Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1811. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 4385.

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99 in 23/00) se v 17. členu v prvem stavku prvega odstavka na koncu postavi vejica in doda besedilo: »razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev.«
2. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo »menic« besedilo črta, doda se novo besedilo, ki se glasi: »ter drugih kratkoročnih terjatev iz poslovanja.«
3. člen
V 27. členu se v prvem stavku prvega odstavka na koncu postavi vejica in doda besedilo: »razen obveznosti za obračunane dajatve.«
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru skupine 18.«
4. člen
Drugi odstavek 44. člena se črta.
5. člen
V tretjem odstavku 45. člena se besedico »in« za številko »42« nadomesti z vejico, za številko »43« pa se doda »in 44«.
Besedilo zadnjega stavka v tretji alinei šestega odstavka 45. člena se nadomesti z besedilom:
»Posebej se izkazuje amortizacija sredstev za opravljanje dejavnosti javnih služb ter za opravljanje dejavnosti na trgu.«
V tretji alinei šestega odstavka 45. člena se na koncu teksta doda: »V okviru te skupine se izkazuje tudi zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev.«
6. člen
V četrtem in petem odstavku 46. člena se besedico »in« nadomesti z vejico, za številko »43« pa se doda »in 44«.
Na koncu četrtega odstavka 46. člena se doda besedilo:
»Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.«
7. člen
Zadnji odstavek 47. člena se črta.
8. člen
Zadnji odstavek 48. člena se črta.
9. člen
V 49. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Na kontih podskupine 599 – evidenčni promet zadolževanja in odplačil dolgov, se med letom izkazujejo prejemki in izdatki, ki jih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru skupine 50 oziroma 55.
Na koncu drugega odstavka 49. člena se doda besedilo:
»Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.«
10. člen
V 54. členu se zadnji odstavek črta.
11. člen
Zadnji odstavek 55. člena se črta.
12. člen
V drugem odstavku 56. člena se besedico »in« nadomesti z vejico, za številko »74« pa se doda »in 75«.
13. člen
V četrtem odstavku 57. člena se besedico »in« za številko »73« nadomesti z vejico, za številko »74« se doda »in 75« ter naslednje besedilo:
»Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.«
14. člen
V zadnjem odstavku 63. člena se doda besedilo:
»Del presežka, ki se nameni za investicije, se prenese na ustrezni konto skupine 98.«
15. člen
Doda se 68.a člen, ki se glasi:
»Na evidenčnih kontih izkažejo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta tudi prihodke in odhodke, ki so bili že vključeni v poslovni izid leta 1999, sestavljen v skladu z določbami zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 13/89, 35/89, 42/90, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90), denarni tok pa je nastal v letu 2000.«
16. člen
V enotnem kontnem načrtu (Priloga I) se spremeni naziv podskupine kontov 092 tako, da se glasi:« Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim.«
17. člen
Enotni kontni načrt se spremeni tako, da se v okviru skupine 14 doda nova podskupina 149, ki se glasi: »Popravki kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta:«
18. člen
V enotnem kontnem načrtu se dopolni naziv podskupine 153 tako, da se glasi: »Kratkoročne terjatve iz naslova prostih denarnih sredstev – državna zakladnica:«
19. člen
V enotnem kontnem načrtu se podskupina 173 črta.
20. člen
V enotnem kontnem načrtu se podskupini 210 in 211 združita v podskupino 210, katere naziv se glasi: »Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač.«
21. člen
V enotnem kontnem načrtu se spremeni naziv podskupine konta 499 tako, da se glasi: »Evidenčni promet odhodkov in drugih izdatkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.«
22. člen
Enotni kontni načrt se spremeni tako, da se v okviru skupine 59 doda podskupina: »599 – Evidenčni promet zadolževanja in odplačil dolgov«.
23. člen
V enotnem kontnem načrtu se spremeni naziv podskupine konta 799 tako, da se glasi: »Evidenčni promet prihodkov in drugih prejemkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.«
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-15/99
Ljubljana, dne 21. aprila 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance