Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2000 z dne 30. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2000 z dne 30. 6. 2000

Kazalo

2732. Uredba o spremembah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave, stran 7644.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97 in 38/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave
1. člen
V uredbi o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98 in 56/98) se drugi odstavek 28. člena spremeni tako, da se glasi:
“Za vodenje in odločanje v upravnem postopku se določi strokovni izpit iz upravnega postopka.“.
2. člen
Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za delovna mesta višjih upravnih delavcev se določi univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe.“.
3. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za delovne izkušnje štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je delavec pridobil z opravljanjem del v organih državne uprave na podobnih delovnih mestih ene stopnje nižje izobrazbe iste smeri, razen pripravništva v eni stopnji nižje izobrazbe.“.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 32. člena se spremenita tako, da se glasita:
“Za delovna mesta višjih svetovalcev se določi najmanj pet let delovnih izkušenj; svetovalcev predstojnika najmanj šest let delovnih izkušenj; pomočnikov predstojnika najmanj sedem let delovnih izkušenj; podsekretarjev, svetovalcev Vlade Republike Slovenije, državnih podsekretarjev in generalnih sekretarjev pa najmanj osem let delovnih izkušenj.
Za delovna mesta načelnikov upravnih enot se določi najmanj osem let delovnih izkušenj; pomočnikov načelnikov upravne enote najmanj sedem let delovnih izkušenj; vodij izpostav v upravni enoti in vodij notranjih organizacijskih enot upravne enote najmanj šest let delovnih izkušenj; svetovalcev načelnika v upravni enoti in višjih svetovalcev v upravni enoti pa najmanj pet let delovnih izkušenj.“
Četrti odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
„ Za delovna mesta, za katera sta določeni univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, se določijo za tretjino krajše delovne izkušnje za univerzitetno izobrazbo. “.
5. člen
V besedilu NOMENKLATURE TIPIČNIH DELOVNIH MEST se beseda “zahtevnejše“ nadomesti z besedo“ zahtevne” v ustreznih sklonih.
6. člen
V NOMENKLATURI TIPIČNIH DELOVNIH MEST, v TARIFNI SKUPINI: VII, VIII, IX, se prvi, drugi in tretji odstavek besedila pod naslovom VIŠJI UPRAVNI DELAVCI spremenijo tako, da se glasijo:
“Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe (tarifna skupina VII),
– delovne izkušnje najmanj 5 do najmanj 8 let.
Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka se za delovna mesta višjih upravnih delavcev, ki jih opravljajo delavci s specializacijo, magisterijem (tarifna skupina VIII) in za delovna mesta višjih upravnih delavcev, ki jih opravljajo delavci z doktoratom ( tarifna skupina IX) določijo za tretjino krajše delovne izkušnje, kot so določene za univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo, ki jo je delavec dosegel z dodiplomskim študijem.
Za delovna mesta, za katera sta določeni univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, se določijo za tretjino krajše delovne izkušnje za univerzitetno izobrazbo.“.
Pri zaporednih številkah 1 do 7 v delu z naslovom VIŠJI UPRAVNI DELAVCI se besedilo pod naslovom Zahtevani pogoji spremeni tako, da se glasi:
“1. Generalni sekretar
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
2. Državni podsekretar
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
3. Svetovalec Vlade Republike Slovenije
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
4. Podsekretar
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
5. Pomočnik predstojnika
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
6. Svetovalec predstojnika
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
7. Višji svetovalec
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj. “.
Prvi, drugi in tretji odstavek besedila pod naslovom VIŠJI UPRAVNI DELAVCI V UPRAVNIH ENOTAH se spremenijo tako, da se glasijo:
“Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe (tarifna skupina VII),
– delovne izkušnje od najmanj 5 do najmanj 8 let.
Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka se za delovna mesta višjih upravnih delavcev, ki jih opravljajo delavci s specializacijo, magisterijem (tarifna skupina VIII) in za delovna mesta višjih upravnih delavcev, ki jih opravljajo delavci z doktoratom ( tarifna skupina IX) določijo za tretjino krajše delovne izkušnje, kot so določene za univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo, ki jo je delavec dosegel z dodiplomskim študijem.
Za delovna mesta, za katera sta določeni univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, se določijo za tretjino krajše delovne izkušnje za univerzitetno izobrazbo. “.
Pri zaporednih številkah 1 do 6 v delu pod naslovom VIŠJI UPRAVNI DELAVCI V UPRAVNIH ENOTAH se besedilo pod naslovom Zahtevani pogoji spremeni tako, da se glasi:
“1. Načelnik upravne enote
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
2. Pomočnik načelnika upravne enote
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
3. Vodja izpostave v upravni enoti
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
4. Vodja notranje organizacijske enote v upravni enoti
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
5. Svetovalec načelnika v upravni enoti
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
6. Višji svetovalec
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.”.
Drugi odstavek pod naslovom UPRAVNI DELAVCI IN STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI se spremeni tako, da se glasi:
“Za delovna mesta, za katera sta določeni univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, se določijo za tretjino krajše delovne izkušnje za univerzitetno izobrazbo. “.
Pri zaporednih številkah 4 in 6 v delu pod naslovom UPRAVNI DELAVCI se besedilo pod naslovom Zahtevani pogoji spremeni tako, da se glasi:
“4. Svetovalec I
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj.
6. Svetovalec II
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 2 leti in 6 mesecev delovnih izkušenj.”
Pri zaporednih številkah 1 in 2 v delu pod naslovom STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI se besedilo pod naslovom Zahtevani pogoji spremeni tako, da se glasi:
“ 1. Višji strokovni sodelavec I
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj.
1. Višji strokovni sodelavec II
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 2 leti in 6 mesecev delovnih izkušenj.”.
7. člen
V NOMENKLATURI TIPIČNIH DELOVNIH MEST, v TARIFNI SKUPINI: VI, se pri zaporednih številkah 1 in 2 pod naslovom UPRAVNI DELAVCI opis delovnega mesta spremeni tako, da se glasi:
“1. Referent I
– vodenje zahtevnih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.
2. Referent II
– vodenje manj zahtevnih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.“.
Naslov zaporedne številke 4 pod naslovom STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI se spremeni tako, da se glasi:
“4. Finančni referent II “.
8. člen
V NOMENKLATURI TIPIČNIH DELOVNIH MEST, v TARIFNI SKUPINI: V, se pri zaporednih številkah 1 in 2 pod naslovom UPRAVNI DELAVCI opis delovnega mesta spremeni tako, da se glasi:
“1. Sodelavec I
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.
2. Sodelavec II
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.”.
9. člen
V NOMENKLATURI TIPIČNIH DELOVNIH MEST, v TARIFNI SKUPINI: V, se naslov zaporedne številke 3 pod naslovom STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI spremeni tako, da se glasi:
“3. Grafični tehnik, gostinski tehnik in podobna delovna mesta“.
10. člen
Predstojnik, ki vodi delo organa državne uprave, mora uskladiti akt o sistemizaciji delovnih mest s to uredbo najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-02/98-4
Ljubljana, dne 19. junija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost