Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1814. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc, stran 4393.

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) izdaja minister za malo gospodarstvo in turizem
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc
1. člen
V pravilniku o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 13/99), se v prvem odstavku 1. člena za besedo »36.« dodata besedi »in 37.«.
2. člen
4. člen se spremeni, tako da se glasi:
»K vlogi za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti mora predlagatelj predložiti pisna dokazila o:
1. registraciji dejavnosti:
– za pravno osebo: izpisek iz sodnega registra, ki ga izda sodišče skladno s 7. členom zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94), obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad Republike Slovenije ter odločbo pristojne upravne enote, iz katere je razvidno, da določena oseba izpolnjuje z zakonom določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na poslovni prostor, ki ne sme biti v stanovanju, ter na izpolnjevanje drugih splošnih pogojev (vplivi na okolje, varstvo pri delu, varstvo pred hrupom ipd.);
– za fizično osebo, ki razširja svojo dejavnost: priglasitveni list, izdan pri organu, pristojnem za javne prihodke, obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad Republike Slovenije ter odločbo pristojne upravne enote, iz katere je razvidno, da določena oseba izpolnjuje z zakonom določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na poslovni prostor, ki ne sme biti v stanovanju, ter na izpolnjevanje drugih splošnih pogojev (vplivi na okolje, varstvo pri delu, varstvo pred hrupom ipd.).
– za fizično osebo, ki dejavnosti še ni opravljala: odločbo pristojne upravne enote, iz katere je razvidno, da določena oseba izpolnjuje z zakonom določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na poslovni prostor, ki ne sme biti v stanovanju, ter na izpolnjevanje drugih splošnih pogojev (vplivi na okolje, varstvo pri delu, varstvo pred hrupom ipd.).
2. izobrazbi:
– za osebo, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj oziroma turističnega agenta v pravnem prometu: spričevalo o končani najmanj višješolski izobrazbi in spričevalo končane srednje šole z navedbo ocen iz dveh tujih jezikov oziroma potrdilo o znanju dveh tujih jezikov na ravni srednje izobrazbe, izdano s strani institucije, ki ima verificiran program;
– za zaposlene, ki opravljajo dejavnost organiziranja in prodaje turističnih potovanj: spisek zaposlenih z enotno matično številko občana in navedbo stalnega prebivališča, spričevalo o končani najmanj srednji šoli z navedbo ocen iz dveh tujih jezikov oziroma potrdilo o znanju dveh tujih jezikov na ravni srednje izobrazbe, izdano s strani institucije, ki ima verificiran program.
3. delovnih izkušnjah v dejavnosti:
– oseba, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj oziroma turističnega agenta v pravnem prometu: delovno knjižico oziroma pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo ustrezno pogodbo, s katero dokazuje in iz katere je razvidno, da je oseba delala in da ima tri leta delovnih izkušenj s področja organiziranja in prodaje turističnih potovanj.
4. zavarovanju:
– za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost organiziranja turističnih potovanj: sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za primer nesolventnosti, ki se nanaša na zavarovanje stroškov vrnitve oseb s potovanja v kraj njihovega bivališča (garantno pismo),
– za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj: sklenjene pogodbe o prodaji oziroma posredovanju s pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost organiziranja turističnih potovanj.
5. nekaznovanosti:
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, iz katerega je razvidno, da vodja dejavnosti ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, pravni promet oziroma mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja organiziranja in prodaje turističnih potovanj – dokler ta prepoved traja.
Pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev predlagatelj predloži v originalu in kopiji, pri čemer se mu original vrne, razen potrdila o nekaznovanosti in zavarovanju za primer nesolventnosti (garantno pismo), ki morata biti vedno priložena v originalu. V primeru, da predlagatelj predloži dokazila samo v kopiji, morajo biti notarsko overjena.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/99-7-138
Maribor, dne 12. aprila 2000.
Janko Razgoršek l. r.
Minister
za malo gospodarstvo
in turizem