Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000

Kazalo

1448. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju asistentov stažistov, stran 3798.

Na podlagi 36. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 99/99) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju asistentov stažistov
1. člen
V 12. členu pravilnika o sofinanciranju asistentov stažistov (Uradni list RS, št. 38/99) se zadnja alinea spremeni tako, da se glasi:
“– asistentu stažistu poravnajo tolikšen del šolnine, kolikor znaša razlika med normirano šolnino oziroma šolnino, ki jo za posamezni letnik določi visokošolski zavod, ter osnovnim sofinanciranjem po predpisu o sofinanciranju podiplomskega študija.“
2. člen
V 15. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Čas sofinanciranja, določen v 14. členu tega pravilnika, se zaradi izjemnih okoliščin z aneksom k pogodbi lahko podaljša, vendar skupaj največ za šest mesecev. O podaljšanju na podlagi utemeljene prošnje in poročila univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda o usposabljanju asistenta stažista odloči minister s sklepom.“
3. člen
Drugi stavek prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za asistenta stažista se letno zagotavljajo še sredstva za materialne stroške njegovega znanstvenoraziskovalnega oziroma umetniškega dela v skladu s posebnim sklepom ministra ter del šolnine (osnovno sofinanciranje) po predpisu o sofinanciranju podiplomskega študija.“
4. člen
V 18. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Če asistentu stažistu delovno razmerje preneha zaradi izjemnih okoliščin, minister s posebnim sklepom lahko odloči, da univerzam oziroma samostojnim visokošolskim zavodom sredstev ni treba vrniti.“
5. člen
1. in 3. člen tega pravilnika se začneta uporabljati za asistente stažiste, ki se bodo v 1. letnik podiplomskega študija vpisali v študijskem letu 2000/2001.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
EVA 2000-3311-0009
Št. 011-40/00
Ljubljana, dne 30. marca 2000
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost