Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

2081. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno, stran 5953.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98), 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98 in 56/98) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 29. 3. 2000 na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno
l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Občinska uprava občine Cerkno, določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Cerkno.
2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, občinske odloke in druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katere je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih ter opravlja druga razvojna, strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, odbore občinskega sveta in komisije.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah, in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki javnega obveščanja oziroma drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajeta predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Cerkno ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Cerkno, s sedežem v Cerknem, Platiševa 9 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
V občinski upravi se za posamezna področja in naloge organizirajo naslednje službe:
– urad župana,
– služba za gospodarsko in komunalno infrastrukturo z režiskim obratom,
– služba za urejanje prostora in varstvo okolja,
– služba za družbene dejavnosti,
– finančno računovodska služba.
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev, normativno pravnih zadev in upravnih zadev,
– javnih financ in gospodarskih dejavnosti,
– družbenih dejavnosti,
– urejanja prostora in varstva okolja,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzorstva.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Na področju splošnih, normativno pravnih in upravnih zadev opravlja občinska uprava:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor in druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– gospodarjenje s premičnim in nepremičnim premoženjem občine,
– obdelava podatkov za potrebe občine,
– naloge civilne obrambe, civilne zaščite in reševanja,
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in
– opravlja druge naloge, ki po svoji nalogi sodijo v pristojnost splošnih zadev,
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavlja pogodbe, daje oceno sprejetih pogodb in pravno spremlja pogodbe,
– nudi strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– daje pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje,
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
8. člen
Na področju javnih financ občinska uprava:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila, rebalanse in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijski obrat in druge uporabnike proračuna;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih in drugih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.
9. člen
Na področju gospodarskih dejavnosti občinska uprava:
– pripravlja predloge programskih usmeritev gospodarskih dejavnosti;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– skrbi za celosten in usklajen razvoj podeželja;
– zagotavlja pospeševanje in razvoj obrtništva, malega gospodarstva in podjetništva;
– spremlja razvoj trgovinske dejavnosti, gostinstva in turizma;
– opravlja upravne in druge strokovne naloge s področja kmetijstva;
– opravlja druge naloge s tega področja.
10. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– vodi postopke podeljevanja koncesij;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
11. člen
Na področju urejanja prostora in varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo prostorsko izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– opravlja naloge, ki spadajo v to področje,
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo ter
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s tega področja.
12. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– sodeluje pri pripravi programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge na tem področju.
13. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti s posameznih gospodarskih javnih služb, in sicer:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest,
– organizacija zimske službe,
– redarska služba,
– dejavnosti s področja inšpekcij,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
– javna snaga in čiščenje javni površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– opravlja računovodske storitve za krajevne skupnosti, razen za KS Cerkno,
– opravlja druge naloge na področju gospodarskih javnih služb.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
14. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
15. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi urad župana, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavcev občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo.
16. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezni delavec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
17. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.
18. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine.
Za svoje delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
19. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja iz delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko določi župan.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik občine. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar najmanj enkrat tedensko.
20. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
21. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izdajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Župan Občine Cerkno v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Cerkno, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
23 . člen
Z dnem uvlejavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno (Uradni list RS, št. 37/96).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10006-01/00
Cerkno, dne 29. marca 2000.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost