Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1840. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, stran 4442.

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v zvezi s VI. poglavjem zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98), 3., 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 – popravek, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/99 – odločba US) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pojem, zavezanci, območja)
Za uporabo stavbnega zemljišča se v Občini Sevnica plačuje nadomestilo.
Izraz stavbno zemljišče, uporabljen v tem odloku, ima enak pomen kot ga določa zakon o stavbnih zemljiščih.
Nadomestilo je dolžan plačevati neposredni uporabnik stavbnega zemljišča (lastnik, najemnik oziroma uporabnik). Kolikor niso jasna razmerja med lastnikom in najemnikom oziroma uporabnikom in se ne prijavi sprememba po 17. členu tega odloka, plačuje nadomestilo lastnik stavbnega zemljišča po uradnih evidencah.
Nadomestilo se plačuje na območju Občine Sevnica, in sicer v naslednjih naseljih po krajevnih skupnostih:
– Krajevna skupnost Blanca:
Blanca, Čanje, Dolnje Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco;
– Krajevna skupnost Boštanj:
Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec, Kompolje, Konjsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Šmarčna, Vrh pri Boštanju;
– Krajevna skupnost Krmelj:
Gabrijele, Goveji Dol, Krmelj;
– Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu:
Breg, Čelovnik, Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice, Račica, Radež, Razbor, Slap, Šentjur na Polju, Žirovnica;
– Krajevna skupnost Primož:
Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica, Znojile pri Studencu;
– Krajevna skupnost Sevnica:
Drožanje, Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Podgorica, Prešna Loka, Sevnica, Žigrski Vrh, Žurkov Dol;
– Krajevna skupnost Studenec:
Arto, Brezovo, Hudo Brezje, Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri Studencu, Rovišče pri Studencu, Studenec, Zavratec;
– Krajevna skupnost Šentjanž:
Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Leskovec v Podborštu, Osredek pri Krmelju, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob, Veliki Cirnik;
– Krajevna skupnost Tržišče:
Drušče, Jeperjek, Kaplja vas, Krsinji Vrh, Malkovec, Otavnik, Pavla vas, Pijavice, Polje pri Tržišču, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Škovec, Telče, Telčice, Tržišče, Trščina, Vrhek, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale;
– Krajevna skupnost Zabukovje:
Mrzla Planina, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje, Zabukovje nad Sevnico.
Poleg tega se nadomestilo plačuje v vseh krajevnih skupnostih tudi na območjih, ki so s prostorskim planom določena kot stavbna.
2. člen
(oprostitve)
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe in zaščite, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost in za objekte v uporabi Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih organizacij.
Nadomestila so na lastno zahtevo oproščeni tudi občani, ki so kupili novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo. Oprostitev traja pet let.
Objekti, ki imajo status kulturnega spomenika in sakralni objekti so oproščeni plačila nadomestila.
Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki prejemajo denarni dodatek – edini vir. Pri oprostitvi plačila se upoštevajo merila in pogoji iz zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popravek, 42/94 – odločba US).
Občina Sevnica lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.) skladno z zakonom o davkih občanov zavezance oprosti plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
Plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v nobenem primeru ne more biti oproščena pravna oseba ali gospodarska družba ter tudi ne podjetnik ali najemnik, ki poseduje poslovne prostore.
O oprostitvi odloča na podlagi zahtevka zavezanca Občinski svet občine Sevnica na predlog župana. Vlogo zavezanec vloži pri oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica najkasneje do 31. januarja za tekoče leto.
3. člen
(oprostitev in najem)
Nadomestilo plačujejo uporabniki stavbnega zemljišča – najemniki, ki ne opravljajo osnovne dejavnosti, za katero je določena oprostitev po določbah 2. člena tega odloka.
Najemna razmerja mora zavezanec prijaviti v skladu s 17. členom tega odloka.
4. člen
(delitev stavbnega zemljišča glede na namen)
Stavbno zemljišče se glede na namen uporabe razdeli na:
– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, namenjeni za bivanje,
– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, ki se uporabljajo za poslovno in drugo dejavnost gospodarstva in obrti,
– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, ki se uporabljajo v okviru družbenih dejavnosti.
5. člen
(pojmi namenskih površin)
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Poslovne površine namenjene za poslovno dejavnost so tudi nepokrita skladišča, parkirni prostori, delavnice na prostem in podobno ter se štejejo za nezazidana stavbna zemljišča.
Površine namenjene za družbene dejavnosti so vse tiste, na katerih se izvajajo dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev.
6. člen
(delitev stavbnega zemljišča po kategoriji)
Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnih zemljišč, se to območje glede na lego zemljišča deli na dve kategoriji:
– I. kategorija: mesto Sevnica in
– II. kategorija: ostala naselja, kjer se plačuje nadomestilo.
7. člen
(način določitve nezazidanega stavbnega zemljišča)
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi od m2 nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje ali enotno gradbeno dovoljenje. Prav tako se določi nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča tudi za tisti del zazidanega stavbnega zemljišča, ki znatno presega površino, ki je potrebna za normalno uporabo stavbe.
Površine, ki so potrebne za normalno uporabo stavb (funkcionalno zemljišče) ugotovi za urejanje prostora pristojni občinski organ.
Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določijo na naslednji način:
ugotovljeno število točk za zazidano stavbno zemljišče (po 10. členu tega odloka) x 0,7 = število točk za nezazidano stavbno zemljišče.
8. člen
(način določitve zazidanega stavbnega zemljišča)
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se določi od m2 tlorisne površine stanovanj in poslovnih površin ter površin namenjenih za družbene dejavnosti, kot jih določa 4. člen tega odloka ter površin.
9. člen
(metoda izračuna)
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja.
Za vse namene uporabe stavbnih zemljišč se uporabljajo vsa merila.
10. člen
(točkovanje)
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo:
a) Lega stavbnega zemljišča:
– stavbno zemljišče, namenjeno za stanovanja I. kategorije                      11
– stavbno zemljišče, namenjeno za stanovanja II. kategorije                      5
– stavbno zemljišče, namenjeno za poslovno dejavnost I. kategorije                  90
– stavbno zemljišče, namenjeno za poslovno dejavnost II. kategorije                  70
– stavbno zemljišče, namenjeno za družbene dejavnosti ne glede na kategorizacijo           30
b) Komunalna opremljenost zemljišča:
– pristop po asfaltirani cesti                                    10
– pristop po makadamski cesti                                     2
– možen priključek na javno kanalizacijo                                4
– možen priključek na električno omrežje                                2
– možen priključek na vodovodno omrežje                                3
– možen priključek na plin                                       3
– javna razsvetljava dostopne javne ceste                               5
– zelene površine ob stavbi                                      2
– možen priključek na industrijsko tirno omrežje                           45
c) Za smotrnost uporabe zemljišča se število točk pod a) in b) tega člena zniža za odstotke:
– pri stavbah z enim stanovanjem za                                  –
– pri stavbah z dvema do štirimi stanovanji za                            5%
– pri stavbah s petimi in več stanovanji za                             10%
č) Za starost stanovanjske stavbe se število točk pod a) in b) tega člena zniža za odstotke:
– za stavbe, zgrajene po letu 1950 za                                 –
– za stavbe, zgrajene pred letom 1950 za                               10%
d) Za gorsko višinska območja se število točk pod a) in b) tega člena zniža za 30 odstotkov.
11. člen
(način določitve vrednosti točke)
Za določitev vrednosti točke je potrebno ugotoviti stroške, ki jih srednjeročni plan urejanja stavbnega zemljišča predvideva za graditev omrežja komunalnih objektov in naprav ter skupno število točk na območju, kjer se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Vrednost točke valorizira vsako leto Občinski svet občine Sevnica skladno z letnim planom urejanja stavbnih zemljišč in indeksom cen življenjskih potrebščin.
12. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke za leto 2000 znaša 0,159 SIT.
13. člen
(izračun letnega nadomestila)
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s kvadraturo stanovanjske, poslovne površine ali površine namenjene družbenim dejavnostim oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila. Dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom mesecev, za katere se nadomestilo izračunava.
14. člen
(prihodki iz nadomestila)
Prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se izkazujejo v proračunu Občine Sevnica in se usmerjajo za dejavnost na območju, kjer je nadomestilo uvedeno.
15. člen
(določitev, odmera in pobiranje)
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica.
Za odmero in pobiranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kakor tudi za vso drugo dejavnost v zvezi s tem, je pristojna davčna uprava Republike Slovenije, davčni urad Brežice, izpostava Sevnica.
Odločba o odmeri nadomestila, katero izda organ iz prejšnjega odstavka, se lahko spremeni le, če se spremenijo predpisi, če pride do sprememb na stavbnem zemljišču. V tem primeru izda organ iz prejšnjega odstavka nadomestno določbo.
16. člen
(pridobivanje podatkov)
Podatke za odmero nadomestila, ki so sestavljeni iz podatkov o stavbnih zemljiščih po tem odloku in podatkov o stopnji komunalne opremljenosti, pridobi oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica.
Kolikor zavezanec, lastnik prostorov za poslovno namembnost, ne sporoči podatkov za odmero nadomestila, jih lahko oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica pridobi sam na podlagi evidenc oziroma vizualne ocene, ugotovljeno površino pa poveča za 50%.
Kolikor zavezanec, lastnik prostorov za stanovanjsko namembnost, ne sporoči podatkov za odmero nadomestila, oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica odmeri zavezancu 300 m2 površine.
17. člen
(spremembe)
Kakršnekoli spremembe mora zavezanec prijaviti najkasneje v tridesetih dneh po tem, ko nastanejo ter priložiti pisna dokazila.
Če nastane sprememba med letom, se ta upošteva pri izdaji odločbe za naslednje leto oziroma akontacijsko obdobje.
II. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
(denarne kazni)
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo 200.000 SIT.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov tega člena opravlja oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica, ki v primeru prekrška izda sklep o ugotovitvi prekrška in plačilni nalog.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(pridobitev novih podatkov)
Zavezanec mora na območjih, kjer se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na novo uvaja, podatke o stavbnem zemljišču prijaviti v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica.
Zavezanci po tem odloku morajo na zahtevo Občine Sevnica v roku 30 dni posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, sicer se lahko kaznujejo z denarno kaznijo po 18. členu tega odloka. Zavezanci so odgovorni za pravilnost in verodostojnost podatkov, ki jih posredujejo.
Evidenco vodi oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95, 4/96, 41/97, 47/97, 18/98 in 38/99).
21. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 46200-0001/00
Sevnica, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.