Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1648. Odločba o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Občine Kungota, odloka o pooblastitvi Komunalne inšpekcije mestne občine Maribor za izvajanje inšpekcijskega nadzora, sklepa o spremembi višine najemnin za poslovne prostore, sklepa o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Kungota in sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi o ugotovitvi, da sta odlok o davku od premoženja v Občini Kungota in odlok o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov v neskladju z ustavo ter da se del določbe 10. člena odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov odpravi, stran 4154.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Vere Premrl iz Zgornje Kungote, na seji dne 23. marca 2000
o d l o č i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Občine Kungota (Uradni list RS, št. 31/96 in 77/96), odloka o pooblastitvi Komunalne inšpekcije mestne občine Maribor za izvajanje inšpekcijskega nadzora (Uradni list RS, št. 31/96), sklepa o spremembi višine najemnin za poslovne prostore (Uradni list RS, št. 31/96), sklepa o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 31/96) in sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Uradni list RS, št. 31/96) se zavrže.
2. Odlok o davku od premoženja v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 31/96) je v neskladju z ustavo.
3. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 31/96) je v neskladju z ustavo.
4. Del določbe 10. člena odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 31/96), ki se glasi: “taksa pa se uporablja od 1. 6. 1996“, se odpravi.
5. Točka 4 izreka se izvrši na način, določen v 14. točki obrazložitve.
6. Ugotovljeno neskladje iz 2. in 3. točke izreka je Občina Kungota dolžna odpraviti v roku treh mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudnica izpodbija zgoraj navedene predpise, ker naj bi bili nepravilno objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in ne v Medobčinskem uradnem vestniku (v nadaljevanju: MUV) kot to zahteva določba 107. člena statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95). Zato naj bi bili v neskladju z drugim odstavkom 154. člena ustave. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlok o taksi) naj bi bil objavljen 14. 6. 1996, v 10. členu pa predvideva obračun takse za nazaj od 1. 6. 1996, zato je v neskladju tudi s 155. členom ustave. Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Občine Kungota (v nadaljevanju: odlok o enotni višini prispevka), odlok o pooblastitvi Komunalne inšpekcije mestne občine Maribor za izvajanje inšpekcijskega nadzora (v nadaljevanju: odlok o pooblastitvi), sklep o spremembi višine najemnin za poslovne prostore (v nadaljevanju: sklep o najemnini za poslovne prostore) in sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Kungota (v nadaljevanju: sklep o najemnini za zemljišča) naj bi začeli veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu, torej pred njihovo objavo, zato so v neskladju tudi s prvim odstavkom 154. člena ustave. Pobudnica vse predpise izpodbija, ker naj bi z njimi ne bila pravočasno seznanjena. Odlok o taksi in odlok o davku od premoženja v Občini Kungota (v nadaljevanju: odlok o davku) predpisujeta obveznosti, za katere je pobudnica zavezanka za plačilo, za ostale izpodbijane predpise pa tega ne zatrjuje, temveč za posamezne le navaja, da bo morebiti zavezanka kdaj v prihodnosti.
2. Občina Kungota v odgovoru navaja, da so bili predpisi pravilno objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, ki ga poznajo vsi občani, MUV pa poznajo in pregledajo le delavci občinske uprave. Statut Občine Kungota v 107. členu določa, da se odloki in drugi predpisi objavljajo v MUV in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, vendar le v primeru, če v njih ni drugače določeno. V izpodbijanih predpisih naj bi bilo točno določeno mesto objave. Predpisi naj bi tudi ne bili sprejeti za nazaj. Rok za uveljavitev predpisa naj bi bil objektiven in začne veljati, ko je predpis sprejet, objavljen ali po objavi, ne glede na to, kdaj se je pobudnica z njim seznanila.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o taksi in odloka o davku sprejelo, ker pobudnica izkazuje pravni interes kot zavezanka za plačilo obveznosti, ki ju uveljavljata odloka. Po sprejetju pobude je ustavno sodišče, glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari.
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugih aktov, ki jih navaja pobudnica, je ustavno sodišče, ne da bi se opredelilo do njihovega pravnega statusa, zavrglo, ker pobudnica ni izkazala, da ti neposredno posegajo v njene pravice, pravne interese in pravni položaj. Za izkazovanje pravnega interesa le trditev, da pobudnica z njimi ni bila pravočasno seznanjena in da bodo ti morebiti v prihodnosti vplivali na njene obveznosti, ne zadostuje.
5. Določba 154. člena ustave ureja veljavnost predpisov in njihovo objavljanje. Po prvem odstavku 154. člena ustave morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače določeno. Po drugem odstavku 154. člena ustave se predpisi lokalnih skupnosti objavljajo v uradnem glasilu, ki ga te same določijo. Objavo predpisov občine ureja zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – ZLS). Ta v 66. členu določa, da morajo biti statut in drugi predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu.
6. Namen drugega odstavka 154. člena ustave, ki določa, da se predpisi lokalnih skupnosti objavljajo v uradnem glasilu, ki ga te same določijo, je državljanom potrebno zagotoviti pravno varnost tako, da so v naprej seznanjeni, v katerem glasilu bodo predpisi lokalne skupnosti objavljeni.
7. Statut Občine Kungota v 107. členu določa, da morajo biti odloki in drugi predpisi občine objavljeni v MUV in da pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
8. Besedilo 107. člena statuta “če v njem ni drugače določeno“ ne pomeni, da občina lahko v samem predpisu določi, kje ga bo objavila, tako kot si to napačno tolmači občina. Taka razlaga je v nasprotju z namenom, opredeljenim v 6. točki te odločbe. Če bi sam predpis določal, kje bo objavljen, bi bila s tem ogrožena pravna varnost državljanov. Ta del besedila se nanaša le na začetek veljavnosti predpisa.
9. Izpodbijana predpisa sta bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče ugotavlja, da sta po prvem odstavku 154. člena ustave sicer začela veljati, vendar pa s tem ni bilo zadoščeno temeljnemu namenu objave predpisov. Izpodbijana predpisa nista bila objavljena v uradnem glasilu, ki ga določa statut Občine Kungota, torej v uradnem glasilu, ki ga je občina določila sama. Zato je ustavno sodišče v tem primeru presodilo, da sta izpodbijana odloka, ki sta bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer s tem pridobila status predpisa, vendar pa sta v neskladju z drugim odstavkom 154. člena ustave, ker nista bila objavljena v uradnem glasilu, ki ga določa 107. člen statuta Občine Kungota. Ugotovljeno neskladje je Občina Kungota dolžna odpraviti s pravilno objavo odlokov v roku treh mesecev od objave te odločbe.
10. Odlok o taksi je začel veljati 14. 6. 1996, v 10. členu pa predpisuje, da se taksa obračunava od 1. 6. 1996.
11. Po prvem odstavku 155. člena ustave zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Dejstvo, da je odlok o taksi začel veljati 14. 6. 1996, uporabljal pa se je od 1. 6. 1996, pomeni, da se je taksa obračunavala za nazaj.
12. Prepoved retroaktivnosti je eno izmed načel pravne države (2. člen ustave). Ni pravne varnosti, če ni mogoče zaupati v veljavno pravo in če se ni mogoče zanesti na veljavne predpise. Vsakdo ima pravico zaupati v veljavno pravo in skladno z njim uravnavati svoja ravnanja in pričakovanja. Predpis, ki za nazaj predpisuje obveznosti, to zaupanje slabi in s tem zmanjšuje pravno varnost. Retroaktivnost je sicer izjemoma dovoljena, a le zakonu, če določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, in to le v primeru, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice (drugi odstavek 155. člena ustave). Predpis lokalne skupnosti torej v nobenem primeru ne more učinkovati za nazaj.
13. S to odločbo ustavno sodišče odpravlja odlok o taksi v tistem delu 10. člena in v tistem obsegu, kolikor je učinkoval za nazaj.
14. Na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS je ustavno sodišče določilo tudi način izvršitve odločbe. Zavezanci, ki jim je bila taksa za mesec junij 1996 odmerjena na podlagi 10. člena odloka o taksi, lahko v roku treh mesecev od dneva objave te odločbe, zahtevajo vračilo preveč plačane takse (95. člen zakona o davčnem postopku, Uradni list RS, št. 18/96 in nasl. – ZDavP).
C)
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 25. in 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločitev je sprejelo soglasno.
Št. U I 17/97
Ljubljana, dne 23. marca 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

AAA Zlata odličnost