Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1810. Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj carinske uprave Republike Slovenije, stran 4383.

Na podlagi drugega odstavka 53. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje del zunaj carinske uprave Republike Slovenije
1. člen
Delavci carinske službe imajo zaradi posebnosti dela v carinski službi posebne odgovornosti in obveznosti, zato veljajo za njihovo delo in aktivnosti izven organa carinske službe določene omejitve in prepovedi.
2. člen
Ta pravilnik določa, katerih del višji upravni delavci, upravni delavci ter strokovno-tehnični delavci carinske službe ne smejo opravljati ter v katerih primerih in pod kakšnimi pogoji določena dela smejo opravljati.
3. člen
Višji upravni delavci in upravni delavci ne smejo:
– biti člani uprave ali nadzornega sveta gospodarske družbe, družbeniki v osebnih družbah ali samostojni podjetniki posamezniki;
– opravljati dela, ki je nezdružljivo z opravljanjem dejavnosti službe.
4. člen
Prepoved članstva v upravi ali nadzornih svetih družb ne velja za delavce, ki jih v te organe imenuje država kot svoje predstavnike.
5. člen
Z naravo dejavnosti carinske službe niso združljiva zlasti naslednja dela:
– opravljanje špediterske in prevozniške dejavnosti v mednarodnem prometu;
– opravljanje trgovinske in gostinske dejavnosti oziroma storitev;
– opravljanje svetovanja z zunanjetrgovinskega, špediterskega in carinskega področja;
– opravljanje akviziterstva z uvoženimi izdelki;
– opravljanje varovanja ljudi in premoženja, izterjevanja dolgov, detektivske dejavnosti ter redarske dejavnosti;
– delo v tujini in za tuje pravne osebe ter zastopstvo tujih pravnih oseb;
– posredovanje in sklepanje pogodb na področju zavarovalništva;
– opravljanje dejavnosti menjalnic, posojilnic, zastavljalnic in drugih oblik finančnega posredništva;
– opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti ter svetovanje na tem področju.
6. člen
Strokovno-tehnični delavci smejo opravljati dejavnosti v gospodarskih družbah ali opravljati enaka oziroma podobna dela, kot jih opravljajo na svojem delovnem mestu, pri drugem organu ali organizaciji le na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja generalnega direktorja Carinske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor).
7. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov smejo delavci carinske službe opravljati samostojno znanstveno in pedagoško delo, delo v kulturnih, umetniških, športnih, humanitarnih in drugih podobnih društvih in organizacijah ter delo na publicističnem področju.
V primerih iz prejšnjega odstavka, ko gre za opravljanje profitne dejavnosti, delavci o opravljanju del obvestijo generalnega direktorja.
8. člen
Posamezna dela, ki niso našteta v 5. členu tega pravilnika in so združljiva z naravo dejavnosti carinske službe, smejo višji upravni delavci in upravni delavci opravljati le na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja generalnega direktorja.
9. člen
Delavci smejo sodelovati na predavanjih, seminarjih in drugih strokovnih srečanjih s prispevki z delovnega področja carinske službe, ki jih organizirajo izobraževalne organizacije, gospodarske družbe ali gospodarska združenja, le na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja generalnega direktorja.
10. člen
Delavci smejo pripravljati in objavljati avtorska dela in strokovne članke v strokovnih publikacijah z delovnega področja carinske službe, na katerem opravljajo svoje delo, le na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja generalnega direktorja.
11. člen
Delavci smejo objavljati strokovne članke oziroma prispevke z delovnega področja carinske službe v sredstvih javnega obveščanja le na podlagi predhodnega dovoljenja generalnega direktorja.
12. člen
Dovoljenje iz 6., 8., 9., 10. in 11. člena pravilnika se izda na prošnjo delavca.
Prošnja za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Pred odločitvijo se lahko od delavca zahtevajo dodatni podatki in dokazila.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01/37-99
Ljubljana, dne 21. aprila 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance