Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1809. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov, stran 4381.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, odločba US 18/95, 58/95, sklep US 73/95), 5. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97) ter v zvezi z zakonom o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, odločba US 52/92, 7/93) in z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, odločba US 45/97, 56/97) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
1. člen
V 8. členu odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99) se črtata prva dva odstavka: “Carinske takse:“ in “Konzularne takse:“, drugi odstavki se ustrezno preštevilčijo, v novem drugem odstavku “Upravne takse“ se besedilo v celoti spremeni ter se za njim doda nov tretji odstavek, tako da se sedaj glasita:
“Upravne takse:
1) na račun št. 840-3156 – državne upravne takse od pravnih oseb (tarifna številka, v nadaljevanju: tar. št. 1-10 in tar. št. 97-98 iz taksne tarife zakona o upravnih taksah, v nadaljevanju: ZUT);
2) na račun št. 840-3429 – državne upravne takse od fizičnih oseb in zasebnikov (tar. št. 1-10 in tar. št. 97-98 iz ZUT);
3) na račun št. 840-3091 – občinske upravne takse od pravnih oseb (tar. št. 1-10 in tar. št. 97-98 iz ZUT);
4) na račun št. 840-3198 – občinske upravne takse od fizičnih oseb in zasebnikov (tar. št. 1-10 in tar. št. 97-98 iz ZUT);
5) na račun št. 840-3434 – državne upravne takse s področja notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. št. 11-27 iz ZUT);
6) na račun št. 840-3455 – državne upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT);
7) na račun št. 840-3551 – občinske upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 30, 1. in 2. točka iz ZUT);
8) na račun št. 840-3460 – državne gradbene upravne takse (tar. št. 35-42 iz ZUT);
9) na račun št. 840-3109 – carinske takse in takse s področja trošarin (tar. št. 43-50 iz ZUT);
10) na račun št. 840-3476 – državne upravne takse za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (tar. št. 51 iz ZUT);
11) na račun št. 840-31850 – državne upravne takse za zdravstvene preglede rastlin pri uvozu, izvozu in tranzitu (tar. št. 52 iz ZUT);
12) na račun št. 840-3182 – državne upravne takse za izdajo zdravstvenih spričeval živali (tar. št. 53 iz ZUT);
13) na račun št. 840- 3210 – državne upravne takse za zdravstveno varstvo živali (tar. št. 54 iz ZUT);
14) na račun št. 840-31920 – državne upravne takse za veterinarsko-sanitarne preglede v notranjem prometu in na meji (tar. št. 55-58 in 60-62 iz ZUT);
15) na račun št. 840-3481 – državne upravne takse za veterinarske certifikate (tar. št. 59 iz ZUT);
16) na račun št. na račun št. 840-3497 – državne upravne takse s področja prometa s kemikalijami (tar. št. 63 in 64 iz ZUT);
17) na račun št. 840-3504 – državne upravne takse na področju varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT);
18) na račun št. 840-3525 – državne upravne takse v zvezi z zastopanjem na področju pravic intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT);
19) na račun št. 840-31941 – državne upravne takse za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (tar. št. 67 iz ZUT);
20) na račun št. 840-3044 – državne upravne takse s področja homologacije vozil (tar. št. 68 in 69 iz ZUT);
21) na račun št. 840-83216 – državne upravne takse za preskuse odobritve tipov meril, overovitve etalonov in meril ter preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70 in 71 iz ZUT);
22) na račun št. 840-3530 – državne upravne takse na področju varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT);
23) na račun št. 840-3140 – konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT).
Taksni zavezanec, ki mora hkrati plačati državno ali občinsko upravno takso za vlogo (tar. št. 1 iz ZUT) in državno ali občinsko takso za samo dejanje ali za spis (tar. št. 11 – 71 iz ZUT), plača obe taksi, tako za vlogo, kot za samo dejanje ali za spis, na račun, ki je s to odredbo določen za državno ali občinsko upravno takso za dejanje ali za spis (tar. št. 11-71 ZUT).“
Na koncu 8. člena se doda besedilo, ki se glasi: “Plačniki morajo na plačilnem nalogu za plačilo upravnih taks določenih v tem členu vpisati tudi naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanje na številko odobritve:
1) model: 11;
2) P1: številka upravnega organa pri katerem je začet postopek. Številko je dolžan upravni organ sporočiti plačniku (4 + k);
3) P2: podkonto, šifra vrste takse (6 + k), ki je:
– upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 97-98 iz ZUT)                      7111002;
– upravne takse s področja notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. št. 11-27 iz ZUT)       7111010;
– carinske takse in takse s področja trošarin (tar. št. 43-50 iz ZUT)                7111029;
– konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT)                             7111037;
– pristojbina za varstvo industrijske lastnine                           7111045;
– pristojbina za varnost plovbe                                   7111053;
– pristojbina za pregled zrakoplova                                 7111061;
– upravne takse za zdravstvene preglede rastlin v notranjem prometu (tar. št. 52 iz ZUT)      7111070;
– upravne takse za zdravstvene preglede rastlin pri uvozu, izvozu in tranzitu (tar. št. 52 iz ZUT) 7111088;
– upravne takse za izdajo zdravstvenih spričeval živali (tar. št. 53 iz ZUT)            7111096;
– upravne takse za zdravstveno varstvo živali (tar. št. 54 iz ZUT)                 7111100;
– upravne takse za veterinarsko-sanitarne preglede v notranjem prometu in na meji
(tar. št. 55-58 in 60-62 iz ZUT)                                  7111118;
– upravne takse za zdravstvena spričevala za fitokarantenske preglede na meji (tar. št. 59 iz ZUT) 7111126;
– pristojbine za preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja              7111134;
– upravne takse s področja homologacije vozil (tar. št. 68-69 iz ZUT)                7111142;
– upravne takse za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (tar. št. 67 iz ZUT)           7111150;
– pristojbina od zavarovalnih premij in drugih zavarovalnih poslov                 7111169;
– pristojbina za uporabo radijskih frekvenc                             7111177;
– pristojbine in stroški za varstvo novih sort rastlin in vzdrževanje žlahtniteljske 
pravice rastlin                                           7111185;
– upravne takse za preskuse in odobritve tipa meril, overitve etalonov in meril ter preskušanje
in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70-71 iz ZUT)                 7111193;
– upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT)                 7111207;
– gradbene upravne takse (tar. št. 35-42 iz ZUT)                          7111215;
– upravne takse s področja prometa s kemikalijami (tar. št. 63 in 64 iz ZUT)            7111223;
– upravne takse na področju varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT)                 7111231;
– upravne takse na področju pravic intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT)           7111240;
– upravna taksa na področju varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT)                  7111258;
– upravna taksa za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe 
(tar. št. 51 iz ZUT)                                        7111266.
4) P3: leto, za katerega se plačuje taksa (4).“
2. člen
V 9. členu se v odstavku “Druge pristojbine:“ črtajo točke: 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13) in 18).
3. člen
V 15. členu se v točki 18) besedilo spremeni tako, da se glasi:
“18) na račun št. 843-14952 – dokup pokojninske dobe za ugodnejšo odmero pokojnine;“
in se za točko 22) dodajo nove točke, ki se glasijo:
“23) na račun št. 843-14968 – dokup pokojninske dobe za čas brezposelnosti;
24) na račun št. 843-14973 – dokup pokojninske dobe za čas nege in varstva otroka;
25) na račun št. 843-14989 – dokup pokojninske dobe za čas zaposlitve v državi, s katero ni sklenjena konvencija;
26) na račun št. 843-13929 – pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere zavarovanja;
27) na račun št. 843-13955 – prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere zavarovanja iz drugih pravnih razmerij;
28) na račun št. 843-13960 – pozneje plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz preteklih let.“
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-6/99
Ljubljana, dne 21. aprila 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance