Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000

Kazalo

1447. Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev, stran 3796.

Na podlagi 3. točke drugega odstavka 31. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 in 28/00) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev
1. člen
S tem pravilnikom se določata program in postopek opravljanja strokovnih izpitov za poklicne gasilce, in sicer za:
– gasilca,
– gasilskega tehnika,
– gasilskega inženirja.
I. PROGRAM STROKOVNIH IZPITOV
2. člen
Strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: izpit) vsebuje strokovno-teoretični in praktični del ter se opravlja v skladu s programom.
Podrobnejši program strokovno-teoretičnega in praktičnega dela izpita s pregledom pravnih virov in druge literature določi Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava).
Gasilec
3. člen
Program strokovno-teoretičnega dela izpita obsega naslednje vsebine:
1. splošne predpise (ustava, državna in lokalna ureditev) ter predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. požarno varnost ukrepe varstva pred požarom,
3. gasilsko taktiko,
4. gasilsko orodje in naprave.
4. člen
Program praktičnega dela izpita obsega praktična opravila pri gašenju požara in reševanju ogroženih ljudi, živali in premoženja. Opravi se kot praktična vaja z določeno predpostavko.
Gasilski tehnik
5. člen
Program strokovno-teoretičnega dela izpita obsega naslednje vsebine:
1. vodenje in poveljevanje,
2. tehnično reševanje in nevarne snovi,
3. ukrepe varstva pred požarom,
4. osnove gradbeništva.
6. člen
Program praktičnega dela izpita obsega naslednje vsebine:
1. pripravo in izvedbo praktične vaje z uporabo opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom,
2. zavarovanje kraja nesreče in sledov nastanka požara,
3. analizo vaje.
Gasilski inženir
7. člen
Program strokovno-teoretičnega dela izpita obsega vsebine iz 5. člena tega pravilnika ter pripravo in zagovor pisne naloge o izvedbi večje gasilske intervencije.
8. člen
Program praktičnega dela izpita obsega naslednje vsebine:
1. pripravo in izvedbo praktične vaje z uporabo opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom,
2. organiziranje in vodenje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah,
3. zavarovanje kraja nesreče in sledov nastanka požara ter sodelovanje s preiskovalnimi organi pri ugotavljanju vzrokov za nastanek požara,
4. analizo vaje.
II. OPRAVLJANJE IZPITOV
Komisija za strokovni izpit poklicnih gasilcev
9. člen
Izpit se opravlja pred komisijo za strokovne izpite poklicnih gasilcev (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Komisija ima predsednika, namestnika predsednika, 6 do 8 članov, ki so izpraševalci posameznih tem, in dva zapisnikarja. Pri sestavi komisije se upošteva načelo eksternosti.
10. člen
Predsednik komisije in namestnik predsednika komisije morata imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo, člani komisije pa najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Pri kandidatih za gasilskega inženirja morajo imeti člani komisije najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot jo ima kandidat za poklicnega gasilca (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
11. člen
Predsedniku, namestniku predsednika, članom in zapisnikarjema pripadata plačilo za delo v komisiji in povračilo stroškov v zvezi s tem delom v višini, ki velja za nadomestila članom izpitne komisije za strokovne izpite za delo v državni upravi.
Prijava k izpitu
12. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži pisno prijavo za izpit na upravo.
Prijavi mora kandidat priložiti dokazila o strokovni izobrazbi in morebitna dokazila o že opravljenem gasilskem izobraževanju za poklicnega gasilca.
13. člen
Prijave za izpit obravnava uprava. Če ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita, ga o tem obvesti ter mu določi datum in kraj izpita.
Kandidata, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje izpita, uprava o tem pisno obvesti.
Izvedba izpita
14. člen
Strokovno-teoretični del izpita opravljajo kandidati ustno, razen priprave pisne naloge iz 7. člena tega pravilnika, ki se opravi pisno.
Če je prijavljenih več kandidatov, lahko komisija določi, da kandidati opravljajo strokovno-teoretični del izpita pisno.
Direktor uprave z razporedom določi sestavo komisij za posamezne vsebine. Razpored se pošlje vsem članom komisije in zapisnikarjema.
15. člen
Poklicni gasilec, ki je že opravil izpit in je z dodatnim izobraževanjem pridobil višjo stopnjo strokovne izobrazbe, opravi za pridobitev naslednje stopnje gasilskega poklica po končanem gasilskem izobraževanju izpit iz vsebin strokovno-teoretičnega in praktičnega dela izpita, ki na predhodni stopnji niso bile zajete.
Poklicni gasilec, ki je že opravil izpit in si je pridobil nov gasilski poklic, opravi za pridobitev novega gasilskega poklica izpit iz vsebin strokovno-teoretičnega in praktičnega dela izpita, ki na predhodni stopnji niso bile zajete.
16. člen
Kandidat, ki ne opravi strokovno-teoretičnega dela izpita, ne more opravljati praktičnega dela izpita.
Kandidat, ki ne opravi strokovno-teoretičnega ali praktičnega dela izpita, lahko ponavlja del izpita v roku, ki ga določi komisija. Če kandidat tudi v popravnem roku ne opravi izpita ali če med popravnim rokom odstopi, ponavlja izpit v celoti.
Celotni izpit lahko kandidat ponavlja dvakrat.
17. člen
Praktični del izpita opravljajo kandidati za gasilca v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije.
Za kandidate za gasilskega tehnika in gasilskega inženirja določi kraj opravljanja praktičnega dela izpita uprava.
18. člen
O poteku izpita, vprašanjih na strokovno-teoretičnem delu izpita, uspehu, ki ga je kandidat dosegel pri posameznih vsebinah izpita, ter o praktičnem delu se sestavi zapisnik.
Če kandidat opravlja strokovno-teoretični del izpita ustno, se mu uspeh sporoči neposredno po končanem izpitu. Če pa izpit opravlja pisno, se mu uspeh sporoči pisno najpozneje v 14 dneh po opravljanju izpita.
19. člen
Komisija oceni končni uspeh kandidata na podlagi ocen posameznih vsebin.
Uspeh kandidata oceni komisija z “je opravil“ ali “ni opravil“.
20. člen
Kandidat, ki je uspešno opravil izpit, dobi o tem potrdilo.
Potrdilo se izda na obrazcu, ki ga predpiše direktor uprave.
Potrdilo o opravljenem izpitu podpiše predsednik komisije.
Če vsebine zaključnega izpita za gasilca, gasilskega tehnika ali gasilskega inženirja vključujejo tudi vsebine izpita za te poklice, se opravljen zaključni izpit prizna tudi za izpit.
21. člen
Če kandidat brez upravičenega razloga na določen dan ne opravlja izpita ali če od njega odstopi, ko ga je že začel opravljati, se šteje, da izpita ni opravil. Upravičenost razlogov presoja predsednik komisije.
III. EVIDENCA O IZPITIH
22. člen
Uprava vodi za vsakega kandidata spis, ki vsebuje:
– prijavo za opravljanje izpita z vsemi potrebnimi dokazili,
– datum opravljanja izpita,
– predpostavko praktične vaje kandidata,
– zapisnik iz 18. člena tega pravilnika,
– kopijo potrdila o opravljenem izpitu.
23. člen
Za vse kandidate, ki so opravili izpit, se vodi knjiga izpitov, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– številko spisa,
– stopnjo in vrsto izobrazbe,
– vrsto izpita,
– datum opravljanja izpita,
– datum izdaje potrdila o opravljenem izpitu.
24. člen
Evidenca iz 22. in prejšnjega člena tega pravilnika se hrani trajno.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Potrdila o opravljenih izpitih poklicnih gasilcev, izdana po predpisih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
26. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št. 22/96).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-25/2000
Ljubljana, dne 21. marca 2000.
dr. Franci Demšar l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost