Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1837. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986-2000 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje nove Občine Rogašovci, stran 4440.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Rogašovci na 13. seji dne 31. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje nove Občine Rogašovci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave, št. 7/87) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, na območju Občine Rogašovci, ustanovljene z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč na območju Občine Rogašovci, ki zavzema naslednje katastrske občine: Ocinje, Serdica, Sotina, Kramarovci, Nuskova, Rogašovci, Sv. Jurij, Fikšinci, Večeslavci, Pertoča in Ropoča.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Predvideni so posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč. Tabela izjemnih posegov je podana v obrazložitvi.
4. člen
Spremeni in dopolni se poglavje 6.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin, in sicer se v predzadnjem odstavku črta stavek: Za morebitno odpiranje kamnoloma so v teku raziskave na območju zemljišč pri naselju Sotina. Potrebna količina za racionalno koriščanje je najmanj 50.000 m3 kamna, ter nadomesti z besedilom:
Predvideno je izkoriščanje kamnoloma pri naselju Sotina na površini do10 ha, pod pogoji in določili 14. člena zakona o rudarstvu.
5. člen
Dopolni se poglavje 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja, in sicer se na koncu doda:
Občina Rogašovci bo pri nadaljnjem načrtovanju v prostoru upoštevala smernice republiškega plana v zvezi z varovanjem kulturne in naravne dediščine. Najpomembnejša kulturna dediščina je evidentirana v registru dediščine, ki ga vodi pristojno ministrstvo. Najpomembnejše območje naravne dediščine na območju Občine Rogašovci je Krajinski park Goričko, ki zavzema celotno območje občine.
6. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska Sobota na območju Občine Rogašovci, in sicer:
Karte v merilu 1:25000
1. Zasnova primarne rabe
2. Rudnine
3. Zasnova vodnega gospodarstva
4. Zasnova prometnega omrežja
5. Zasnova energetskega omrežja
6. Zasnova kmetijstva in gozdarstva
7. Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine.
Karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, in sicer karte z oznakami: Mačkovci 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 35, 36 in 37.
7. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Dopolni se poglavje 11.2 Varstvo okolja, in sicer se za prvim stavkom doda novi stavek:
“Najpomembnejša kulturna dediščina je povzeta iz registra dediščine, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kulturo. Najpomembnejše območje naravne dediščine je Krajinski park Goričko, ki zavzema celotno območje Občine Rogašovci.
8. člen
Dopolni se poglavje 7.9. Mineralne surovine, in sicer se na koncu doda:
Predvideno je fazno izkoriščanje kamnoloma pri Sotini na končni površini do 10 ha, pod pogoji in določili 14. člena zakona o rudarstvu.
9. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 kot so navedeni že v 4. členu tega odloka.
10. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Rogašovci pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015 03-1/00-2
Rogašovci, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.