Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1638. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke, stran 4135.

Na podlagi dvajsete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99, 98/99 – ZZZiv, 8/00 – ZUT) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke
1. člen
V pravilniku o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 55/99) se za 5. členom doda nov 6. člen, ki se glasi:
»6. člen
Karantenski objekt za pitanje govedi iz uvoza, ki se po končanem pitanju lahko oddajo le v zakol, je namensko pitališče (v nadaljnjem besedilu: pitališče). Pitališče je dvorišče z objekti.
Za pitališče veljajo pogoji iz 4. in 5. člena tega pravilnika, kolikor niso v nasprotju z naslednjimi pogoji:
– posamezni objekti na dvorišču morajo biti ločeni tako, da predstavljajo funkcionalno celoto;
– živali iz istega vozila ali pošiljke morajo biti nameščene skupaj, v en objekt. Objekt se lahko polni največ 14 dni. Premeščanje živali med objekti je možno le pod pogojem, da se premesti vse živali iz določenega objekta;
– vhlevljanje novih živali je dovoljeno v prazne objekte, po opravljenem mehaničnem čiščenju in dezinfekciji;
– evidence o nastanjenih živalih, veterinarsko-sanitarnih posegih, poginih, usmrtitvah in zakolih živali je potrebno voditi ločeno po objektih;
– v pitališču morajo biti živali preiskane na bolezni, navedene v prilogi 3, ki je objavljena skupaj s tem pravilnikom kot njegov sestavni del, oziroma so določene v odločbi VURS;
– zbiranje gnoja mora biti urejeno tako, da zagotavlja ločeno zbiranje za že vhlevljene živali in za novo vhlevljene živali. V nasprotnem primeru je potrebno pitališče izprazniti in počakati tri mesece, da se gnoj sterilizira. Gnojnično jamo je potrebno izprazniti, globoki nastilj pa odstraniti pred vhlevljanjem novih živali.«
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »piščance, ki so se izvalili« nadomesti z besedilom »perutnino, ki se je izvalila«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-100/99-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
                           Priloga 3

Bolezni, na katere morajo biti preiskane živali v pitališču:

- tuberkuloza,

- bruceloza,

- enzootska goveja levkoza in

- 20% živali na protitelesa proti slinavki in parkljevki tipov A,
O in C.