo no­vih in že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij;

 

3.        ute­me­lji­tev za­kaj ni pre­dlo­že­na no­va bi­o­e­kvi­va­len­čna štu­di­ja, na­re­je­na v  skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju bi­o­e­kvi­va­len­čnih štu­dij;

4.        ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­cij, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be;

5.        v pri­me­ru spre­me­nje­ne­ga po­stop­ka ste­ri­li­za­ci­je je tre­ba pre­dlo­ži­ti ute­me­lji­tev in do­kaz o va­li­da­ci­ji no­ve­ga po­stop­ka

 

20. Spre­mem­ba med­faz­ne kon­tro­le

–  spe­ci­fi­ka­ci­je mo­ra­jo bi­ti po­os­tre­ne ali pa mo­ra­jo bi­ti  do­da­ni no­vi pre­sku­si in me­je spre­jem­lji­vo­sti

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIB;

2.        za no­ve ana­liz­ne me­to­de mo­ra­jo bi­ti pre­dlo­že­ni po­dat­ki o va­li­da­ci­ji, če je po­tre­bno

21. Spre­mem­ba ve­li­ko­sti se­ri­je kon­čne­ga iz­del­ka

 

–  spre­mem­ba ne vpli­va na kon­si­sten­tnost iz­de­la­ve

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIB;

2.        pri­mer­jal­ni po­dat­ki naj­manj ene se­ri­je, ki je na­re­je­na ta­ko v do se­daj odo­bre­ni kot v no­vo pre­dla­ga­ni ve­li­ko­sti ( v obli­ki pri­mer­jal­ne ta­be­le). Po­dat­ki o na­sled­njih dveh pro­iz­vo­dnih se­ri­jah mo­ra­jo bi­ti pre­dlo­že­ni na za­hte­vo. Če po­dat­ki ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi, je tre­ba o tem ob­ve­sti­ti Urad RS za zdra­vi­la (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi);

3.        iz­ja­va, da ni­so bi­le spre­me­nje­ne spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be;

4.        ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­cij, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be;

22. Spre­mem­be spe­ci­fi­ka­cij zdra­vi­la

 

–  spe­ci­fi­ka­ci­je mo­ra­jo bi­ti po­os­tre­ne ali pa mo­ra­jo bi­ti  do­da­ni no­vi pre­sku­si in me­je spre­jem­lji­vo­sti

 

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIE;

2.        za no­ve ana­liz­ne me­to­de mo­ra­jo bi­ti pre­dlo­že­ni po­dat­ki o va­li­da­ci­ji; 

3.        po­dat­ki o pri­mer­ja­vi pro­fi­la hi­tro­sti raz­ta­plja­nja, če je po­tre­bno;

4.        pri­mer­jal­ni ana­liz­ni po­dat­ki naj­manj dveh pro­iz­vo­dnih se­rij, ki po­kri­va­jo vse pre­sku­se v zve­zi s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi;

5.        pri­mer­jal­ni sez­nam že odo­bre­nih in no­vo pre­dla­ga­nih spe­ci­fi­ka­cij kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij ter že odo­bre­nih in no­vo pre­dla­ga­nih spe­ci­fi­ka­cij, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be;

 

23. Spre­me­nje­na sin­te­za/iz­plen ne­far­ma­ko­pej­skih po­mož­nih sno­vi, opi­sa­nih v pr­vot­no pre­dlo­že­ni do­ku­men­ta­ci­ji

 

–  mo­re­bit­ne spre­mem­be spe­ci­fi­ka­cij mo­ra­jo za­go­to­vi­ti naj­manj ena­ko ka­ko­vost po­mož­nih sno­vi

–  ni no­vih ne­či­stot ali spre­memb v sto­pnji ne­či­stot, ki bi za­hte­va­le na­dalj­njo opre­de­li­tev v štu­di­jah o var­no­sti

–  ni spre­memb fi­zi­kal­no–  ke­mič­nih la­stno­sti

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC, ki vse­bu­je us­trez­ne po­dat­ke o va­li­da­ci­ji;

2.        pri­mer­jal­ni po­dat­ki o ana­li­zi naj­manj dveh se­rij;

3.        iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je po­mož­nih sno­vi ni­so spre­me­ni­le ali:

v pri­me­ru, da so spe­ci­fi­ka­ci­je spre­me­nje­ne, mo­ra­jo bi­ti pre­dlo­že­ne do se­daj ve­ljav­ne in no­vo pre­dla­ga­ne spe­ci­fi­ka­ci­je (med­se­boj­na pri­mer­ja­va, kjer je mo­go­če);

4.        iz­ja­va, da ni­so na­sta­le no­ve ne­či­sto­te ali da ni po­ve­ča­ne sto­pnje ne­či­stot, ki bi za­hte­va­le na­dalj­nje štu­di­je o var­no­sti


 

24. Spre­mem­be spe­ci­fi­ka­cij po­mož­nih sno­vi zdra­vi­la (iz­je­ma so adju­van­si za ce­pi­va)

 

–  spe­ci­fi­ka­ci­je mo­ra­jo bi­ti po­os­tre­ne ali pa mo­ra­jo bi­ti  do­da­ni no­vi pre­sku­si in me­je spre­jem­lji­vo­sti

 

 

 

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC;

2.        po­dat­ke o va­li­da­ci­ji za vse no­ve ana­liz­ne me­to­de (glej tu­di spre­mem­bo 34);

3.        pri­mer­jal­ni po­dat­ki pro­fi­lov hi­tro­sti raz­ta­plja­nja kon­čne­ga iz­del­ka za naj­manj eno pi­lot­no/pro­iz­vo­dno se­ri­jo, če je pri­mer­no;

4.        ute­me­lji­tev, za­kaj ni pre­dlo­že­na no­va bi­o­e­kvi­va­len­čna štu­di­ja, na­re­je­na v  skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju bi­o­e­kvi­va­len­čnih štu­dij;

5.        pri­mer­jal­ni ana­liz­ni po­dat­ki naj­manj dveh pi­lot­nih/pro­iz­vo­dnih se­rij kon­čne­ga iz­del­ka, ki po­kri­va­jo vse pre­sku­se v zve­zi s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi;

6.        pri­mer­ja­va sta­rih in no­vih spe­ci­fi­ka­cij za po­mož­ne sno­vi

25. Po­da­ljša­nje odo­bre­ne­ga ro­ka upo­ra­be zdra­vi­la

 

–  sta­bi­li­tet­ne štu­di­je so bi­le iz­ve­de­ne v skla­du s pro­to­ko­lom, ki je bil odo­bren v  do­vo­lje­nju za pro­met z zdra­vi­lom. Štu­di­je mo­ra­jo po­ka­za­ti, da so odo­bre­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, še ve­dno us­trez­ne;

–  rok upo­ra­be ni da­ljši od pet let

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIF, ki  mo­ra vse­bo­va­ti re­zul­ta­te us­trez­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je (ta­be­la­rič­na obli­ka) iz­del­ka v odo­bre­nem ma­te­ri­a­lu za ovoj­ni­no. Štu­di­ja mo­ra bi­ti na­re­je­na v skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju sta­bi­li­tet­nih štu­dij;

2.        iz­ja­va, da so bi­le do­dat­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je iz­ve­de­ne v skla­du s pro­to­ko­lom, ki je bil odo­bren v do­vo­lje­nju za pro­met in, da so odo­bre­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, še ve­dno us­trez­ne;

3.        iz­ja­va, v ka­te­ri se pre­dla­ga­telj ob­ve­zu­je, da bo us­trez­ne štu­di­je po­da­ljšal, ta­ko da bo z nji­mi po­kril nov rok upo­ra­be. Po­dat­ke iz sta­bi­li­tet­ne štu­di­je je tre­ba pre­dlo­ži­ti le v pri­me­ru, če re­zul­ta­ti štu­di­je ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi); 

4.        re­vi­di­ra­ni SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne, ki vklju­ču­je­jo pre­dla­ga­no spre­mem­bo (če je po­tre­bno);

 

5.        iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka upo­ra­be, ni­so spre­me­ni­le in da iz­de­lek še ve­dno us­tre­za tem spe­ci­fi­ka­ci­jam;

6.        ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka upo­ra­be


 

26.Po­da­ljša­nje ro­ka upo­ra­be ali ča­sa do po­nov­ne­ga pre­sku­ša­nja učin­ko­vi­ne

–  sta­bi­li­tet­ne štu­di­je so bi­le iz­ve­de­ne v skla­du s pro­to­ko­lom, ki je bil odo­bren v  do­vo­lje­nju za pro­met z zdra­vi­lom. Štu­di­je mo­ra­jo po­ka­za­ti, da so odo­bre­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, še ve­dno us­trez­ne;

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIF, ki  mo­ra vse­bo­va­ti re­zul­ta­te us­trez­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je (ta­be­la­rič­na obli­ka) učin­ko­vi­ne v odo­bre­nem ma­te­ri­a­lu za ovoj­ni­no. Štu­di­ja mo­ra bi­ti na­re­je­na v skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju sta­bi­li­tet­nih štu­dij;

2.        iz­ja­va, da so bi­le do­dat­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je iz­ve­de­ne v skla­du s pro­to­ko­lom, ki je bil odo­bren v do­vo­lje­nju za pro­met in, da so odo­bre­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra učin­ko­vi­na us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, še ve­dno us­trez­ne;

3.        iz­ja­va, v ka­te­ri se pre­dla­ga­telj ob­ve­zu­je, da bo us­trez­ne štu­di­je po­da­ljšal, ta­ko da bo z nji­mi po­kril nov rok upo­ra­be. Po­dat­ke iz sta­bi­li­tet­ne štu­di­je je tre­ba pre­dlo­ži­ti le v pri­me­ru, če re­zul­ta­ti štu­di­je ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi); 

4.        iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra učin­ko­vi­na us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka upo­ra­be, ni­so spre­me­ni­le;

5.        ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij ob kon­cu ro­ka upo­ra­be

 

27. Spre­mem­ba ro­ka upo­ra­be zdra­vi­la po pr­vem od­pi­ra­nju

–  štu­di­je mo­ra­jo po­ka­za­ti, da so odo­bre­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, še ve­dno us­trez­ne;

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIF, ki  mo­ra vse­bo­va­ti re­zul­ta­te us­trez­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je  iz­del­ka v odo­bre­nem ma­te­ri­a­lu za ovoj­ni­no. Štu­di­ja mo­ra bi­ti na­re­je­na v skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju sta­bi­li­tet­nih štu­dij. Kjer je pri­mer­no, mo­ra­jo bi­ti vklju­če­ni tu­di re­zul­ta­ti us­trez­ne­ga mi­kro­bi­o­lo­ške­ga te­sti­ra­nja;

2.        iz­ja­va, da do­dat­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je (na­re­je­ne na dveh se­ri­jah pi­lot­ne ve­li­ko­sti, ki po­kri­va­ta no­vo de­kla­ri­ra­ni rok upo­ra­be po pr­vem od­pi­ra­nju) ka­že­jo, da so odo­bre­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, še ve­dno us­trez­ne;

3.        iz­ja­va, da bo­do sta­bi­li­tet­ne štu­di­je za po­tr­di­tev ro­ka upo­ra­be iz­ve­de­ne na se­ri­jah pro­iz­vo­dne ve­li­ko­sti. Po­dat­ke je tre­ba pre­dlo­ži­ti le  v pri­me­ru, če re­zul­ta­ti ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi);

4.        re­vi­di­ran SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne, ki vklju­ču­je­jo pre­dla­ga­no spre­mem­bo (če je po­tre­bno);

5.        iz­ja­va, da spe­ci­fi­ka­ci­je iz­del­ka po pr­vem od­pi­ra­nju ni­so spre­me­nje­ne in da jim iz­de­lek še ve­dno us­tre­za;

6.        ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka upo­ra­be;

28. Spre­mem­ba ro­ka upo­ra­be zdra­vi­la po re­kon­sti­tu­ci­ji (pri­pra­vi za upo­ra­bo)

 

–  štu­di­je mo­ra­jo po­ka­za­ti, da so odo­bre­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek po re­kon­sti­tu­ci­ji us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, še ve­dno us­trez­ne

 

 

 

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIF, ki  mo­ra vse­bo­va­ti re­zul­ta­te us­trez­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je  iz­del­ka v odo­bre­nem ma­te­ri­a­lu za ovoj­ni­no. Štu­di­ja mo­ra bi­ti na­re­je­na v skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju sta­bi­li­tet­nih štu­dij. Kjer je pri­mer­no, mo­ra­jo bi­ti vklju­če­ni tu­di re­zul­ta­ti us­trez­ne­ga mi­kro­bi­o­lo­ške­ga te­sti­ra­nja;

2.        iz­ja­va, da do­dat­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je (na­re­je­ne na dveh se­ri­jah pi­lot­ne ve­li­ko­sti, ki po­kri­va­ta no­vo de­kla­ri­ra­ni rok upo­ra­be po re­kon­sti­tu­ci­ji) ka­že­jo, da so odo­bre­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek po re­kon­sti­tu­ci­ji us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, še ve­dno us­trez­ne;

3.        iz­ja­va, da bo­do sta­bi­li­tet­ne štu­di­je za po­tr­di­tev ro­ka upo­ra­be iz­ve­de­ne na se­ri­jah pro­iz­vo­dne ve­li­ko­sti. Po­dat­ke je tre­ba pre­dlo­ži­ti le  v pri­me­ru, če re­zul­ta­ti ni­so skla­dni s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi);

4.        re­vi­di­ra­ni SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne, ki vklju­ču­je­jo pre­dla­ga­no spre­mem­bo (če je po­tre­bno);

5.        iz­ja­va, da spe­ci­fi­ka­ci­je iz­del­ka po re­kon­sti­tu­ci­ji ni­so spre­me­nje­ne in da jim iz­de­lek še ve­dno us­tre­za;

6.        ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka upo­ra­be;

7.        iz­ja­va, da do­dat­ne štu­di­je ka­že­jo, da iz­de­lek po re­kon­sti­tu­ci­ji še ve­dno us­tre­za odo­bre­nim spe­ci­fi­ka­ci­jam ob kon­cu ro­ka upo­ra­be

29. Spre­mem­be po­go­jev shra­nje­va­nja

 

–  sta­bi­li­tet­ne štu­di­je so bi­le iz­ve­de­ne v skla­du s pro­to­ko­lom, ki je bil odo­bren v  do­vo­lje­nju za pro­met z zdra­vi­lom. Štu­di­je mo­ra­jo po­ka­za­ti, da so odo­bre­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, še ve­dno us­trez­ne;

 

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIF, ki mo­ra vse­bo­va­ti re­zul­ta­te us­trez­nih sta­bi­li­tet­nih štu­dij, na­re­je­nih v skla­du z na­če­li so­do­bne­ga znan­stve­ne­ga pri­sto­pa k iz­va­ja­nju sta­bi­li­tet­nih štu­dij.;

2.        re­vi­di­ra­ni SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne (če je po­tre­bno), ki vklju­ču­je­jo pre­dla­ga­no spre­mem­bo;

3.        iz­ja­va, da spe­ci­fi­ka­ci­je iz­del­ka ni­so spre­me­nje­ne in da jim iz­de­lek še ve­dno us­tre­za;

4.        ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka upo­ra­be;

5.        iz­ja­va, da so bi­le do­dat­ne sta­bi­li­tet­ne štu­di­je iz­ve­de­ne v skla­du s pro­to­ko­lom, ki je bil odo­bren v do­vo­lje­nju za pro­met in, da so odo­bre­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be, še ve­dno us­trez­ne;


 

30. Spre­mem­be v po­stop­kih ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja učin­ko­vi­ne

 

–  re­zul­ta­ti va­li­da­ci­je ka­že­jo, da so no­vi po­stop­ki ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja naj­manj ena­ko­vre­dni prej­šnjim

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC, ki vklju­ču­je po­dat­ke o va­li­da­ci­ji in pri­mer­jal­ne re­zul­ta­te že odo­bre­nih in no­vih ana­liz­nih me­tod, če je po­tre­bno;

2.        iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je učin­ko­vi­ne ni­so spre­me­ni­le

31. Spre­mem­be v po­stop­kih ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja vho­dnih sno­vi ali vme­snih spo­jin (in­ter­me­di­a­tov), ki se upo­rab­lja­jo pri iz­de­la­vi učin­ko­vi­ne

–  re­zul­ta­ti va­li­da­ci­je ka­že­jo, da so no­vi po­stop­ki ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja

naj­manj ena­ko­vre­dni že odo­bre­nim;

–  ni vpli­vov na spe­ci­fi­ka­ci­je

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC, ki vklju­ču­je po­dat­ke o va­li­da­ci­ji in pri­mer­jal­ne re­zul­ta­te že odo­bre­nih in no­vih ana­liz­nih me­tod, če je po­tre­bno;

2.        iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je vho­dnih sno­vi ali vme­snih spo­jin (in­ter­me­di­a­tov) ni­so spre­me­ni­le

32. Spre­mem­be v po­stop­kih ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja zdra­vi­la

–  re­zul­ta­ti va­li­da­ci­je ka­že­jo, da so no­vi po­stop­ki ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja

naj­manj ena­ko­vre­dni prej­šnjim;

–  mo­re­bit­ne spre­mem­be spe­ci­fi­ka­cij mo­ra­jo za­go­to­vi­ti naj­manj ena­ko ka­ko­vost zdra­vi­la

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIE in/ali IIF, ki vklju­ču­je po­dat­ke o va­li­da­ci­ji in pri­mer­jal­ne re­zul­ta­te že odo­bre­nih in no­vih ana­liz­nih me­tod, če je po­tre­bno;

2.        iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka upo­ra­bnost, ni­so spre­me­ni­le ali:     v pri­me­ru, da so spe­ci­fi­ka­ci­je spre­me­nje­ne, mo­ra­jo bi­ti pre­dlo­že­ne do se­daj ve­ljav­ne in no­vo pre­dla­ga­ne spe­ci­fi­ka­ci­je (med­se­boj­na pri­mer­ja­va, kjer je mo­go­če) (glej tu­di spre­mem­bo 22);

3.        ko­pi­ja že odo­bre­nih spe­ci­fi­ka­cij kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­cij, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be;

33. Spre­mem­be, ki sle­di­jo no­vim far­ma­ko­pej­skim pred­pi­som

(v pri­me­ru, da se do­vo­lje­nje za pro­met na­na­ša na ve­ljav­no iz­da­jo far­ma­ko­pe­je, ni po­tre­bno pre­dlo­ži­ti spre­mem­be –   če so le–  te uve­de­ne v ro­ku 6 me­se­cev od za­čet­ka ve­ljav­no­sti re­vi­di­ra­ne mo­no­gra­fi­je)

 

–  spre­mem­ba je na­re­je­na iz­ključ­no z na­me­nom, da se uve­lja­vi­jo no­vi far­ma­ko­pej­ski pred­pi­si

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je II

2.        učin­ko­vi­ne: če gre za spre­mem­bo  spe­ci­fi­ka­cij iz far­ma­ko­pe­je tu­je dr­ža­ve, ki ni čla­ni­ca EU, ali za spre­mem­bo spe­ci­fi­ka­cij  iz­de­lo­val­ca, je tre­ba pre­dlo­ži­ti do­ku­men­ta­ci­jo, v ka­te­ri je do­ka­za­na us­trez­nost no­vi mo­no­gra­fi­ji iz Ph.Eur., FS ali na­ci­o­nal­ne far­ma­ko­pe­je dr­ža­ve čla­ni­ce EU. To se lah­ko na­ve­de npr. z:

·          pri­mer­ja­vo sez­na­ma po­ten­ci­al­nih ne­či­stot z raz­vi­dnim skli­cem na mo­no­gra­fi­jo

·          pre­dlo­ži­tvi­jo cer­ti­fi­ka­ta us­trez­no­sti Ph.Eur.

V pri­me­ru, da no­ve spe­ci­fi­ka­ci­je učin­ko­vin ali po­mož­nih sno­vi v Ph.Eur., FS ali v far­ma­ko­pe­ji dr­ža­ve čla­ni­ce EU vpli­va­jo na ka­ko­vost kon­čne­ga iz­del­ka, mo­ra­jo bi­ti pre­dlo­že­ni pri­mer­jal­ni po­dat­ki ana­liz naj­manj dveh pro­iz­vo­dnih se­rij, ki po­kri­va­jo vse pre­sku­se v zve­zi s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi, vključ­no s pri­mer­jal­nim pro­fi­lom hi­tro­sti raz­ta­plja­nja, če je po­tre­bno;

 

 

 

3.        kon­čni iz­del­ki: v pri­me­ru no­ve splo­šne mo­no­gra­fi­je (za far­ma­cevt­sko obli­ko) ali v pri­me­ru no­ve splo­šne za­hte­ve je lah­ko ena vlo­ga pre­dlo­že­na za sez­nam iz­del­kov, ki jih po­kri­va no­va mo­no­gra­fi­ja/za­hte­va, ra­zen če no­va za­hte­va za­de­va za iz­de­lek spe­ci­fič­no va­li­da­ci­jo

 

34. Spre­mem­be v po­stop­kih ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja ne­far­ma­ko­pej­skih  po­mož­nih sno­vi 

–  re­zul­ta­ti va­li­da­ci­je ka­že­jo, da so no­vi po­stop­ki ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja

naj­manj ena­ko­vre­dni že odo­bre­nim;

 

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC, ki vklju­ču­je po­dat­ke o va­li­da­ci­ji; pri­mer­jal­ni po­dat­ki o va­li­da­ci­ji že odo­bre­ne in no­vo pre­dla­ga­ne me­to­de;

2.        iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je po­mož­nih sno­vi ni­so spre­me­ni­le

 

35. Spre­mem­be v po­stop­kih ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja stič­ne ovoj­ni­ne

–  re­zul­ta­ti va­li­da­ci­je ka­že­jo, da so no­vi po­stop­ki ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja

naj­manj ena­ko­vre­dni že odo­bre­nim;

 

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC, ki vklju­ču­je po­dat­ke o va­li­da­ci­ji; pri­mer­jal­ni po­dat­ki o va­li­da­ci­ji že odo­bre­ne in no­vo pre­dla­ga­ne me­to­de, če je po­tre­bno;

2.        iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je stič­ne ovoj­ni­ne ni­so spre­me­ni­le

36. Spre­mem­be v po­stop­kih ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja do­dat­ne opre­me (pri­po­moč­ki za apli­ka­ci­jo zdra­vi­la)

 

–  re­zul­ta­ti va­li­da­ci­je ka­že­jo, da so no­vi po­stop­ki ana­liz­ne­ga pre­sku­ša­nja

naj­manj ena­ko­vre­dni že odo­bre­nim;

 

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC, ki vklju­ču­je po­dat­ke o va­li­da­ci­ji; pri­mer­jal­ni po­dat­ki o va­li­da­ci­ji že odo­bre­ne in no­vo pre­dla­ga­ne me­to­de, če je po­tre­bno;

2.        re­fe­ren­ca o CE oz­na­ki za pri­po­mo­ček, če je po­tre­bno

3.        iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je pri­po­moč­ka za apli­ka­ci­jo zdra­vi­la ni­so spre­me­ni­le

37. Spre­mem­ba ve­li­ko­sti pa­ki­ra­nja

–  ni vpli­va na spe­ci­fi­ka­ci­je zdra­vi­la, no­vo pa­ki­ra­nje je skla­dno z re­ži­mom od­mer­ja­nja in tra­ja­njem upo­ra­be, kot je odo­bre­no v SmPC–  ju;

–  spre­mem­ba se ne na­na­ša na pa­ren­te­ral­ne pri­prav­ke;

–  ma­te­ri­al ovoj­ni­ne osta­ne enak

 

1.        iz­ja­va, da ni vpli­va na spe­ci­fi­ka­ci­je zdra­vi­la;

2.        ute­me­lji­tev, da je no­vo pa­ki­ra­nje skla­dno z re­ži­mom od­mer­ja­nja in tra­ja­njem upo­ra­be/zdrav­lje­nja, kot je odo­bre­no v SmPC–  ju;

3.        re­vi­di­ra­ni SmPC, na­vo­di­lo za upo­ra­bo, osnu­tek ovoj­ni­ne, ki vklju­ču­je­jo pre­dla­ga­no spre­mem­bo;

4.        iz­ja­va, da se se­sta­va ovoj­ni­ne in za­pi­ra­la ni spre­me­ni­la in v pri­me­ru pla­sti­ke za­go­to­vi­lo, da je de­be­li­na ste­ne po­li­me­ra naj­manj ta­ka, kot pri že odo­bre­nem pa­ki­ra­nju;

5.        iz­ja­va, da bo­do sta­bi­li­tet­ne štu­di­je iz­ve­de­ne pri iz­del­kih, pri ka­te­rih bi bi­li sta­bi­li­tet­ni pa­ra­me­tri lah­ko  spre­me­nje­ni. V pri­me­ru re­zul­ta­tov sta­bi­li­tet­ne štu­di­je, ki ne us­tre­za­jo spe­ci­fi­ka­ci­jam, je tre­ba o tem ob­ve­sti­ti Urad RS za zdra­vi­la (sku­paj s pre­dla­ga­ni­mi ukre­pi)

38. Spre­mem­ba obli­ke ovoj­ni­ne

 

–  ni spre­mem­be ka­ko­vo­sti in sta­bil­no­sti iz­del­ka v ovoj­ni­ni;

–  ni spre­memb v in­te­rak­ci­jah med ovoj­ni­no in iz­del­kom;

–  spre­mem­ba ne za­de­va te­me­ljne se­sta­vi­ne ma­te­ri­a­la za ovoj­ni­no, ki bi vpli­va­la na tran­sport ali upo­ra­bo iz­del­ka

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIC 3, vključ­no s po­dro­bno ski­co prej­šnje in no­ve obli­ke, če je po­tre­bno;

2.        iz­ja­va, da se spe­ci­fi­ka­ci­je ovoj­ni­ne ni­so spre­me­ni­le (ra­zen obli­ke);

3.        iz­ja­va, da ni­so bi­le spre­me­nje­ne spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be;

39. Spre­mem­be oz­nak na ta­ble­tah in kap­su­lah ter s tem po­ve­za­nih spre­memb bar­vil za oz­na­če­va­nje iz­del­ka

 

–  no­ve oz­na­ke ne pov­zro­ča­jo zme­de in mož­ne za­me­nja­ve z ob­sto­je­či­mi  ta­ble­ta­mi in kap­su­la­mi

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIA, IIB, IIC, IIE, vključ­no s po­dro­bno ski­co ali opi­som že odo­bre­ne in no­ve oz­na­ke;

2.        iz­ja­va, da ni­so bi­le spre­me­nje­ne spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be (ra­zen vi­de­za);

3.        re­vi­di­ran SmPC (če je po­tre­bno),

na­vo­di­lo za upo­ra­bo in osnu­tek ovoj­ni­ne, ki vklju­ču­je­jo pre­dla­ga­no spre­mem­bo

40. Spre­mem­ba di­men­zij ta­blet, kap­sul, svečk in va­gi­to­ri­jev (ta spre­mem­ba ne vklju­ču­je spre­memb  ko­li­čin­ske se­sta­ve in pov­preč­ne ma­se)

 

–  ni spre­memb v pro­fi­lu hi­tro­sti raz­ta­plja­nja

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je IIB in IIE, vključ­no s po­dro­bnim opi­som že odo­bre­nih in no­vih di­men­zij;

2.        po­dat­ki o pri­mer­ja­vi hi­tro­sti raz­ta­plja­nja iz­del­kov z že odo­bre­ni­mi in no­vi­mi di­men­zi­ja­mi za  naj­manj eno pi­lot­no/pro­iz­vo­dno se­ri­jo;

3.        iz­ja­va, da ni­so bi­le spre­me­nje­ne spe­ci­fi­ka­ci­je kon­čne­ga iz­del­ka za spro­šča­nje se­rij in  spe­ci­fi­ka­ci­je, ki jim mo­ra iz­de­lek us­tre­za­ti ob kon­cu ro­ka  upo­ra­be (ra­zen di­men­zij);

4.        re­vi­di­ra­ni SmPC (če je po­tre­bno),

na­vo­di­lo za upo­ra­bo in osnu­tek ovoj­ni­ne, ki vklju­ču­je­jo pre­dla­ga­no spre­mem­bo;

5.        po­dat­ki o te­stu kruš­lji­vo­sti ta­blet in iz­ja­va, da bo­do pre­dlo­že­ni po­dat­ki o te­stu kruš­lji­vo­sti ta­blet ob kon­cu ro­ka upo­ra­be

41. Spre­mem­ba v po­stop­ku iz­de­la­ve ne­pro­te­in­ske kom­po­nen­te za­ra­di uved­be bi­o­te­hno­lo­ške­ga ko­ra­ka

n    Spre­mem­ba po­stop­ka iz­de­la­ve se­sta­vin, ki us­tre­za­jo mo­no­gra­fi­jam Ph.Eur. in so ve­ri­fi­ci­ra­ne v smi­slu cer­ti­fi­ka­ta o us­trez­no­sti Ph.Eur.

n    Spre­mem­ba  po­stop­ka iz­de­la­ve se­sta­vin, ki za­hte­va­jo no­ve ana­liz­ne po­stop­ke za ne­či­sto­te

 

 

 

 

–  spe­ci­fi­ka­ci­je in fi­zi­kal­no–  ke­mič­ne la­stno­sti in vse zna­čil­no­sti se­sta­vi­ne osta­ne­jo ena­ke

 

–  spe­ci­fi­ka­ci­je in fi­zi­kal­no–  ke­mič­ne la­sno­sti in vse zna­čil­no­sti se­sta­vi­ne osta­ne­jo ena­ke.

Če me­to­da pri­do­bi­va­nja do­pu­šča ne­či­sto­te, ki jih far­ma­ko­pej­ska mo­no­gra­fi­ja ne za­je­ma, je te ne­či­sto­te po­tre­bno na­ve­sti in opi­sa­ti us­trez­ne te­stne po­stop­ke. Ti do­dat­ni te­sti mo­ra­jo bi­ti spe­ci­fi­ci­ra­ni v cer­ti­fi­ka­tu us­trez­no­sti Ph.Eur.

 

 

 

 

 

-          Cer­ti­fi­kat us­trez­no­sti Ph.Eur.s skli­cem na uve­de­ni bi­o­te­hno­lo­ški ko­rak

 

 

 

-          Cer­ti­fi­kat us­trez­no­sti Ph.Eur.s skli­cem na uve­de­ni bi­o­te­hno­lo­ški ko­rak in  opi­som do­dat­nih te­stov za ne­či­sto­te

 

 

Pri vseh spre­mem­bah, ki za­de­va­jo spre­mem­bo II de­la do­ku­men­ta­ci­je, mo­ra pre­dla­ga­telj pre­dlo­ži­ti tu­di po­tr­di­lo, da so dvoj­nik us­trez­ne­ga de­la do­ku­men­ta­ci­je ter vzor­ci (če je po­tre­bno) pre­dlo­že­ni Za­vo­du za far­ma­ci­jo in za pre­iz­ku­ša­nje zdra­vil–  Ljub­lja­na.

 

Okraj­ša­ve po­me­ni­jo:

–  SmPC–   pov­ze­tek glav­nih ali te­me­ljnih zna­čil­no­sti zdra­vi­la

–  Ph.Eur.–  Evrop­ska far­ma­ko­pe­ja

–  FS–  For­mu­la­ri­um Slo­ve­ni­cum–  Slo­ven­ski do­da­tek k evrop­ski far­ma­ko­pe­ji

–  DMF–  do­ka­zi­lo o po­dro­bno­stih iz­de­la­ve učin­ko­vi­ne ali do­ka­zi­lo o do­se­da­njih iz­kuš­njah ter ana­li­zah,  ki za­go­tav­lja­jo us­trez­no ka­ko­vost učin­ko­vi­ne

 

 

Spre­mem­be, ki za­hte­va­jo  no­vo vlo­go za pri­do­bi­tev do­vo­lje­nja za pro­met  (v ka­te­rih se pre­dla­ga­telj lah­ko del­no skli­cu­je na že od­da­no do­ku­men­ta­ci­jo)

 

spre­mem­ba:

po­goj/pri­pom­ba:

za­hte­va­na do­ku­men­ta­ci­ja:

A) Spre­mem­be, ki se na­na­ša­jo na učin­ko­vi­no(e)

 

 

Do­da­tek ene ali več učin­ko­vin, vključ­no an­ti­gen­ske se­sta­vi­ne ce­piv

–  z do­da­no učin­ko­vi­no (v obli­ki la­stni­ške­ga zdra­vi­la) še ni  bi­lo pri­dob­lje­no do­vo­lje­nje za pro­met

po­pol­na do­ku­men­ta­ci­ja

 

–  z do­da­no učin­ko­vi­no (v obli­ki la­stni­ške­ga zdra­vi­la) je bi­lo že pri­dob­lje­no do­vo­lje­nje za pro­met

1.        I., II., III. in IV. del do­ku­men­ta­ci­je ra­zen po­dat­kov, ki se na­na­ša­jo na po­sa­mez­ne učin­ko­vi­ne in ki so bi­le že pre­dlo­že­ne v po­stop­ku za pri­do­bi­tev do­vo­lje­nja za pro­met z zdra­vi­lom z za­dev­no učin­ko­vi­no

Opu­sti­tev ene ali več učin­ko­vin, vključ­no an­ti­gen­ske se­sta­vi­ne ce­piv

 

1.        I., II., III. in IV. del do­ku­men­ta­ci­je ra­zen po­dat­kov, ki se na­na­ša­jo na po­sa­mez­ne učin­ko­vi­ne in ki so bi­le že pre­dlo­že­ne v po­stop­ku za pri­do­bi­tev do­vo­lje­nja za pro­met z zdra­vi­lom z za­dev­no učin­ko­vi­no

Ko­li­čin­ska spre­mem­ba učin­ko­vi­ne

 

po­pol­na do­ku­men­ta­ci­ja

No­va obli­ka učin­ko­vi­ne (npr. dru­ga obli­ka so­li, es­tra in dru­gi de­ri­va­ti )

Za­me­nja­va učin­ko­vi­ne z dru­go izo­me­ro, dru­go zme­sjo izo­mer, za­me­nja­va zme­si izo­mer z izo­li­ra­no izo­me­ro (npr. za­me­nja­va ra­ce­ma­ta z eno ena­nti­o­me­ro)

 

 

–   te­ra­pevt­ski del (moiety) učin­ko­vi­ne osta­ne enak

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je I in II;

2.        do­ka­zi­la, da ni spre­memb v far­ma­ko­ki­ne­ti­ki te­ra­pevt­ske­ga de­la učin­ko­vi­ne;

3.        do­ka­zi­la, da ni spre­memb v far­ma­ko­di­na­mi­ki in/ali tok­sič­no­sti, ki bi vo­di­le do spre­memb v učin­ko­vi­to­sti in var­no­sti učin­ko­vi­ne (v nas­prot­nem pri­me­ru se mo­ra vlo­ga obrav­na­va­ti kot vlo­ga za no­vo učin­ko­vi­no);

4.        pro­fil ne­či­stot mo­ra bi­ti do­bro de­fi­ni­ran kot

-          ka­ko­vo­stno enak, ven­dar se je po­ve­ča­la ko­li­či­na ne­ka­te­rih ne­či­stot

-          pri­sot­ne so no­ve ne­či­sto­te

Za­me­nja­va bi­o­lo­ške sno­vi ali bi­o­te­hno­lo­ške­ga pro­duk­ta z dru­gim z dru­gač­no mo­le­kul­sko struk­tu­ro; spre­mem­ba vek­tor­ja, ki se upo­rab­lja za pri­do­bi­va­nje bi­o­te­hno­lo­ške­ga ma­te­ri­a­la ali spre­mem­ba iz­vo­ra ce­lič­ne ban­ke

 

po­pol­na do­ku­men­ta­ci­ja

Nov li­gand ali me­ha­ni­zem ve­za­ve pri ra­di­o­far­ma­cevt­skih iz­del­kih

 

po­pol­na do­ku­men­ta­ci­ja

B) Spre­mem­be te­ra­pevt­skih in­di­ka­cij

 

 

Raz­ši­ri­tev in­di­ka­cij v dru­go te­ra­pevt­sko po­dro­čje, bo­di­si da gre za zdrav­lje­nje, di­ag­no­sti­ko ali pro­fi­lak­so

 

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je I;

2.        IV. del do­ku­men­ta­ci­je

Spre­mem­ba in­di­ka­ci­je–  pre­hod na  dru­go te­ra­pevt­sko po­dro­čje, bo­di­si da gre za zdrav­lje­nje, di­ag­no­sti­ko ali pro­fi­lak­so

 

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je I;

2.        IV. del do­ku­men­ta­ci­je

C) Spre­mem­be ja­ko­sti, far­ma­cevt­ske obli­ke ali na­či­na upo­ra­be (apli­ka­ci­je)

 

 

Spre­mem­ba bi­o­lo­ške upo­ra­bno­sti

 

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je I. in II. de­la;

2.        bi­o­lo­ška upo­ra­bnost;

3.        pred­kli­nič­ni in kli­nič­ni po­dat­ki o var­no­sti in učin­ko­vi­to­sti


 

Iz­de­lek z bo­ljšo bi­o­lo­ško upo­ra­bnos­tjo

–  ena­ki in­ter­va­li od­mer­ja­nja, zma­njšan od­me­rek z na­me­nom do­se­ga­nja ena­kih pla­zem­skih kon­cen­tra­cij v od­vi­sno­sti od ča­sa

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je I in II;

2.        bi­o­lo­ška upo­ra­bnost

 

–  nov re­žim od­mer­ja­nja

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je I;

2.        do­ka­zi­lo, da za­ra­di no­ve­ga re­ži­ma od­mer­ja­nja ni spre­me­nje­na far­ma­ko­di­na­mi­ka;

3.        far­ma­ko­ki­ne­ti­ka;

4.        kli­nič­ni po­dat­ki o var­no­sti in učin­ko­vi­to­sti

No­va ja­kost

–  na­čin upo­ra­be in re­žim od­mer­ja­nja osta­ne­ta ena­ka

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je I;

2.        bi­o­lo­ška upo­ra­bnost;

3.        pred­kli­nič­ni in kli­nič­ni po­dat­ki o var­no­sti/učin­ko­vi­to­sti, če je po­tre­bno

No­va far­ma­cevt­ska obli­ka

a)        na­čin upo­ra­be osta­ne enak

b)       na­čin upo­ra­be se spre­me­ni (nov na­čin apli­ka­ci­je)

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je I in II;

2.        pred­kli­nič­ni po­dat­ki, ki opra­vi­ču­je­jo no­vo far­ma­cevt­sko obli­ko (npr. lo­kal­na tok­sič­nost), če je po­tre­bno;

3.        kli­nič­ni po­dat­ki

Nov re­žim od­mer­ja­nja

–  zma­njša­no šte­vi­lo enot zdra­vi­la na od­me­rek

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je I;

2.        bi­o­lo­ška upo­ra­bnost;

 

–  spre­me­nje­na je po­go­stnost od­mer­ja­nja ali ko­li­či­na učin­ko­vi­ne na od­me­rek (po­ve­ča­na ali zma­njša­na) ali je spre­me­njen dnev­ni od­me­rek

1.        do­pol­ni­lo us­trez­nih de­lov do­ku­men­ta­ci­je I;

2.        do­ka­zi­la, da za­ra­di no­ve­ga re­ži­ma od­mer­ja­nja ni spre­me­nje­na far­ma­ko­di­na­mi­ka;

3.        far­ma­ko­ki­ne­ti­ka;

4.        kli­nič­ni po­dat­ki o var­no­sti in učin­ko­vi­to­sti

D) Dru­go

 

 

Kom­bi­na­ci­ja dveh ali več učin­ko­vin

 

 

 

 

 

–  učin­ko­vi­ne so ne­stan­dar­dne se­sta­ve; za vsa­ko po­sa­mez­no učin­ko­vi­no (v obli­ki la­stni­ške­ga zdra­vi­la) je bi­lo že pri­dob­lje­no do­vo­lje­nje za pro­met

1.        I., II., III. in IV. del do­ku­men­ta­ci­je ra­zen po­dat­kov, ki se na­na­ša­jo na po­sa­mez­ne učin­ko­vi­ne in ki so bi­le že pre­dlo­že­ne v po­stop­ku za pri­do­bi­tev do­vo­lje­nja za pro­met z zdra­vi­lom z za­dev­no učin­ko­vi­no

 

 

–  učin­ko­vi­ne so stan­dar­dne se­sta­ve, so pa spre­me­nje­ni:

   –  ra­zmer­je učin­ko­vin in /ali

   –  re­žim od­mer­ja­nja in/ali

   –  spro­šča­nje vsaj ene od učin­ko­vin  

 

1.        I. in II. del do­ku­men­ta­ci­je;

2.        kli­nič­ne štu­di­je o pri­mer­ja­vi sta­re­ga in no­ve­ga ra­zmer­ja učin­ko­vin ali no­vih in­ter­va­lov od­mer­ja­nja, vključ­no s štu­di­jo bi­o­lo­ške upo­ra­bno­sti

 

 


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti