Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1818. Kriteriji za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi, stran 4396.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 in 58/95) izdajata Banka Slovenije in minister za finance
K R I T E R I J E
za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi
I. NAMEN KRITERIJEV
1. Banke smejo opravljati storitve plačilnega prometa v državi za pravne osebe v skladu s temi kriteriji.
Pri opravljanju plačilnega prometa za pravne osebe v državi morajo banke izpolnjevati formalne in poslovno-tehnične kriterije, izvajati naloge po 4. členu zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju: ZAPPNI) ter zbirati podatke in izvajati druge naloge, ki jih Agencija Republike Slovenije za plačilni promet opravlja po zakonih in predpisih, ki jih izdajo organi in organizacije, pooblaščeni po zakonu.
II. FORMALNI KRITERIJI
2. Banka mora imeti veljavno dovoljenje Banke Slovenije za poslovanje po 2. členu zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) oziroma dovoljenje Banke Slovenije za drugo finančno storitev po 6. členu zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) za opravljanje poslov plačilnega prometa.
3. Banka mora imeti odprt poravnalni račun pri Banki Slovenije ali transakcijski račun pri drugi banki.
4. Banka mora biti neposredna ali posredna udeleženka poravnalnega sistema bruto poravnave v realnem času (BPRČ).
Banka je neposredna udeleženka poravnalnega sistema BPRČ, če ima odprt poravnalni račun pri Banki Slovenije.
Banka je posredna udeleženka poravnalnega sistema BPRČ, če ima odprt transakcijski račun pri drugi banki.
5. Banka mora biti neposredna ali posredna udeleženka neto sistema plačil majhnih vrednosti – Žiro kliringa.
Banka je neposredna udeleženka Žiro kliringa, če ima z Banko Slovenije podpisano pogodbo o pristopu v Žiro kliring.
Banka, ki ima odprt račun pri drugi banki, je posredna udeleženka Žiro kliringa.
III. POSLOVNO-TEHNIČNI KRITERIJI
6. Banka mora opravljati storitve plačilnega prometa v skladu s pravili delovanja poravnalnih sistemov ali drugih kliringov, katerih udeleženka je.
7. Banka mora opravljati plačilni promet v skladu z določili splošnih pogojev za vodenje transakcijskega računa komitenta. Obvezne minimalne splošne pogoje za vodenje transakcijskega računa komitenta odobrita Banka Slovenije in Ministrstvo za finance.
8. V pogodbi o vodenju transakcijskega računa morata banka in komitent dogovoriti pooblastilo banki za vnovčenje akceptnih nalogov, ki so bili v skladu s predpisi izdani v breme računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet do vključno 30. 4. 2000. Banka s prevzemom vodenja transakcijskega računa odškodninsko odgovarja imetnikom akceptnih nalogov za škodo, ki bi nastala zaradi neutemeljene nevnovčitve akceptnih nalogov, izdanih pred 30. 4. 2000. Hkrati mora dati komitent pisno izjavo, da po 30. 4. 2000 ni izdal akceptnih nalogov v breme računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, katerih datum dospelosti je kasnejši od datuma prenosa računa v banko.
Pooblastilo ni potrebno, če pravna oseba banki predloži pisno izjavo, da so vsi akceptni nalogi, izdani v breme računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, dospeli. V pogodbi o vodenju transakcijskega računa mora komitent prevzeti odškodninsko odgovornost za primer neresničnosti svoje izjave.
V pogodbi o vodenju transakcijskega računa morata banka in komitent določiti, da je imetnik računa dolžan obvestiti upnike, garante, poroke in druge potencialne regresne upnike vsaj en teden pred prenosom računa v banko.
Način vnovčevanja že izdanih akceptnih nalogov pravnih oseb, ki so prenesle vodenje svojih računov iz Agencije za plačilni promet v banke, uredi Banka Slovenije s posebnim navodilom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
V pogodbi o vodenju transakcijskega računa se banka in komitent dogovorita, da banka izvršuje naloge za izplačila plač in drugih osebnih prejemkov ter dohodkov ter izvršuje naloge za plačilo davkov in prispevkov za socialno varnost in drugih obveznih dajatev v skladu z 12. točko teh kriterijev.
9. Banka mora izpolnjevati poslovno-tehnične, organizacijske in kadrovske pogoje za opravljanje storitev plačilnega prometa, glede na njihov načrtovani obseg.
Banka mora načrtovati prenos računov pravnih oseb v skladu z zaporedjem in načinom prenosa plačilnega prometa, kot sta ga določila Banka Slovenije in Ministrstvo za finance.
Banka Slovenije v soglasju z Ministrstvom za finance določi dokumentacijo, ki jo mora banka predložiti Banki Slovenije zaradi preverjanja poslovno-tehnične, organizacijske in kadrovske usposobljenosti banke za predvideni obseg storitev plačilnega prometa.
10. Banka mora uporabljati s strani Banke Slovenije predpisani standard za medbančna plačila in standard za transakcijski račun komitenta.
Banka mora obvestiti Banko Slovenije o drugih standardih, ki jih uporablja v plačilnem prometu.
Izmenjava podatkov na elektronski način mora potekati tako, da je zagotovljena verodostojnost in varnost.
IV. IZVAJANJE NALOG PO 4. ČLENU ZAPPNI
11. Banka mora zbirati in pošiljati podatke za statistiko iz plačilnega prometa Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet. Način posredovanja podatkov določita Banka Slovenije in Agencija Republike Slovenije za plačilni promet z operativno-tehničnimi navodili, uveljavijo pa se po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
12. Banka mora izpolnjevati določila zakonov in podzakonskih predpisov, ki se nanašajo na zagotavljanje podatkov Davčni upravi Republike Slovenije in Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.
Pri opravljanju plačilnega prometa mora banka izpolnjevati obveznosti, ki so predpisane zaradi davčnega in drugega nadziranja v skladu z zakonom. Banka mora zagotavljati podatke, potrebne za izvajanje nalog nadziranja nad izplačevanjem plač in regresa za letni dopust. Banka izvršuje izvršljive odločbe in naloge organov in organizacij, ki so jih po zakonu pooblaščeni izdajati.
Banka mora izvrševati naloge po 69.a členu zakona o davčni službi, izdane do vključno 23. 7. 2000.
Banka mora izvajati 40.b člen zakona o finančnem poslovanju podjetij ob upoštevanju določb 130. člena zakona o davčnem postopku.
Naloge za plačilo davkov in prispevkov od osebnih prejemkov in dohodkov, predložene hkrati z nalogi za izplačilo osebnih prejemkov in dohodkov ali predložene do zakonskega roka za plačilo, mora banka sprejeti, izvršiti pa jih mora v zakonskem roku.
Če takrat, ko banka prejme nalog davčnega zavezanca za plačilo davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, na transakcijskem računu ni sredstev, obdrži banka nalog v evidenci in opravi na njegovi podlagi plačilo, ko sredstva prispejo na račun. V primeru, da davčni zavezanec – komitent banke umakne nalog za plačilo davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki ga je sam izdal in kateremu je potekel zakonski rok plačila, mora banka o tem nemudoma obvestiti pristojni davčni organ.
Banka mora za davčne namene zagotoviti pravilnost izpolnjevanja šifer prejemkov in izdatkov.
Navodila za operativno izvajanje nalog kriterija in navodila za izvajanje prisilne izterjave mora Banka Slovenije sprejeti v sodelovanju z Ministrstvom za finance pred prehodom računov pravnih oseb v bančno okolje.
Način zbiranja in posredovanja podatkov za poročanje po tem kriteriju določi Banka Slovenije z operativno-tehničnimi navodili po predhodnem soglasju z Ministrstvom za finance.
V. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA V DRŽAVI ZA PRAVNE OSEBE
13. Bankam, ki izpolnjujejo kriterije, določene v točkah od 2. do 12., izdata Banka Slovenije in Ministrstvo za finance posebno dovoljenje za izvajanje storitev plačilnega prometa za pravne osebe v državi.
Na podlagi izdanega dovoljenja iz prejšnjega odstavka te točke, lahko banka začne voditi račune pravnih oseb in opravljati plačilni promet zanje po načrtu, ki ga za vsako obdobje prenosa potrdijo Banka Slovenije, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet in Ministrstvo za finance.
VI. NADZOR
14. Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami z namenom preverjanja, če banke spoštujejo pravila, določena s temi kriteriji. Nadzor opravi Banka Slovenije tudi na pisno zahtevo Ministrstva za finance.
Pri nadzoru iz prejšnjega odstavka te točke ima Banka Slovenije pravico tudi do vpogleda v izponjevanje tehničnih pogojev, v poslovne knjige in drugo dokumentacijo bank. Banka Slovenije opravlja nadzor s pregledovanjem poročil in druge dokumentacije, ki jih banke pošiljajo na podlagi teh kriterijev, banke pa morajo na zahtevo Banke Slovenije posredovati tudi druge podatke, potrebne za nadzor.
Če Banka Slovenije ugotovi, da je banka ravnala v nasprotju z določili poslovno-tehničnih kriterijev ali ne izvaja nalog po 4. členu ZAPPNI, določenih v 6. do 10. oziroma 11. in 12. točki teh kriterijev, ali ne spoštuje načrtov iz 13. točke teh kriterijev, izreče banki ukrep začasne prepovedi prevzemanja vodenja računov in opravljanja plačilnega prometa za nove pravne osebe, do odprave ugotovljenih nepravilnosti oziroma druge ukrepe za zagotovitev spoštovanja kriterijev in na njihovi osnovi izdanih podrobnejših predpisov.
Ukrep iz prejšnjega odstavka te točke se izreče z odločbo, ki jo izda guverner Banke Slovenije po postopku, določenem v zakonu o Banki Slovenije.
15. Ti kriteriji začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. Dokument z naslovom ‘Kriteriji za vodenje računa pravnih oseb v bankah in opravljanje plačilnega prometa’, ki je sestavni del kriterijev, se ne objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ampak se posreduje vsem institucijam in so na voljo v Banki Slovenije.
Ljubljana, dne 21. aprila 2000.
Minister
za finance
mag. Mitja Gaspari l. r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.