Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2000 z dne 13. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2000 z dne 13. 4. 2000

Kazalo

1494. Pravilnik o organizaciji poštnega omrežja Republike Slovenije, stran 3885.

Na podlagi 15. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 35/97) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o organizaciji poštnega omrežja Republike Slovenije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S pravilnikom o organizaciji poštnega omrežja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se določa:
– organizacija poštnega omrežja,
– merila za odpiranje pošt,
– merila za določanje poštnih okolišev in
– merila za določanje delovnega časa, ko gre za neposredno delo s strankami.
(2) Poštno omrežje iz prejšnjega odstavka je poštno omrežje Pošte Slovenije d.o.o.
II. ORGANIZIRANOST POŠTNEGA OMREŽJA
2. člen
(splošna načela)
(1) Poštno omrežje mora biti organizirano tako, da je v omrežje vključen sleherni kraj v državi.
(2) Poštno omrežje sestavljajo enote poštnega omrežja: pošte, poštni centri, posebni organizacijski deli pošt in poštnih centrov ter sredstva poštnega omrežja.
(3) Okoliš pošte je geografsko območje, v katerem pošta opravlja dostavo poštnih pošiljk.
3. člen
(organizacijske oblike pošt)
(1) Organizacijske oblike pošt so:
– pošta,
– okenska pošta,
– sezonska pošta,
– pogodbena pošta.
(2) Pošta je enota poštnega omrežja, ki ima svojo poštno številko in ime, poštni žig, lokacijo in določeno dostavno območje.
(3) Okenska pošta ima svojo poštno številko in ime, poštni žig in lokacijo.
(4) Sezonska pošta ima svojo poštno številko in ime, poštni žig in lokacijo, lahko ima tudi določeno dostavno območje. Storitve opravlja v času turistične sezone.
(5) Pogodbena pošta opravlja storitve na podlagi pogodbe. Lahko ima svojo poštno številko in ime, poštni žig in lokacijo ali pa uporablja poštno številko, ime pošte in poštni žig pošte, na katero je obračunsko vezana. Lahko ima tudi določeno dostavno območje.
4. člen
(posebne organizacijske oblike pošt)
(1) Posebne organizacijske oblike pošt za opravljanje poštnih storitev s strankami so:
– izpostavljeno okence,
– pismonoška postaja,
– premična pošta,
– dostavni okraj.
(2) Izpostavljeno okence uporablja ime in poštni žig pošte, ki ji organizacijsko pripada. Organizira se v blagovnicah, sejmiščih, v večjih delovnih organizacijah ipd.
(3) Poštni delavec na pismonoški postaji je pismonoša. Na pismonoški postaji, pismonoša ob določenem času opravlja določene poštne storitve.
(4) Premična pošta posluje v ustreznem prevoznem sredstvu.
(5) Dostavni okraji se organizirajo na dostavnem območju pošte in se delijo na ožje in širše dostavne okraje.
5. člen
(poštni center)
(1) Poštni center opravlja koncentracijo, predelavo in difuzijo poštnih pošiljk. Organizira prevoz poštnih pošiljk na linijah v okviru splošnega poštnega voznega reda.
(2) V sklopu poštnega centra delujeta izmenjalna in carinska pošta, lahko pa tudi druge organizacijske enote.
6. člen
(sredstva poštnega omrežja)
(1) Sredstva poštnega omrežja so naprave, tipizirana oprema in transportna sredstva, ki se uporabljajo pri opravljanju poštnih storitev.
(2) Sredstva poštnega omrežja iz prejšnjega odstavka obsegajo sredstva za:
– sprejem in vročanje poštnih pošiljk,
– delo na okencih,
– pripravo in predelavo poštnih pošiljk,
– notranji in zunanji transport,
– varnost,
– zajemanje in obdelavo podatkov.
III. MERILA ZA ODPIRANJE POŠT
7. člen
(merila za odpiranje pošt)
(1) Pošta se odpre glede na število gospodinjstev, in sicer:
– v krajih z več kot 50.000 gospodinjstev na vsakih 3.800 gospodinjstev,
– v krajih z 20.000 do 50.000 gospodinjstev na vsakih 3.500 gospodinjstev,
– v krajih z 3.000 do 20.000 gospodinjstev na vsakih 3.000 gospodinjstev,
– v krajih s 1.000 do 3.000 gospodinjstev na vsakih 1.500 gospodinjstev,
– v krajih z manj kot 1.000 gospodinjstvi na vsakih 500 gospodinjstev.
(2) Sezonska pošta se odpre v času turistične sezone v turističnih krajih, ki imajo v turistični sezoni priliv več kot 6.000 turistov.
(3) V krajih, ki ne ustrezajo določbam iz prejšnjih odstavkov tega člena, se lahko odpre pogodbena pošta ali druga organizacijska oblika.
IV. MERILA ZA DOLOČANJE POŠTNIH OKOLIŠEV
8. člen
(okoliš pošte)
(1) Poštni okoliš je funkcionalna celota dostavne pošte, ki se deli na ožji in širši okoliš ter zajema vsa gospodinjstva.
(2) Ožji dostavni okoliš obsega praviloma strnjeno območje naselja, v katerem ima pošta sedež. Izjemoma lahko ožji okoliš pošte obsega dvoje ali več naselij, ki predstavljajo celovito in neprekinjeno območje z naseljem, v katerem je pošta.
(3) Širši dostavni okoliš obsega naselja, ki niso zajeta v ožjem okolišu.
(4) V ožjem okolišu se dostava opravlja vsak delovni dan, v širšem dostavnem okolišu pa najmanj trikrat tedensko.
V. MERILA ZA DOLOČANJE DELOVNIH ČASOV POŠT
9. člen
(pogoji za določanje delovnega časa)
Delovni čas pošt za neposredno delo s strankami določi generalni direktor Pošte Slovenije d.o.o. glede na število gospodinjstev v poštnem okolišu in glede na potrebe uporabnikov z razvrstitvijo pošt v razrede, in sicer:
I. razred – najmanj 10 ur med delovnim časom pošte,
II. razred – najmanj 8 ur med delovnim časom pošte,
III. razred – najmanj 7 ur med delovnim časom pošte,
IV. razred – najmanj 5 ur med delovnim časom pošte,
V. razred – najmanj 4 ure med delovnim časom pošte,
VI. razred – najmanj 2 uri med delovnim časom pošte.
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-18/99
EVA: 2000-2411-0002
Ljubljana, dne 5. aprila 2000.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti