Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1828. Ugotovitveni sklep, stran 4416.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Loška dolina, št. 03201-4/2000 z dne 24. 2. 2000, s katerim je ugotovil, da je Pavli Lavrič predčasno prenehal mandat članice občinskega sveta ter na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US in 70/95) je Občinska volilna komisija občine Loška dolina na 1. seji dne 8. 3. 2000 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Mandat svetnika Občinskega sveta občine Loška dolina preide na naslednjega kandidata z istoimenske liste SKD – Slovenski krščanski demokrati. To je Franc Truden, roj. 23. 3. 1949, stanujoč Nadlesk 19, Stari trg.
Kandidat je na poziv Občinske volilne komisije občine Loška dolina z dne 3. 3. 2000 pravočasno, dne 5. 3. 2000 podal pismeno izjavo, da je pripravljen opravljati zadevno funkcijo.
Št. 02/01-2000
Stari trg, dne 8. marca 2000.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Loška dolina
Dušan Bavec, univ. dipl. jur. l. r.