Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1808. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice, stran 4381.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice, št. 09-39/95 z dne 10. 3. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice je izdelan v treh izvodih za 5047,22 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Celje, v Občini Slovenske Konjice, oziroma v katastrskih občinah Zbelovska gora, Loče, Zgornje Laže, Koble, Jernej, Ostrožno, Perovec, Ličnica, Sp. Grušovlje, Tepanje, Konjiška vas, Žiče, Veliki Lipoglav, Tolsti vrh, Slemene, Konjice, Bezina, Škalce, Preloge, Križevec in Stranice.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenske Konjice, Šolska 19, Slovenske Konjice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-9/7-97
Ljubljana, dne 10. aprila 2000.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.