Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2000 z dne 30. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2000 z dne 30. 6. 2000

Kazalo

2735. Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj, stran 7648.

Na podlagi 20. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa splošne pogoje in merila za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj ter opredeljuje pogoje in merila za dodeljevanje regionalnih spodbud Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
(opredelitev spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj)
Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: spodbude), sestavljajo nepovratna in povratna sredstva ministrstev ter sredstva javnih skladov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so namenjena sofinanciranju regionalnih razvojnih programov.
3. člen
(usklajevanje spodbud na državni ravni)
Spodbude se usklajujejo in indikativno načrtujejo v okviru državnega razvojnega programa Republike Slovenije in v postopku priprave državnega proračuna, za kar v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi poskrbi Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: agencija). O merilih in indikativnih alokacijah spodbud po regionalnih razvojnih programih razpravlja in jih medresorsko usklajuje Svet za strukturno politiko.
4. člen
(prednostni nameni dodeljevanja)
Spodbude se prednostno dodeljujejo za:
a) sofinanciranje projektov za izvedbo podprogramov sprejetega regionalnega razvojnega programa;
b) pripravo regionalnih razvojnih programov in pridobivanje ustrezne dokumentacije za izvedbeni del regionalnega razvojnega programa;
c) usposabljanje kadrov in regionalnih razvojnih agencij za izvajanje regionalne strukturne politike.
5. člen
(pogoj dodeljevanja)
Spodbude se nanašajo na projekte, s katerimi se izvajajo podprogrami sprejetega regionalnega razvojnega programa, razen za projekte, ki so horizontalnega državnega značaja. V tem primeru ministrstva in skladi vključenost projektov v regionalne razvojne programe upoštevajo kot dodatno prednost projekta pri izboru.
6. člen
(merila dodeljevanja)
Pri dodeljevanju spodbud se upošteva prispevek k ustvarjanju novih in ohranjanju obstoječih produktivnih delovnih mest, prispevek k zmanjšanju neugodnih demografskih gibanj ter prispevek k večji razvitosti širšega območja.
Prodrobnejša merila opredeli minister, ki dodeljuje spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj.
7. člen
(prednostna območja dodeljevanja spodbud)
Spodbude se prednostno namenjajo projektom, ki se izvajajo v statističnih regijah, ki ustrezajo kriterijem iz 19. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Seznam regij izda minister, pristojen za razvoj.
Spodbude se prednostno namenjajo tudi projektom, ki se izvajajo na območjih s posebnimi razvojnimi problemi po 22. členu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Pri tem se, glede na namen spodbud, vsebinsko smiselno uporabljajo seznami občin, ki ustrezajo posameznim skupinam območij s posebnimi razvojnimi problemi, določenimi na podlagi 23. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
8. člen
(sofinanciranje projektov)
Višino sofinanciranja projektov določajo ministrstva in skladi glede na namen in obliko konkretne spodbude. Projektom, ki se izvajajo v občinah iz seznama A, ministrstva dodatno povečajo stopnjo sofinanciranja za 20 odstotnih točk, občinam iz seznama B za 15 odstotnih točk, iz seznama C pa za 10 odstotnih točk.
Občine iz seznamov od A do C se določijo na podlagi naslednjih kriterijev: indeksa osnove za dohodnino, stopnje brezposelnosti, indeksa rasti prebivalstva, deleža delovno aktivnih kmetov v skupnem prebivalstvu ter obmejnosti.
Sezname občin določi minister, pristojen za razvoj.
9. člen
(način dodeljevanja spodbud)
Spodbude, ki se dodeljujejo preko javnih razpisov in katerih nameni so sorodni oziroma se vsebinsko dopolnjujejo, se dodeljujejo preko skupnega razpisa. Skupne razpise iz tega člena uredbe oblikuje in pripravi sklad v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in službami.
Pri spodbudah, ki se dodeljujejo s skupnim razpisom, mora biti v razpisni komisiji zastopan predstavnik agencije.
10. člen
(spremljanje)
Uresničevanje določil za dodeljevanje spodbud iz te uredbe spremlja agencija in o tem redno poroča Svetu za strukturno politiko.
II. REGIONALNE SPODBUDE MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ IN SKLADA
11. člen
(nameni dodeljevanja)
Regionalne spodbude Ministrstva za ekonomske odnose in sklada se dodeljujejo za:
1. Sofinanciranje podjetniških projektov
Upravičenci so lahko gospodarske družbe, zadruge oziroma zadružne zveze, fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, samostojni podjetniki in obrtniki, registrirani v Republiki Sloveniji in fizične osebe – začetniki (ki se morajo inkorporirati po zaključku investicije) za sofinanciranje projektov, s katerimi se izvajajo podprogrami usklajenega regionalnega razvojnega programa.
Sredstva se dodeljujejo v obliki subvencij, ugodnih posojil, kapitalskih vložkov in poroštev.
Vrednost vseh dodeljenih sredstev ne sme preseči 40 odstotkov vrednosti projekta.
2. Izgradnjo naprav lokalne in regionalne infrastrukture
Investitorji so lahko občine z območij opredeljenih v 7. členu te uredbe za izgradnjo naprav lokalne in regionalne infrastrukture.
Sredstva se dodeljujejo v obliki povratnih in nepovratnih sredstev.
Vrednost dodeljenih sredstev ne sme preseči 50 odstotkov vrednosti investicije razen v primeru iz 8. člena uredbe.
3. Izgradnjo podjetniške infrastrukture
Upravičenci so lahko občine ali druge organizacije, ki jih občine in drugi nosilci regionalnega razvoja pooblastijo za izvajanje projektov za izvajanje podprogramov usklajenega regionalnega razvojnega programa.
Sredstva se dodeljujejo v obliki povratnih in nepovratnih sredstev, kapitalskih deležev, jamstev ter s prenosom državnega premoženja, skladno z veljavnimi predpisi.
Vrednost dodeljenih sredstev ne sme presegati 40 odstotkov vrednosti investicije.
4. Pripravo regionalnih razvojnih programov in pridobivanje ustrezne dokumentacije ter pripravljalnih del za izvedbeni del regionalnega razvojnega programa
Upravičenci so regionalne razvojne agencije, evidentirane pri agenciji, ki izpolnjujejo pogoje določene v pravilniku o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
Sredstva se dodelijo do 50 odstotkov vrednosti del.
5. Usposabljanje kadrov in regionalnih razvojnih agencij za izvajanje regionalne strukturne politike
Upravičenci za sredstva so regionalne razvojne agencije, evidentirane pri agenciji, ki izpolnjujejo pogoje določene v pravilniku. Sredstva se dodeljujejo v obliki povratnih in nepovratnih sredstev ter kapitalskih vložkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Višina dodeljenih sredstev lahko doseže 40 odstotkov vrednosti projekta.
Sklad na predlog agencije z naložbeno politiko za tekoče leto opredeli, katere vrste spodbud in v kakšnem obsegu bo izvajal za posamezne skupine regij in posamezne skupine območij s posebnimi razvojnimi problemi v tekočem letu.
12. člen
(pogoji dodeljevanja)
Pogoj za dodelitev sredstev iz 1., 2. in 3. točke iz prejšnjega člena je obstoj projekta, ki pomeni izvedbo regionalnega razvojnega programa.
Pogoj za dodeljevanje sredstev iz 4. in 5. točke iz prejšnjega člena je predložitev sklepov občinskih svetov večine lokalnih skupnosti statistične regije o pripravi regionalnega razvojnega programa, pri čemer mora delež tam živečega prebivalstva presegati 50 odstotkov prebivalstva statistične regije.
Pogoj za financiranje podjetniških naložb je, da se spodbude dodeljujejo za začetne investicije in za odpiranje novih delovnih mest, ki so povezane z ustvarjanjem novih delovnih mest. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25 odstotkov vrednosti investicije. Investicijski projekt in novo odprta delovna mesta morajo ostati v regiji vsaj pet let.
Spodbude se lahko dodelijo za tekoče poslovanje podjetja pod pogojem, da pomoč prispeva k regionalnemu razvoju in da je višina pomoči sorazmerna težavam, ki jih želi ublažiti. Pomoč mora biti časovno omejena in se mora postopoma zmanjševati ter ne sme biti namenjena spodbujanju izvoza.
Višina spodbud, ki imajo značaj državnih pomoči, ne sme preseči 40 odstotkov vrednosti investicij oziroma stroškov plač, vezanih na projekt za dvoletno obdobje. Najvišja dovoljena stopnja regionalnih državnih pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk, če gre za mala in srednjevelika podjetja.
Podrobne kriterije, mejne vrednosti in pravne oblike razpisnega postopka, dodeljevanja in zavarovanja spodbud iz 1., 2. in 3. točke iz prejšnjega člena določi minister, pristojen za razvoj.
13. člen
(merila za dodeljevanje spodbud)
Pri dodeljevanju regionalnih spodbud Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter sklada se bodo poleg meril iz prvega odstavka 6. člena te uredbe upoštevala naslednja merila:
– razvojna naravnanost projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva (uvajanje novih tehnologij, inovacij, nastopanje na novih tržiščih, odpiranje novih delovnih mest);
– ohranitev realne vrednosti dodeljenih sredstev;
– donosnost projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva;
– finančno konstrukcijo projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva (obseg lastnih sredstev, namenjenih financiranju projekta, obseg in vrsta drugih virov financiranja).
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti z večjim številom točk po vrednotenju, upoštevajoč določila 7. člena ter prvega odstavka 13. člena te uredbe.
14. člen
(način dodeljevanja spodbud)
Spodbude Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter sklada se praviloma dodeljujejo preko javnih razpisov. Spodbude se lahko v okviru indikativnih alokacij za posamezno regijo za tekoče leto dodelijo posameznim projektom tudi neposredno na podlagi sprejetega regionalnega razvojnega programa, pri čemer agencija v sodelovanju z regionalnimi razvojnimi agencijami poskrbi za izbiro izvajalca z javnim razpisom.
15. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-03/2000-1
Ljubljana, dne 22. junija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost