Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000

Kazalo

1942. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 4694.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen
V 2. členu kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98 in 28/99) se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Ta kolektivna pogodba velja in se uporablja za vse zavode in delodajalce, ki kot javno službo opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja ter dejavnost dijaških in študentskih domov, in za vse delavce v Republiki Sloveniji, ki so pri njih zaposleni.”.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Izraz “organizator izobraževanja” v smislu te pogodbe pomeni organizatorja praktičnega pouka (vodja delavnic) oziroma organizatorja dela na posestvu (vodja posestva), organizatorja delovne prakse, organizatorja praktičnega usposabljanja v obratovalnicah, organizatorja praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah, vodjo oziroma organizatorja izobraževanja odraslih, računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti in organizatorja šolske prehrane.”.
Sedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
2. člen
V 34. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če je za delavca ugodneje, se mu nadomestilo, iz drugega odstavka tega člena, izplačuje v višini 70% povprečne plače, ki jo je prejemal v zadnjih treh mesecih, za redno delo brez povečanega obsega dela in delovne uspešnosti.”.
3. člen
V 41. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Starejšemu delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka do pet let zavarovalne dobe, lahko preneha delovno razmerje le, če se mu zagotovi dokup zavarovalne dobe, če mu je zagotovljeno denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za upokojitev ali z njegovim soglasjem pravica do ustrezne odpravnine.”.
4. člen
Druga alinea 3. točke 47. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
“– za vodenje enote vrtca, podružnične šole oziroma opravljanja funkcije pomočnika ravnatelja – 4 dni,”.
V tretji alinei se besedilo “z motnjami v razvoju” nadomesti z besedilom “z otroci oziroma učenci s posebnimi potrebami v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami in šolah s prilagojenim programom:”.
5. člen
V 53. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ostalim delavcem pa najmanj 2 dni letno oziroma 6 dni na vsaka tri leta.”.
6. člen
V 80.c členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Vodji enote vrtca pripada dodatek za vodenje v višini 0,30 količnika.”.
7. člen
Besedilo drugega odstavka 80.č člena se spremeni tako, da se glasi:
“V oddelkih osnovne šole pripada strokovnemu delavcu za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi kriteriji, dodatek v višini:
– 10% urne vrednosti osnovne plače za razredništvo v oddelku, ki šteje od 17–22 učencev in
– 20% urne vrednosti osnovne plače za razredništvo v oddelku, ki šteje 23 in več učencev.”.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“V oddelkih nižjega poklicnega izobraževanja pripada strokovnemu delavcu za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi kriteriji, dodatek v višini:
– 10% urne vrednosti osnovne plače za razredništvo v oddelku, ki šteje od 15–19 dijakov in
– 20% urne vrednosti osnovne plače za razredništvo v oddelku, ki šteje 20 in več dijakov.
V oddelkih srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja pripada strokovnemu delavcu za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi kriteriji, dodatek v višini:
– 10% urne vrednosti osnovne plače za razredništvo v oddelku, ki šteje od 19–25 dijakov oziroma vajencev in
– 20% urne vrednosti osnovne plače za razredništvo v oddelku, ki šteje 26 in več dijakov oziroma vajencev.”.
8. člen
V 80.d se številka “0,35” nadomesti s številko “0,50”.
9. člen
Besedilo prvega odstavka 80.e člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zaposlenim na posameznih delovnih mestih na visokošolskem zavodu pripada dodatek zaradi obveznosti izvolitve v naziv v višini:
– asistentu                    0,95 količnika
– predavatelju tujega jezika, lektorju,
učitelju praktičnega pouka, učitelju veščin,
bibliotekarju                   1,10 količnika
– asistentu s specializacijo oziroma
magisterijem, lektorju z magisterijem in
bibliotekarju s specializacijo oziroma
magisterijem                   1,20 količnika
– asistentu z doktoratom in višjemu
predavatelju, lektorju z doktoratom in
bibliotekarju z doktoratom            1,70 količnika
– docentu                     1,80 količnika
– izrednemu profesorju              1,90 količnika
– rednemu profesorju              2,00 količnika”.
10. člen
V 80.f členu se drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
“Strokovnim delavcem v vrtcih pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
brez naziva                    1,28 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
z nazivom mentor                 1,23 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu
delavcu z nazivom svetovalec
oziroma svetnik                  1,18 količnika
– pomočniku vzgojitelja              0,75 količnika
Strokovnim delavcem v dijaških domovih pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu in
knjižničarju brez naziva             1,28 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
in knjižničarju z nazivom mentor         1,23 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
in knjižničarju z nazivom svetovalec
oziroma svetnik                  1,18 količnika
Strokovnim delavcem v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– učitelju, svetovalnemu delavcu,
organizatorju izobraževanja, knjižničarju
in korepetitorju brez naziva           1,28 količnika
– učitelju, svetovalnemu delavcu,
organizatorju izobraževanja, knjižničarju
in korepetitorju z nazivom mentor         1,23 količnika
– učitelju, svetovalnemu delavcu,
organizatorju izobraževanja, knjižničarju
in korepetitorju z nazivom svetovalec
oziroma svetnik                  1,18 količnika
– laborantu                    0,65 količnika
Strokovnim delavcem in varuhom-negovalcem v zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu delavcu in knjižničarju brez naziva 
                              1,28 količnika
– učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu
delavcu in knjižničarju z nazivom mentor          1,23 količnika
– učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu
delavcu in knjižničarju z nazivom
svetovalec oziroma svetnik                 1,18 količnika
– varuhu – negovalcu                    0,75 količnika
Strokovnim delavcem v višjih strokovnih šolah pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– predavatelju višje šole, inštruktorju,
organizatorju izobraževanja, učitelju
športne vzgoje in knjižničarju brez naziva    1,28 količnika
– predavatelju višje šole, inštruktorju,
organizatorju izobraževanja, učitelju
športne vzgoje in knjižničarju z nazivom
mentor                      1,23 količnika
– predavatelju višje šole, inštruktorju,
organizatorju izobraževanja, učitelju
športne vzgoje in knjižničarju z nazivom
svetovalec oziroma svetnik            1,18 količnika
– laborantu                    0,65 količnika
Delavcem v visokošolskih zavodih pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– strokovnemu delavcu in bibliotekarju 1,28 količnika
– laborantu in višjemu knjižničarju 0,65 količnika”.
11. člen
V 80.h členu se dodata novi tretja in četrta alinea, ki se glasita:
“– do 5% v januarju 2001,
– do 3% v decembru 2001.”.
12. člen
V 81.b členu se številka “0,20” nadomesti s številko “0,30”.
13. člen
V 81.c členu se v prvem odstavku za besedama “delo z” doda beseda “učenci”, za njo pa postavi vejica.
14. člen
81.č člen se črta.
15. člen
Doda se nov 81.e člen, ki se glasi:
“Zavod ima pravico del sredstev, ki jih pridobi izven opravljanja storitev kot javna služba, v soglasju z ustanoviteljem porazdeliti med delavce po opredeljenih merilih v splošnih aktih zavoda.”.
16. člen
Doda se nov 81.f člen, ki se glasi:
“Delavcu, ki je po zakonu zadolžen in odgovoren za pedagoško vodenje vrtca, zavoda za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, šole ali dijaškega doma, pripada dodatek v višini 0,40 količnika.
Delavcu, ki je po ustanovitvenem aktu zadolžen in odgovoren za koordinacijo dela delavcev iz prvega odstavka, pripada dodatek v višini 0,40 količnika.
Dodatka iz prvega in drugega odstavka tega člena se izključujeta.”.
17. člen
V prvem odstavku 82.a člena se za besedama “strokovnemu delavcu” dodata besedi “ter ravnatelju”, za besedama “v vrtcu” pa besedilo, ki se glasi:
“, osnovni šoli, srednji šoli, dijaškem domu, študentskem domu in na univerzi”.
V prvi, drugi in tretji alinei prvega odstavka se beseda “koeficienta” nadomesti z besedo “količnika”.
18. člen
V 6. in 7. točki prvega odstavka 82.b člena se številka “0,30” nadomesti s številko “0,40”.
19. člen
V prvem odstavku 84. člena se črta beseda “najmanj”.
V drugem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo “razen dokupljene, beneficirane in posebne dobe ter dobe za čas zavarovanja za brezposelnost.”.
20. člen
V prvem odstavku 91. člena se besedilo uvodnega stavka spremeni tako, da se glasi:
“Zaradi doseganja nadpovprečnih delovnih rezultatov se lahko delavcu za delovno uspešnost določi največ 20% osnovne plače.”.
21. člen
V drugem odstavku 99. člena se črta besedilo “po 1. točki 40. člena pogodbe”.
22. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Delavcu ob upokojitvi pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma treh njegovih zadnjih plač, če je to zanj ugodneje.
Če je zavod oziroma delodajalec delavcu dokupil delovno dobo, je delavec upravičen do razlike odpravnine, v primeru, da so bila sredstva za dokup manjša od odpravnine.”.
23. člen
Besedilo 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v višini neto osnove določene na podlagi zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 19/97), in sicer v naslednjih primerih:
– smrt delavca ali ožjega družinskega člana;
– težja invalidnost;
– daljša bolezen;
– elementarne nesreče ali požari.”.
24. člen
V 1. točki tarifne priloge h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji se za sedmo alineo dodajo naslednje nove alinee:
----------------------------------------------------------------
Delovno mesto                 Tarifna  Osnovni
                       skupina  količnik
----------------------------------------------------------------
– laborant                  V.      2,20
– organizator izobraževanja          VI.      2,75
– organizator izobraževanja          VII.     3,25
– predavatelj višje šole           VI.      2,90
– predavatelj višje šole           VII.     3,60
– inštruktor                 VI.      2,75
– inštruktor                 VII.     3,25
– višji knjižničar              VI.      2,65
– bibliotekar                 VII.     3,40
– bibliotekar                 VIII.     3,60
– bibliotekar                 IX.      4,00
– pomočnik tajnika fakultete         VII.     4,70
– tajnik samostojnega visokošolskega
 zavoda                   VII.     5,00
– tajnik fakultete              VII.     5,30
– pomočnik glavnega tajnika          VII.     5,40
– glavni tajnik univerze           VII.     6,00
----------------------------------------------------------------
25. člen
Dodatki, navedeni v 6., 8., 10., 12., 16. in 18. členu, pripadajo delavcem od 1. januarja 2001 dalje in se izplačujejo po dinamiki, ki je določena v tabeli 1, ki je sestavni del te pogodbe.
Dodatki, navedeni v 9. členu, pripadajo delavcem od 1. januarja 2001 dalje in se izplačujejo po dinamiki, ki je določena v tabeli 2, ki je sestavni del te pogodbe.
26. člen
Dodatek iz 7. člena se uveljavi po naslednji dinamiki:
– od 1. januarja 2001 v višini 50%,
– od 1. decembra 2001 pa v celoti.
27. člen
14. člen se uveljavi s 1. septembrom 2000.
Organizatorjem izobraževanja pripada dodatek iz 80.f člena kolektivne pogodbe od 1. septembra 2000. Dinamika uveljavljanja povišanja tega dodatka pa je določena v 25. členu.
28. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 20. aprila 2000.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Pavel Zgaga l. r.
SVIZ
Sindikat vzgoje,
izobraževanja in
znanosti Slovenije
Janez Stergar l. r.
VIR
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Sekretar republiškega odbora
Bojan Hribar l. r.
NSDLU
Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze
Predsednik
dr. Tomaž Sajovic l. r.
TABELA 1

DINAMIKA IZPLAČEVANJA DODATKOV - Prvi odstavek 25. člena SPREMEMB
IN DOPOLNITEV KOLEKTIVNE POGODBE ZA DEJAVNOST VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

-----------------------------------------------------------------
Člen, delovna mesta            1. 1. 2001 1. 12. 2001
-----------------------------------------------------------------
80.c

vodje enot vrtcev             0,15    0,30

80.d

vsi zaposleni, razen delavcev
pod 80.f in 80.e             0,425    0,50

80.f

vrtci

vzgojitelj, svetovalni delavec
brez naziva                1,065    1,28

vzgojitelj, svetovalni delavec mentor   1,015    1,23

vzgojitelj, svetovalni delavec
svetovalec, svetnik            0,965    1,18

pomočnik vzgojitelja           0,625    0,75

dijaški domovi

vzgojitelj, svetovalni delavec in
knjižničar brez naziva          1,065    1,28

vzgojitelj, svetovalni delavec in
knjižničar mentor             1,015    1,23

vzgojitelj, svetovalni delavec in
knjižničar svetovalec, svetnik      0,965    1,18

osnovne, srednje in glasbene šole

učitelj,svetovalni delavec, organizator
izobraževanja, knjižničar, korepetitor
brez naziva                1,065    1,28

učitelj, svetovalni delavec, organizator
izobraževanja, knjižničar, korepetitor
mentor                  1,015    1,23

učitelj, svetovalni delavec, organizator
izobraževanja knjižničar, korepetitor
svetovalec, svetnik            0,965    1,18

laborant                 0,575    0,65

zavodi za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami

učitelj, vzgojitelj, svetovalni delavec
in knjižničar brez naziva         1,065    1,28

učitelj, vzgojitelj, svetovalni delavec
in knjižničar mentor           1,015    1,23

učitelj, vzgojitelj, svetovalni delavec
in knjižničar svetovalec, svetnik     0,965    1,18

varuh - negovalec             0,625    0,75

višje strokovne šole

predavatelj višje šole, inštruktor,
knjižničar brez naziva          1,065    1,28

predavatelj višje šole, inštruktor,
knjižničar mentor             1,015    1,23

predavatelj višje šole, inštruktor,
knjižničar svetovalec, svetnik      0,965    1,18

laborant                 0,575    0,65

visokošolski zavodi

strokovni delavec in bibliotekar     1,065    1,28

laborant in višji knjižničar       0,575    0,65

81.b

administrativni in finančno
računovodski delavci           0,25    0,30

81.f

Pedagoško vodenje             0,20    0,40

82.b

Vodja finančno-računovodske službe    0,35    0,40

Vodja prehrane, vodja zdravstveno-
higienskega režima            0,35    0,40
-----------------------------------------------------------------

TABELA 2

DINAMIKA IZPLAČEVANJA DODATKOV - Drugi odstavek 25. člena
SPREMEMB IN DOPOLNITEV KOLEKTIVNE POGODBE ZA DEJAVNOST VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naziv           Dodatek po    Dodatek po    Dodatek po    Dodatek po   Dodatek po
delovnega         KP 80.e členu  KP 80.e členu  KP 80.h členu  KP 80.h členu  KP 80.h členu
mesta          -----------------------------------------------------------------------------------
             januar 2001 -  december 2001 - januar 2001 -  december -   skupaj 2001 -
             država      država      sami 5%     sami 3%     sami
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redni profesor

6. plačilni razred    0,400      0,400      0,45       0,27      0,72

5. plačilni razred    0,400      0,400      0,43       0,26      0,69

4. plačilni razred    0,400      0,400      0,40       0,24      0,64

3. plačilni razred    0,400      0,400      0,38       0,23      0,61

2. plačilni razred    0,400      0,400      0,36       0,22      0,58

1. plačilni razred    0,400      0,400      0,34       0,20      0,54

Izredni profesor

6. plačilni razred    0,400      0,400      0,38       0,23      0,61

5. plačilni razred    0,400      0,400      0,36       0,22      0,58

4. plačilni razred    0,400      0,400      0,34       0,20      0,54

3. plačilni razred    0,400      0,400      0,32       0,19      0,51

2. plačilni razred    0,400      0,400      0,30       0,18      0,48

1. plačilni razred    0,400      0,400      0,28       0,17      0,45

Docent

6. plačilni razred    0,400      0,400      0,32       0,19      0,51

5. plačilni razred    0,400      0,400      0,30       0,18      0,48

4. plačilni razred    0,400      0,400      0,28       0,17      0,45

3. plačilni razred    0,400      0,400      0,27       0,16      0,43

2. plačilni razred    0,400      0,400      0,25       0,15      0,40

1. plačilni razred    0,400      0,400      0,24       0,14      0,38

Lektor z doktoratom, višji predavatelj, asistent s doktoratom, bibliotekar z doktoratom

6. plačilni razred    0,400      0,400      0,27       0,16      0,43

5. plačilni razred    0,400      0,400      0,25       0,15      0,40

4. plačilni razred    0,400      0,400      0,24       0,14      0,38

3. plačilni razred    0,400      0,400      0,22       0,13      0,35

2. plačilni razred    0,400      0,400      0,21       0,13      0,34

1. plačilni razred    0,400      0,400      0,20       0,12      0,32

Asistent z magisterijem, asistent s specializacijo, lektor z magisterijem, bibliotekar z magisterijem

6. plačilni razred    0,175      0,175      0,24       0,14      0,38

5. plačilni razred    0,175      0,175      0,22       0,13      0,35

4. plačilni razred    0,175      0,175      0,21       0,13      0,34

3. plačilni razred    0,175      0,175      0,20       0,12      0,32

2. plačilni razred    0,175      0,175      0,19       0,11      0,30

1. plačilni razred    0,175      0,175      0,18       0,11      0,29

Asistent z visokošolsko izobrazbo

6. plačilni razred    0,100      0,100      0,21       0,13      0,34

5. plačilni razred    0,100      0,100      0,20       0,12      0,32

4. plačilni razred    0,100      0,100      0,19       0,11      0,30

3. plačilni razred    0,100      0,100      0,18       0,11      0,29

2. plačilni razred    0,100      0,100      0,17       0,10      0,27

1. plačilni razred    0,100      0,100      0,16       0,10      0,26

Učitelj tujega jezika, lektor, predavatelj, bibliotekar

6. plačilni razred    0,150      0,150      0,22       0,13      0,35

5. plačilni razred    0,150      0,150      0,21       0,13      0,34

4. plačilni razred    0,150      0,150      0,20       0,12      0,32

3. plačilni razred    0,150      0,150      0,19       0,11      0,30

2. plačilni razred    0,150      0,150      0,18       0,11      0,29

1. plačilni razred    0,150      0,150      0,17       0,10      0,27

Učitelj športne vzgoje, učitelj veščin

6. plačilni razred    0,150      0,150      0,22       0,13      0,35

5. plačilni razred    0,150      0,150      0,21       0,13      0,34

4. plačilni razred    0,150      0,150      0,20       0,12      0,32

3. plačilni razred    0,150      0,150      0,19       0,11      0,30

2. plačilni razred    0,150      0,150      0,18       0,11      0,29

1. plačilni razred    0,150      0,150      0,17       0,10      0,27

Sodelavec

6. plačilni razred                     0,21       0,13      0,34

5. plačilni razred                     0,20       0,12      0,32

4. plačilni razred                     0,19       0,11      0,30

3. plačilni razred                     0,18       0,11      0,29

2. plačilni razred                     0,17       0,10      0,27

1. plačilni razred                     0,16       0,10      0,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti