Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000

Kazalo

1898. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji, stran 4643.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
1. člen
V pravilniku o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99) se za besedo “stehtati” v prvi alinei drugega odstavka 6. člena doda besedilo “(skupne mase in obremenitve posamezne osi vozila)”.
2. člen
V 19. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti s podpičjem in doda se nova alinea, ki se glasi:
“– za več izrednih prevozov v kombiniranem transportu (cesta – železnica), ki se izvajajo z istim ali enakim vozilom na isti prevozni poti, na kateri niso potrebne statične preveritve nosilnosti mostov in drugih objektov.”
3. člen
V tretjem odstavku 25. člena se beseda “vozili” nadomesti z besedo “vozilom”.
4. člen
V tretjem odstavku 26. člena se za vejico med besedama “vozil, mora” doda besedilo “razen v vozilu, ki presega samo dovoljene osne obremenitve,”.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 264-18/98
Ljubljana, dne 9. februarja 2000.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.
Soglašam!
Minister
za notranje zadeve
Borut Šuklje l. r.

AAA Zlata odličnost