Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1681. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 1999, stran 4185.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Žužemberk na 11. seji, dne 31. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa Občine Žužemberk.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 1999 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                          431,433.360 SIT
II. Skupaj odhodki                          340,196.186 SIT
III. Proračunski presežek                       91,237.174 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev          –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                  –
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev          –
VII. Skupni presežek                          91,237.174 SIT
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                                 –
IX. Odplačilo dolga                                 –
X. Neto zadolževanje                                –
XI. Povečanje sredstev na računih                   91,237.174 SIT
Stanje sredstev na računih preteklega leta                     –
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 1999 znaša 89.305.198 SIT in ta sredstva se razporedi za naslednje namene:
1. Neporabljena namenska sredstva v višini 2,870.542 SIT se vključijo v proračun Občine Žužemberk za leto 2000 za nadaljevanje izgradnje vodovoda Križi.
2. Neporabljena namenska sredstva v višini 2,141.136 SIT se vključijo v proračun Občine Žužemberk za leto 2000 za obnovo žužemberškega gradu.
3. Druga sredstva v višini 84,293.520 SIT se vključijo v proračun Občine Žužemberk za dokončanje programov iz leta 1999.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Žužemberk in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2461/2000
Žužemberk, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.