Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1821. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 1999, stran 4402.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 2. točke drugega odstavka 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 13. seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 1999.
2. člen
Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in odhodki za leto 1999 so:
---------------------------------------------------------------------
                      Planirani   Realizirani
                         SIT       SIT
---------------------------------------------------------------------
Prihodki
Prihodki po 21. členu ZFO         534,615.000   529,802.391
Prihodki po 22. členu ZFO         318,721.100   291,700.126
Ostali prihodki              140,350.000   131,022.231
Prenos prihodkov iz preteklega leta    52,841.000        –
Skupaj prihodki             1.046,527.100   952,524.748
Odhodki
Tekoči odhodki               669,873.420  642,033.102
Investicijski odhodki           305,512.680  222,880.403
Rezerve                   13,100.000   12,211.500
Račun financiranja              5,200.000   4,277.571
Plačilo obveznosti leta 1998        52,841.000
Vezana sredstva                      70,000.000
Odhodki skupaj              1.046,527.100  951,402.576
Sredstva za prenos v naslednje leto             1,122.172
Skupaj odhodki              1.046,527.100  952,524.748
---------------------------------------------------------------------
3. člen
Sredstva za prenos v znesku 1,122.172 SIT se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo presežka proračuna leta 1999.
V leto 2000 se prenesejo denarna sredstva v višini 81,426.117,14 SIT, in sicer:
– denarna sredstva na žiro računu proračuna Občine Bled 11,426.117,14 SIT,
– denarna sredstva vezana pri bankah – depoziti 70,000.000 SIT.
4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna občine je sestavni del tega odloka.
5. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve:         SIT
Stanje 1. 1. 1999              11,412.014,33
Prihodki                   5,432.629,86
Odhodki                   3,202.660,44
Sredstva za prenos v naslednje leto     13,641.983,75
6. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-1/99
Bled, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.