Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

2080. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 1999, stran 5953.

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 29. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 1999
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 1999, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov                SIT
1. Zaključni račun proračuna za leto 1999 izkazuje:
  – Prihodki                        603,391.033,24
  – Odhodki                         600,020.957,47
  – Presežek prihodkov                    3,370.075,77
  Račun finančnih terjatev in naložb
  – Prejeta vračila danih posojil
  – Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                          1,000.000,00
  – Skupni presežek                      2,370.075,77
  Račun financiranja
  – Zadolževanje proračuna
  – Odplačilo glavnice                     700.000,00
  – Neto zadolževanje proračuna                –700.000,00
  – Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev
   na računih                        1,670.000,00
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
  – Prihodki                         8,220.853,48
  – Presežek prihodkov                    8,220.853,48
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2000 in se vodi kot sredstva na računih.
4. člen
Presežek po zaključnem računu rezervnega sklada se prenese v leto 2000.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-01/00
Cerkno, dne 29. marca 2000.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost