Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1849. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1999, stran 4449.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 1. izredni seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1999
1. člen
Sprejeme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1999 obsega:
v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                          260,963.662,79
II. Skupaj odhodki                          244,432.773,03
III. Proračunski presežek (I.-II.)                   16,530.889,76
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev          –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                 –
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.kapit. deležev (IV.-V.)          –
VII. Skupni presežek (I.+IV.)-(II.+V.)                 16,530.889,76
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                           14,000.000,00
IX. Odplačilo dolga                          14,000.000,00
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)                          –
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VIII.)           -
(II.+V.+IX.)                              16,530.889,76
Stanje sredstev na računih preteklega leta               1,089.221,24
3. člen
Presežek prihodkov iz preteklega leta v višini 26.141,80 SIT ni sestavni del prihodkov proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, ampak ta znesek predstavlja povečanje splošnega sklada.
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Sv. Jurij ob Ščavnici konec leta 1999 znaša 19,206.368,88 SIT, od tega sredstva rezerv 1,585.625,02 SIT.
5. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 1999 v višini 17,620.743,86 SIT se vključi v proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2000 in se porabi za investicijske namene.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/00001/00
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.