Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1829. Pravilnik o nagrajevanju odgovornega urednika in uredniškega odbora, stran 4416.

V skladu z 18. členom pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjem Občine Loška dolina in nagradah članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Loška dolina ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 72/99) in 23. členom odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila OBRH (Uradni list RS, št. 22/00) je Občinski svet občine Loška dolina na 13. redni seji, dne 30. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o nagrajevanju odgovornega urednika in uredniškega odbora
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določitve nagrad odgovornemu uredniku in uredniškemu odboru javnega glasila OBRH, ki ga izdaja Občina Loška dolina.
2. člen
Za opravljanje dela odgovornega urednika ima odgovorni urednik, od dneva imenovanja na občinskem svetu dalje, pravico do nagrade v višini 1,25 izhodiščnega koeficienta bruto mesečno.
Za opravljanje dela v uredniškem odboru imajo člani uredniškega odbora pravico do nagrade v višini 0,1125 količnika za vsako udeležbo na seji.
3. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo pravico do povračil stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju nalog ali v zvezi z njimi.
Odgovorni urednik ali član uredniškega odbora ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Odgovorni urednik ali član uredniškega odbora ima pravico do povračil stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
4. člen
Pravice iz 3. člena tega pravilnika uveljavlja odgovorni urednik ali član uredniškega odbora na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan, pooblaščeni podžupan ali tajnik občine.
5. člen
Sredstva za izplačevanje nagrad in povračil se zagotovijo iz proračuna občine.
6. člen
Nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Povračila se izplačujejo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
7. člen
Nagrade se usklaujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03208-2/2000
Stari trg, dne 30. marca 2000.
Podžupan
v funkciji župana
Občine Loška dolina
Branko Troha, prof. zgod. in soc. l. r.