Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1682. Sklep o razglasitvi Glihovega toplarja v Žužemberku za kulturni spomenik, stran 4185.

Na podlagi 14. člena zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Žužemberk na 11. seji dne 31. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o razglasitvi Glihovega toplarja v Žužemberku za kulturni spomenik
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne vrednosti ter zagotovi nadaljnji obstoj, se Glihov toplar v Žužemberku, Jurčičeva ulica 27, (EŠD 07-98-ZRD-02-72) razglasi za kulturni spomenik.
2. člen
Glihov toplar ima spomeniško-varstvene lastnosti. Ima tri pare oken in na čelni strani lesen gank s stopniščem. Pokrit je s simetrično dvokapnico na čop. Nosilni stebri so hrastovi, razen enega in stojijo na zidanih podstavkih. Podporne ročice so vzbočene in okrašene z dekorativnimi detajli. Nadstropni del ima osrednji hodnik, dostopen iz ganka. Glihov topar se nahaja na parc. št. 1069/1, 1069/7 v k.o. Žužemberk.
3. člen
Varnostni režim določa ohranjanje in varovanje Glihovega toplarja v celoti, v njegovi izvirnosti in neokrnjenosti. Dovoljeni so le konservatorski in prezentacijski posegi in posegi za redno vzdrževanje z uporabo historičnih materialov. Kakršenkoli poseg v terenu ali na objektu je mogoč le z upoštevanjem pogojev in smernic, ki jih predpiše pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
4. člen
Občinski upravni in inšpekcijski organi morajo preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti v tem sklepu opredeljene lastnosti spomenika. Za posege, ki niso v skladu z varstvenim režimom in s presojo strokovne službe ter spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj odgovoren po zakonu.
5. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve, poda predlog za vpis spomenika v zemljiško knjigo po parcelnih številkah z lastnikom.
6. člen
Sestavni del tega sklepa je izpisek iz preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000 z vrisanimi mejami varovanega območja.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 247/2000
Žužemberk, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.