Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1830. Odlok o zaključnem računu Občine Podlehnik za leto 1999, stran 4417.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 92. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Podlehnik na 10. redni seji dne 13. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Podlehnik za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Podlehnik za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Podlehnik.
2. člen
Zaključni račun Občine Podlehnik za leto 1999 obsega:
SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                 235,655.040,57
II. Skupaj odhodki                 181,561.141,84
III. Proračunski presežek (I.–II.)          54,093.898,73
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                       0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
Deležev                             0
VI. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                       0
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.)     54,093.898,73
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                        0
IX. Odplačilo dolga                       0
X. Neto zadolževanje                       0
XI. Povečanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII.–(II.±V.+IX.)              54,093.898,73
3. člen
Presežek prihodkov se nameni za financiranje projektov v letu 2000.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Podlehnik, dne 14. aprila 2000.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.