Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000

Kazalo

1476. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000, stran 3821.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 (Uradni list RS, št. 27/00) se 1. člen spremeni in dopolni tako, da:
1. se za dvopičjem doda besedilo: “A) neposredno na podlagi vlog za naslednje namene:”;
2. se v postavki 5851 Slovenski kmetijski okoljski program – EKO 2, EKO 3 številka “380,000.000” nadomesti s številko “386,000.000”;
3. se za postavko 5851 Slovenski kmetijski okoljski program – EKO 2, EKO 3 doda nova postavka, ki se glasi: “ 6631 Politika kakovosti
Višina sredstev za ta namen je 22,000.000 SIT”;
4. se v zadnji vrstici številka “18.693,000.000” nadomesti s številko “18.721,000.000”;
5. se za novo točko dodata točki B) in C), ki se glasita:
“B) na podlagi javnega razpisa za naslednje namene:
1422 Morsko ribištvo in marikultura
Višina sredstev za ta namen je 13,500.000 SIT
1449 Sladkovodno ribogojstvo
Višina sredstev za ta namen je 40,500.000 SIT
1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
Višina sredstev za ta namen je skupaj 66,000.000 SIT.
2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – podpora
Višina sredstev za ta namen je 230,060.000 SIT.
5851 Slovenski kmetijski okoljski program – EKO 2, EKO 3
Višina sredstev za ta namen je 7,000.000 SIT
6631 Politika kakovosti
Višina sredstev za ta namen znaša 150,000.000 SIT
Višina sredstev pod točko B) znaša skupaj 507,060.000 SIT
C) Na podlagi letnega programa ministrstva za naslednje namene:
1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk
Višina sredstev za ta namen je 77,500.000 SIT
1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 165,419.000 SIT
1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo
Višina sredstev za ta namen je 147,000.000 SIT
1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora
Višina sredstev za ta namen je 21,000.000 SIT
1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
Višina sredstev za ta namen je skupaj 54,000.000 SIT
1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
Višina sredstev za ta namen je 35,000.000 SIT
1859 Ribištvo: Ulov plave ribe – podpora
Višina sredstev za ta namen je 68,400.000 SIT
2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 229,770.000 SIT
2428 EU in mednarodno sodelovanje: drugi mednarodni projekti – lastna udeležba
Višina sredstev za ta namen je 34,008.000 SIT
2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu – oprema
Višina sredstev za ta namen je 4,858.000 SIT
2553 Ribištvo: Varstvo naravnih virov v ribištvu in monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju
Višina sredstev za ta namen je 35,100.000 SIT
2557 Ribištvo: Podpore ribičem za preusmeritev dejavnosti in socialne podpore
Višina sredstev za ta namen je 22,500.000 SIT
4181 Javni zavod Lipica – investicijsko vzdrževanje in oprema
Višina sredstev za ta namen je 45,000.000 SIT
5851 Slovenski kmetijski okoljski program – EKO2, EKO 3
Višina sredstev za ta namen je 107,000.000 SIT
5854 Fitofarmacevtska sredstva
Višina sredstev za ta namen je 276,350.000 SIT
6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov
Višina sredstev za ta namen je 90,000.000 SIT
6631 Politika kakovosti
Višina sredstev za ta namen je 28,000.000 SIT
6634 PHARE – lastna udeležba (fitosanitarna oprema)
Višina sredstev za ta namen je 9,716.000 SIT
6767 Javni zavod Kobilarna Lipica
Višina sredstev za ta namen je 150,000.000 SIT
7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin
Višina sredstev za ta namen je 136,031.000 SIT
7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni center za senzorično analizo vina
Višina sredstev za ta namen je 1,943.000 SIT
Višina sredstev pod točko C) znaša skupaj 1.738,595.000 SIT .”
2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku pika nadomesti z vejico in se za njo doda besedilo: “na podlagi javnega razpisa ali na podlagi letnega programa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. “
3. člen
Za 11. členom se dodajo novi, 11.a , 11.b in 11.c člen, ki se glasijo:
“11.a člen
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za posamezen namen iz točke B) 1. člena te uredbe, vodi komisija, ki jo za posamezen namen imenuje minister.
Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam prispelih vlog,
– seznam vlog, ki so prispele prepozno,
– seznam nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo za posamezen namen.
Na podlagi zapisnika komisije minister s sklepom odloči o vloženih zahtevkih.
11.b člen
Letni program dela za posamezne namene iz točke C) 1. člena te uredbe sprejme minister. Program in višino dodeljenih sredstev določi minister s sklepom.
11.c člen
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih iz 11.a in 11.b člena te uredbe, sklene ministrstvo z upravičenci pogodbe, s katerimi natančneje uredi način in pogoje izkoriščanja dodeljenih sredstev.”
4. člen
V 15. členu se v drugem odstavku številka “2692” nadomesti s številko “2629”.
5. člen
V 17. členu se v točki VIII/3/2 besedilo tabele pod: PLEMENSKI PRAŠIČI-MERJASCI, nadomesti z besedilom:
“2. MERJASCI:
– z lastnim testom         300   60 000   18 000 000
– merjasci s testiranimi starši  100   50 000    5 000 000
– testirani, priznana križanja   150   30 000   4 500 000"
6. člen
V 18. členu se v točki VII/2 doda nova druga alinea, ki se glasi:
“– iz carinskega dokumenta mora biti razvidna vrsta embalaže;”.
Sedanji druga in tretja alinea postaneta tretja in četrta alinea.
7. člen
V 19. členu se v točki I/2 za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
“– za uveljavljanje finančnih intervencij po tej uredbi se upošteva stanje v elaboratu “Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji” na dan 10. april 2000".
V prvem odstavku točke I/3 se v prvi vrstici za besedo “zemljišča” doda novo besedilo, ki se glasi: “razen za trajne nasade (vinogradi, sadovnjaki, oljčniki, hmeljišča)”.
8. člen
Na koncu 20. člena se za točko V. doda nova VI. točka, ki se glasi:
“VI. Podpora integrirani pridelavi vrtnin
1. Namen ukrepa:
– uvajanje podpore integrirani pridelavi vrtnin na njivskih površinah na prostem in v zavarovanih prostorih.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo po “Smernicah za integrirano pridelavo vrtnin v Sloveniji” (v nadaljnjem besedilu: Smernice),
– kmetijska gospodarstva, ki obdelujejo površine, ki so v letu 2000 vključene v integrirano pridelavo vrtnin ter pridobijo potrdilo strokovne organizacije, ki jo imenuje minister, o kmetovanju v skladu s Smernicami.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– da se na kmetijskem gospodarstvu v letu 2000 pridelujejo vrtnine v skladu s Smernicami;
– da je kmetijsko gospodarstvo v letu 2000 prijavljeno za nadzor pri strokovni organizaciji, ki jo imenuje minister;
– da je nosilec kmetijskega gospodarstva ali družinski član kmetije član registriranega združenja ali registriranega društva za integrirano pridelavo vrtnin v letu 2000;
– da je najmanjša pridelovalna površina, za katero se uveljavlja subvencija, 0,04 ha.
4. Višina sredstev:
– višina podpore na hektar na leto znaša 60.000 SIT/ha.
5. Način in rok za uveljavljanje zahtevka:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu.
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. maj 2000, hkrati z »Osnovnim obrazcem o kmetijskem gospodarstvu« in naslednjimi prilogami:
– prijavnim obrazcem za nadzor integrirane pridelave v letu 2000,
– dokazilo o včlanjenosti v registrirano združenje ali registrirano društvo za integrirano pridelavo vrtnin,
– izjavo upravičenca, da bo kmetoval v skladu s Smernicami.
Poleg dokazil iz prejšnjega odstavka mora upravičenec do 1. oktobra 2000 poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, še potrdilo strokovne organizacije o opravljenem nadzoru (original ali kopijo).
9. člen
Za 20. členom se dodajo novi 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. in 47. člen, ki se glasijo:
“21. člen
6631 Politika kakovosti
1. Namen ukrepa:
– plačilo obveznega spremljanja dozorevanja grozdja, izvedenega v letu 1999 na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97).
2. Upravičenci:
– pooblaščene organizacije za oceno vina.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izvedene predpisane analize in ocene.
4. Rok in način vložitve zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu. Zahtevku je potrebno priložiti poročilo o opravljenem delu in izvedenih analizah in obračun stroškov.
Rok za uveljavljanje zahtevkov je 30. april 2000.
22. člen
B) na podlagi javnega razpisa za naslednje namene:
1422 Morsko ribištvo in marikultura
1. Namen ukrepa:
– podpora posodobitve gojitvenih kletk in pripadajoče opreme za pripravo produktov za trg,
– zmanjšanje stroškov in dvig kakovosti blaga za trg.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost ribištva, ribogojstva oziroma ribiških storitev.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložen program posodobitve,
– pridobljena koncesija za koriščenje morske parcele,
– zagotovljen lastni delež sredstev,
– dokazila (računi) o že opravljenih delih oziroma nabavi opreme do predvidene višine podpore.
Podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev se določijo v javnem razpisu.
4. Višina podpore:
– do 25% predračunske vrednosti predloženega investicijskega programa.
23. člen
1449 Sladkovodno ribogojstvo
1. Namen ukrepa:
– podpora izgradnje novih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih rib za trg,
– podpora izgradnje objektov za predelavo sladkovodnih rib za trg,
– podpora posodobitve vzrejnih zmogljivosti za vzrejo avtohtonih vrst rib za poribljavanje odprtih voda.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost ribištva, ribogojstva oziroma ribiških storitev.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložen program novogradnje oziroma posodobitve,
– pridobljena koncesija ter gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo o priglasitvi del, zagotovljen lastni delež sredstev,
– dokazila (računi) o že opravljenih delih oziroma nakupu opreme do višine predvidene podpore.
Podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev se določijo v javnem razpisu.
4. Višina podpore:
– do 25% predračunske vrednosti predloženega programa.
24. člen
1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
1. Namen ukrepa:
– izdelava in izvedba projektov pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov;
– podpora udeležbe podjetij slovenske živilsko predelovalne industrije na specializiranih sejmih v tujini.
2. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s promocijo oziroma pospeševanjem prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
– pogoji za pridobitev sredstev se določijo v javnem razpisu,
– delež sofinanciranja do 50% celotne vrednosti.
25. člen
2551 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo
1. Namen ukrepa:
Ukrep je namenjen podpori raziskovalnemu delu na nekaterih strateško pomembnih vprašanjih in področjih:
– podpora projektom v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP ZEMLJA – Kmetijstvo in razvoj podeželja),
– podpora aplikativnim projektom s področja kmetijstva in razvoja podeželja,
– podpora izdelavi krajših ekspertiz, analiz, znanstveno-strokovnih preglednih študij, kot podpora ukrepom kmetijske politike,
– podpora znanstveni periodiki, izvedbi znanstveno strokovnih prireditev, simpozijev, kongresov, sofinancirane aktivne udeležbe na mednarodnih strokovnih in znanstvenih zasedanjih in kongresih, pomembnih za kmetijstvo.
2. Upravičenci:
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za raziskovalno dejavnost in vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij Ministrstva za znanost in tehnologijo oziroma imajo status zasebnih raziskovalcev;
– pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdajanjem znanstveno strokovnih publikacij s področja kmetijstva.
3. Pogoji za pridobitev:
– pogoji za pridobitev sredstev se določijo z javnim razpisom.
4. Višina sredstev:
– za namene iz prve in druge alinee 1. točke, do 75% vrednosti projektov,
– za namene iz tretje alinee 1. točke, do 100% stroškov izdelave,
– za namene iz četrte alinee 1. točke, do 50% stroškov periodike, izvedbe prireditev oziroma udeležbe.
26. člen
5851 Slovenski kmetijsko-okoljski program
I. Pridelavi semena za ekološko proizvodnjo
1. Namen ukrepa:
– podpora pridelavi semena za ekološko proizvodnjo in vzpostavitvi matičnih nasadov za ekološko sadjarstvo in vinogradništvo: kritje stroškov postavitve nasada in nabava osnovnega semena ter stroški nadzora.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki so usposobljeni za pridelavo semena in sadik in, ki pridelavo ekološkega semena, sadik in materiala za vegetativno razmnoževanje izvajajo pod nadzorom društva ali združenja za ekološko pridelavo in v skladu z njihovimi priporočili.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– pogoji za pridobitev sredstev se določijo z javnim razpisom.
II. Integrirana pridelava grozdja in vina
1. Namen ukrepa:
Podpora organizaciji in kontrola integrirane pridelave grozdja.
2. Upravičenci:
– pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, določene z javnim razpisom.
3. Pogoji:
– izdelava strokovnega elaborata o načinih integrirane pridelave grozdja in vina,
– opredeljen način kontrole,
– drugi pogoji, določeni z javnim razpisom.
27. člen
6631 Politika kakovosti
1. Namen ukrepa:
– vzpostavitev mehanizmov oziroma ukrepov, potrebnih za izvajanje skupne ureditve kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga predvsem z namenom vzpostavitve in izvajanja načina ugotavljanja skladnosti kakovosti kmetijsko-živilskih proizvodov, ki je primerljiv z načinom ugotavljanja skladnosti v EU ter uvajanja sistema označevanj posebnih in tradicionalnih proizvodov ter njihove zaščite pred potvorbami.
Sredstva so namenjena predvsem za:
– usposobitev imenovanih organizacij za preskušanje in organov (strokovno, tehnično in organizacijsko primerljivo z EU);
– priprava na akreditacijo oziroma izvedbo akreditacije imenovanih organizacij za preskušanje in organov;
– okrepitev nadzora nad ustreznostjo proizvodov na trgu (naključni nadzor) ter pregled nad ustreznostjo sistema kontrole kakovosti;
– ustanovitev certifikacijskih organov in organov za izdajo potrdil o preveritvi in nadzoru znamk;
– določitev referenčnih laboratorijev ter uvedbe postopkov za izvajanje preskušanja po harmoniziranih referenčnih metodah;
– vzpostavitev sistema za oblikovanje in registracijo logotipov za posebne in tradicionalne kmetijske pridelke in živila;
– sofinanciranje izdelave dokumentacije za registracijo posebnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov in živil,
– preskusni laboratoriji in certifikacijski organi, ki so s strani ministrstva imenovani za izvajanje ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov in živil.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
– pogoji za pridobitev sredstev se določijo z javnim razpisom,
– delež sofinanciranja znaša do 70 % celotne vrednosti.
28. člen
C) na podlagi letnega programa ministrstva za naslednje namene:
1417 – Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk
1. Namen ukrepa:
– sofinanciranje stroškov praktičnega izobraževanja učencev in študentov srednjih kmetijskih, gozdarskih in veterinarskih šol ter fakultet na podlagi izobraževalnih in pospeševalnih programov na šolskih posestvih,
– sofinanciranje novih in razširjenih programov izobraževanja s področja prilagajanja EU, ki bodo namenjeni strokovnim delavcem v državni upravi, delavcem v izobraževalnih in svetovalnih ustanovah, gospodarsko interesnim združenjem s področja kmetijstva, živilski industriji in kmetijskim pridelovalcem,
– podpora programom interesnih dejavnosti s področja kmetijstva na osnovnih šolah.
2. Upravičenci:
– srednje kmetijske in živilske, gozdarske in veterinarske šole in fakultete, osnovne šole ter druge izobraževalne ustanove, ki izvajajo programe s področja kmetijskega izobraževanja.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev:
– upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
– delež sofinanciranja izvajanja potrjenega programa znaša do 50%.
4. Rok za predložitev programa:
– 30. april 2000.
29. člen
1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
1. Namen ukrepa:
– plačilo strokovnih nalog pri:
– introdukciji poljščin in vrtnin,
– introdukciji in selekciji sadnih rastlin in vinske trte,
– introdukciji hmelja in zdravilnih rastlin,
– spremljanju razvoja kmetijstva v Sloveniji.
2. Upravičenec:
– Kmetijski inštitut Slovenije.
3. Višina sredstev:
– introdukcija poljščin in vrtnin        48,748.200 SIT
– introdukcija in selekcija sadnih
rastlin in vinske trte              64,701.200 SIT
– introdukcija hmelja in zdravilnih
rastlin ter hmeljna komisija           10,061.250 SIT
– spremljanje razvoja kmetijstva
v Sloveniji                    41,908.350 SIT
– skupaj                    165,419.000 SIT.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
5. Rok za predložitev programa:
– 10. april 2000.
30. člen
1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo
1. Namen ukrepa:
– podpora vzpostavitvi in delovanju dveh poskusnih centrov za sadjarstvo (Gačnik, Bilje), s cilji zagotavljanja matičnega sadilnega materiala, omogočanja introdukcije novih sort ter zmogljivosti za izvajanje aplikativnih in razvojnih poskusov v sadjarstvu;
– podpora ustanovitvi in začetku delovanja poskusnega centra za oljkarstvo s cilji zagotavljanja matičnega sadilnega materiala, omogočanja introdukcije novih sort ter zmogljivosti za izvajanje aplikativnih in razvojnih poskusov v oljkarstvo;
– podpora vzpostavitvi in delovanju dveh selekcijsko trsničarskih središč (Ivanjkovci, Vrhpolje), kjer se izvajajo selekcijski programi pridelave osnovnega matičnega izhodiščnega materiala, vzdrževanje matičnih nasadov za vzgojo klonskega brezvirusnega materiala za nadaljnje razmnoževanje v trsnicah vključno z mikrovinifikacijo.
2. Upravičenci:
– Sadjarski center Gorica – Poskusna postaja Bilje,
– Sadjarski center Maribor – Poskusna postaja Gačnik,
– Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci,
– Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje,
– Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, Nova Gorica.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
31. člen
1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora
1. Namen ukrepa:
– sofinanciranje vrtnarskih centrov (2) in vrtnarskih postaj (5) s ciljem pospeševanja razvoja pridelave vrtnin za trg s preizkušanjem in uvajanjem novih, tržno zanimivih sort vrtnin, preizkušanjem novih tehnologij pridelave glede na različne klimatske in geografske značilnosti območij, kjer so locirani posamezni centri in glede predvidene usmeritve v vrtnarski pridelavi na določenem območju (pridelava za porabo, pridelava za predelavo).
2. Upravičenci:
– Vrtnarski center Kmetijskega Inštituta Slovenije,
– Vrtnarska postaja Biotehniške Fakultete,
– Vrtnarska postaja Logarevci,
– Vrtnarska postaja Grm Novo Mesto,
– Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Celje,
– Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Nova Gorica,
– Vrtnarska postaja Kmetijske zadruge Agraria Koper.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
32. člen
1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
1. Namen ukrepa:
– promocija kmetijstva in živilstva na sejmih doma in v tujini na podlagi letnega programa ministrstva,
– podpora strokovnim posvetom na temo pospeševanja prodaje in trženja.
2. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko in trgovinsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma v njihovem imenu in za njihov račun pooblaščene pravne osebe, ki se ukvarjajo s promocijo oziroma projekti pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
– upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
– delež sofinanciranja do 100% celotne vrednosti.
33. člen
1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
I. Program SIPS – strokovno vodenje in kontrola
1. Namen ukrepa:
– zagotavljanje in organiziranje strokovnega dela pri uvajanju integrirane pridelave v sadjarstvu.
2. Upravičenec:
– Sadjarstvo Slovenije – GIZ, Ljubljana, Slovenska 54.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec pridobi sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
II. PROGNOSFRUIT – napoved pridelka
1. Namen ukrepa:
– sofinanciranje izvedbe zgodnje napovedi pridelka sadja, ki je narejena po enotni metodi v okviru evropskega programa “Prognosfruit”, ki je sestavni del celotnega sistema evidence in kontrole pridelovanja sadja v okviru EU.
2. Upravičenec:
– Sadjarstvo Slovenije – GIZ, Ljubljana, Slovenska 54.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec pridobi sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
III. Sofinanciranje objavljanja fitopatoloških informacij s področja kmetijstva
1. Namen ukrepa:
– sofinanciranje tedenskega objavljanja fitopatoloških, tehnoloških in tržnih informacij s področja kmetijstva.
2. Upravičenec:
– pravna oseba, ki je usposobljena za to dejavnost.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec pridobi sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
IV. Program uvajanja knjigovodstva na kmetijah
1. Namen ukrepa:
– uvajanje knjigovodstva na kmetijah z namenom spremljanja dohodkovnega položaja kmetij s primerljivostjo po ekonomskih kazalnikih z državami EU.
2. Upravičenec:
– pravna oseba, ki je usposobljena za to dejavnost.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
– upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
34. člen
1. posodobitve predelave male plave ribe v skladu z veterinarsko-sanitarnimi predpisi,
– znižanje stroškov, večja konkurenčna sposobnost in dvig kakovosti,
– spodbujanje izvozne naravnanosti.
2. Upravičenci:
– Delamaris, konzervna industrija d.d., Izola
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec pridobi sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister,
– predložitev programa posodobitve,
– zagotovljen lastni delež sredstev,
– dokazila (računi) o že opravljenih delih oziroma nakupu opreme do višine predvidene podpore.
4. Višina podpore:
– do 25% predračunske vrednosti predloženega programa.
35. člen
2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu
1. Namen ukrepa:
– financiranje dogradnje in dopolnjevanja računalniško podprtega informacijskega sistema ministrstva. Sistem je namenjen vzdrževanju potrebnih in predpisanih registrov.
2. Upravičenci:
– pravna oseba, ki je usposobljena za to dejavnost.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
36. člen
2428 EU in mednarodno sodelovanje: drugi mednarodni projekti – lastna udeležba
1. Namen ukrepa:
– sofinanciranje vrednosti mednarodnega projekta postavitve vzorčnih kmetij in prenosa znanja v okviru programa pakta stabilnosti v višini 50%.
2. Upravičenci:
– proizvajalci kmetijske opreme in mehanizacije, projektne organizacije in Kmetijski zavodi iz Republike Slovenije.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
37. člen
2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu – oprema
1. Namen ukrepa:
– zagotovitev in posodobitev opreme in naprav za izvajanje napovedovanja oziroma prognoze pojava škodljivih organizmov v kmetijstvu na podlagi ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov.
2. Upravičenci:
– Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana;
– Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Žalskega tabora 2, Žalec;
– Kmetijski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor;
– Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, Nova Gorica;
– Kmetijski zavod Ljubljana, Kmetijsko svetovalna služba Krško, CKŽ 52, Krško;
– Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za fitomedicino, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– usposobljenost in delna opremljenost za izvajanje opazovalno-napovedovalne dejavnosti za varstvo rastlin.
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
38. člen
2553 Varstvo naravnih virov v ribištvu in monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju
1. Namen ukrepa:
– financiranje vodenja ribiškega katastra slovenskih ribolovnih voda v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76 in 42/86),
– izvajanje monitoringa ribolovnih fondov v morju,
– zagotavljanje drugih strokovnih podlag za upravno odločanje v skladu z zakonom o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87 in Uradni list RS, št. 41/99) in zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76 in 42/86).
2. Upravičenci:
– Zavod za ribištvo v Ljubljani,
– Inštitut za biologijo v Ljubljani.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
4. Višina podpore:
– do 100% sprejetega programa strokovnih del.
39. člen
2557 Podpore ribičem za preusmeritev dejavnosti in socialne podpore
1. Namen ukrepa:
– zmanjšanje števila profesionalnih ribičev in ribolovnih sredstev zaradi prevelikega neskladja med razpoložljivimi ribolovnimi fondi v slovenskem morju in številom ribičev, ki jim je ribištvo edini in glavni poklic.
2. Upravičenci:
– zasebni ribiči z veljavnim ribolovnim dovoljenjem in ki izpolnjujejo pogoje iz 16. člena zakona o morskem ribištvu.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev programa preusmeritve,
– dokazilo o vrnitvi ribolovnega dovoljenja,
– prednost bodo imeli ribiči, ki vračajo dovoljenje za uporabo pridnene povlečne mreže (koče),
– predložitev vloge in dokumentacije za zgodnejšo upokojitev,
– prednost bodo imeli ribiči, ki jim od objave razpisa dalje manjkata le še dve leti ali manj do upokojitve.
4. Višina podpore:
– do 25% predložene predračunske vrednosti programa preusmeritve,
– do 50% potrebnih sredstev za zgodnejšo upokojitev.
40. člen
4181 Javni zavod Lipica – investicijsko vzdrževanje in oprema
1. Namen ukrepa:
– investicijsko vzdrževanje in obnova, ter nakup opreme potrebne za zagotavljanje reje in vzreje lipicancev, ki ga izvaja javni zavod Kobilarna Lipica.
2. Upravičenec je javni zavod Kobilarna Lipica.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Upravičenec pridobi sredstva na podlagi zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96) in s strani Vlade Republike Slovenije potrjenega letnega programa.
41. člen
5851 Slovenski kmetijski okoljski program – EKO 2, EKO 3:
I. Genska banka
1. Namen ukrepa:
Plačilo strokovnih nalog v genski banki za:
– zbiranje in evidentiranje avtohtonega genetskega materiala, vključno s starimi domačimi ali udomačenimi sortami kmetijskih rastlin ali avtohtonih pasem rejnih živali in drugih rastlin ali živali z uporabno vrednostjo;
– ocenjevanje in vrednotenje zbranega genetskega materiala po mednarodnih deskriptorjih;
– hranjenje in obnavljanje vzorcev zbranega genetskega materiala;
– razmnoževanje in izmenjavo genetskega materiala.
2. Upravičenci:
– Kmetijski inštitut Slovenije,
– Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec,
– Biotehniška Fakulteta, oddelek za agronomijo,
– Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko.
3. Višina sredstev:
– Kmetijski inštitut Slovenije          12,160.000 SIT
– Inštitut za hmeljarstvo
in pivovarstvo Žalec                8,680.000 SIT
– Biotehniška Fakulteta              11,160.000 SIT
– Biotehniška fakulteta-zootehnika        75,000.000 SIT
Skupaj                      107,000.000 SIT
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
5. Rok za predložitev programa:
– 10. april 2000.
42. člen
5854 Fitofarmacevtska sredstva
1. Namen ukrepa:
– zagotovitev izvajanja nalog s področja fitofarmacevtskih sredstev, ki jih določajo predpisi in mednarodni sporazumi oziroma so nujni za vključevanje Slovenije v EU,
– zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje nalog s področja fitofarmacevtskih sredstev in zdravstvenega varstva rastlin,
– uvedba enotnih standardov glede registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, usklajeno izvajanje ukrepov na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter zagotavljanje trgovanja s fitofarmacevtskimi sredstvi in rastlinskim blagom (rezidui fitofarmacevtskih sredstev),
– usposobitev fitosanitarnih laboratorijev za izvajanje učinkovitega nadzora rastlinskih škodljivih bolezni in škodljivcev z namenom preprečevanja vnosa, pojava, širjenja ter zatiranja teh škodljivih organizmov.
2. Upravičenci:
– javni zavodi, raziskovalne organizacije in druge organizacije, ki izvajajo strokovno podporo na področju fitofarmacevtskih sredstev oziroma zdravstvenega varstva rastlin ter člani strokovnih skupin oziroma komisij s področja fitofarmacevtskih sredstev.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– usposobljenost za izvajanje nalog s področja fitofarmacevtskih sredstev oziroma zdravstvenega varstva rastlin in za dajanje strokovnih mnenj v zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi oziroma zdravstvenim varstvom rastlin.
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
43. člen
6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu
1. Namen ukrepa:
– sofinanciranje usposobitve šolskih posestev in obratov srednjih kmetijskih, živilskih, veterinarske in gozdarske šole;
– financiranje investicijskega programa prehoda na brezvirusni sadilni material v hmeljarstvu v okviru Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec;
– usposobitev kmetijsko poskusnih centrov za raziskovanje, usposabljanje in svetovanje v okviru javnih raziskovalnih zavodov.
2. Upravičenci:
– javni zavodi in ustanove, ki izvajajo programe praktičnega izobraževanja, usposabljanja ter raziskovanja s področja kmetijstva.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga potrdi minister.
Delež sofinanciranja programa upravičencev znaša do 50%.
4. Rok za predložitev programa:
– 30. april 2000.
44. člen
6631 Politika kakovosti
1. Namen ukrepa:
– vzpostavitev tehnične usposobljenosti organizacij za preskušanje v skladu z EN 45001 in izvajanje EU primerljivega načina ugotavljanja skladnosti kakovosti kmetijsko-živilskih proizvodov.
2. Upravičenci:
– organizacije za preskušanje, ki so s strani ministrstva imenovane za izvajanje kontrole.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za ta namen lahko koristijo organizacije za preskušanje za zaposlitev enega strokovnega sodelavca, ki bo v okviru programa priprav za akreditacijo v skladu z EN 45001, vodil postopek za pridobitev akreditacije ter usklajeval delo strokovnjakov za posamezna področja v delu, ki je povezan s pripravo potrebne dokumentacije za akreditacijo. Upravičenec se obveže:
– da bo zagotovil, da bo oseba, ki bo delala na koordinaciji in pripravi dokumentacije za akreditacijo v obliki tako imenovanega “Managerja za kakovost”;
– da bo organizacija za preskušanje pridobila akreditacijo za določeno področje preskušanja za kmetijsko-živilske proizvode do 31. 12. 2002.
4. Način pridobitve sredstev:
– upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
45. člen
6634 PHARE – lastna udeležba (fitosanitarna oprema)
1. Namen ukrepa:
– zagotovitev lastne udeležbe Republike Slovenije v programu PHARE za fitosanitarno področje za plačilo prometnega davka za nakup opreme, ki se financira iz PHARE sredstev.
2. Upravičenci:
– izvajalske organizacije, svetovalne organizacije, dobavitelji oprem.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci do sredstev iz PHARE programa za fitosanitarno področje, ob predložitvi dokazila nabave opreme, ki se financira iz PHARE sredstev, zaprosijo za financiranje prometnega davka za nakup opreme.
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.
46. člen
6767 Javni zavod Kobilarna Lipica
1. Namen ukrepa:
– zagotavljanje delovanja javnega zavoda Kobilarna Lipica.
2. Upravičenec je javni zavod Kobilarna Lipica.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Upravičenec pridobi sredstva na podlagi zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96) in s strani Vlade Republike Slovenije potrjenega letnega programa.
47. člen
7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni center za senzorično analizo vina
1. Namen ukrepa:
– usposobitev mednarodnega centra za senzorično analizo vina, ustanovljenega na podlagi sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodno organizacijo za trto in vino za začetek delovanja.
2. Upravičenec:
– pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, določene z javnim razpisom.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev:
– upravičenec pridobi sredstva na podlagi programa, ki ga potrdi minister,
– priprava projekta za začetek delovanja mednarodnega centra za senzorično analizo vina,
– priprava programa izobraževanja vinskih degustatorjev,
– delež sofinanciranja znaša do 5% sprejetega programa.”
10. člen
Sedanji 21. člen postane 48. člen.
11. člen
V Prilogi: Seznam proizvodov in višina izravnave stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg se v opombi * k tarifnim oznakam 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 in 0406 v prvi vrstici za besedo: “ blaga” dodajo besede: “ali na fakturo”.
V isti prilogi se tarifnima oznakama 2204 21 810 in 2204 21 820 v rubriki Podpora v SIT/enoto doda besedilo:”80,00/l”, tarifnima oznakama 2204 29810 in 2204 29 820 pa besedilo: “60,00/l”.
V opombi ** k tarifni skupini 2204 se v drugi vrstici črta besedilo “in deželno vino”.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-16
Ljubljana, dne 6. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost