Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000

Kazalo

1438. Zakon o izvozu blaga z dvojno rabo (ZIBDR), stran 3769.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o izvozu blaga z dvojno rabo (ZIBDR)
Razglašam zakon o izvozu blaga z dvojno rabo (ZIBDR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. marca 2000.
Št. 001-22-50/00
Ljubljana, dne 30. marca 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O IZVOZU BLAGA Z DVOJNO RABO (ZIBDR)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa pogoje, pod katerimi se lahko izvaža blago z dvojno rabo z območja Republike Slovenije, pristojnosti državnih organov na področju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo ter pravice in obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo izvoz blaga z dvojno rabo.
2. člen
Za namene tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
1. “blago z dvojno rabo” pomeni blago in tehnologije, ki se lahko uporabljajo tako v civilne, kot tudi v vojaške namene;
2. “izvoz” pomeni carinski postopek izvoza, kot je opredeljen s carinskimi predpisi, v skladu s katerim blago začasno ali dokončno zapusti carinsko območje, kot tudi ponovni izvoz (reeksport) blaga;
3. “izvoznik” pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki ima sedež oziroma stalno bivališče (v nadaljnjem besedilu: sedež) na območju Republike Slovenije, za račun katere se vloži carinska deklaracija in je v času njenega sprejema lastnik blaga ali ima pravico razpolaganja z blagom z dvojno rabo, kakor tudi vsako pravno ali fizično osebo, ki prenaša tehnologije s pomočjo elektronskih medijev, faksa ali telefona. Če ima lastnik blaga z dvojno rabo ali oseba z enakovredno pravico razpolaganja sedež izven območja Republike Slovenije, se za izvoznika šteje tista pogodbena stranka, ki ima sedež na območju Republike Slovenije.
3. člen
Seznam blaga z dvojno rabo določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
4. člen
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se v postopku za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
II. IZVOZNO DOVOLJENJE
5. člen
(1) Blago z dvojno rabo se lahko izvaža le na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose s tujino (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Dovoljenje je potrebno tudi za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni zajeto v seznamu blaga iz 3. člena tega zakona, če je bil izvoznik s strani ministrstva obveščen, da se to blago v celoti ali po delih uporablja ali lahko nameni za uporabo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, upravljanjem, delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, identifikacijo in širjenjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje in skladiščenje izstrelkov, sposobnih nositi takšno orožje.
(3) Če je izvozniku znano ali če sumi, da gre za blago iz prejšnjega odstavka, je dolžan o tem obvestiti ministrstvo, ki odloči ali je za zadevni izvoz blaga potrebno dovoljenje.
6. člen
(1) Postopek za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo se začne na podlagi pisnega zahtevka, ki ga vloži izvoznik pri ministrstvu.
(2) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino, določi obrazec zahtevka za izdajo dovoljenja.
7. člen
(1) Ministrstvo mora pred izdajo odločbe zahtevati obvezno mnenje ministrstev pristojnih za zunanje zadeve, notranje zadeve in obrambo ter odvisno od narave oziroma vrste blaga z dvojno rabo tudi obvezno mnenje ministrstva pristojnega za zdravstvo, gospodarske dejavnosti oziroma okolje in prostor.
(2) Ministrstva iz prejšnjega odstavka morajo dati mnenje v tridesetih dneh od dneva, ko je bilo od njih to zahtevano.
8. člen
(1) Ministrstvo izda dovoljenje za vsak posamičen izvoz.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo, ob upoštevanju vrste blaga z dvojno rabo, vrste in dolgoročnosti izvoznih poslov ter držav, v katere se to blago izvaža, izda posameznemu izvozniku splošno dovoljenje za izvoz istovrstnega blaga za eno ali več držav.
(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda z veljavnostjo do največ enega leta in se na zahtevo izvoznika lahko podaljša.
9. člen
(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja mora vsebovati naslednje podatke:
– šifro in poimenovanje blaga po seznamu blaga z dvojno rabo, oziroma opis blaga, če gre za blago z dvojno rabo iz drugega odstavka 5. člena tega zakona,
– tarifno oznako in poimenovanje blaga po nomenklaturi carinske tarife,
– količino in vrednost blaga,
– polno ime in naslov izvoznika blaga,
– polno ime in naslov proizvajalca blaga,
– državo, kamor se blago izvaža, polno ime in naslov uvoznika ter podatke iz sodnega ali drugega uradnega registra,
– polno ime in naslov končnega uporabnika oziroma uporabnikov blaga ter namen končne uporabe blaga,
– izjavo končnega uporabnika oziroma uporabnikov, da bo blago uporabljeno le za namene, ki so navedeni v zahtevku in ne bo ponovno izvoženo v tretjo državo brez soglasja države izvoznika.
(2) Zahtevku iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti vsa dokazila, ki so potrebna za preverjanje podatkov, navedenih v zahtevku.
(3) Vlada lahko predpiše tudi druge potrebne podatke, ki jih mora predložiti izvoznik za izdajo dovoljenja.
10. člen
(1) Ministrstvo odloči o zahtevku za izdajo dovoljenja najkasneje v šestdesetih dneh od prejema popolnega zahtevka.
(2) Ministrstvo pri odločanju o zahtevku za izdajo dovoljenja ter ministrstva iz prvega odstavka 7. člena tega zakona pri izdaji mnenja presojajo predvsem zunanjepolitične, varnostne, obrambne in zunanjetrgovinske interese ter sprejete mednarodne obveznosti Republike Slovenije.
11. člen
(1) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če oceni, da bi izvoz blaga z dvojno rabo lahko povzročil negativne posledice, ki so predvsem:
– ogrožanje izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije;
– ogrožanje ali poseganje v varnostne ali obrambne interese Republike Slovenije;
– ogrožanje ali nasprotovanje zunanjepolitičnim ali ekonomskim interesom Republike Slovenije;
– možnost izbruha ali nadaljevanja oboroženih spopadov v državi končnega uporabnika blaga;
– možnost uporabe blaga za notranjo represijo v državi končnega uporabnika tega blaga;
– utemeljen sum, da blago dejansko ne ustreza navedbam v zahtevku in izvoznik ali proizvajalec ministrstvu, na njegovo zahtevo, ni omogočil pregleda blaga ali z njim povezane dokumentacije.
(2) Ministrstvo lahko zavrne izdajo dovoljenja, če je izvoznik izvozil blago z dvojno rabo brez dovoljenja ministrstva ali ni obvestil ministrstva o spremembah, povezanih z blagom z dvojno rabo, končnim porabnikom oziroma namenom končne porabe in s tem kršil določbe tega zakona.
12. člen
(1) Ministrstvo lahko izdano dovoljenje spremeni ali razveljavi na zahtevo izvoznika ali po uradni dolžnosti, če:
– ugotovi, da eden ali več pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano, ne velja več ali ni več izpolnjen;
– je bilo dovoljenje izdano na podlagi netočnih ali nepopolnih informacij in je vlagatelj zahtevka vedel ali bi moral vedeti, da so bile informacije netočne ali nepopolne in dovoljenje ne bi moglo biti izdano na podlagi točnih in popolnih informacij;
– če izvoznik ne izvršuje naloženih obveznosti, ki izhajajo iz izdanega dovoljenja.
(2) Sprememba ali razveljavitev dovoljenja učinkuje od dneva vročitve odločbe o razveljavitvi ali spremembi dovoljenja izvozniku.
III. DOLŽNOSTI IZVOZNIKOV
13. člen
(1) Izvoznik mora hraniti fakture, odpremnice, dobavnice, tovorne liste, sezname ladijskega tovora in vso drugo dokumentacijo, ki je povezana z izvozom blaga z dvojno rabo še najmanj pet let od konca koledarskega leta, v katerem je bil izvoz blaga z dvojno rabo opravljen.
(2) Dokumenti iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:
– opis blaga, ki omogoča njegovo enoznačno uvrstitev v seznam blaga z dvojno rabo ter v nomenklaturo carinske tarife;
– količino blaga v enoti mere in neto teži;
– polno ime in naslov izvoznika ter podatke iz sodnega registra;
– polno ime in naslov uvoznika blaga;
– končni namen uporabe ter polno ime in naslov končnega oziroma končnih uporabnikov blaga.
(3) Vlada lahko določi tudi druge potrebne podatke, ki jih mora zagotoviti in hraniti izvoznik, če je to potrebno zaradi izpolnitve ciljev, ki jih zasleduje ta zakon.
14. člen
(1) Izvoznik mora v tridesetih dneh po vsakem opravljenem izvozu blaga z dvojno rabo obvestiti ministrstvo o izvedbi izvoznega posla z navedbo številke dovoljenja, na podlagi katerega je bil izvozni posel opravljen.
(2) Če po izdaji dovoljenja nastopijo kakršnekoli spremembe, povezane z blagom z dvojno rabo, poslovnim partnerjem, končnim uporabnikom, namenom končne uporabe in podobno, mora izvoznik o nastalih spremembah takoj pisno obvestiti ministrstvo.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI MINISTRSTVA IN UPRAVNIH ORGANOV
15. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco o izdanih dovoljenjih in opravljenem izvozu na podlagi dovoljenj, zbira in obdeluje podatke in informacije povezane z nadzorom izvoza blaga z dvojno rabo ter poroča vladi o delu na tem področju.
(2) Zaradi izvajanja nalog iz tega zakona mora ministrstvo sodelovati z mednarodnimi organizacijami ter pristojnimi organi drugih držav ter jim na njihovo zahtevo, ob pogoju dejanske vzajemnosti, posredovati podatke, s katerimi razpolaga in ki niso zaupne narave.
16. člen
(1) Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo ter ugotavljanje skladnosti blaga z izdanimi dovoljenji opravljajo carinski organi Republike Slovenije.
(2) Ministrstvo lahko pred odločitvijo o zahtevku za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo opravi pregled blaga z dvojno rabo ter dokumentacije povezane s tem blagom pri izvozniku ali proizvajalcu tega blaga. V pregled lahko po potrebi vključi tudi druga ministrstva in organe, ki so pristojni za ugotavljanje ustreznosti blaga, navedenega v zahtevku.
17. člen
Carinska uprava Republike Slovenije mora spremljati realizacijo izvoza po izdanih dovoljenjih iz 8. člena tega zakona in o tem enkrat mesečno poročati ministrstvu.
18. člen
Podatki, informacije, dokumentacija ter drugo gradivo, ki je pridobljeno na podlagi tega zakona, se smejo uporabljati le za namene določene s tem zakonom. Podatki, pridobljeni v zvezi z zahtevki za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na vrednost izvoznih poslov in z njimi povezane količine blaga, so zaupne narave in se morajo v skladu s tem tudi ustrezno varovati in hraniti.
V. KAZENSKI DOLOČBI
19. člen
(1) Z denarno kaznijo od 3,000.000 do 20,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– brez dovoljenja izvozi blago z dvojno rabo ali blago, ki se v celoti ali po delih uporablja ali lahko nameni za uporabo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, upravljanjem, delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, identifikacijo in širjenjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje in skladiščenje izstrelkov, sposobnih nositi takšno orožje (prvi in drugi odstavek 5. člena);
– ne obvesti ministrstva o spremembah, povezanih z namenom končne uporabe blaga z dvojno rabo, nastalih po izdaji dovoljenja (drugi odstavek 14. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 6,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 13. člena;
– v predpisanem roku ne obvesti ministrstva o opravljenem izvozu blaga z dvojno rabo (prvi odstavek 14. člena);
– ne obvesti ministrstva o spremembah, povezanih z blagom z dvojno rabo, poslovnim partnerjem ali končnim uporabnikom (drugi odstavek 14. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 60.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za izvoz blaga z dvojno rabo, ki se opravi na podlagi pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega zakona.
22. člen
Vlada izda predpis iz 3. člena tega zakona v petnajstih dneh po njegovi uveljavitvi.
23. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/99-30/2
Ljubljana, dne 22. marca 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.