Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000

Kazalo

1445. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih socialnovarstvenih zavodov, stran 3787.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99 in 98/99) izdaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih socialnovarstvenih zavodov
1. člen
V odredbi o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih socialnovarstvenih zavodov (Uradni list RS, št. 56/94) se v 1. členu besedilo in vrstni red meril v točkah od 1. do 5. spremeni tako, da se glasi:
»1. uresničevanje ciljev letnega programa dejavnosti in strokovne ravni dela zavoda;
2. pridobivanje dodatnih znanj ter strokovna angažiranost direktorja;
3. število dodatnih programov, obseg sredstev pridobljenih na trgu, na podlagi javnih razpisov ali neposrednih pogodb, in odobrenih investicij.«
2. člen
Besedilo členov od 2. do 6. člena se nadomesti s členi 2. do 5., ki se glasijo:
»2. člen
(uresničevanje programa)
Doseganje ali preseganje načrtovanih ciljev letnega programa dejavnosti, strokovnosti dela in gospodarjenja s sredstvi zavoda se vrednoti do 30% osnovne plače.
3. člen
(strokovna usposobljenost in angažiranost)
Višja stopnja izobrazbe ali druga oblika formalne izobrazbe, ki ni pogoj za imenovanje oziroma zasedbo delovnega mesta, se vrednoti s 5% osnovne plače.
Pridobljeni naziv se vrednoti po naslednjih merilih:
– višji svetovalec ali svetovalec 15% osnovne plače;
– samostojni svetovalec ali mentor 9% osnovne plače.
Sodelovanje direktorja v strokovnih ali drugih združenjih, skupinah in projektih, pomembnih za razvoj dejavnosti, se vrednoti v ocenjevalnem obdobju po naslednjih merilih:
– vodja ali koordinator 3% osnovne plače,
– član 2% osnovne plače.
4. člen
(dodatni programi, investicije, dodatna sredstva)
Dodatni programi, naloge ali investicije, ki jih izvaja ali se izvajajo v zavodu in dodatna sredstva, pridobljena na trgu, se vrednotijo po naslednjih merilih:
– za vsak dodatni program ali naloge, ki jih zavod opravlja v ocenjevalnem obdobju poleg temeljne dejavnosti, zaradi katere je bil ustanovljen, 3% osnovne plače;
– za vsako obsežnejšo investicijo ali obsežnejša investicijsko vzdrževalna dela, ki so se izvajala ali se izvajajo v zavodu v ocenjevalnem obdobju, 5% osnovne plače;
– obseg sredstev, pridobljenih na trgu v ocenjevalnem obdobju:
a) če delež sredstev doseže do 2% celotnega prihodka zavoda, 3% osnovne plače,
b) če delež sredstev doseže od 2% do 5% celotnega prihodka zavoda, 6% osnovne plače,
c) če delež sredstev doseže nad 5% celotnega prihodka zavoda, 9% osnovne plače.
5. člen
Na podlagi vrednotenja po vseh merilih lahko skupna delovna uspešnost direktorja javnega socialnovarstvenega zavoda znaša največ 52% osnovne plače.«
3. člen
Dosedanji 7. člen postane 6. člen.
V prvem odstavku prve vrstice tega člena se pred številko 4. črta vejica in vstavi besedo »in« ter črta besedilo »5. in 6.«.
V drugi vrstici drugega odstavka se črta beseda »dvakrat«, ki se jo nadomesti z besedo »enkrat«. Na koncu stavka se črta pika in se doda naslednje besedilo: »po zaključnem računu za preteklo leto.«
4. člen
Dosedanji 8. člen se spremeni v 7. člen.
V prvi vrstici drugega odstavka tega člena se številka »7.« spremeni v »6.«.
5. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. februarja 2000 dalje.
Št. 017-02-002/2000 -03
Ljubljana, dne 23. februarja 2000.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost