Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000

Kazalo

1446. Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil, stran 3788.

Na podlagi drugega odstavka 69. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: izpit).
2. člen
Izpit mora v roku, določenem z aktom o sistemizaciji delovnih mest, opraviti oseba, ki je sklenila delovno razmerje za opravljanje nalog policista (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka kandidat, ki je uspešno zaključil program izobraževanja za poklic policist, opravi izpit v okviru strokovnega izpita po pravilniku o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja (Uradni list RS, št. 41/97), kandidat za policista pa v okviru zaključnega izpita po izobraževalnem programu izpopolnjevanja za poklic policist.
3. člen
Dolžnost opravljanja izpita se kandidatu določi tudi v odločbi o sklenitvi delovnega razmerja oziroma v odločbi o razporeditvi na delovno mesto za opravljanje nalog policista.
II. IZPIT
4. člen
Izpit obsega pisni in ustni del.
Izpit se opravlja po področjih, določenih v tem pravilniku in je enak za vse kandidate.
Vsebina izpita
5. člen
Izpit obsega preverjanje znanj iz naslednjih področij:
– organizacija in naloge policije,
– policijska pooblastila,
– dejavnost policijske postaje,
– področja policijskega dela,
– spoznavanje nalog policije (kot oblika prakse v enotah policije),
– taktika posameznika in enot policije z oborožitvijo in streljanjem,
– praktični postopek za izvajanje policijskih pooblastil s samoobrambo,
– poznavanje informacijskega sistema in telekomunikacij policije.
6. člen
Vsebina izpita po področjih iz prejšnjega člena je podlaga za izpitni program, ki ga predpiše generalni direktor policije.
Izpitna komisija
7. člen
Kandidat opravlja izpit pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Predsednik in člana izpitne komisije morajo imeti najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot jo ima kandidat.
8. člen
Predsednik izpitne komisije je dolžan skrbeti za pravilnost poteka izpita in ima poleg članov pravico izpraševati.
9. člen
Zapisnikar vodi zapisnik o poteku izpita in v času trajanja izpita opravlja druge administrativno-tehnične naloge za izpitno komisijo.
10. člen
Izpitno komisijo in zapisnikarja imenuje generalni direktor policije z odločbo.
Prijava k izpitu
11. člen
Kandidat se mora prijaviti k opravljanju izpita v roku 20 dni po prejemu odločbe iz 3. člena tega pravilnika.
Izpolnjeno prijavo na obrazcu št. 1 kandidat v roku iz prejšnjega odstavka predloži predstojniku organizacijske enote, v kateri je zaposlen. Predstojnik prijavo z obrazcem št. 2 posreduje generalni policijski upravi v 10 dneh od njenega prejema.
Obrazca iz prejšnjega odstavka sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljena skupaj z njim.
Napotitev
12. člen
Kandidate napoti na izpit z odločbo generalni direktor policije.
V odločbi iz prejšnjega odstavka se določi vodja priprav na izpit, čas in kraj izvajanja priprav na izpit, ki so za kandidate obvezne, izvajalce priprav, čas in kraj opravljanja izpita ter pravice in obveznosti kandidatov.
Odločba iz prvega odstavka tega člena mora biti kandidatom vročena najkasneje 10 dni pred pričetkom izvajanja priprav na izpit.
Priprave na izpit
13. člen
Priprave na izpit, ki so sestavni del programa iz 6. člena tega pravilnika, obsegajo:
– 70-urno osnovno strokovno teoretično usposabljanje v šoli,
– tritedensko spoznavanje dela v organizacijskih enotah,
– desetdnevno praktično usposabljanje po programu praktičnega usposabljanja.
Priprave na izpit iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka izvaja organizacijska enota generalne policijske uprave pristojna za izpopolnjevanje in usposabljanje, priprave na izpit iz druge alinee prejšnjega odstavka pa organizira organizacijska enota, v kateri je kandidat zaposlen.
Izvajalci priprav iz prejšnjega odstavka izdelajo pisno poročilo o udeležbi kandidatov na pripravah ter oceno uspešnosti kandidatov pri praktičnem usposabljanju, ki ga posredujejo vodji priprav na izpit takoj po zaključku priprav.
Vodja priprav na izpit na osnovi poročil in ocene iz prejšnjega odstavka tega člena izpitni komisiji predloži seznam kandidatov, ki so končali priprave in uspešno zaključili praktično usposabljanje.
14. člen
Udeležba na pripravah na izpit in uspešno zaključeno praktično usposabljanje je pogoj za pristop k izpitu.
Način izvajanja izpita
15. člen
Kandidat opravlja najprej pisni del, nato pa ustni del izpita.
16. člen
Pisni del izpita obsega izdelavo pisne naloge o rešitvi praktičnega primera, kjer kandidat poveže znanja s področja pooblastil ter organizacije in nalog policije.
Nalogo za pisni del izpita določi izpitna komisija. Naloga se mora nanašati na vsebino, ki jo določa izpitni program.
17. člen
Ustni del izpita opravlja kandidat najkasneje v 5 dneh po pisnem delu izpita. Vprašanja, postavljena kandidatu, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje z vseh področij iz 5. člena tega pravilnika.
Trajanje izpita
18. člen
Pisni del izpita mora kandidat zaključiti najkasneje v 2 urah. Ustni del izpita traja največ 20 minut.
Izpitni red
19. člen
Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorom člana izpitne komisije.
Pred začetkom pisnega dela izpita član izpitne komisije kandidata seznani z vsebino pisne naloge in pojasni, katere predpise lahko uporablja pri pisnem delu.
20. člen
Kandidat, ki se pri pisnem ali ustnem delu izpita ne ravna po tem pravilniku in navodilih člana oziroma predsednika izpitne komisije, se opomni.
Če kandidat opomina ne upošteva, ga član oziroma predsednik izpitne komisije odstrani. Razlogi za odstranitev se zabeležijo v zapisniku.
Izpitna komisija odloči, ali sme kandidat nadaljevati izpit. Če komisija odloči, da kandidat ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
Zapisnik
21. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik na obrazcu št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije ter zapisnikar.
Ocena uspeha in razglasitev rezultatov
22. člen
Uspeh kandidata ocenjuje izpitna komisija iz vsakega dela izpita z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
Na podlagi ocenitve posameznih delov izpita izpitna komisija oceni, ali je kandidat izpit opravil ali izpita ni opravil.
Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, kandidata in zapisnikarja takoj po sprejeti odločitvi iz prejšnjega odstavka.
Ponovno opravljanje izpita
23. člen
Kandidat, ki izpita ni opravil, lahko v roku 7 dni po datumu opravljanja izpita vloži prijavo k ponovnemu opravljanju izpita.
Datum za ponovno opravljanje izpita določi na podlagi kandidatove prijave izpitna komisija. Ta rok ne sme biti krajši od 20 dni in ne daljši od 30 dni od dneva prejema prijave.
O datumu, uri in kraju ponovnega opravljanja izpita obvesti kandidata izpitna komisija.
Odstop od izpita
24. člen
Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovnemu opravljanju izpita, ali če odstopi, ko je izpit že začel opravljati, se šteje, da izpita ni opravil.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora kandidat dostaviti izpitni komisiji dokazila o upravičenosti izostanka oziroma odstopa takoj, oziroma najkasneje v 7 dneh po izostanku oziroma odstopu.
Če izpitna komisija oceni, da so razlogi opravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu.
Ugotovitve izpitne komisije se vpišejo v zapisnik o izpitu.
25. člen
Če je kandidat tudi na ponovnem opravljanju izpita neuspešen, izpita ne more več opravljati.
Pritožba
26. člen
Kandidat se zoper odločitev izpitne komisije lahko pritoži v roku 8 dni po prejemu odločitve izpitne komisije, če meni, da izpit ni potekal v skladu s tem pravilnikom.
Pritožba se vloži pri generalnem direktorju policije. Generalni direktor policije odloči o pritožbi kandidata v roku 30 dni.
Potrdilo o izpitu
27. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o opravljenem izpitu na obrazcu št. 4, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka podpišeta predstojnik enote iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika in predsednik izpitne komisije.
Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v 8 dneh od dneva, ko je izpit opravil.
Evidenca
28. člen
Evidenco o kandidatih, ki so opravljali izpit, vodi organizacijska enota iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika.
Evidenca iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje:
– kopijo odločbe iz 3. člena tega pravilnika,
– prijavo k izpitu,
– kopijo odločbe iz 12. člena tega pravilnika,
– oceno uspešnosti na praktičnem usposabljanju,
– pisno nalogo,
– zapisnik o poteku izpita in
– kopijo potrdila o opravljenem izpitu.
29. člen
Organizacijska enota iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika obvešča kadrovsko službo o izidu izpita za posameznega kandidata.
30. člen
Predsedniku, članom izpitne komisije in zapisnikarju pripada plačilo za delo v izpitni komisiji v skladu s predpisi, ki veljajo za izvajanje strokovnih izpitov v državni upravi.
III. KONČNA DOLOČBA
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0001/3-4-002/683-99
Ljubljana, dne 3. marca 2000.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost