Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1651. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem, stran 4158.

Na podlagi določil 56. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) ter na podlagi 9. in 27. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na seji dne 4. 4. 2000 sprejela
P R A V I L N I K
o strokovnem nadzoru s svetovanjem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Pravilnik ureja vrste, pripravo in izvedbo strokovnih nadzorov s svetovanjem (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor) zdravnikov in zobozdravnikov (v nadaljnjem besedilu: zdravnikov) ter ukrepe Zdravniške zbornice.
Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) opravlja strokovni nadzor nad zdravniki, ki imajo licenco zbornice in opravljajo zdravniško službo v Republiki Sloveniji.
2. člen
Strokovni nadzor se opravlja z namenom, da:
– se nadzoruje strokovno delo ter uporaba strokovno preverjenih metod in dosežkov znanosti,
– se ugotavlja izvajanje strokovnih navodil strokovnih kolegijev,
– se ugotavlja uporaba metod kakovosti pri zdravnikovem delu,
– se na temelju ugotovitev strokovnega nadzora svetuje zdravnikom.
II. NADZORNA KOMISIJA
3. člen
Strokovni nadzor izvaja nadzorna komisija, ki je sestavljena iz dveh do petih članov – nadzornih zdravnikov.
Nadzorne zdravnike imenuje izvršilni odbor zbornice na predlog odbora za strokovno-medicinska vprašanja.
Člane in predsednika nadzorne komisije za izvedbo posameznega strokovnega nadzora imenuje izmed nadzornih zdravnikov izvršilni odbor zbornice na predlog odbora za strokovno-medicinska vprašanja.
4. člen
Za nadzornega zdravnika je lahko imenovan zdravnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. za strokovni nadzor na področju osnovnega zdravstva 10 let izkušenj v stroki ali naziv primarij;
2. za strokovni nadzor na področju bolnišničnega in specialističnega zdravstva 10 let izkušenj kot specialist ali naziv primarij, svetnik ali višji svetnik oziroma naziv visokošolskega učitelja.
Člani nadzorne komisije morajo biti praviloma specialisti iste stroke, kot je nadzorovani zdravnik.
III. VRSTE STROKOVNEGA NADZORA
1. Redni strokovni nadzor
5. člen
Redni strokovni nadzor je nadzor, ki se izvaja na podlagi letnega programa. Pripravi ga odbor za strokovno-medicinska vprašanja v sodelovanju z drugimi odbori izvršilnega odbora in svetom za izobraževanje, sprejme pa izvršilni odbor. K letnemu programu daje soglasje minister, pristojen za zdravstvo.
Redni strokovni nadzor se pri posameznem zdravniku praviloma opravlja enkrat v licenčnem obdobju.
Sprejeti letni program se objavi v glasilu zbornice.
2. Izredni strokovni nadzor
6. člen
Izredni strokovni nadzor je nadzor, ki se opravi izven sprejetega letnega programa.
Izredni strokovni nadzor opravi zbornica na lastno pobudo, na predlog ministra, plačnika zdravstvenih storitev ali drugega naročnika.
3. Ekspertni nadzor z mnenjem
7. člen
Na podlagi sklepa predsednika zbornice, odbora za strokovno-medicinska vprašanja zbornice, tožilca zbornice ali predsednika razsodišča zbornice, se v okviru rednega letnega programa ali kot izredni strokovni nadzor lahko opravi tudi posebni nadzor (ekspertni nadzor z mnenjem), ki obravnava tudi konkretni primer.
IV. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA
1. Nalog za strokovni nadzor
8. člen
Na podlagi sklepa o izvedbi strokovnega nadzora, ki ga sprejme odbor za strokovno-medicinska vprašanja, izda generalni sekretar zbornice nalog za izvedbo strokovnega nadzora.
9. člen
Nalog za strokovni nadzor vsebuje podatke o nadzorovanem zdravniku in enoti, v kateri zdravnik dela, nadzorni komisiji, kraju in času nadzora ter druge podatke, pomembne za izvedbo nadzora.
10. člen
Nalog o strokovnem nadzoru se vroči najkasneje v roku 15 dni pred dnem izvedbe nadzora nadzorni komisiji, nadzorovanemu zdravniku, vodji enote in odgovorni osebi za strokovna vprašanja.
Pri izrednem nadzoru je lahko nalog vročen tudi kasneje, vendar najkasneje pred izvedbo nadzora.
Nalogu se priloži vprašalnik. Vsebino vprašalnika določi odbor za strokovno-medicinska vprašanja zbornice.
2. Prisotnost pri strokovnem nadzoru
11. člen
Pri strokovnem nadzoru so navzoči:
– nadzorovani zdravnik,
– člani nadzorne komisije,
– vodja enote.
Pri strokovnem nadzoru so lahko navzoči tudi:
– zdravnik, ki ga predlaga zasebni zdravnik,
– predstavnik naročnika izrednega nadzora, ki mora biti zdravnik,
– odgovorna oseba za strokovna vprašanja ali zdravnik, ki ga določi direktor zdravstvene ustanove.
12. člen
Redni strokovni nadzor se lahko izvede tudi v odsotnosti nadzorovanega zdravnika ali vodje enote, če ne opravičita svoje odsotnosti oziroma če se izmikata izvedbi nadzora.
Izredni strokovni nadzor s svetovanjem se lahko izvede tudi, če nista prisotna nadzorovani zdravnik in vodja enote.
3. Potek strokovnega nadzora
13. člen
Nadzorna komisija v postopku nadzora:
– opravi z zdravnikom razgovor o splošnih vprašanjih izvajanja zdravstvene dejavnosti,
– preveri podatke iz vprašalnika,
– preveri strokovnost dela zdravnika na osnovi pregledane medicinske dokumentacije,
– opravi razgovor o ugotovitvah in o spoštovanju kodeksa medicinske deontologije,
– svetuje zdravniku,
– sestavi ugotovitveni zapisnik.
V primeru, da nadzorna komisija postopka ne more izvesti v enem dnevu, lahko posamezna opravila v postopku opravi tudi kasneje, vendar najkasneje v roku 30 dni od začetka nadzora. Nadzorna komisija o vsebini in končanju izvedbe teh opravil ustno seznani vse, ki so navzoči pri nadzoru.
V. ZAPISNIK
14. člen
Po opravljenem strokovnem nadzoru nadzorna komisija sestavi ugotovitveni zapisnik, ki vsebuje:
– pravni temelj za izvedbo strokovnega nadzora,
– kraj, čas in trajanje nadzora,
– podatke o članih komisije (ime, priimek, specialnost in nazivi),
– podatke o nadzorovanem zdravniku in zdravniškem delovnem mestu (ime, priimek, specialnost in nazivi zdravnika ter naziv zdravniškega delovnega mesta),
– imena drugih navzočih zdravnikov,
– ugotovitve in nasvete nadzorne komisije,
– mnenje pri posebnem nadzoru (ekspertni nadzor z mnenjem).
Zapisnik podpišejo predsednik in člani nadzorne komisije.
15. člen
Ugotovitveni zapisnik se v roku 15 dni po končanem nadzoru posreduje nadzorovanemu zdravniku, njegovemu delodajalcu oziroma zasebnemu zdravniku ter ministrstvu za zdravstvo, kadar gre za izredni strokovni nadzor, pa se ugotovitve posredujejo tudi predlagatelju izrednega strokovnega nadzora.
Nadzorna komisija predloži ugotovitveni zapisnik tudi odboru za strokovno-medicinska vprašanja.
16. člen
Na zapisnik lahko nadzorovani zdravnik vloži pripombe v roku 15 dni od prejema ugotovitvenega zapisnika.
O pripombah odloča odbor za strokovno-medicinska vprašanja.
VI. KONEC POSTOPKA IN UKREPI
17. člen
Na podlagi ugotovitvenega zapisnika nadzorne komisije odbor za strokovno-medicinska vprašanja zbornice oceni delo zdravnika.
V skladu z akti zbornice lahko predlaga izrek ukrepov.
18. člen
Za večje strokovne pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene pri zdravnikovem delu, lahko pristojni organ zbornice:
– izreče opomin,
– zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje, oziroma določi rok za odpravo ugotovljenih nepravilnosti,
– zdravniku začasno ali trajno odvzame licenco,
– predlaga druge ukrepe ministrstvu za zdravstvo,
– poda predlog za obravnavo razsodišču zbornice, če je obravnava teh nepravilnosti v njegovi pristojnosti,
– izreče druge ukrepe v skladu z akti zbornice.
19. člen
Za manjše strokovne pomanjkljivosti ali napake se lahko zdravniku izda priporočilo ali obvezno navodilo.
20. člen
Pritožbo zoper izrečene ukrepe odbora za strokovno-medicinska vprašanja rešuje izvršilni odbor zbornice.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Strokovni nadzor, ki se izvaja po rednem letnem programu, se financira iz državnega proračuna.
Izredni strokovni nadzor, ki se opravlja izven rednega letnega programa plača predlagatelj oziroma naročnik.
22. člen
Strokovna navodila za izvajanje posameznih določb tega pravilnika izda odbor za strokovno-medicinska vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 56/94, 16/99).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 167/2000
Ljubljana, dne 4. aprila 2000.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Soglašam!
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti