Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1851. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje, stran 4452.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 11. redni seji dne 19. 4. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje
1. člen
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 19/96) se spremeni in dopolni z načini in kriteriji za dodeljevanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje.
2. člen
8. člen se dopolni z novo alineo, ki se glasi:
Občinski svet lahko pooblasti odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, da potrdi in odobri razdelitev sredstev za posamezni razpis.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva za finančne intervencije so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje. Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, določi Občinski svet občine Trebnje, na predloga odbora za kmetijstvo in gozdarstvo s programom nalog na področju kmetijstva za tekoče leto.
Sredstva se namenjajo za naslednje namene:
1. regresiranje,
2. izobraževanje kmetov,
3. sofinanciranje analiz krme, zemlje, somatskih celic,
4. testiranje kmetijskih strojev,
5. dopolnilne dejavnosti,
6. prestrukturiranje kmetij,
7. subvencioniranje razvoja kmečkega turizma,
8. subvencioniranje osemenjevanja krav,
9. sofinanciranje zavarovanja kmetijskih pridelkov in sanacija naravnih nesreč,
10. štipendiranje naslednikov kmetij na kmetijskih šolah,
11. sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov,
12. izdelava predhodnih analiz in investicijsko tehnične dokumentacije,
13. izboljšave kmetijskih zemljišč.
4. člen
Za 12. členom se dodata člena od 12.a in 12.b, ki se glasita:
12.a člen
NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA FINANČNE INTERVENCIJE ZA OHRANJANE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI TREBNJE
I. Splošni kriteriji
1. Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe, občani Občine Trebnje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ki jim je to poglavitna osnova za preživetje in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Trebnje, ter združenja s področja kmetijstva.
2. Sredstva za intervencije se dodeljujejo kot regresi, premije in podpore.
3. Zahtevke za intervencijska sredstva vložijo upravičenci na obrazcu, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni. Prednosti bodo imele vloge, ki bodo zagotavljale aktivno zaposlitev in razvoj kmetije, z upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami.
4. Investitor, ki je za določeno investicijo že prejel podporo, za isto ne more ponovno kandidirati, ne glede na čas, kdaj je prejel podporo.
II. Posebni kriteriji
Posebni kriteriji so opisani v 12.b členu in so specifični za posamezne intervencijske ukrepe.
12.b člen
1. Regresiranje
Namen
Namen regresiranja je spodbujanje nabave kvalitetnega reprodukcijskega materiala za kmetijstvo, spodbujanje prireje govedi, konj, drobnice in svinj, registracijo hlevov, sanacija in zavarovanje naravnih nesreč, nabavo načrtov za gradnjo hlevov in spodbujanje lokalnih prevozov mleka za ohranjanje mlečne proizvodnje v odročnejših vaseh in drugi regresi, ki bodo uvedeni skladu s sprejetim letnim programom nalog na področju kmetijstva v Občini Trebnje.
Upravičenci
Do regresa so upravičeni vsi upravičenci v Občini Trebnje, ki bodo nabavljali ali prodajali regresirani reprodukcijski material, upravičeni rejci živine in organizatorji proizvodnje ter združenja s področja kmetijstva. Do regresa za prirejo živali so upravičeni tisti upravičenci, ki predložijo odkupne listine za to dejavnost registriranih kupcev.
Pogoji za pridobitev sredstev
Regres lahko uveljavljajo organizatorji odkupa, trgovske organizacije ali posamezniki v višini, ki bo določena s programom nalog na področju kmetijstva ter pogoji, ki bodo določeni v razpisu. Višina regresa bo odvisna od višine predvidenih sredstev in števila prijav. Regresiranje se bo izvajalo v skladu z letnim programom nalog na področju kmetijstva največ do višine 50% vrednosti nabavljenega reprodukcijskega materiala.
2. Izobraževanje kmetov
Namen
Namen sofinanciranja izobraževanja kmetov je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju in vaseh.
Upravičenci
Do sofinanciranja izobraževanja so upravičeni vsi upravičenci, ki si želijo izpopolniti znanje.
Pogoji za pridobitev sredstev
Program izobraževanja kmetov v Občini Trebnje organizira kmetijska svetovalna in Javna gozdarska služba predvsem v zimskih mesecih in društva s področja kmetijstva. Financiranje izobraževanja obsega predavanja in izobraževalne tečaje. Sredstva se zagotavljajo za plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev in seminarjev, nabavo strokovne literature, izvedbo strokovnih ekskurzij, demonstracijskih poizkusov, ostalih materialnih stroškov, za nabavo semen in sadik novih sort ter uvajanje novih tehnologij in pri izvedbi demonstracij, ki so v skladu s sprejetim programom nalog na področju kmetijstva v Občini Trebnje.
3. Sofinanciranje analiz zemlje, krme in somatskih celic
Namen
1. Namen sofinanciranja analiz zemlje je ekonomična in pravilna uporaba gnojil pri sestavi gnojilnih načrtov. Strošek analiz se sofinancira do višine 70% vrednosti.
2. Namen sofinanciranja analiz krme je sestava uravnovešenih obrokov krme za rejo živali. Strošek analiz se sofinancira do višine 70% vrednosti.
3. Namen sofinanciranja analiz mleka na somatske celice je zagotavljanje kvalitete mleka pri prodaji. Strošek analiz se sofinancira do višine 70% vrednosti.
Upravičenci
Do regresa bodo upravičeni vsi upravičenci do interventnih sredstev v Občini Trebnje, ki bodo izvajali naštete ukrepe. Sofinanciranje analiz poteka preko izvajalskih organizacij ali organizatorjev odkupa, ki za upravičence uveljavljajo interventna sredstva.
Izvedbo sofinanciranja analiz spremlja strokovna služba občine in kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev
Subvencije uveljavljajo organizatorji odkupa ali izvajalci analiz do višine predvidenih sredstev.
Sofinanciranje analiz zemlje in krme se izvaja do višine 70% vrednosti analize, potrebne za obnovo trajnih nasadov, agromelioracije, za potrebe izdelave gnojilnih načrtov za kmetije ali za sestavo krmnih obrokov.
Sofinanciranje analiz somatskih celic se izvaja v višini, ki je določena v programu nalog na področju kmetijstva za tekoče leto.
4. Sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev
Namen
Sofinanciranje testiranja traktorskih škropilnic se izvaja zaradi varstva pred onesnaževanjem okolja, ki nastaja zaradi nenatančne uporabe pesticidov v kmetijstvu.
Sofinanciranje testiranja molznih strojev se izvaja zaradi boljšega tehničnega stanja molznih strojev, ki so najpogostejši vzrok onesnaženja mleka in povečanih somatskih celic v mleku.
Sofinanciranje silažnih kombajnov se izvaja zaradi boljše izrabe silažne mase in lažjega siliranja, v času pred pripravo na jesensko spravilo koruze.
Upravičenci
Do regresa bodo upravičeni vsi upravičenci do interventnih sredstev v Občini Trebnje. Sofinanciranje poteka preko izvajalskih organizacij, ki za upravičence uveljavljajo interventna sredstva.
Pogoji za pridobitev sredstev
Testiranja izvajajo izbrani in pooblaščeni servisi, ki za upravičence uveljavljajo regres v višini 50% stroška testiranja, v skladu s programom nalog na področju kmetijstva in predvidenimi sredstvi.
Kmetijska svetovalna služba zbira prijave in spremlja testiranje do porabe razpoložljivih sredstev.
5. Subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti
Namen
Namen ukrepa je pospeševati razvoj dopolnilnih dejavnosti, pospešiti strukturne spremembe v kmetijstvu, konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev in širitev obstoječih ali novih dejavnosti, ki so po mnenju kmetijske svetovalne službe perspektivne. To so predelava in prodaja kmetijskih pridelkov, ki temelji na lastni proizvodnji, domača obrt, služnostne dejavnosti, pridelovanje zelenjave in sadja ter ostalo.
Upravičenci
Do regresa so upravičeni upravičenci do interventnih sredstev v Občini Trebnje, ki na svoji kmetiji ustvarja pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev
Subvencije se lahko upravičencem dodeli le enkrat za isto dejavnost. Višina subvencij bo dodeljena v skladu s predvidenimi sredstvi in številom prijav, največ do višine 30% vrednosti vlaganj v opremo in objekte. Upravičenec mora predloži mnenje kmetijske svetovalne službe o pomembnosti uvajanja nove dejavnosti in račune o nabavi strojev ali opreme. Za nabavo strojev je prosilec dolžan predložiti potrdilo, da je član strojnega krožka. Dopolnilna dejavnost, če je potrebno, mora biti registrirana v ustreznem registru.
6. Sofinanciranje prestrukturiranja kmetij
Namen
Občina daje podporo naložbam za prestrukturiranje kmetij, preusmeritev in modernizacijo proizvodnje, biološko kmetovanje in druge vrste prestrukturiranj, ki pomenijo razširitev dejavnosti ali uvedbo novega delavnega mesta na kmetiji.
Upravičenci
Do regresa so upravičeni upravičenci do interventnih sredstev v Občini Trebnje, ki na svoji kmetiji ustvarjajo pogoje za prestrukturiranje.
Pogoji za pridobitev sredstev
Subvencija se dodeli upravičencu le enkrat za isto preusmeritev. Višina subvencije bo določena na podlagi programa nalog na področju kmetijstva, v skladu s predvidenimi sredstvi, številom prijav in v višini do 30% vrednosti vlaganj v opremo in objekte. Upravičenec mora preložiti mnenje kmetijske svetovalne službe o pomembnosti uvajanja nove tehnologije, račun o nabavi strojev, opreme in materiala, gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del, če gre za gradnjo, program razvoja kmetije in poslovni načrt.
7. Subvencioniranje razvoja kmečkega turizma
Namen
Namen ukrepa je pospešiti dejavnosti kmečkega turizma predvsem na območjih vinskih turističnih cest in območjih kjer se izvajajo programi celostnega razvoja podeželja in obnove vasi. Subvencije se dajejo za izgradnjo turističnih kapacitet, udeležbo na sejmih in javnih prireditvah, za promocijo ter za oblikovanje turistične ponudbe.
Upravičenci
Do regresa so upravičeni upravičenci do interventnih sredstev v Občini Trebnje, ki na svoji kmetiji ustvarjajo pogoje za opravljanje kmečkega turizma.
Pogoji za pridobitev sredstev
Subvencija se za namen kmečkega turizma dodeli upravičencu le enkrat, ne glede kdaj in koliko sredstev je prejel, v višini do 30% vrednosti vlaganj v opremo in objekte, če upravičenec predloži gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del, mnenje kmetijske svetovalne službe, račun o nabavi opreme in nabavljenega ali vgrajenega gradbenega materiala. Dejavnost kmečkega turizma na kmetiji mora biti registrirana v ustreznem registru.
Višina subvencij bo dodeljena v skladu s predvidenimi sredstvi in številom prijav, največ do višine 30% vrednosti vlaganj v opremo in objekte.
8. Subvencioniranje osemenjevanja krav
Namen
Namen regresiranega osemenjevanja je zmanjšati strošek upravičencev do regresiranega osemenjevanja krav.
Upravičenci
Za osemenjevanje krav se bodo zagotavljala sredstva vsem rejcem krav v Občini Trebnje.
Pogoji za pridobitev sredstev
Regres za osemenjevanje uveljavljajo izvajalci osemenjevanja krav po opravljenih storitvah, v skladu z letnim planom in razpoložljivimi sredstvi.
9. Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih pridelkov in sanacija naravnih nesreč
Namen
1. Namen sofinanciranja zavarovanja kmetijskih pridelkov je stimulirati kmete, da zavarujejo svoje posevke in tako dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje.
2. Namen sanacije naravnih nesreč je omiliti posledice naravnih nesreč na kmetijah, ki so utrpele škodo po naravnih nesrečah.
Upravičenci
Upravičeni do interventnih sredstev so upravičenci:
1. ki so z zavarovalnico sklenili zavarovalno polico za zavarovanje kmetijskih pridelkov ali
2. ki jim je naravna nesreča povzročila škodo na njihovih posevkih in ta škoda predstavlja ekonomsko ogroženost kmetije.
Pogoji za uveljavitev interventnih sredstev
1. Višina subvencije za zavarovanje kmetijskih pridelkov bo določena v skladu s programom nalog na področju kmetijstva, s predvidenimi sredstvi in številom prijav. Sredstva se dodelijo do višine 50% vrednosti zavarovalne premije. Vlagatelji, kot so društva in organizatorji proizvodnje, morajo predložiti poimenski seznam upravičencev in kopijo skupne zavarovalne police.
2. Višina pomoči za sanacijo naravnih nesreč določi občinski svet na predlog odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, v skladu s predvidenimi sredstvi in številom upravičencev.
Upravičenci uveljavljajo pomoč z vlogami, ki jih morajo vložiti najkasneje 10 dni po nastanku škode ali v posebej predpisanem roku. Škoda se ugotavlja po predpisanih navodilih za ugotavljanje škode v RS.
10. Štipendiranje naslednikov kmetij na kmetijskih šolah
Namen
Namen štipendiranja naslednikov kmetij na kmetijskih šolah je dvigniti izobrazbeni nivo kmetov
Upravičenci
Štipendije prejemajo tisti dijaki in študenti potomci upravičencev, ki študirajo na kmetijskih šolah, ki ne prejemajo štipendije iz drugega naslova.
Pogoji za uveljavljanje interventnih sredstev.
Štipendist mora biti potomec lastnika kmetije in predviden naslednik. Ne sme prejemati štipendije iz drugega naslova. Prednost bodo imeli učenci višjih letnikov, katerih starši imajo edini vir preživljanja iz kmetijske dejavnosti. Višina dodeljenih štipendij bodo določena v skladu s programom nalog na področju kmetijstva, številom prijav, šolskega uspeha, stopnje študija, bivanja v domovih in oddaljenosti od mesta študija pri nadomestilu za prevoz.
11. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen
Občina Trebnje bo sofinancirala programe in aktivnosti društev s področja kmetijstva za izvedbo programov strokovnega dela, strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, promocije prodaje kmetijskih pridelkov, organizirano trženje, skupni nastop na trgu), pri izdajanju strokovno informativnih publikacij in prenosu tržnih informacij.
Upravičenci
Do podpore so upravičena društva in združenja, ki so registrirana in delujejo na področju kmetijstva.
Pogoji
Za uveljavljanje subvencije morajo društva predložiti originalne računovodske dokumente, ki se glasijo na društvo, vsebujejo naziv izvajanega programa in naslov izvajalca. Občina bo zagotavljala del sredstev, katerih višina bo določena v skladu s letnim programom nalog na področju kmetijstva ter s predvidenimi sredstvi.
12. Izdelava predhodnih analiz in investicijsko tehnične dokumentacije
Namen
Pri urejanju kmetijskih zemljišč – izdelava analiz in investicijsko tehnične dokumentacije gre za financiranje izdelave strokovnih podlag za urejanje večjih kompleksov, izdelavo dokumentacije za uvedbo agromelioracij in komasacij ter sofinanciranje strokovnih podlag za izvedbo mini agromelioracij, kjer je tak projekt potreben.
Upravičenci
Do interventnih sredstev so upravičeni upravičenci, ki so namenjeni urejati kmetijska zemljišča.
Pogoji za uveljavljanje interventnih sredstev.
Sofinanciranje analiz in investicijsko tehnične dokumentacije poteka na podlagi javnega razpisa, v skladu s programom nalog na področju kmetijstva, predvidenimi sredstvi in številom prijav.
13. Izboljšave kmetijskih zemljišč
Namen
Urejanje kmetijskih zemljišč – mini agromelioracije je namenjeno izboljšavi kmetijskih zemljišč (čiščenje jarkov, urejanje poti, osuševanje, namakanje, planiranje…) ter ohranjanju trajne rodovitnosti.
Upravičenci
Do subvencij so upravičeni upravičenci, ki urejajo svoja zemljišča. Za urejanje skupnih naprav (poti, jarki…) pa v imenu lastnikov zemljišč njihovi predstavniki.
Pogoji za uveljavitev sredstev
Sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč se izvaja na podlagi javnega razpisa. Upravičenci bodo prejeli subvencijo za opravljena dela pri urejanju kmetijskih zemljišč, na podlagi računov opravljenih strojnih del, nabavljenega potrebnega gradbenega materiala potrebnega pri urejanju kmetijskih zemljišč in poljskih poti ter pokrivanje stroškov vzdrževanja melioracijskih jarkov, pri menjavi ali zložbi zemljišč za upravne in sodne stroške. Za mini agromelioracije se dodeljuje sredstva, ki so določena s programom nalog na področju kmetijstva v skladu s predvidenimi sredstvi in številom prijav do višine 50% vrednosti zahtevkov.
5. člen
Po sprejetem proračunu vsako leto, župan v skladu z pravilnikom in spremembami in dopolnitvami pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj v kmetijstva v Občini Trebnje objavi razpis v javnih občilih (glasilih) in na krajevno običajen način.
6. člen
Kriteriji, ki so se do sedaj uporabljali za dodeljevanje interventnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje, prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati osmi dan po objavi.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.